Samenvatting Het ontwerpen van een onderzoek

-
ISBN-10 9059314964 ISBN-13 9789059314962
449 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het ontwerpen van een onderzoek". De auteur(s) van het boek is/zijn Piet Verschuren Hans Doorewaard. Het ISBN van dit boek is 9789059314962 of 9059314964. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het ontwerpen van een onderzoek

 • 1.1 Inleiding

 • Uit welke twee onderdelen bestaat een onderzoeksontwerp?

  1. Het conceptueel ontwerp

  2. Het technische ontwerp

 • 1.2 Deel 1 Conceptueel ontwerp.

 • Welke stappen moeten worden ondernomen bij het technische ontwerp?

  1. Onderzoeksmateriaal

  2. Onderzoeksstrategie

  3. Onderzoeksplanning

 • Welke stappen moeten worden ondernomen bij het conceptueel ontwerp?

  1. Doelstelling

  2. Onderzoeksmodel

  3. Vraagstelling

  4. Definiëring en operationalisering


 • Wat betekent het als er gesproken wordt over het externe doel van onderzoek?
  Bij het externe doel gaat het om het gebruik van de kennis en wat men met het onderzoek tracht te bereiken. 
 • Wat betekent het als er gesproken wordt over het interne doel van een onderzoek?
  Welke kennis gaat het onderzoek opleveren.
 • Wat is het onderzoeksmodel?
  Een schematische weergave van de belangrijkste stappen die in een onderzoek worden genomen om de doelstelling te bereiken.
 • 1.3 Iteratief ontwerpen

 • Wat is een iteratief ontwerp?
  De ontwerper van een onderzoek gaat steeds heen en weer tussen de diverse onderdelen (doelstelling, onderzoeksmodel, vraagstelling, definiëring, onderzoeksmateriaal, onderzoeksstrategie en onderzoeksplanning) van het ontwerp. Daarbij vraagt hij zich steeds af wat de consequenties zijn van een beslissing op een onderdeel voor andere onderdelen van het onderzoeksontwerp.  
 • 2 Doelstelling

 • Noem een aantal kenmerken van de empirisch analytische benadering? 
  1. zwaartepunt binnen de cyclus: testing en evaluatie
  2. kwantitatief onderzoek
  3. houding onderzoeker: waardenvrij, afstandelijk, derdepersoonsperspectief
  4. streven naar intersubjectiviteit: overeenstemming
  5. herhaalbaarheid vh onderzoek en controleerbaarheid van omgeving is belangrijk
  6. nomothetische kennis: kennis waarin wetten worden geformuleerd
  7. reductonisch: terugbrengen van eenheden tot waarden op een aantal variabelen. 
  8. logica: vanuit logisch redeneren afleiden van nieuwe uitspraken +verklaringen 
 • 2.1 Inleiding

 • Wat betekent theoretische relevantie
  Dat een onderzoek een bijdrage levert aan de theorievorming op een bepaald vakgebied. 
 • Wat betekent praktische (maatschappelijke) relevantie?
  Dat een onderzoek een bijdrage levert aan het praktisch probleem waarmee een of meerdere organisaties mee kampen
 • 2.2 Projectkader en doelstelling

 • Wat verstaan Verschuren en Doorewaard onder een adequate doelstelling?
  Een nuttige, realistische en binnen de gestelde tijd haalbare, eenduidige en informatierijke doelstelling. 
 • Waarom is het verstandig om de doelstelling goed af te bakenen? 
  1. De nuttigheid van het onderzoek is meer gebaat bij een bescheiden doelstelling die wel gehaald wordt en waarmee valide en betrouwbare resultaten gehaald worden, dan bij een omvangrijke doelstelling, waarmee ongeldige en onbetrouwbare resultaten worden verkregen. 
  2. In empirisch onderzoek moet men oppassen voor omvangrijke containerbegrippen (zoals cultuur of structuur) omdat binnen zulke begrippen veel interpretaties of fenomenen kunnen worden verstaan. Hierdoor is het onmogelijk om empirisch onderzoek hiernaar te doen. In de plaats daarvan kan met beter bepaalde aspecten onderzoeken.  
 • Wat wordt met eenduidig bedoeld i.h.k.v. het formuleren van een doelstelling?
  Dat de doelstelling aan moet geven aan welke oplossing voor een probleem een bijdrage aan levert. 
 • Wat wordt met informatierijk bedoeld?
  Dit geeft aan welke kennis er in een onderzoek wordt gegenereerd. 
 • Wat beschrijft het a gedeelte van de doelstelling?
  Het externe doel
 • Wat beschrijft het b gedeelte van de doelstelling?
  Het interne doel
 • Wat wordt bedoeld met externe doelstelling?
  Het omschrijft de bijdrage die het onderzoek levert aan de oplossing van het probleem omschreven in het projectkader.
 • Wat wordt bedoeld met interne doelstelling?
  De wijze waarop de bijdrage wordt geleverd.
 • Op welke wijze kan het a gedeelte van de doelstelling geduid worden voor een theoriegericht onderzoek?
  De verdere ontwikkeling van Theorie X op het terrein van Z
  Het toetsen van theorie X o.b.v. een domein uit de werkelijkheid Z
  Het opvullen van de lacune van Theorie X op het terrein van Z
 • Op welke wijze kan het a gedeelte van de doelstelling geduid worden voor een praktijkgericht onderzoek?
  Het helpen verbeteren van bestaand beleid X op het terrein van Z
  Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw beleid X op het terrein van Z
  Het doen van aanbevelingen aan de opdrachtgever Y voor het ontwerp voor een oplossing van het probleem Z
 • Welke typen onderzoek kunnen binnen theoriegericht onderzoek worden onderscheiden?
  Theorievormend onderzoek
  Theorietoetsend onderzoek
 • Welke typen onderzoek kunnen binnen praktijkgericht onderzoek worden onderscheiden?
  1. Probleemanalyse
  2. Diagnostisch onderzoek
  3. Ontwerponderzoek
  4. Veranderingsonderzoek
  5. Evaluatieonderzoek 
 • Wat zijn de achterliggende criteria van een probleemstelling?
  1. Het moet duidelijk worden welke activiteiten er in het onderzoek plaatsvinden zodat achter beoordeeld kan worden of het onderzoek ook daadwerkelijk zegt wat het beoogd heeft. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een vraagstelling>
Dat zijn een verzameling van onderzoeksvragen die in de loop van het onderzoek moeten worden beantwoord. Ze levereren precies de kennis op (niet meer en ook niet minder). Precies de kennis om de doelstelling te bereiken. Het interne doel van het onderzoek.
Welke onderzoekstrategie past het beste bij theorietoetsend onderzoek?
???
Welke vijf onderzoeksstrategieën zijn er?
 1. Survey
 2. Experiment
 3. Casestudy
 4. Gefundeerde theoriebenadering
 5. Bureauonderzoek
Wat betekent iteratief?
Voortdurend heen en weer gaan tussen de verschillende onderdelen in het onderzoeksontwerp in wording. Daarbij steeds afvragen wat de consequenties zijn van beslissingen op het betreffende onderdeel en andere onderdelen.
Waarom is integer handelen belangrijk?
Men moet er vanuit kunnen gaan dat de wetenschap valide en betrouwbaar is. Integer handelen is een essentiele voorwaarde voor de vertrouwen in de wetenschap door anderen.
Wat is het doel van het onderzoektechnisch ontwerp?
Het ontwerpen van van wat er allemaal gedaan moet worden om op de vragen een valide en betrouwbare antwoorden te krijgen. Binnen redelijke tijd en haalbare inspanningen. 
De uivoering dus.
Wat is diep en breed onderzoek?
Diep: een specifiek iets, daar dieper op ingaan.
Breed: veel verschillende onderzoeksobjecten.
Wat is evaluatief onderzoek?
Evaluatieonderzoek is een manier van onderzoek doen waarbij de onderzoeker probeert vast te stellen of een ingreep of een gebeurtenis tot veranderingen heeft geleid.
Wat is een verandergericht onderzoek?
Onderzoeken hoe een bepaalde veranderingen het beste in- en uitgevoerd kan worden.
Wat is een ontwerpgericht onderzoek?
Als het probleem en de oorzaak voldoende duidelijk zijn, dan je oplossingen onderzoeken en voorstellen. Een oplossing wordt bedacht en getest.