Samenvatting Het ontwerpen van een onderzoek

-
ISBN-10 9059314964 ISBN-13 9789059314962
336 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het ontwerpen van een onderzoek". De auteur(s) van het boek is/zijn Piet Verschuren Hans Doorewaard. Het ISBN van dit boek is 9789059314962 of 9059314964. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het ontwerpen van een onderzoek

 • 1 Projectontwerp

 • uit welke twee delen bestaat het ontwerp van een onderzoek?

  conceptuele ontwerp en het technische ontwerp

 • Waaruit bestaat een onderzoeksontwerp?
  conceptueel model: wat moet er bereikt worden met het onderzoek?
  En
  Technisch model: op welke manier wordt het onderzoek verricht?
 • ontwerp van een onderzoek bestaat uit twee delen: 

  1. Conceptuele ontwerp > Wat je in en met het onderzoek wilt bereiken 

  2. Technische ontwerp > Hoe denkt je dit te bereiken 

   

  STAP 1. Doelstelling:

  Is datgene wat men met een onderzoek wil (helpen) bereiken. 

  * Het doel van onderzoek, ook wel het externe doel.

  > De doelstelling betreft het gebruik van de kennis die het onderzoek gaat opleveren, niet de kennis zelf. 

   

  STAP 2. Onderzoeksmodel:

  Het onderzoek wordt gestructureerd, wordt vervolgens hierin vormgegeven. 

  * schematische weergave van de belangrijkste stappen die u denkt nodig te hebben om de doelstelling te bereiken. 

   

  STAP 3. Vraagstelling:

  - Is een verzameling van onderzoeksvragen die in de loop van het onderzoek moeten worden beantwoord. 

  * Leveren precies de informatie, niet minder maar ook niet meer. 

  - Vorm het interne doel van het onderzoek, ofwel het doel in in het onderzoek. 

   

  STAP 4. Theoretisch kader (onderzoeksoptiek)

  - soms bestaat het uit een kant-en-klare theorie die je vindt in de literatuur. 

  * Veel voorkomende vorm is conceptueel model.

  : Tweede onderdeel van het onderzoeksontwerp > onderzoekstechnisch  ontwerp. 

 • Waaruit bestaat het conceptueel model?
  • doelstelling
  • onderzoeksmodel
  • vraagstelling
  • operationalisering
  • begripsbepaling 
 • Wat is een doelstelling?

  Datgene wat men met een onderzoek wil (helpen) bereiken

 • Waaruit bestaat het technisch model?
  • onderzoeksstrategie(survey, casestudy etc)
  • onderzoeksmateriaal (selecteren van databronnen en methoden)
  • planning (tijdsplanning vh onderzoek)
 • Wat is een onderzoeksmodel?

  Schematische weergave van de belangrijkste stappen die je denkt nodig te hebben om de doelstelling te bereiken. 

 • Wat betekent iteratief?
  er moet een logische samenhang zijn tussen de verschillende onderdelen van het onderzoek
 • Wat is een vraagstelling?

  is een verzameling van onderzoeksvragen die in de loop van het onderzoek moeten worden beantwoord. 

 • Wat is wetenschap?
  Systematische activiteiten die leiden toto het formuleren van verklarende theorieën aangaande de empirie(=waarneming van de werkelijkheid). Het gt om de verklaring --> willen weten waarom
 • Wat is een belangrijk onderdeel van het maken van de vraagstelling?

  Het vaststellen van het theoretisch kader

 • Noem 2  benaderingen van wetenschap?
  wetenschap als activiteit: doen van onderzoek, willen weten waarom

  wetenschap als resultaat: onderzoeksresultaten leiden tot theorie en kennis, theorie is de ultieme uitkomst. 
 • Hoe wordt de vraagstelling ook wel gezien in het onderzoek?

  Interne doel van het onderzoek, doel in het onderzoek.

 • Waardoor wordt in essentie de kwaliteit van een onderzoek bepaald?
  naarmate een artikel vaker wordt geciteerd zeg het iets over het belang/kwaliteit van het artikel. 
 • Totaalbeeld onderzoeksmodel. 

  Doelstelling

  Projectkader > Start van het onderzoek is er sprake van een bestaande problematiek waarbinnen u het onderzoek een plaats wil geven. 

  1ste stap is > is het afbakenen.  

  > Zondert uit het projectkader een deel af dat in de beschikbare tijd behapbaar is. 

  * Als dit deel van het projectkader wordt geformuleerd als een te behalen doel op het oplossen van een probleem =  doelstelling van het onderzoek. 

   

  Onderzoeksmodel

  Het is belangrijk om eerst in grote lijnen aan te geven op welke wijze je de doelstelling wil bereiken.  > overzichtelijke onderzoeksmodel. 

  * Onderzoeksmodel is een > schematische en sterk visuele weergave van de stappen die globaal in een onderzoek moeten worden gezet om het projectdoel te bereiken. 

   

  Vraagstelling en theoretisch kader. 

  Vervolgens worden er onderzoeksvragen geformuleerd, deze worden behandeld namate het onderzoek loopt. 

  > Deze vragen vormen samen de vraagstelling van het onderzoek. 

  Doordat er ook verschillende theorieën en verslagen van wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt noem je dit het > theoretisch kader  van het onderzoek. 

  > Uitwerken in een Appendix.  

   

  Conceptuele model wordt als volgt gelezen;

  op basis van literatuurstudie en vooronderzoek hebben de onderzoekers ervoor gekken om de invloeden te onderzoeken van;

  - organisatiestructuur

  - organisatieverandering

  - organisatiecultuur

   

  Begripsbepaling en operationalisering. 

  Door middel van definiëring en operationalisering van de kernbegrippen wordt het onderzoek afgebakend en ontstaat er meer duidelijkheid over waar we in de bibliotheek en in de empirische werkelijkheid moeten gaan kijken. 

 • Welke eisen stelt Homburg aan het wetenschappelijk uitspraken/onderzoek?
  Homburg heeft 2 vragen:
  • What Do You Mean (WDYM) wat bedoel je?
  • How Do You Know(HDYK): waarop zijn de uitspraken gebaseerd. 
 • Uit welke twee onderdelen bestaat een onderzoeksmodel

  Schematische en sterk visuele weergave van de stappen

 • Wat vind de grondlegger van het kritisch rationalisme : Popper?
  Bij het bedrijven van wetenschap moet men streven naar Falsificatie(verwerpen van hypothesen) omdat 100% zekerheid onmogelijk is. Als hypothesen niet kan worden verworpen is de kans groot dat de theorie/bewering klopt. 
 • 3 Eisen aan wetenschappelijke uitspraken volgens Tijmstra en Boeije?
  1. Toetsbaarheid: de juistheid van een uitspraak na kunnen gaan
  2. Maximaal informatief: uitspraken zo formuleren dat er zoveel mogelijk informatei wordt verkregen. hoeveelheid informatie hangt af van DOMEIN(=grootte van populatie) en SPECIFICITEIT(=wat wordt er over de populatie gezegd)
  3. Explicitering van bronnen en onderzoeksstappen: nauwkeurige verslaglegging van de beslissingen en keuzes die binnen het onderzoek zijn gemaakt. Zo kan een onderzoek herhaalt/gecontroleerd worden.
 • noem aantal problemen van de werkelijkheid/empirie:
  • is de werkelijkheid waarneembaar zonder voordelen?
  • sociale wetenschappen geven vorm aan de samenleving en dus aan het onderzoeksobject.
  • uitkomsten worden altijd geïnterpreteerd
  • mensen kunnen zich niet geheel losmaken van hun waarden en oordelen
 •  4 Voorwaarde van het deductief nomologische model
  1. uitspraken zijn zeer precies geformuleerd (er kan niet worden getwist over de betekenis van de uitspraken.
  2. uitspraken zijn geordend van algemeen naar specifiek. 
  3. er is een logisch verband tussen uitspraken
  4. specifieke uitspraken moeten via observatie worden getoetst. 
 • Waarvoor staat het deductief nomologisch model?
  model waarbinnen specifieke uitspraken afgeleid kunnen worden uit algemene uitspraken. Uit algemene uitspraken --> wetmatigheden/patronen vinden --> kijken naar aanwezigheid van wetmatigheid binnen specifieke situatie. 
 • Wat is theorie?
  Een samenhangend geheel van uitspraken over de werkelijkheid. Een samenhangend geheel waarmee empirische regelmatigheden worden beschreven, verklaart en voorspeld worden. 
 • Binnen welke fases vindt toetsend onderzoek plaats?
  testing en evaluatie

 • Binnen welke fases vindt explorerend onderzoek plaats?
  inductie en deductie fase

 • In de testing fase:
  kan de hypothese worden geaccepteerd: verificatie
  kan de hypothese worden verworpen: falsificatie
 • In de deductie fase:
  hypothesen worden geformuleerd die zijn afgeleid uit de theorie en op hun juistheid kunnen worden getoetst.  De redenering om tot hypothesen te komen gaan van algemeen naar specifiek. Aan de hand van een algemeen verband een uitspraak doen over een concrete situatie. 
 • In de inductie fase:
  Worden hypothesen opgesteld aan de hand van concrete observaties. Theorievorming: veronderstellingen beschrijven en tot coherent geheel proberen te vormen dat het fenomeen kan verklaren. 
 • In de observation fase:
  wordt het kennisprobleem bepaald. daarbij is systematische literatuuronderzoek belangrijk. Is er voldoende theorie over het onderwerp: toetsend onderzoek. Is het weinig tot geen theorie bekend over het onderwerp:explorerend onderzoek. 
 • Noem de 3 principes van wetenschap
  1. wetenschap streef naar kennis
  2. wetenschap is empirisch
  3 wetenschap wordt gekenmerkt door een systematische benadering die zorgt voor controleerbaarheid en herhaalbaarheid. 
 • Omschrijf de Empirische cyclus:
  1. observation: bepalen van kennisprobleem
  2. induction: opstellen van hypothesen 
  3. deduction: hypothesen zijn geformuleerd en kunnen worden getoetst. redeneren van algemeen naar specifiek. 
  4. testing: verzamelde empirische gegevens analyseren en vergelijken met de hypothesen, verificatie (accepteren v hypo) of Falsificatie (verwerpen v hypo)
  5. evaluatie: beantwoording van het kennisprobleem. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Een conceputeel model is opgebouwd uit tweetal catogrieën, welke?
A. een verzameling kernbegrippen die duiden op bepaalde fenomenen uit de werkelijkheid 
B. Eeb verzameling relaties tussen deze begrippen.
Wat is een conceptueel model?
Een conceptueel model is een schematische voorstelling van hoe een deel van de werkelijkheid in elkaar zit.
Uit welke onderdelen bestaat het technisch ontwerp?
Onderzoeksstrategie 
Onderzoeksmateriaal 
Onderzoeksplanning 
Uit welke onderdelen bestaat het conceptueel ontwerp en licht toe.
Doelstelling: Wat willen we onderzoeken en bereiken? Hierbij kan informatie worden aangedragen, maar lost nooit wat in de praktijk op

Onderzoeksmodel: Schematische weergave van het onderzoek. Voegt inhoudelijk niks toe, maar kunt wel laten zien waar je mee bezig bent. 

Vraagstelling: Hier worden de onderzoeksvragen beschreven. Welke vagen moet ik kunnen beantwoorden om de doelstelling te kunnen bereiken. Gebaseerd op verschillende theorieën. Hier wordt ook het conceptueel model in genoemd
Wat onderzoek je bij een conceptueel ontwerp?
Het wat je gaat onderzoeken 
Een een onderzoeksontwerp bestaat uit twee ontwerpen. Welke?
Conceptueel ontwerp 
Technisch ontwerp 
welke 5 ethische principes gelden er voor wetenschappelijke onderzoekers?
 1. zorgvuldigheid - wetenschappelijk activiteiten gebeuren zorgvuldig
 2. betrouwbaarheid - wordt ondersteunt door de handelswijze van onderzoeker
 3. controleerbaarheid- gepresenteerde info/resultaten zijn controleerbaar
 4. onafhankelijkheid - de onderzoeksactiviteiten worden verricht in academische vrijheid en onafhankelijkheid, eventuele beperkingen worden vermeld/zichtbaar gemaakt
 5. onpartijdigheid- wetenschapper laat zich alleen leiden door het wetenschappelijk belang
wat verklaart de mate van doorwerking van kennis? het gaat niet vanzelf
 • science push: primaire wetenschappelijke factoren bepalen de mate van benutting
 • demand-pull: de opdrachtgever bepaalt de mate van benutting
 • disseminatie: de onderzoeker zelf streeft bewust naar benutting van zijn kennis door anderen
 • interactie: naar mate er meer contact is tussen onderzochten en onderzoekers wordt de kennis meer benut
Leg de schaal van Landry- Utilization Ladder (6)uit?
 1. transmission: rapportage is ontvangen door betrokkenen
 2. cognition: betrokkenen hebben rapportage gelezen en begrepen
 3. reference: rapportage wordt geciteerd als referentie
 4. effort: betrokkenen doen hun best de kennis te verwerken in beleid maar is niet noodzakelijkerwijs gelukt
 5. influence: de kennis heeft effect op de keuzes en beslissingen die door betrokken worden gemaakt
 6. application: de kennis wordt geïmplementeerd door de betrokkenen. 
Leg de schaal van Landry- Utilization Ladder (6)uit?
 1. transmission: rapportage is ontvangen door betrokkenen
 2. cognition: betrokkenen hebben rapportage gelezen en begrepen
 3. reference: rapportage wordt geciteerd als referentie
 4. effort: betrokkenen doen hun best de kennis te verwerken in beleid maar is niet noodzakelijkerwijs gelukt
 5. influence: de kennis heeft effect op de keuzes en beslissingen die door betrokken worden gemaakt
 6. application: de kennis wordt geïmplementeerd door de betrokkenen.