Samenvatting Het palet van de psychologie

-
290 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het palet van de psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn J Rigter Uitgever. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Het palet van de psychologie

 • 1 Psychologie een palet vol theorieën

 • Waaruit zijn de methoden in de psychologie afgeleid
  Van het mensbeeld
 • welke mensenbeelden zijn er binnen de theoretische stroming 
  organistische mensenbeeld 
  personalistische mensenbeeld
  mechanistische mensenbeeld 
 • Theoretische stromingen categoriseert via de indeling naar mensbeelden:
  -Het organistisch mensbeeld
  -Het personalistisch mensbeeld
  -Het mechanistisch mensbeeld
 • wat doet psychologie 
  psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van gedrag en mentale processen 
  Psyche= ziel
  logos= wetenschap 
 • In het organistische en het mechanistische moet het verwerven van kennis in de eerste plaats
  Objectief gebeuren en moet het controleerbaar zijn (verklaarbaar)
 • wat proberen psychologen te doen 
  psychologen proberen gedrag en mentale processen te;
  beschrijven
  verklaren
  voorspellen
  beinvloeden 
 • In de theorieën met een personalistisch mensbeeld wordt uitgegaan van het begrijpen van
  Het complexe geheel, deze methoden zijn eerder subjectief en minder gebaseerd op harde feiten en cijfers
 • leg het organisitsche mensenbeeld uit 
  mensen worden gezien als een geheel die beïnvloed worden door elkaar en door de omgeving.
 • Watzijn de meest bekende methode uit de psychologie (afgeleid van het mensbeeld)
  -De verklarende
  -De verstehende
  -De hermeneutische methode.
 • leg het personalistische mensbeeld uit 
  mensen worden als unieke personen gezien
  mensen zijn scheppers van cultuur en geven zelf invulling aan het bestaan.
  mensen leggen nadruk op doelgericht handelen
  mensen zijn anders dan dieren
  mens word als een geheel gezien 
 • leg het mechanistische mensbeeld uit 
  mens wordt gezien als een machine die uit losse delen bestaat 
  geen verschil tussen mens en dier 
 • wat is de algemene systeem theorie/ meta theorie
  de meta theorie ofwel een theorie over theorieen die aangeeft dat menselijk gedrag altijd voorkomt uit;
  -biologische
  -psychische
  -sociale factoren
 • wat is de afkorting van de algemene theorie/ metatheorie 
  biopyschosocial model 
 • leg volgens Freuds theorieontwikkeling dromen uit 
  Droominhoud is een vermomming van het onbewuste wensen 
 • leg  volgens Freud theorieontwikkeling weerstand uit 
  psychisch mechanisme om weerstand te bieden tegen pijnlijke hernningeren die naar boven willen komen. 
  binnen het onbewuste geen goed onderscheid tussen fantasie en echte herinnering
 • het vroege psychoanalyse (mechanistisch)
  biopsychische benadering aangeboren driften veroorzaken gedrag 
 • het latere psychoanalyse (personalistisch)
  biopsychische benadering psychische niveau staat centraal (subjectieve ervaringen)
 • 1.1 Het organistisch mensbeeld

 • Leg het organistisch mensbeeld uit
  mensen worden waargenomen als een geheel, onderdelen beïnvloeden elkaar, er is sprake van interne en externe dynamiek (wisselwerking met omgeving), er is geen lineaire relatie tussen oorzaak en gevolg, mensen worden gezien in hun omgeving, een organisme wordt gezien als meer dan de som van de delen, er zijn vergelijkingen met dieren mogelijk.  -
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt analoge communicatie in?
De tweede vorm van communicatie die mensen hebben naast de verbale (digitale). Analoge communicatie kent veel vormen, naast zaken waarvoor je kunt kiezen (piercing, kleding) bevat het ook lichaamskenmerken (lichaamslengte, gerimpeld gezicht) en de kenmerken van de context.
Wat houdt digitale communicatie in?
Digitaal slaat op taal. Met digitale communicatie wordt het inhoudsniveau bedoeld. De tegenhanger is analoge communicatie.
Wat houdt multifinaliteit in?
Eenzelfde begintoestand die toe werkt naar verschillende eindtoestanden.
Wat houdt homeostase in?
Evenwicht binnen een systeem.
Wat houdt equifinaliteit in?
Hetzelfde eindstadium, vanuit verschillende begintoestanden.
Wat houdt de concreet-operationele fase (7-11) in?
Het kind kan zijn beelden in gedachten verwerken, zolang de beelden tastbaar gemaakt kunnen worden. (Conservatiebegrip.)
Wat houdt de formeel-operationele fase (11+) in?
Het denken hoeft niet meer aan beelden gekoppeld te zijn. Op grond van waarnemingen kunnen we tot conclusies komen over wat ons in de toekomst te wachten staat.
Wat houdt de preoperationele fase (2-7) in?
De peuter heeft beschikking over taal, maar kan zich nog geen voorstellingen maken van zaken die hij niet zelf aan den lijve heeft ervaren. Het is volledig waarnemingsgebonden. Het denken is egocentrisch.
Wat zijn de cognitieve stadia van Piaget? En wat zijn de leeftijden die daarbij horen?)
Sensomotorische fase (0-2)
Preoperationele fase (2-7)
Concreet-operationele fase (7-11)
Formeel-operationele fase (11+)
Wat houdt accommodatie in?
Een bepaald geheugenschema bijstellen of een geheel nieuw geheugenschema maken, op basis van de binnengekomen informatie. (Je beseft je iets.) (Kennis aan een situatie aanpassen.)