Samenvatting Het staatsrecht van 15 landen van de Europese Unie

-
ISBN-10 9013056873 ISBN-13 9789013056877
340 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het staatsrecht van 15 landen van de Europese Unie". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van L Prakke C A J M Kortmann L F M Besselink. Het ISBN van dit boek is 9789013056877 of 9013056873. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Het staatsrecht van 15 landen van de Europese Unie

 • 1.1 De staat Belgie

 • Hoe ziet de periode vóór de Belgische onafhankelijkheid eruit? 
  De Zuidelijke Nederlanden leefden onder Spaanse en Oostenrijkse bewindvoerders. In 1581 kam het Noorden in opstand tegen het bewind van Filips II die vanuit Spanje regeerde. Het Noorden kende een steile opgang, terwijl het Zuiden een economische terugval kende. In 1815 werd het Noorden en Zuiden herenigd (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden) door het Congres van Wenen dat moest dienen tegen het Franse imperialisme (=uitbreiding van je macht, nieuwe gebieden veroveren). Koning Willem I kwam aan de macht, maar leidde in het Zuiden tot politieke ontevredenheid. Hij trachtte het onderwijs uit de katholieke sfeer te brengen en voerde de Nederlandse taal in terwijl de liberale burgerij Franssprekend was. 
  In 1830 scheurde het Zuiden zich dan ook los van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en op 4 oktober werd dan ook de Belgische onafhankelijkheid afgekondigd. 
 • Wanneer kwam de eerste GW en waarom?
  De GW was een reactie tegen het bewind van Willem I, dat door Katholieken en Liberalen als onderdrukkend werd ervaren. Er kwam een zeer liberale GW die vertrouwen uitstraalde in het parlement als vertegenwoordiger van de Natie evenals diep wantrouwen tegen de uitvoerende macht die onder politiek en rechterlijk toezicht werd gesteld. In 1831 deed koning Leopold I uit Duitsland zijn intrede en in dat jaar kwam de GW tot stand. 
 • Welke staatsvorm had België ten tijde van de eerste GW in 1831? 
  De GW richtte het land is als een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Maar de burgers waren Franstalig en de arbeidsklasse was Vlaams. Dat leidde tot een tweespalt die uitmondde in het federale België. 
 • Welke taalgebieden kent het land en wanneer kwamen die in de GW te staan? 
  Art. 4 Gw: Nederlands (groen), Frans (blauw), Duits (geel/oranje) en tweetalige Ned-Frans gebied Brussel-Hoofdstad (groen/blauw). 
 • België werd in 1830 onafhankelijk. Tussen 1970 en 1993 evolueerde het land tot een efficiënte federale structuur. Dit gebeurde via vijf staatshervormingen (in 1970, 1980, 1988-89, 1993 en 2001). Daarom zegt het eerste artikel van de Belgische grondwet vandaag: "België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten".
 • De macht om beslissingen te nemen behoort niet exclusief toe aan de federale regering en parlement. Leg uit. 

  - Gemeenschappen: De herverdeling van de bevoegdheden verliep langs twee lijnen. De eerste lijn heeft te maken met taal en, in een ruimer kader, met alles wat de cultuur aangaat. Hierdoor ontstonden de gemeenschappen. Het concept "gemeenschap" verwijst naar de personen waaruit zo'n gemeenschap bestaat en naar de band die deze personen verenigt, namelijk hun taal en cultuur. België kent drie officiële talen: het Nederlands, het Frans en het Duits. Daarom heeft België vandaag drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Deze gemeenschappen stemmen dus overeen met de bevolkingsgroepen.

  - Gewesten: De tweede lijn van de staatshervorming werd historisch geïnspireerd door economische belangen. De gewesten, met name het Waalse, die naar meer economische autonomie streefden, drukken deze belangen uit. De oprichting van drie gewesten was hiervan het gevolg: het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Ze zijn tot op een zekere hoogte vergelijkbaar met de Amerikaanse Staten en de Duitse "Länder".

 • Welke bevoegdheden hebben een gemeenschap?
  Taal, cultuur, onderwijs en persoonsgebonden aangelegenheden. 
 • Hebben gemeenschappen en gewesten een parlement en regering?
  Ja, allemaal. Parlement heette voorheen Raad en regering Executieve.
 • Wanneer kan de grens van een taalgebied worden gewijzigd?
  Alleen door een wet met bijzondere meerderheid aangenomen. 
 • Hoe vallen de gewesten en gemeenschappen samen met de taalgebieden?
  Waalse Gewest: Franse en Duitse taalgebied
  Vlaams Gewest: Nederlands taalgebied
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Ned en Fra).
  ----
  Vlaamse Gemeenschap: Nederlands taalgebied + tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
  Franse Gemeenschap: Franse taalgebied + tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
  Duitse Gemeenschap: Duitse taalgebied.
 • Wanneer hebben taalgroepen een bijzondere betekenis als over een wet moet worden gestemd?
  Als een wet moet worden gestemd bij bijzondere meerderheid. Bijzondere meerderheidswetten moeten worden gestemd met een meerderheid in elke taalgroep en een twee derden meerderheid over beide taalgroepen, zodat elke taalgroep een vetorecht krijgt.
  Zo dient bijvoorbeeld de inrichting van de gemeenschappen en de gewesten -op de Duitstalige gemeenschap na- of de regeling van het Grondwettelijk Hof te gebeuren met instemming van de meerderheid in zowel de Franse als de Nederlandse taalgroep in Kamer en Senaat en een twee derde meerderheid over beide taalgroepen. Ook de Nederlands-Franse taalpariteit (gelijke, evenwichting verdeling) in de federale regering is erop gericht de belangen van elke taalgemeenschap te verzekeren bij het tot stand komen van de besluitvorming.
 • Hoe wordt een taalgroep naast een bijzondere meerderheidswetten nog meer beschermd? 
  In het geval van wetten die met een gewone meerderheid kunnen worden aangenomen: elke taalgroep kan een 'alarmbel' luiden wanneer zij vreest dat deze wet de betrekkingen tussen de gemeenschappen ernstig in gevaar kan brengen. Die alarmbelprocedure schorst de parlementaire wetgevingsprocedure en leidt tot politiek overleg tussen de taalgroepen. 
 • 1.2 Het staatstype

 • België is een erfelijke monarchie, een democratische rechtsstaat, een federale staat met een parlementair regime en een sterk ontwikkelde belangenvertegenwoordiging, en met functionele en territoriale decentralisatie. 
 • Om de kans op machtsmisbruik te beperken werd een scheiding der machten ingevoerd die de lijn van de trias politica volgt (niet eenvoudig). Veeleer worden de functies zelfs uitgesplitst en toevertrouwd aan meerdere organen tegelijk opdat die tot samenwerking verplicht, elkaar wederzijds van machtsmisbruik zouden weerhouden. Hoe stelt de GW de federale wetgever samen? En de rechtsprekende functie? En de wetgevende functie? 
  Wetgever: de koning, hoofd van de uitvoerende macht en de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat samen. 
  Rechterlijke macht: de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht, maar ook door met eigenlijke rechtspraak belaste organen die thuis horen in de uitvoerende macht. 
  Wetgever: door de organen van de wetgevende macht en door vele centrale en gedecentraliseerde organen van de uitvoerende macht.  
 • Waarom is België een rechtsstaat?
  Omdat men tracht overheidswillekeur te beperken door de binding van de overheid aan vooraf bepaalde, algemene rechtsregels. De federale staat, gemeenschappen en gewesten dienen binnen hun bevoegdheidssfeer te blijven. Besluiten zijn ondergeschikt aan formele wetten, formele wetten zijn ondergeschikt aan GW en internationaal recht. 
 • Is er het toetsingsrecht?
  Elke rechter, evenals de Raad van State kan bestuurshandelingen toetsen aan de wet, de GW, internationaal recht, algemene rechtsbeginselen en grondwettelijke gewoonten. De rechter moet een onrechtmatig besluit buiten toepassing laten, de RvS kan een dergelijk besluit vernietigen. 
  Tevens kunnen ook formele wetten (een federale wet, een decreet van een gemeenschap of gewest, of een Brusselse ordonnantie) toetsen aan internationaal recht en buiten toepassing laten. 
 • Wat voor staat is België en waarom?
  Federale staat. De federatie, 3 gemeenschappen en 3 gewesten. Deze staat is voortgekomen uit de Belgische eenheidsstaat. De deelgebieden zijn niet ondergeschikt aan de federale staat, maar nevengeschikt. In principe is altijd slechts één autoriteit bevoegd, maar niet twee of meer van hen tegelijk.
 • Wat regelen de Gemeenschappen? 
  Krachtens de GW het onderwijs, het gebruik van talen, evenals de culturele en de persoonsgebonden aangelegenheden, die bij bijzondere wet worden opgesomd. 
 • Welke bevoegdheden komen exclusief aan de federatie toe?
  Voor het behoud van de staat: de bevoegdheden voor de monetaire en economische unie, de ordehandhaving, defensie en rechtspraak. 
 • Waarom is België een parlementair regime? 
  Men streeft naar evenwicht en samenwerking en de regering bekleedt in feite de sterkste positie, maar is verantwoordelijk voor al haar beslissingen ten overstaan van de volksvertegenwoordiging. 
  De volksvertegenwoordiging wordt echter in haar politieke controle beperkt door de verplichting constructief op te treden als zij de regering wil sanctioneren: de regering kan pas tot ontslag gedwongen worden indien het parlement een nieuwe Eerste Minister kan aanduiden. Dit impliceert echter overeenstemming over de vorming van een nieuwe coalitie. De Kamer van Volksvertegenwoordiging is daarbij extra beperkt door de complexiteit van de coalitie die uit 2 taalgroepen en minstens 4 partijen bestaat. 
 • Om welke organen draait het bij deze federatie? En hoe vinden die evenwicht? 
  Het staatshoofd, de regering en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
  Evenwicht en samenwerking tussen staatshoofd en regering: een onafhankelijk (erfelijk) en onverantwoordelijk staatshoofd dat geen politieke macht heeft, is gesteld tegenover een regering die alle politieke macht heeft, maar die volkomen afhankelijk is van en verantwoordelijk is tegenover de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
  Het staatshoofd is niemand verantwoording verschuldigd, het heeft namelijk geen persoonlijke politieke macht. Het kan geen enkele daad met politieke of juridische betekenis stellen als niet een minister de verantwoordelijkheid ervoor opneemt door het verlenen van de tegenhandtekening. In feite treffen de ministers de beslissingen: dus wanneer de GW een bevoegdheid aan de Koning toevertrouwt, is het de regering die haar zal uitoefenen, zij het i.o.m. de Koning. 
  ----
  De regering is het beleidvoerend orgaan en verantwoording verschuldigd over haar beslissingen en uitvoeringen aan de Kamer van Volklsvertegenwoordiging (hierna: Kamer). die haar kan pogen bij te sturen met een gewone motie van wantrouwen of haar kan dwingen af te treden door haar formeel het vertrouwen te weigeren. Dit kan ze doen met een constructieve motie van wantrouwen of door het constructief verwerpen van een motie van vertrouwen. Het constructieve element is dat de Kamer een nieuwe eerste minister voorstelt. Ook in haar regeren is de regering afhankelijk van de Kamer: zij kan pas beginnen met regeren nadat zij haar programma aan de Kamer heeft voorgesteld en het vertrouwen heeft gekregen. 
  ----
  Samenwerking en evenwicht tussen regering en parlement worden bereikt doordat de regering een beperkte mogelijkheid heeft om het parlement te ontbinden, door het gedeelde initiatief inzake wetgeving en door de werking van de meerderheid die de regering aan de macht geholpen heeft. 
 • Hoe ziet het parlementair regime er in de deelgebieden uit?
  Hebben geen staatshoofd, maar alleen de regering en het parlement (Kamer en Senaat). In principe heeft het parlement het overwicht op de regering: het verkiest haar en kan haar dwingen af te treden met een constructieve motie van wantrouwen waarbij het een volledige nieuwe regering voorstelt. De regering kan het parlement echter niet ontbinden. In feite is de regering de motor van de gemeenschap of het gewest en neemt ze het voortouw door gebruik te maken van haar initiatiefrecht voor wetgeving en de steun van de meerderheid die haar aan de macht heeft geholpen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

De macht om beslissingen te nemen behoort niet exclusief toe aan de federale regering en parlement. Leg uit. 

- Gemeenschappen: De herverdeling van de bevoegdheden verliep langs twee lijnen. De eerste lijn heeft te maken met taal en, in een ruimer kader, met alles wat de cultuur aangaat. Hierdoor ontstonden de gemeenschappen. Het concept "gemeenschap" verwijst naar de personen waaruit zo'n gemeenschap bestaat en naar de band die deze personen verenigt, namelijk hun taal en cultuur. België kent drie officiële talen: het Nederlands, het Frans en het Duits. Daarom heeft België vandaag drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Deze gemeenschappen stemmen dus overeen met de bevolkingsgroepen.

- Gewesten: De tweede lijn van de staatshervorming werd historisch geïnspireerd door economische belangen. De gewesten, met name het Waalse, die naar meer economische autonomie streefden, drukken deze belangen uit. De oprichting van drie gewesten was hiervan het gevolg: het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Ze zijn tot op een zekere hoogte vergelijkbaar met de Amerikaanse Staten en de Duitse "Länder".

Welke taalgebieden kent het land en wanneer kwamen die in de GW te staan? 
Art. 4 Gw: Nederlands (groen), Frans (blauw), Duits (geel/oranje) en tweetalige Ned-Frans gebied Brussel-Hoofdstad (groen/blauw). 
Tot hoe lang heeft, en wat was, de Republiek der Verenigde Nederlanden bestaan en wat kwam er daarna?

Tot 1795, dit betrof een statenbond tussen 7 soevereine provinciën=confederatie!. Stadhouders en SG waren afhankelijk van de instructies van de Provinciale Statencolleges.

1789 Franse revolutie. In 1795 krijgen wij de Bataafsche Republiek en duurt tot 1806 als Lodewijk Napoleon de regering van ons aanvaardt. Al in 1810 volgt inlijving bij Frankrijk die duurt tot 1813. Staatkundig is het belangrijkste element uit de Franse tijd de ontmanteling van het soevereine gezag der provincien en de vestiging van een gedecentraliseerde eenheidsstaat.
Na het herstel van de onafhankelijkheid worden wij een monarchie.
In 1815 door het Weens Congres vindt een vereniging plaats van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in het Koninkrijk der Nederlanden met ook een GW van 1815. In 1830 scheidt Belgie zich van ons af wat wij pas in 1839 accepteren. In 1840 is het dan ook nodig om de GW te herzien, maar die van 1848 heeft pas wijzigingen ivm de invloed  van de revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk.
(Revolutiejaren: 1795, 1830, 1848).
Bij inwilliging van een clousure motion schiet men soms weinig mee op, leg uit? Is er dan ook een oplossing? 

Nu over ieder artikel en amendement afzondelijk beraadslaagd en besloten dient te worden. Regering kan dan haar meerderheid in he thuis gebruiken om een allocation of time order te doen aannemen. Er wordt dan een maximumtijdsduur voor alle nog resterende fasen van de wetgevingsprocedure in het Lagerhuis vastgesteld. Is deze duur verstreken, dan moet het debat beëindigd zijn en een beslissing worden genomen. 

Heeft de regering ook invloed op een maandenlange duur van een ingediend wetsvoorstel?

Ja, in de vergadering der commissie (6), evenals in die van het huis zelf, staat het ieder lid vrij om sluiting van de beraadslaging over het aanhangige vraagpunt, dus stemming te vragen door het indienen van een zogenaamde closure motion.

Wie kunnen een wetsontwerp verwerpen of aannemen?

Beide huizen hebben recht van amendement en het recht van aannemen of verwerpen, maar op grond van de Parliaments Acts 1911/1949 kan het Hogerhuis worden gepasseerd. 

Door wie wordt een wetsontwerp ingediend? 

Kan zowel in het Lager- of Hogerhuis worden ingediend door zowel leden van de regering als door private members. Belasting- en begrotingsontwerpen kunnen alleen in het Lagerhuis en door een minister aanhangig worden gemaakt. 

Waarom heeft men voor het districtenstelsel gekozen?

Het kunstmatig parlementaire meerderheden voortbrengende kiessysteem maakt een bliksemsnelle formatie en een krachtig bewind mogelijk en daarvoor wil men de prijs betalen van een algemeen erkende hoogst onbillijke werking tegenover kleine partijen met een ongunstig gespreide aanhang. De Liberal Party heeft lang geijverd voor evenredige vertegenwoordiging. 

Welke bevoegdheid heeft een PM nog meer?

Een voordracht tot kamerontbinding te doen en daarmee het tijdstip van de verkiezingen te bepalen

Welke invloed heeft de PM bij het samenstelling van de regering?

De formatie van de regeringsploeg is geheel zijn zaak, ook de aan de departementshoofden toe te voegen Ministers of State en Under-Secretaries. Erkend wordt dat de PM gedurende de rit tot wijzigingen in de samenstelling van de regering mag overgaan. Een minister die niet bereid is zelf zijn ontslag aan te bieden, kan zonder instemming desnoods door de PM voor ontslag worden voorgedragen.