Samenvatting Het veranderboek 70 vragen van managers over organisatieverandering

-
ISBN-10 908109145X ISBN-13 9789081091459
236 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het veranderboek 70 vragen van managers over organisatieverandering". De auteur(s) van het boek is/zijn Steven ten Have Wouter D Have ten Have (Wouter D ) Barbara Janssen. Het ISBN van dit boek is 9789081091459 of 908109145X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Het veranderboek 70 vragen van managers over organisatieverandering

 • 2 Strategie: het richting geven aan verandering

 • Wat betekent strategie?
  Strategie is het overallplan om door gerichte inzet van mensen en middelen een gunstige positie te verwerven. 
 • Tot welke twee elelementen verhoudt verandering zich?
  Focus en energie: het kloppen en aanspreken van de richting van een bedrijf.
 • In welke 4 aspecten kan FOCUS het beste worden toegelicht in cominatie met de Theorie of the Business van Drucker? 
  1.Aannames over omgeving, missie en organisatiecapaciteiten moeten realistisch zijn
  2.De set van drie moeten op elkaar aansluiten
  3.Moet binnen de organisatie gekend en begrepen worden
  4.Theorie moet constant getest worden 
 • Wat zijn volgens Collins en Porras zijn de vier manieren om die missie (ENERGIE) tot stand te brengen?
  1.Targetting: definiëren van duidelijk en concrete doel en realisatie daarvan. Moet continue worden doorontwikkeld, want bij behalen van het doel kan energie wegvloeien.
  2.Gemeenschappelijke vijand: werkt voornamelijk voor bedrijven die nr 1 willen worden, maar het nog niet zijn. Nadeel in oorlog zijn kan negatieve gevoelens bij medewerkers oproepen en weinig inspirerend zijn.
  3.Rolmodelmissies richten zich vaak op excellente voorbeelden van andere bedrijven (de Apple onder de telefoons willen worden of zijn). Reputatieschade als zo’n voorbeeld bedrijf door bijvoorbeeld schandalen reputatie verliest.
  4.      Interne transformatie: duidelijke noodzaak die transitie cruciaal maakt (bijvoorbeeld uitgeverijbranche naar digitaal). 
 • Hoe kunnen we de strategie zo vaststellen dat deze richting geeft aan gedrag?
  1. Strategie-statement: een inhoudelijk bruikbare en richtinggevende strategie omvat doelen (horizon), scope (domein) en concurrentievoordeel (middelen).
  2. Door een heldere strategie-statement kan richting gegeven worden aan het gedrag van medewerkers (op wie en wat richten we ons en wat doen we niet)
  3. Sweet-spot is het creëren van een positie die ten opzichte van concurrenten onderscheidend is, duurzaam concurrentievoordeel biedt en gebaseerd is op aansluiting van eigen capaciteiten en wensen van de klant. 
 • Welke strategangspunten kiezen we?
  <nog uitwerken samen met boek>
 • <Vraag over de tabel>
  Nog uitwerken met boek erbij.
 • Welke 5 soorten regels helpen richting geven en een keuze te maken binnen de strategie?
  1.How-to: omschrijven door welk gedrag en bedrijfsprocessen onderscheidend vermogen in een organisatie ontstaat.
  2.Boundary rules: regels die zorgen dat mensen richten op juiste kansen binnen markt en ook omschrijven wat buiten scope valt.
  3.Priority rules: regels die helpen prioriteren tussen mogelijkheden of eisen
  4.Timing rules: dat mensen en onderdelen met elkaar in de pas lopen, samenhang creëren
  5.Exit rules: die helpen bij het nemen van beslissingen over het beëindigen van activiteiten of niet langer nastreven van doelen. 
 • Welke 4 eisen stellen we aan een strategie?
  1.Richting
  2.Consistentie
  3.Samenhang
  4.Feedback
 • Welke drie functies vervult het strategische proces?
  1.Ondersteuner van de besluitvorming
  2.Coördinatiemechanisme
  3.Motivator
 • Wat zijn de 4 fasen van ontwerp voor fasering in strategie?
  1.Identificeren (missie vaststellen en agenda opstellen strategische onderwerpen)
  2.Diagnosticeren (externe analyse en interne beoordeling)
  3.Ontwerpen (optie generatie en optie selectie)
  4.Realiseren (realiseren acties en performance control)
 • Wat zijn de 3 overwegingen voor rollen in het strategieproces?
  1.Onstaan er door betrokkenheid rationeel gezien betere oplossingen? (leveren inhoudelijke bijdrage)
  2.Moet iemand betrokken worden gegeven verantwoordelijkheden binnen organisatie? (verantwoordelijkheid)
  3.Leidt betrokkenheid tot een hogere motivatie of betere vertaling van? (commitment en begrip)
 • Welke strategie is verbonden aan welke structuur voor een rol in het strategieproces?
  1.Ondernemings strategie: hoe bedrijf concurreert in markt of sector. Topmanagement.
  2.Operationele strategie: planning en control, uitvoering. Divisiemanagers.
  3.Functionele strategie: ondersteunde factoren (HRM, marketing, R&D). Divisiemanagers
 • Wat zijn de 6 elementen binnen het RACI-model (plus S en O) die helpen om rollen van elkaar te onderscheiden?
  -Responsible – verantwordelijk voor uitvoering van een taak en legt verantwoording af aan A.
  -Accountable – eindverantwoordelijk en heeft eindoordeel en vetorecht.
  -Consulted – kennis en informatie die nodig en nuttig is en geeft richting aan proces.
  -Informed – degene die achteraf geinformeerd moet worden over resultaten en beslissingen.


  -Supportive – mensen die ondersteunen (bijvoorbeeld bij uitvoering)
  -Out of the loop – mensen die expres buiten gehouden worden 
 • Vorm, wenselijkheid en haalbaarheid van verbindingen belangrijk van het soort organisatie en de voorgestane strategie (Goold en Cambell):
  -Single business company: organisatie volledig geïntegreerd
  -Link acros geographical: verschillende bedrijfsonderdelen vergelijkbaar, maar opereren in verschillende geografische markten. Moederbedrijf vaak in lead en business onderdelen proberen synergie te verkrijgen. Risico: teveel van boven aangestuurd. Op te lossen door bijvoorbeeld delen van best practices.
  -Network of linkages: bedrijfsonderdelen in matrix georganiseerd langs verschillende dimensies. Verbinding cruciaal voor bestaansrecht organisatie. Hart van netwerk bestaat uit aantal onderdelen die zelfstandig veelal niet levensvatbaar zijn. 
 • Wat zijn de stijlen van een directieve, symbolische, rationele, transactieve en generatieve managementstijl?
  Imperial
  Strategie gedreven door leider of klein topteam
  Cultural
  Strategie gedreven door missie en visie op de toekomst
  Analytical
  Strategie gedragen door formele structuren en planningssystemen
  Procedural
  Strategie gedreven door interne processen en wederzijdse aanpassing
  Organic
  Strategie gedreven door initiatief van actoren in de organisatie
 • Wat is de rol van het top-management van een directieve, symbolische, rationele, transactieve en generatieve managementstijl?
  Rol topmanagement
  Commander
  Richting geven
  Coach
  Motiveren en inspireren
  Boss
  Evalueren en beheersen
  Facilitator
  Positie geven en in staat stellen
  Sponsor
  Bevestigen en ondersteunen
 • Wat is de rol van organisatieleden van een directieve, symbolische, rationele, transactieve en generatieve managementstijl?
  Rol organisatieleden
  Soldier
  Orders uitvoeren
  Player
  Reageren op uitdagingen
  Subordinate
  Het systeem volgen
  Participant
  Leren en verbeteren
  Entrepeneur
  Experimenteren en risico nemen
 • Noem 4 modellen die een bijdrage leveren aan beter begrip en gedeeld referentiekader in relatie tot verandering in de omgeving
  1. DEPEST analyse
  2. Scenarioplanning
  3. Concurrentieanalyse
  4. MaBa analyse
 • Wat is de DEPEST analyse?
  Macro analyse op van buitenkomende factoren:
  -Demografisch
  -Economisch
  -Politiek
  -Ecologisch
  -Sociaal-cultureel
  -Technologisch 
 • Wat is scenarioplanning?
  Uitgangspunt is dat er iets gaat veranderen, niet of er iets gaat veranderen. Uitdaging: verandering duiden, begrijpen en accepteren. Het doel is de belangrijkste factoren en krachten, trend en ontwikkelingen en hun onderliggende verbanden en onzekerheden scherp te krijgen.
  Connor: je moet mensen niet voorbereiden op effecten, maar meenemen in proces dat effecten veroorzaakt. 
 • Wat is concurrentieanalyse?
  Helpt begrijpen wat er om welke reden moet veranderen en geeft ook vaak inzichten op hoe er verandert moet worden. 
 • Wat is MaBa analyse?
  Business attractiviteit (marktomvang, marktgroei en marge in de markt) afgezet tegen business attractiviteit (marktaandeel en merkbekendheid). Hoge attractiviteit: interessante markt om in te bewegen. Lage: actie ondernemen (bijvoorbeeld marketing acties). 
 • Hoe kan op sectorniveau worden ingezoemd op keuze?
   
  Kernactiviteiten = acties die zorgen dat klanten en leveranciers aangetrokken worden.
  Kernactiva
  = duurzame hulpbronnen.
  Radicale verandering
  Alles is mogelijk
   
   
   
  Bijv. telefonie
  Creatieve verandering
  De industrie herontwikkelt steeds nieuwe activa en middelen
   
  Bijv. filmindustrie
  Intermediating verandering
  Relaties zijn kwetsabaar
   
   
  Bijv:Autodealers
  Progressieverandering
  Implementen van incrementele pilots en reacties op feedback
   
  Bijv: luchtvaartmaatschappijen
   
 • Hoe is de rol van opties en scenario's bij strategievorming in drie stappen?
  1.Identificatie en analyse van bestaande elementen: wat gaat zeker gebeuren?
  2.In kaart brengen van afhankelijkheden: wat is het verwachte gecombineerde effect op de bedrijfsomgeving?
  3.Ontwikkeling van drie (maximaal 4) scenario’s onafhankelijk van de overgebleven onzekerheden. 
 • Middels welk model bepalen we de relevante stakeholders?
   
   
  Mate van belang
   
   
  Laag
  Hoog
  Macht
  Laag
  Minimale inspanning
  Geïnformeerd houden
  Hoog
  Tevreden houden
  Maximale inspanning
 • Hoe komen we tot goede besluitvorming (5 facetten)
  1. Keuze
  2. Kwaliteit
  3. Richting
  4. Uivoerbaarheid
  5. Aanpasbaarheid
 • Wat zijn veel gemaakte fouten in het kader van kwaliteit als belangrijk facet van goede besluitvorming?
  1. Hyperviligance: bevangen raken door het idee dat er een enorme urgentie is
  2. Unconfliced adherence: problemen worden onvoldoende onderkend en onderzocht
  3. Unconflicted change: een nieuw idee wordt meteen geaccepteerd
  4. Defensive avoidance: drie verschijningsvormen:
  • Uitstelgedrag
  • Afschuiven van verantwoordelijkheid onder mom van standaardprobleem
  • Onvoldoende aandacht aan informatie die de aanleiding vormt
 • Hoe identificeren we blokkades en valkuilen in het proces van strategie en besluitvorming?
  1.Overmoed: overschatting van eigen capaciteit en mogelijkhden
  2.Mental accounting: waarde die men aan verkregen geld hecht, afhankelijk te stellen van hoe men eraan is gekomen.
  3.Status-quo bias: mensen zijn banger voor potentieel verlies dan uitzicht op aantrekkelijke winsten.
  4.Verankering: noemen van getal of bedrag dat vervolgens referentiekader gaat vormen voor de mensen die ermee geconfronteerd worden.
  5.Sunk cost-effect: veel geld gestopt in project wat eigenlijk niet blijkt te werken. Gate funding: nieuwe geld instoppen in plaats van volgen van de exit rules.
  6.Kuddegedrag: wens om gedrag en mening te conformeren naar die van een ander.
  7.Verkeerd inschatten toekomstig welzijn: bij hoog verkregen bedrag / winst even pieken, maar dat niveau wordt vervolgens weer normaal en wordt wederom gestreefd naar een nieuwe situatie.
  8.Schijnovereenstemming: mensen overschatten de waarde waarop anderen hun visie, overtuigingen en keuzes delen en onderschreven. Oorzaken:
  a.Bevestigingsbias: neiging te zoeken naar meningen en feiten die eigen denken bevestigen.
  b.Selectief geheugen: de gewoonte vooral feiten en ervaringen te herinneren en die in eigen veronderstellingen bevestigen
  c.Bevooroordeelde evaluatie: het snel accepteren van bewijs dat de eigen positie en veronderstellingen onderbouwt en het buitenproportioneel evalueren van tegenbewijs. 
 • Hoe worden loops ingezet bij strategische vraagstukken?
  Gerelateerde afbeelding
   
  Zowel single-loop leren als dubbel-loop leren worden ingezet bij strategische vraagstukken. 1) vooral bij routine matige werkzaamheden. Dubbel vaak bij complexere. 
 • Wat zijn vier faalpatronen?
  Vier faalpatronen:
  1.Dynamic conservartism = zittende macht wil bestaande behouden en beschermen
  2.Suspitious learning = dat oorzaak en gevolg die elkaar op volgen worden aangenomen dat dit verband met elkaar houdt, maar dat hoeft niet zo te zijn.
  3.Threats to coherent actions = onbalans in doorgeven van hoog naar laag, nieuwe strategie wordt door lagere niveaus niet geaddopteerd.
  4.Near misses = goede initiatieven die door stroperigheid top niet halen en falen door dat er onvoldoende aandacht / resourses op worden gezet. 
 • Wat zijn de vier fasen in het initiatieproces van een strategische verandering die er voor kunnen zorgen dat een strategie wordt doorleefd?
  Vier fasen in initiatieproces van een strategische verandering:
  1.Voorstellingsfase
  2.Signaleringsfase
  3.Revisiefase
  4.Activeringsfase
 • Hoe zorgen we dat strategie wordt vertaald naar alle niveaus van de organisatie?
  1.Communiceer over de verandering en de onderliggende oorzaken en concretiseer deze door aangegeven wat er verwacht wordt van de betrokkenen
  2.Betrek en benut kennis en ervaring van betrokkenen en welke consequenties dit heeft voor hun eigen rol en werkzaamheden.
  3.Zorg voor:
  a.Voldoende geld
  b.Voldoende mankracht
  c.Voldoende kennis
  d.Voldoende tijd
 • Wat zijn de 8 richtlijnen voor het vertalen van strategie?
  1.Management filosofie vormt basis voor richting en keuze van organisatie
  2.Management filosofie moet duidelijk gecommuniceerd worden (doorleefd en begrepen kunnen worden)
  3.Iteratieve formulering van strategie en veranderdoelen (dus voor alle niveaus, onderdelen en elementen van de organisatie)
  4.Communiceren in verwachtingen, verantwoordelijkheden en doelstellingen.
  5.Organisatie moet beschouwd worden als een systeem waarin verbindingen en (causale) verbanden tussen doelstellingen en activiteiten, disciplines, processen en onderdelen uitgangspunt zijn voor sturing.
  6.Gedeelde kennis van competenties en informatie.
  7.De bijdrage moet regelmatig en duidelijk gemeten worden.
  8.Op basis van monitoring van prestaties moeten aanpassingen (van strategisch tot operationeel niveau) gedefinieerd en gemeten worden. 
 • Hoe kan strategie omgezet worden in concrete veranderingen?
  Strategie vertalen in drie tot vijf thema’s die de value propositie van een bedrijf beschrijven Ieder thema bestaat uit een keten van oorzaak- en gevolgrelaties waarmee doelstellingen, sturingsparameters, activiteiten en initiatieven met elkaar verbonden worden. Het samenstel van thema’s helt de eigen opdrachten (consistentie) en gezamenlijke opdrachten (samenhang) af te leiden en te bepalen wat met wie moet gebeuren om de value propositie te realiseren. 
 • Hoe stellen we vast of de strategie en het strategieproces effectief zijn?
  1.Doelgerichte – beoordeelt de mate waarin gestelde doelen behaald zijn
  2.Vergelijkende – effectiviteit vergelijken met andere organisatie
  3.Verbeterings – in hoeverre strategie heeft ontwikkeld of aangepast
  4.Nomatieve – vergelijking met het ideaaltype (standards of the fields)
 • Wat zijn succescriteria om te testen of een strategieproces effectief is?
  1.Ontwikkel bewustzijn, zelfkritiek en leer van ervaringen en zorg voor besluitvorming waar ruimte is voor leren en aanpassen.
  2.Omschrijf duidelijke doelen, zorg voor overeenstemming, stel zeker dat er voldoende motivatie en vertrouwen is en dat de organisatie succesvol zal zijn als de doelen gerealiseerd worden.
  3.Voorzie in duidelijke aan de doelen gekoppelde verantwoordelijkheden en zorg voor een gedeeld begrip van de strategische doelen en prioriteiten op alle niveaus, coördineer het samenstel van de doelstellingen, sturingsparameters en acties van hoog tot laag.
  4.Zorg voor een effectieve, open communicatie, zorg voor de juiste betrokkenheid bij besluitvorming en voorkom conflicterende of overlappende inspanningen en maak keuzes als strategische doelen leiden tot trade-offs. 
 • Hoe kun je door middel van 4 planningsdimensies zorgen dat een stategie up to date blijft?
  1.Symbolische: strategie gedreven door missie en visie op de toekomst
  2.Rationele: strategie gedreven door formule, structuur en planningssystemen
  3.Transactieve: strategie gedreven door interne processen en wederzijdse aanpassing
  4.Generatieve: strategie gedreven door initiatief van organisationele actoren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn vragen die de basis vormen voor het up-tp-date houden van de strategie?
 1. Wat verwachten we dat er zou gebeuren en wat is daadwerkelijk gebeurd?
 2. Wat is de reden of verklaring voor het verschil tussen verwachting en werkelijkheid?
 3. Wat moeten we veranderen (aan onze missie, strategie, organisatie of competenties). 
Wat zijn de vier planningsdimensies die een flexerte organisatie moet combineren om leren en presteren als basis voor lange termijn succes te combineren?
 1. Symbolische: strategie gedreven door missie en visie op de toekomst
 2. Rationele: strategie gedreven door formele structuur en planningssystemen
 3. Transactieve: strategie gedreven door interne processen en wederzijdse aanpassing
 4. Generatieve: strategie gedreven voor initaief van organisationele actoren
Wat zijn de vier succescriteria voor een proces van strategieformulering?
 1. Bewustzijn, zelfkritiek en leer van ervaringen
 2. Omschrijf duidelijke doelen en overeenstemming over die doelen
 3. Duidelijke aan doelen gekoppelde verantwoordelijkheid
 4. Effectieve en open communicatie
Wat zijn de drie bijdragen die het stragieproces volgens managers moet leveren?
 1. Strategisch denken (creatief, divergerend en synthetiserend)
 2. Strategische planning (analytsch, convergerend en conventioneel)
 3. Verankering (control, verandering, uitvoering en leren)
Wat zijn de 4 invalshoeken die gekozen kunnen worden voor het beoordelen van de strategie?
 1. Doelgericht: mate waarin gestelde doelen bereikt zijn
 2. Vergelijkende: effectiviteit vergelijken met andere organisaties
 3. Verbeterings: mate in tijd waarin strategie heeft aangepast
 4. Normatief: vergelijk met ideaaltype
Hoe kan de strategie worden omgezet in concrete verandering?
Verlegende van de strategiekaart --> beschrijven van 3 tot 5 strategische thema's die de value proposition van een organisatie omschrijven. Ieder thema bestaan uit aantal oorzaak en gevolgrelaties waarmee doelstellingen, sturingsparameters, activiteiten en initiatieven met elkaar verbonden worden. Het samenstel van de strategische thema's helpt de eigen opdrachten (consistentie) en gezamelijke opdrachten (samenhang) af te leiden en te bepalen met wie wat moet gebeuren om de value proposition te realiseren.
Wat zijn de 6 belangrijkste obstakels voor het definiëren en doorvoeren van noodzakelijke veranderingen?
 1. Onvermogen verandering te managen en effectief om te gaan met weerstand
 2. Slechte of vage strategie
 3. Ontbreken van richtlijnen of model voor uitvoering
 4. Slechte kennis en info voor de betrokkenen 
 5. Uitvoeren strategie die botst met bestaande machstructeren en belangen
 6. Onduidelijke verantwoordelijkheid voor toerekenbaarheid van de uitvoering van beslissingen of acties
Wat is een middel dat kan bijdragen aan samenhang, consistentie en feedback en waarom?
De balanced scorekaart (Kaplan en Norton) draagt bij aan het verschaffen van een allesomvattend kader om strategie te vertalen naar prestatiemetingen. 

 1. Financieel perspectief: hoe zien aandeelhouders ons?
 2. Innovatie en leren: waar moeten we op exceleren?
 3. Operationeel perspectie: kunnen we blijven verbeteren en waarde creeeren?
 4. Klantperspectief: hoe zien klanten ons?   
Welke 8 richtlijnen voor het vertalen van een strategie komen naar voren uit het onderzoek naar complexe ondernemingen als Nokia en ST Microelectronics?
 1. Richting: management filosofie uitgedrukt in visie en missie
 2. Richting: duidelijke communicatie managementfilosofie
 3. Consistentie en samenhang: strategie en doelstellingen iteratief geformuleerd voor alle niveaus van de organisatie 
 4. Consistentie en samenhang: duidelijk gecommuniceerd en geconcretiseerd in verantwoordelijkheden, verwachtingen en doelstellingen. 
 5. Consistentie en samenhang: organisatie is systeem van vervindingen en verbanden tussen doelstellingen,activiteiten, processen als onderdeel van sturing.
 6. Consistentie en samenhang: gedeelde kennis en competenties door hele organisatie
 7. Feedback: bijdragen aan realisatie en veranderingsdoelstellingen moeten regelmatig gemeten worden. 
 8. Feedback: op basis van monitoring prestaties moeten aanpassingen gedefinieerd en gerealiseerd worden. 
Aan welke twee vereisten moet worden voldaan voor een goede vertaling van de strategie?
 1. Consistentie = logisch verband tussen strategie en activiteiten en verbonden gedragsnormen en doelstellingen. 
 2. Samenhang = perspectief organisatie als systeem (voor hele organisatie bijdrage aan grotere geheel en de samenhang daartussen)