Samenvatting Het voordeel van de twijfel

-
ISBN-10 9047702263 ISBN-13 9789047702269
481 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het voordeel van de twijfel". De auteur(s) van het boek is/zijn Tim De Mey. Het ISBN van dit boek is 9789047702269 of 9047702263. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het voordeel van de twijfel

 • 1 Scepticisme op scherp gesteld

 • Wat is gerede twijfel?
  twijfel die optreed wanneer een opvatting niet duidelijk overtuigender is dan redelijke alternatieven.
 • wat is een sceptische houding?
  de houding waarin je gelooft niets zeker te kunnen weten.
 • wat is metafysisch scepticisme?
  twijfel over of er een wereld buiten ons is, en wat deze wereld inhoud.
 • Wat is epistemologisch scepticisme?
  scepticisme over de mogelijkheid van kennis.
 • wat is conceptueel scepticisme?
  scepticisme over of we allemaal hetzelfde beeld hebben bij bepaalde concepten.
 • wat houdt pyrronistische scepsis in?
  het opschorten van een oordeel over een bepaalde opvatting omdat niet op bepaalde gronden bewezen kan worden dat de ene opvatting beter is dan de andere, en vervolgens gemoedsrust vinden in de zoektocht naar die gronden en daarbij de waarheid.
 • de pyrronist maakt uiteindelijk geen keuze welke opvatting dichter bij de waarheid komt, hij blijft zoeken. hij laat uiteindelijk de kwestie los als gevolg van innerlijke rust.
 • wat is academische scepsis?
  de academicus beweert dat zeker kennis niet mogelijk is en laat het daarbij.
 • Wat is het verband tussen een sceptische houding en gerede twijfel?
  Bij een sceptische houding komt gerede twijfel heel vaak voor. aangezien een sceptische houding inhoudt dat je aanneemt dat er alternatieve scenario's bestaan voor de werkelijkheid.
 • Wat houdt pyrronistische problematiek in?
  voor elk onderwerp bestaan aan elkaar gelijke meningen en argumenten. Er zijn geen onafhankelijke middelen om uit te maken wat goed of slecht is.
 • wat betekent epochè?
  het opschorten van je oordeel.
 • wat betekent pyrronistische problematiek op theoretisch niveau?
  pyrronisten onderschrijven geen enkel oordeel maar blijven doorzoeken naar de waarheid, terwijl ze hun oordeel opschorten.
 • wat betekent pyrronistische problematiek op psychologisch niveau?
  pyrronisten bereiken innerlijke rust omdat ze accepteren dat de waarheid niet te achterhalen is. Ze maken uiteindelijk geen keuze, en maken zich niet langer druk over de kwestie. Maar blijven desondanks zoeken naar de waarheid.
 • wat betekent pyrronistische problematiek op dialectisch niveau?
  Een toeschouwer die volledig neutraal is kan bij een discussie waar gelijkwaardige argumenten worden gegeven voor meningen die recht tegenover elkaar staan geen keuze maken. Tenzij de toeschouwer van tevoren al niet compleet neutraal was.
 • Wat is het eerste argument van het trilemma van Agrippa?
  we verantwoorden overtuigen met andere overtuigingen die ook worden verantwoord met overtuigingen.
 • wat is oneindige regressie?
  een vicieuze cirkel of ketting van overtuigingen verantwoorden met andere overtuigingen, enz.
 • Wat is het tweede argument van het trilemma van Agrippa?
  Oneindige regressie valt te stoppen met een basisovertuiging.
 • wat is het probleem met het tweede argument van het trilemma van Agrippa?
  hoe weet je wanneer iets een basisovertuiging is?
 • Wat is het derde argument van het trilemma van Agrippa?
  Om oneindige regressie te stoppen is door een argument te geven met een coherent geheel van overtuigingen.
 • Wat is een coherent geheel van overtuigingen?
  wanneer twee of meerdere overtuigingen elkaar wederzijds ondersteunen, door hun samenhang.
 • wat is het doel van de radicale twijfel van Descartes?
  tot een absolute zekerheid komen.
 • Wat is het eerste niveau van de radicale twijfel van Descartes?
  twijfelen aan alle kennis die we opdoen met zintuigelijke waarneming.
 • Wat is het tweede niveau van de radicale twijfel van Descartes?
  da het leven op aarde in theorie een droom zou kunnen zijn, de werkelijkheid is een droom.
 • Wat is het derde niveau van de radicale twijfel van Descartes?
  twijfelen aan logica, Descartes stelt dat het zou kunnen dat een kwade demon hem voor de gek houdt.
 • wat is de conclusie van de radicale twijfel?
  De mens kan alleen zeker kennis opdoen door middel van de ratio.
 • hoe concludeert Descartes dat hij bestaat?
  Hij is er zeker van dat hij twijfelt, dus denkt. er is dus iets dat denkt wat hij is.
 • Hoe concludeert Descartes dat god bestaat?
  Hij heeft het idee van perfectie, dit moet buiten hem liggen want de mens is niet perfect. Als god niet zou bestaan dan was hij niet perfect, bestaan is een onderdeel van compleet zijn.
 • wat zijn impressies volgens Hume?
  Indrukken van de werkelijkheid door onze zintuigen.
 • Wat zijn ideeën volgens Hume?
  de verwerking van impressies door ons verstand.
 • Wat zijn enkelvoudige ideeën volgens Hume?
  ideeën die rechtstreeks afstammen van waarnemingen. kleuren geuren, smaak, gevoel, geluiden.
 • Wat zijn complexe ideeën volgens Hume?
  Een samenstelling van meerdere enkelvoudige ideeën.
 • Volgens Hume is het verstand in staat om abstracte begrippen te vormen door het samenvoegen van complexe en enkelvoudige ideeën.
 • Waarom neemt Hume een Sceptische houding in tegenover causaliteit?
  Causaliteit is een abstract complex denkbeeld. Zelfs enkelvoudige denkbeelden kunnen niet als zekere kennis worden gezien aangezien het geen empirische waarnemingen zijn.
 • Waarom neemt Hume een sceptische houding tegenover inductie?
  Inductie gaat uit van een, niet waarneembare, noodzakelijk wetmatige orde bij het concluderen van een algemene wet uit een beperkt aantal waarnemingen, en is dus geen middel tot zekere kennis
 • waarom is van het uniformiteitsprincipe uitgaan volgens hume psychologisch noodzakelijk, maar filosofisch niet te verantwoorden valt??
  Het principe stelt dat de wereld niet grillig en dus voorspelbaar en beschrijfbaar, zonder dit principe toe te passen zou je bijna niet kunnen leven, maar het is filosofisch niet te onderbouwen.
 • Het gedachte-experiment van descartes stelt dat het in theorie zou kunnen dat de complete buitenwereld een illusie van een kwade demon is.
  Het BIV stelt dat het in theorie zou kunnen dat je een brein in een vat bent die impulsen toegestuurd krijgt vanaf een computer.
  De overeenkomst is dat je in beide gevallen de buitenwereld niet werkelijk waarneemt maar voor de gek wordt gehouden.
 • Hoe behandelt een pyrronist sceptisch een kennisclaim?
  Hij zal erop wijzen dat er alternatieve argumenten zijn en dat het onmogelijk is die argumenten van beide partijen neutraal af te wegen. er is dus meer onderzoek nodig.
 • Hoe behandelt een cartesiaanse scepticus een kennisclaim?
  Hij zal alternatieve situaties naar voren brengen waardoor er een gerede twijfel ontstaan over wat aanvankelijk zekere kennis leek. Dit met als doel tot fundamenteel zeker kennis te komen.
 • Hoe zal een Humeaan een kennisclaim sceptisch behandelen?
  Het is onmogelijk kennis te onderbouwen op zo'n manier dat de onderbouwing voldoet, aangezien de onderbouwing vaak rust op causaliteit en inductie wat niet toegestaan is.
 • Wat is een gedachte-experiment?
  je onderzoekt een hypothetische kwestie/scenario met je verstand in je gedachten.
 • Wat is een tegen-feitelijk gedachte-experiment?
  Dit experiment probeert te schetsen hoe de situatie verlopen was als de feiten anders waren geweest dan dat ze in werkelijkheid waren. Het schetst een alternatief scenario.
 • Een tegen-feitelijk gedachte-experiment heeft een 'wat als' structuur.
 • Wat doet een conceptueel gedachte-experiment?
  Het onderzoekt of een begrip of concept nog steeds van toepassing is op het moment dat er een alternatieve situatie aan de hand is.
 • Wat doet een evaluatief gedachte-experiment?
  Het vraagt jou wat je in een bepaalde fictieve situatie zou doen. Stel dat- structuur.
 • Wat is het voornaamste beginsel?
  Tegenover elk argument staat een gelijk argument.
 • Wat is scepticisme volgens Sextus Empiricus?
  De kunde om zaken tegenover elkaar te plaatsen om zo de gelijkwaardigheid en tegenstrijdigheid van de argumenten de ontdekken. Vervolgens eerst tot een opschorting van het oordeel komen om uiteindelijk onverstoorbaarheid te bereiken.
 • Wat betekent evident?
  vanzelfsprekend
 • Wat is een dogma?
  een niet evidente zaak die aanneembaar is zonder dat er bewijs voor is.
 • Wat is een doctrine?
  een stelsel van samenhangende dogma's die samen een logisch geheel vormen.
 • Wanneer heeft een scepticus een doctrine volgens Sextus Empericus?
  Wanneer een scpeticus dogma's aanneemt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is naïef realisme?
Objecten zijn bestendig, driedimensionaal, bestaan onafhankelijk van onze waarnemingen en bevinden zich in een publieke ruimte. Hier gaat het naïef realisme vanuit. Het is de common-sense opvatting. Leken gaan hier vanzelfsprekend vanuit.
Wat is het direct realisme?
De buitenwereld bestaat buiten ons, gewoon zoals wij waarnemen (Reid)
Wat is het indirect realisme?
Er bestaat een buitenwereld en die kunnen wij onderbouwen. Wel slechts via afbeeldingen. (Kant en Locke)
Wat zijn de vijf tropen van Empiricus?
1. Onenigheid. Er kan onderling onenigheid ontstaan over een zaak waardoor we tot opschorting komen
2. Regressus ad infinitum. Wanneer we bewijs leveren voor een zaak heeft dat bewijs ook weer bewijs nodig. Is oneindig, heeft geen beginpunt. Opschorting
3. Relativiteit. We beginnen een zaak onder bepaalde omstandigheden en vanuit een bepaald perspectief. We kunnen niet zien hoe de zaak er op zichzelf uit ziet. Opschorten
4. Veronderstelling. Soms is een oordeel nergens op gebaseerd. Geen argumentatie. Opschorting
5. Cirkelredenering. Een zaak wordt ondersteund met diezelfde zaak
Welke soorten gedachte-experimenten onderscheiden we?
1. Tegenfeitelijk, hoe het scenario verder zou lopen. Wat als...
2. Conceptueel, hoe jij het scenario zou beschrijven. Een concept (bijv democratie) beter begrijpen
3. Evalutief, wat jij in dat scenario zou doen
Wat is het BIV?
Gedachte-experiment van Putnam. Vormt een sceptisch alternatief voor al je ervaringen. We kunnen nergens zeker van zijn
Wat zijn de sceptische strategieën?
1. Pyrronistisch, voor- en tegenargumenten wegen tegen elkaar op
2. Cartesiaans, alternatieve mogelijkheiden
3. Humeaans, de pogingen om de opvattingen te onderbouwen zijn ontoereikend (uniformiteitsprincipe)
Wat zegt Hume over het werkelijkheidsprobleem?
Hij is een agnost. We kunnen niet controleren of onze impressies corresponderen met objecten in de buitenwereld.
Wat houdt het uniformiteitsprincipe in?
De abstracte verwachting ten aanzien van de wereld. Als iets gebeurt, verwachten we automatisch dat het in een soortgelijke situatie weer gebeurd. We gaan ervan uit dat wereld niet grillig is. Dit is pyschologisch noodzakelijk.
Wat houdt het begrip inductie in?
De denkstap van het bijzondere naar het algemene. Wanneer iets vaker gebeurt leggen we een verband dat het weer zal gebeuren. Opkomende zon als voorbeeld.