Samenvatting HÖK

-
148 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "HÖK". De auteur(s) van het boek is/zijn Handelsrätt. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - HÖK

 • 1 HÖK

 • Grundlag

  Två lika val av riksdagen och krav på mellanliggande val

 • Direktiv

  Ett åläggande att införa en viss typ av regler från EU

 • Förordningar

  Direkt tillämpbara EU-regler

 • Överlåtelse

  När en ägare säljer, byter eller sänker något

 • Upplåtelse 

  Någon som genom avtal ger en begränsad rätt till något till en annan

 • Obligationsrätt

  Rättigheter och skyldigheter mellan två avtalsparter

 • Sakrätt

  Rätter som har verkan mot tredje man, tex äganderätt, panträtt

 • Retentionsrätt

  Rätten att behålla sin egendom i väntan på betalning

 • Detentionsrätt

  Rätten att behålla annans egendom i väntan på betalning (Bilverkstads-bilägare)

 • Kontraktsprincipen

  Anbud från A blir gällande först B har accepterat anbudet

 • Löftesprincipen

  Anbud är oåterkalleligt sedan det nått sin mottagare

 • Legal Acceptfrist

  1. Tid för anbud A -> B 2. Skälig betänketid 3. Tid för svar B -> a

 • De 4 ansvarsfrihets grunderna

  Nödvärn, Nöd, Samtycke, Tjänsteplikt

 • Borgenär

  Fordringsägare, person som gäldenär är skyldig pengar. Borgenär har fodran på gäldenär 

 • Handpant

  Pant/säkerhet överlämnas till panthavare

 • Hypotekarisk pant

  Pantsättaren behåller saken

 • Proprieborgen

  Borgensmannen "delar" skulden solidariskt med gäldenärerna, blir delansvarig gentemot borgenären

 • De lege lata

  Gällande rättt

   

 • Laga fång, 3 fång

  Lagligen erkända sätt att förvärva äganderätt till något (Köp, byte, gåva, giftorätt)

  1. Exstinktiva: A köper i god tro av B men C är ägare! A blir då ägare

  2. Orginära: A tar sak i besittning som saknar ägare

  3.  Derivativa: Man härleder A:s rätt från B (Köp, byte, gåva) 

 • Benefik transaktion

  Gåva där vederlag utgår

 • Oneröst fång

  Sak mot vederlag (Köp)

 • Realavtal

  Avtal om sak som blir bindande först viid överlämnande av saken

 • Ställningsfullmakt

  Genom anställning då en viss behörighet att handla å huvudmannens vägnar (Butiksanställd)

 • Princepalansvar

  Arbetsgivarens ansvar för anställdas vårdslöshet och vållande i tjänst

 • Strikt ansvar

  Skadeståndsansvar oberoende av culpa (vårdslöshet)

 • Sublokation

  Andra hands uthyrning

 • Rättshandlingsförmåga

  Förmåga att förbinda sig till rättigheter och skyldigheter

 • Rättskapacitet

  Förmåga att ha rättigheter och skyldigheter

 • Begränsad rättshandlingsförmåga

  Omyndig, förvaltad, psykiskt sjuk

 • EU:S 4 organ

  Ministerrådet, Kommissionen, Europaparlamentet, EG-domstolen

 • EG-domstolen

  Ger bindande förhandsavgöranden och där med hjälper till med tolknig

 • EG-rättens 4 friheter

  Kapital, Arbetskraft, Varor och Tjänster, Frirörlighet

 • Svävarvillkor

  Köpets giltighet är beroende av vissa villkor som ska uppfyllas, tex betalning

 • Preskriptionsavbrott

  OM: 1. Skriftligt krav från borgenär 2. Gäldenären betalar ränta (erkännande av skuld) då gäller preskription från denna dag (10 år)

 • Res Derelictae

  Övergivna saker

 • Promulgationslag

  Lag om införande av lag (utfärdas av regeringen)

 • Firmatecknare

  Företräder och träffar bindande avtal för bolagets räkning

 • Avtalsfrihet

  Rätt att:

  1. Ingå avtal med vem man vill

  2. Under vilka villkor man vill

  3. Avstå om man vill

 • 4:a undantag från avtalsfrihet

  1. Socialpolitiska skäl 
  2. Näringspolitiska skäl
  3. Sakrättsliga skäl
  4. Oskäligt

 • Analogisk tolkning

  Fall som ej är direkt lagreglerat söker ledning i lagreglering för liknande fall

 • Finansiell leasing

  Köpare köper grävmaskin av Säljare. Hyr ut den till Hyrare. Hyraren övetar Köparens rättsliga anspråk mot Säljaren

 • Presumtionsansvar

  Culpaansvar med omvänd bevisbörda 

 • Culpaansvar

  Ansvar för vållande, skadestånd vid avsiktligt eller vårdslös hanling

 • Realanbud

  Fysiskt överlämnande av objekt för anbud

 • Realsäkerhet

  Något med ett "faktiskt" värde, tex skuldebrev 

 • Negotiabilitet

  Överlåtaren av skuldebrevet får mindre rätt än övertagaren då vissa rättigheter faller bort

 • Negativt kontrakstintr

  Offer för kontraktsbrott sätt i samma sits som om avtal aldrig ingåtts

 • Positiv kontraksintr

  Offer för kontraktsbrott sätts i den sits som om avtal hade ingåtts

 • Dispositiv

  Avtalsfrihet råder och lagen är utfyllnad (Ej tvingande)

 • Analogislut

  Oreglerat fall som löses till/med en specifik lag

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ackord

Vid konkurs kan en borgenär nedsätta/ta bort fodran hos en gäldenär

ERK

Etiska rådet mot könsdikriminering

Sidolöpare

Ombudet/Försäljarens löfte utöver avtalet

Tvesalu

En person säljer ett o samma objekt till två olika köpare

Hävningsförbehåll

Avtal att rätt att häva om tex. köparen inte betalar varan eller fastigheten

Exigibel

Fodran som kan uttas tvångvis mhja exekutiv myndighet

Apportegendom

Egendom som aktitecknare skjuter till bolaget

Tre bolagsrekvisit

1. Avtal mellan parter
2. Gemensamt ändamål
3. Parterna är förpliktigade att gemensamt verka för detta ändamål

Konkludent handlande

Innebär att någon handlar som om det förelåg ett avtal

Turordningskrets

I den ordningen i vilken en anställd får sluta och återanställas