Samenvatting Hoodstukken sociaal recht / Arbeidsrecht editie 2013

-
ISBN-10 9001815499 ISBN-13 9789001815493
583 Flashcards en notities
140 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoodstukken sociaal recht / Arbeidsrecht editie 2013 ". De auteur(s) van het boek is/zijn Loonstra. Het ISBN van dit boek is 9789001815493 of 9001815499. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoodstukken sociaal recht / Arbeidsrecht editie 2013

 • 1 Terreinverkenning

 • Paragraaf 1.1: Oriëntatie

  Sociaal recht betreft de onzelfstandige beroepsbevolking. Hieronder verstaan we de werknemer (de private sector), de ambtenaar (de publieke sector) en de werker in de g- en g-sector (personen die werken in organisaties en instellingen binnen de private sector die financieel afhankelijk zijn van de overheid.

   

  Zelfstandige beroepsbevolking: Personen die tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden niet onderworpen worden aan opdrachten van anderen.

 • Onzelfstandige beroepsbevolking is?

  Werknemers

 • Welke personen vallen onder de onzelfstandige beroepsbevolking?

  De werknemer, de ambtenaar en de werker in de g- en g-sector.

 • G- en G- Sector

  Gepremieerde en gesubsidieerde sector
 • Paragraaf 1.2: Werkgever en werknemer: Welke rechtsbronnen

  De rechtsbronnen die belangrijk zijn bij het sociaal recht zijn:

  • Het arbeidsovereenkomstenrecht (BW 7:610-7:692);
  • Het vermogensrecht in het algemeen (Boek 3 BW);
  • Overige wetten met betrekking tot de private sector;
  • De jurisprudentie (uitspraken van de rechter);
  • De CAO;
  • Het verdrag.
 • Paragraaf 1.3: Van dwingend recht tot aanvullend recht

  Er zijn in het arbeidsovereenkomsten recht 4 soorten recht, namelijk:

  1. Dwingend recht, dit is recht waarvan niet of niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken;
  2. Driekwartdwingend recht. dit is recht waarvan uitsluitend kan worden afgeweken bij CAO of bij regeling door of namens een bevoegd bestuursorgaan;
  3. Semidwingend recht, dit is recht waarvan alleen van worden afgeweken kan bij schriftelijke aangegane overeenkomst.
  4. Aanvullend recht, dit is recht waarvan altijd mag worden afgeweken.
 • Paragraaf 1.4: De bevoegde rechter

  Absolute competentie: Welk soort gerecht is bevoegd? (Hoge raad, rechtbank, gerechtshof). Dit is te vinden in artikel 93 Rv.

  Relatieve competentie: Welk van de vele rechters van een bepaald soort is bevoegd? In welke plaats zal de taak aanhangig moeten worden gemaakt? Dit is te vinden in artikel 99 Rv.

   

  Alle zaken op het terrein van het sociaal recht moeten bij de rechtbank, sector civiel, worden aangebracht. Deze zaken worden behandeld door de kantonrechter, deze rechter is dan de rechter in eerst aanleg.

   

  Een geschil binnen het sociaal recht wordt bijna altijd aanhangig gemaakt via een dagvaarding. De enige uitzondering hierop is wanneer een werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen door middel van de rechter. Dit moet namelijk via een verzoekschrift.

   

  Een andere belangrijke uitzondering binnen het sociaal recht is dat bij een ontbindingsverzoek hoger beroep en in cassatie niet mogelijk is.

   

  De regel omtrent de relatieve competentie van de kantonrechter is: Bevoegd is de kantonrechter

  • in de woonplaats of vestigingsplaats van de gedaagde; of
  • de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht.

   

  Zaken met een spoedeisend belang kunnen snel worden opgelost door middel van een kort geding (artikel 254 Rv). Een kort geding wordt bij de rechtbank aanhangig gemaakt.

 • Welke soorten recht zijn er binnen het arbeidsrecht?

  Dwingend recht, driekwartdwingend recht, semidwingend recht en aanvullend recht.

 • Welke rechter is absoluut competent omtrent het sociaal recht?

  De kantonrechter

 • 1.1 Orientatie

 • Noem 6 rechtsbronnen die van toepassing zijn op de werkrelatie tussen werkgevers en werknemers

  1. Het arbeidsovereenkomstenrecht

  2. Het vermogensrecht in het algemeen

  3. Overige wetten m.b.t. de private sector

  4. De jurisprudentie (rechtersrecht)

  5. De cao

  6. Het verdrag

 • Onzelfstandige beroepsbevolking: de personen die zich tijdens hun werk in een afhankelijkheidspositie bevinden ten opzichte van een ander, namelijk de werkgever. 
 • hoeveel personen behoren tot de beroepsbevolking
   7,8 miljoen mensen van de 16,7 miljoen
 • Onzelfstandige beroepsbevolking, mensen die een werkgever hebben.

 • Zelfstandige beroepsbevolking:  zijn tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden niet onderworpen aan opdrachten van een ander. 
 • hoeveel procent van de Nederlandse bevolking behoort tot de beroepsbevolking
  ruim 46%
 • Uit welke drie sectoren bestaat de onzelfstandige beroepsbevolking?
  Private sector, publieke sector, g en g sector
 • private sector

     werkzaam in het bedrijfsleven, 4,3 miljoen werknemers 
 • G -en -g sector: werknemers in de gepremieerde en gesubsidieerde (G -en -g sector
 • wie zijn de onzelfstandige beroepsbevolking
  de onzelfstandige beroepsbevolking bestaat uit personen die zich tijdens hun werk in een afhankelijkheidspositie bevinden ten opzichte van een ander, namelijk de werkgever. deze laatste heeft het recht om instructies te geven aan zijn ondergeschikten

 • Onder te verdelen in drie groepen.
  1. Private sector, bedrijfsleven
  2. Publieke sector, ambtenaren, in dienst van de overheid
  3. G en g sector, gedeprimeerde en gesubsidieerde. (Ziekenhuizen etc.) 
 • publieke sector
  850000 ambtenaren , zij vormen het personeel dat in dienst is van de overheid als werkgeefster. weren bij de Centrale overheid, werken op departementen, bij een provincie of gemeente.
 • waar staat de afkorting g en g sector voor
  gepremieerde en gesubsidieerde sector
 • Zelfstandige beroepsbevolking is niet onderworpen aan opdrachten van anderen, groot deel hiervan is ZZP'er
 • semipublieke sector
  zij zijn verbonden aan organisatie en instellingen binnen de private sector , die financieel afhankelijk zijn van de overheid, personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, buurthuizen onderwijs. 1 miljoen personen die onder de zelfstandige beroepsbevolking worden geschaard.
 • wat moet je weten over g en g sector
  de g en g sector zijn verbonden aan organisaties en instellingen binnen de private sector, die financieel afhankelijk zijn van de overheid ( denk aan personeel in ziekenhuizen, verpleeghuize, buurthuizen. in de g en g sector werken ongeveer 1,1 miljoen mensen
 • Schema beroepsbevolking
 • zelfstandige beroepsbevolking
  tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden niet onderworpen aan opdrachten van anderen. 1,4 miljoen mensen.
 • noem 3 wetten waar op het terrein van het sociaal recht steeds vaker voor zowel werknemer-werkgeververhouding als ambtenaar-overheid verhouding dat de wetten voor beide groepen van toepassing zijn?
  - arbeidsomstandighedenwet
  - wet op de ondernemingsraden
  - arbeidstijdenwet
 • zzp zelfstandige zonder personeel
  werk voor zichzelf, en heeft geen werknemer in dienst. ook wel schijnzelfstandigen omdat ze voor opdrachten afhankelijk zijn maar voor een opdrachtgever.
 • wat weet je over zelfstandige beroepsbevolking?
  zij die onder de zelfstandige beroepsbevolking worden geschaard, zijn tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden niet onderworpen aan opdrachten van anderen. in totaal hebben zich ongeveer 1,1 miljoen personen zich gevestigd als zelfstandige
 • op wie heeft sociaal recht betrekking?
  sociaal recht heeft betrekking op de rechtspositie van de werknemer ( in het bedrijfsleven), de ambtenaar en de werken in de g- en g sector.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

voorwaardelijke ontbinding
ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover mocht blijken dat een gegeven ontslag op staande voet ten onrechte is verleend. deze mogelijkheid heef de hoge raad in zijn beschikking van 23 december 2016 ook in de invoering an de wwz uitdrukkelijk erkend. wet mag de kantonrechter het hof in hoge beroep niet in de wielen rijden
voortgezette dienst betrekking
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd de word voortgezet op de grond van de WWZ mag een tijdelijke arbeidsovereenkomst 2 keer worden voortgezet dus 3 tijdelijke contracten zonder dat opzegging nodig s, voorwaarde is wel dat 3 tijdelijk arbeidsovereenkomsten samen net langer hebben geduurd dan 24 maanden.
nadeeleis
speelt zich af in de situatie dat de werknemer een beroep doet op de discrepantie tussen zijn wil en zijn verklaring, als de werkgever desondanks erop mocht vertrouwen dat de verklaring van de werknemer wel overeenkomstig de wil van werknemer was, kan de werknemer de nadeeleis nog in stelling brengen, de wg heef niets gedaan waardoor hij in een ongunstige toestand komt, waneer het einde van de arbeidsovereenkomst ongedaan word
finale kwijting
afspraak tussen  partijenen , opgenomen in een beendings overeenkomst waarin staat dat partijenen wederzijds niet meer van elkaar hebben te vorderen.
krachteloze arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst die opzichzelf nog steeds bestaat, zonder de plicht van de werkgever het loon aan de werknemer te betalen en zonder dat de werknemer arbeid verricht. deze mogelijkheid vloeit voort uit de matige bevoegdheid van de rechter
onvoldoende reintegratie verplichting

niet beroepen op opzegverboden 1 de wn heeft schriftelijke met de opzegging ingestemd
2 wn heeft tijdens de proeftijd opgezegd
3 werkgever heeft wn op staande voet ontslagen. 
victimsatie onslag
opzegging door de werkgever, omdat de wn een beroep heeft gedaan op een wettelijke bepaling, waarin een verboden onderscheid is opgenomen met betrekking tot dit onderscheid geld een opzegverbod
opzegverboden
gelijke behandeling
tijdens ziektes, zwangerschap en bevalling verlof etc
militaire dienst word vervult 
betrokken zijn bij de medezeggenschap van de onderneming 
lid zijn van een vakbond
druppel-emmerdoctrine
een ontslag op staande voet, niet gegeven vanwege een gebeurtenis maar vanwege een opeenstapeling van gebeurtenissen, waarvan de laatste druppel is die de emmer doet verlopen
subjectiviteit als dringende reden
de werkgever diende het feit zelf als dringende reden te ervaren , dringendheid van de dringende reden.