Samenvatting Hoofdlijnen Nederlands burgelijk procesrecht

-
ISBN-10 9079564699 ISBN-13 9789079564699
551 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdlijnen Nederlands burgelijk procesrecht ". De auteur(s) van het boek is/zijn W H Heemskerk. Het ISBN van dit boek is 9789079564699 of 9079564699. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Hoofdlijnen Nederlands burgelijk procesrecht

 • 1 Inleiding

 • Omschrijf een proces in juridische zin
  het voortgaan van een onzekere of betwiste tot een zekere en onbetwistbare rechtstoestand door een aan regels onderworpen rechtsstrijd of geding, gevoerd voor een orgaan dat tot beslissing in dit geding bevoegd is. De rechtsregels die voor dit proces gelden, vormen het procesrecht.
 • Wat is een constitutieve uitspraak?
  Een uitspraak die een nieuwe rechtstoestand doet intreden ( beschikking waarbij echtscheiding of adoptie wordt uitgesporken, en vonnissen tot faillietverklaring.
 • Wat is rechtspraak?
  Rechtsvinding en rechtsvorming tegelijk.
 • 1.1 Aard en functie BPR

 • Wat voor regels bevat het burgerlijke procesrecht?
  De regels voor de gedingvoering tussen partijen voor de burgerlijke rechter ter beslechting van de onder diens bevoegdheid vallende geschillen en maakt als zodanig deel uit van het privaatrecht.
 • Proces:
  Het voorgaan (procederen) van een onzekere of betwiste tot een zekere onbetwiste rechtstoestand door een aan regels onderworpen rechtsstrijd of geding, gevoerd voor een orgaan dat tot beslissing in het geding bevoegd is. 
 • Wat is het doel van het burgerlijk procesrecht?
  Een eind te maken aan de onzekerheid (als partijen een geschil hebben, is de feitelijke en de rechtstoestand tussen hen onzeker en betwist) en strijd door een vonnis van de rechter, dat de partijen bindt.
 • Welke regels bevat het BPR?
  Regels voor de gedingvoering tussen partijen voor de burgerlijke rechter ter beslechting van de onder diens bevoegdheid vallende geschillen en maakt als zodanig deel uit van het privaatrecht.
 • 1.2 Materieel en formeel privaatrecht

 • Is het burgerlijk procesrecht enkel formeel privaatrecht, of deels ook materieel privaatrecht?
  Normaliter wordt burgerlijk recht aangeduid als materieel privaatrecht en het burgerlijk procesrecht als formeel. Het burgerlijk procesrecht bestaat wel voor een groot deel uit procedureregels en vormvoorschriften, maar bevat ook bepalingen van materiële aard, zoals die waarin bevoegdheden aan rechters, procespartijen, advocaten en deurwaarders worden toegekend. In het burgerlijk recht treft met ook vormvoorschriften aan.
 • Wat vormt het voorwerp van het rechtsgeding?
  De materiële rechtsbetrekking tussen partijen.
 • Is het bewijsrecht te rekenen tot het burgerlijk procesrecht?
  Ja, het bevat zowel materiële als formele regels. Het materieel gedeelte was sinds 1838 opgenomen in het BW. Een geheel nieuwe regeling v.h. bewijsrecht in burgerlijke zaken is in werking getreden op 01-04-1988: Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Oude regels in BW zijn vervallen.
 • Wat vormt het voorwerp van het rechtsgeding?
  De materiele rechtsbetrekking tussen partijen vormt het voorwerp van het rechtsgeding en ondergaat tevens de invloed van dat geding.
 • Wat is kenmerkend voor het burgerlijk procesrecht?
  De rechtspleging in burgerlijke zaken is een publiekrechtelijke taak van de Staat. Civiele rechtspleging is ook een zaak van algemeen belang. In verband hiermee wordt in ons recht uitgegaan van de ongeschreven regel, dat eigenrichting, het eigenmachtig handhaven van zijn rechten, ongeoorloofd en onrechtmatig is, tenzij daarvoor een rechtvaardigingsgrond aanwezig is.
 • Welke regels behoren tot het burgerlijk procesrecht?
  1. De bevoegdheid van de rechterlijke macht in burgerlijke zaken;
  2. De bevoegdheden van procespartijen, advocaten, deurwaarders, arbiters en getuigen in burgerlijke zaken;
  3. De wijze van procederen in burgerlijke zaken;
  4. Het bewijs in burgerlijke zaken;
  5. Vonnissen en beschikkingen en de rechtsmiddelen, die tegen rechterlijke beslissingen kunnen worden aangewend;
  6. De tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels;
  7. Arbitrage (geschillenbeslechting door anderen dan rechters).
 • Wat is kenmerkend voor ons burgerlijk procesrecht?
  De rechtspleging is een zaa van algemeen belang. In verband hiermee wordt in ons recht uitgegaan van de ongeschreven regel, dat eigenrichting, het eigenmachtig handhaven van zijn rechten, ongeoorloofd en onrechtmatig is, tenzij daarvoor een rechtvaardigingsgrond aanwezig is.
 • Taken rechterlijke macht?
  1) de bevoegdheid van de rechterlijke macht in burgerlijke zaken;
  2) de bevoegdheden van procespartijen, advocaten, deurwaarders, arbiters en getuigen in burgerlijke zaken;
  3) de wijze van procederen in burgerlijke zaken;
  4) het bewijs in burgerlijke zaken;
  5) dvonnissen en beschikkingen en de rechtsmiddelen die tegen de rechterlijke beslissingen kunnen worden aangewend;
  6) de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels;
  7) arbitrage.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een rechtsvordering?
Het processuele middel om een vorderingsrecht of ander recht, dat iemand jegens een ander heeft (of meent te hebben), aan het oordeel van de rechter te onderwerpen teneinde daarover een vonnis te verkrijgen. 
Wat zijn de uitzonderingen die de wet maakt op het beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging?
Dat partijen in zaken voor de kantonrechter in persoon kunnen procederen of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. In kort geding kan de gedaagde behalve bij advocaat ook in persoon procederen. 
Wat is het doel van het instituut cassatie?
Het doel ervan is behalve toezicht op de wijze van rechtspreken het handhaven van de eenheid in de toepassing van het recht en het bevorderen van de rechtszekerheid. 
Wat is een hoofdkenmerk van ons burgerlijk procesrecht?
Dat er een centraal rechtscollege is, dat toezicht op de rechtspraak uitoefent door middel van cassatie. 
In welke artikelen staan de bevoegde die aan de rechter toekomen voor zover het gaat om de gang van de procedure?
Artikel 20 lid 1
Artikel 133
Artikel 22
Artikel 139 of 121.
Artikel 25
In welke artikelen staan de beperkingen die de erkenning van de partij-autonomie als beginsel met zich mee brengt?
Artikel 23 
Artikel 24
Artikel 149
Waar heeft partij-autonomie vooral betrekking op?
Op de inhoud van het geding. Partijen mogen echter relevante feiten niet verzwijgen. Zij bepalen de rechten van de rechtsstrijd, maar binnen dat kader zijn zij verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. 
Wat zijn de functies van het motiveringsbeginsel?
- Het geeft partijen inzicht in de door de rechter gevolgde gedachtegang, in de aanvaarding of verwerping van gronden van eis en verweer, in de vaststelling c.q. bewezenverklaring van feiten en in de toepassing van rechtsgronden. Zij stelt partijen in staat te beslissen zich bij het vonnis neer te leggen dan wel een rechtsmiddel daartegen in te stellen. In het laatste geval
maakt de motivering het mogelijk daartegen concrete bezwaren (grieven, middelen) bij een hogere rechter aan te voeren. 

-Zij dient al waarborg voor deugdelijke rechtspraak.

- Motivering dient niet alleen het belang van partijen, maar ook het algemene belang: zij dient de rechtsvorming en de rechtsontwikkeling en maakt deze zichtbaar door beslissingen over rechtsvragen. 
Wat is een voorwaarde voor rechterlijke onpartijdigheid?
Rechterlijke onafhankelijkheid. De rechter dient onafhankelijk te staan ten opzichte van degene die hem heeft benoemd, ten opzichte van partijen en van derden.
Wat zijn de middelen om de onpartijdigheid van de rechter de waarborgen?
Een wrakingsverzoek en een verschoningsverzoek.