Samenvatting Hoofdlijnen Nederlands recht

-
ISBN-10 9001807933 ISBN-13 9789001807931
3485 Flashcards en notities
206 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdlijnen Nederlands recht". De auteur(s) van het boek is/zijn C J Loonstra. Het ISBN van dit boek is 9789001807931 of 9001807933. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdlijnen Nederlands recht

 • 1 Terreinverkenning

 • Het recht kent vier functies : de normatieve, geschiloplossende, additionele en instrumentele functie,

  Het is in Nederland geldende recht is aan te treffen in vier rechtsbronnen, namelijk de wet, het verdrag, de jurisprudentie en de gewoonte. Met betrekking tot de wet onderscheiden we een aantal rechtsgebieden: het privaatrecht, het ondernemingsrecht, het strafrecht, het staatsrecht en het bestuursrecht. Als wetgever in Nederland treedt niet alleen de centrale wetgever op, maar ook de gemeente en de provincie maken wetten (die verordeningen heten). Er gelden drie regels bij het vaststellen van de rangorden tussen wetten: hoog boven laag, jong boven oud en bijzonder boven algemeen. Er is een belangrijk onderscheid tussen een wet in formele zin en een wet in materiële zin. Een wet in formele zin is tot stand gekomen op grond van samenwerking tussen regering en Staten-Generaal, een wet in materiële zin is ieder wetgevend besluit dat bestemd is voor een onbepaald aantal personen. 

  Rechters leggen regels aan hun beslissingen ten grondslag. Deze regels zijn vaak weer verfijningen van regels in de wet. De rechter maakt daarbij gebruik van interpretatiemethoden: de grammaticale, de wethistorische, de anticiperende, de rechtsvergelijkende, de systematische en de teleologische interpretatiemethode. Ter onderschieding daarvan kan de rechter twee redeneerwijzen gebruiken: de a-contrarioredenering en de redenering naar analogie. Er zijn binnen het recht onderscheidingen aan te brengen: onderscheid tussen materieel en formeel recht, dwingend en aanvullend recht, objectief en subjectief recht, en privaat en publiekrecht.

 • Welke vier functies heeft het recht ?

  1 Normatief

  2 Geschiloplossend

  3 Additioneel

  4 Instrumenteel

 • wat zijn de vier functies van het recht?

  normatieve, geschiloplossende, additionele en instrumentele functie

 • wat betekent de normatieve functie van recht?

  er bestaan bepaalde gedragsregels waarvan men in brede lagen van de bevolking vindt dat deze moeten worden nageleefd.

 • Wat zijn de 4 functies van recht?

  1. Normatieve functie
  2. Geschiloplossende functie
  3. Additionele functie
  4. Instrumentele functie
 • Wat is Aanvullend Recht?

  Recht waarvan de burgers mogen afwijken. Regels gelden alleen wanneer partijen over de betreffende inhoud niets hebben afgesproken.

 • Wat zijn de vier functies van het recht?
  Normatieve functie, geschiloplossende functie, additionele functie en instrumentele functie.
 • Wat zijn de vier functies van het recht
  1. normatieve functie
  2. geschiloplossende functie
  3. additionele functie
  4. instrumentele functie
 • Noem de 4 functies van het recht en leg uit wat daaronder wordt verstaan.
  Normatieve functie: gedragsregels die zo belangrijk worden gevonden dat er straf op wordt gesteld wanneer deze worden overtreden. Niet alleen ethische normen maar ook rechtsnormen

  Geschil-oplossende functie: een rechtelijke organisatie die bij uitsluiting oordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja, op welke wijze en welke procedure

  Additionele functie: het biedt een rechtsregel a;s partijen vergeten zijn op een bepaald punt afspraken te maken

  Instrumentale functie: de wetgever hakt op tal van onderwerpen de knoop door: zo doen wij het en niet anders
 • wat is recht
  recht is recht
 • fsadfsadf
  dasDasd
 • deze gedragsregels zijn niet alleen ethische normen, maar ook rechtsnormen. 

 • Welke rangorde is er tussen wetgevende organen ?

  1 : Hoog boven laag

  2 : Jong boven oud

  3 : Bijzonder boven algemeen

 • Wat is een organieke wet?

   

  Een wet die in de Grondwet is voorgeschreven

 • Wat is A-contrarioredenering?

  Redenatie waarbij de rechter ervan uitgaat dat een bepaalde regel niet geldt, omdat de regel uitsluitend is geschreven voor gevallen die uitdrukkelijk beschreven staan.

 • Wat zijn de vier rechtsbronnen?
  De wet, het verdrag, de jurisprudentie en de gewoonte.
 • Wat zijn de rechtsbronnen?

  1. de wet
  2. het verdrag
  3. de jurispridentie
  4. de gewoonte
 • Welke rechtsbronnen kennen wij in NL?
  De wet, het verdrag, de jurisprudentie en de gewoonte.
 • Wat is een wet in formele zin ?

  Een wet die tot stand is gekomen op grond van samenwerking tussen en Staten-Generaal (Nationale Wetgever)

 • wat is de geschiloplossende functie van recht?

  de westerse cultuur eigenrichting is verboden, er bestaan rechtelijke organisaties die bepalen of iemand moet worden gestraft.

 • Welke rangvolgorde wordt aangehouden bij wetten?

  1. Hogere boven lagere
  2. Jongere boven oudere
  3. Bijzondere boven algemene
 • Wat is Bestuursrecht?

  Recht dat betrekking heeft op de Staat, welke mogelijkheden deze heeft om te regulerend op te treden.

 • Hoe wordt privaatrecht ook wel genoemd?
  Het civiele recht of het burgerlijk recht.
 • Geef 2 andere termen voor burgerlijk recht.
  privaatrecht of civiele recht
 • Wat is een wet in materiële zin ?

  Wet die bestemd is voor een onbepaald aantal en dus niet bij name genoemde personen 

 • wat is de additionele functie van recht?

  rechtsregels die partijen vergeten zijn af te spreken op bepaalde punten

   

 • Wat is het verschil tussen formele wetten en materiële wetten?

  Formeel = gemaakt door de Nationale wetgever.

  Materieel = algemene wetten, richten zich op iedereen

 • Wat is Burgerlijk Recht?

  Horizontaal recht. Tussen burgers. Onder te verdelen in 2 groepen:

  -Personen- en Familierecht

  -Vermogensrecht. 

 • Wat valt er allemaal onder het privaatrecht?
  Personen- en familierecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht en burgerlijk procesrecht.
 • onder welke rechtsgebieden valt privaatrecht uit een
  • personen- en familierecht
  • vermogensrecht
  • ondernemingsrecht
  • burgerlijk procesrecht
 • Geef een definitie van burgerlijk recht
  Binnen dit rechtsgebied vallen alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.
 • Wat is materieel recht ?

  Heeft betrekking op datgene wat mag en niet mag

 • Wat zijn rechtsbronnen?

  1 de wet (wetbundel)

  2 het verdrag (tussen landen)

  3 de jurisprudentie (rechtspraak)

  4 de gewoonte (normen van plaats)

 • wat is de instumentele functie van recht?

  Op bepaalde punten is het de wetgever die bepaalde knopen doorhakt en bepaald op welke wijze dingen gebeuren.

 • Wat is Formeel Recht?

  Het recht om te procederen. (procesrecht). 

 • Waaruit bestaat het publiekrecht?
  Straf(proces)recht, staatsrecht en bestuurs(proces)recht.
 • onder welke gebieden valt publiekrecht uiteen?
  • straf(proces)recht
  • staatsrecht
  • bestuurs(proces)recht
 • In welke rechtsgebieden valt het burgerlijk recht uiteen?
  Valt uiteen naar Privaatrecht wat weer onder te verdelen is naar personen en familierecht en vermogensrecht
 • Publiekrecht:


  Straf(proces)recht = recht waarbij de staat d.m.v. het OM actief optreedt teneinde normen via sancties af te dwingen van de burgers

   

  Staatsrecht = recht dat de wijze regelt waarop het Nederlandse staatsbestel vorm wordt gegeven en de invloed die de burgers daarop kunnen uitoefenen, bv via verkiezingen.

   

  Bestuurs(proces)recht = recht dat betrekking heeft op de mogelijkheden die de staat bezit om regulerend op te treden ten aanzien van het maatschappelijke leven.

   

  Privaatrecht:

  Personen & familierecht = zaken als geboorte, huwelijk / geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, ondercuratelestelling en de regeling van het vermogen tussen echtgenoten.

   

  Vermogensrecht = alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.

   

  Ondernemingsrecht = het rechtsgebied dat alles regelt wat ondernemingen en bedrijven betreft.

   

  Burgerlijkprocesrecht = Naar de rechter gaan om een geschil te laten beslechten, noemen we procederen, de regels die op het voeren van juridische procedures op het terrein van het privaatrecht van toepassing zijn, worden tot het burgerlijk procesrecht gerekend

   

 • Wat is formeel recht ?

  Geeft het proces aan wat men moet volgen om het materieel recht te effectueren (procesrecht)

 • welke 4 functies kent recht?

  normatieve functie, geschiloplossende functie, additionele functie en instrumentele functie.

 • Wat is Dwingend Recht?

  Recht waarvan burgers niet mogen afwijken. 

 • Wat is kenmerkend voor het strafrecht?
  De staat treedt - door middel van het OM - actief op teneinde sancties te eisen bij overtreding van de normen.
 • Geef een omschrijving van ondernemersrecht
  Het rechtsgebied dat alles regelt wat ondernemingen en bedrijven betreft.
 • Interpretatiemethoden (hulpmiddelen):

  1 Grammaticale = Bij de uitleg van een woord knoopt de rechter aan bij de betekenis die het heeft in de alledaagse spraakgebruik. 

  2 Wetshistorische = de rechter beroept zich bij dit hulpmiddel op een passage uit de parlementaire geschiedenis van de betreffende wet.

  3 Anticperende = de rechter baseert zich in dit geval op de toekomstig recht, op bijna-recht dus.

  4 Rechtsvergelijkende = de rechter verwijst naar de uitleg van een woord of zinsnede zoals die in het buitenland gegeven wordt.

  5 Systematische = (onderbouwen) de rechter legt een woord of zinsnede uit een wettelijke bepaling uit aan de hand van de regeling waarvan die bepaling onderdeel uitmaakt.

  6 Teleologische = (toelichten) de rechter doet beroep op de beoordeling die de wetgever met de regeling heeft gehad.

 • Wat is de a contrarioredenering ?

  Redenering waarbij rechter ervan uitgaat dat een regel niet van toepassing is omdat die regel uitsluitend is geschreven voor uitdrukkelijk genoemde gevallen.

 • welke vier verschillende rechtsbronnen kent nederland?

  de wet, het verdrag, de juriprudentie, de gewoonte. 

 • Wat is Gewoonterecht?

  Ongeschreven recht dat geldt omdat er steeds op de betreffende manier wordt gehandeld, terwijl dit gezien wordt als een plicht.

 • Geef een omschrijving van strafrecht
  Dat de staat door middel van het openbare ministerie (OM) actief optreedt teneinde sancties te eisen bij overtreding van de normen.
 • Redeneerwijzen:

  a-contrario = redenering waarbij de rechter ervan uitgaat dat een bepaalde rechtsregel niet van toepassing is, omdat die regel uitsluitend is geschreven voor de gevallen die uitdrukkelijk in die regel worden genoemd.

   

  naar analogie = redenering waarbij de rechter zich op het standpunt stelt dat een bepaalde, niet wettelijk geregelde kwestie zoveel lijkt op een kwestie waarin de wet wel voorziet, dat die laatste regel ook van toepassing wordt verklaard op de niet geregelde kwestie

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.