Samenvatting Hoofdlijnen Nederlands Recht

ISBN-13 9789001833992
721 Flashcards en notities
104 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdlijnen Nederlands Recht". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001833992. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdlijnen Nederlands Recht

 • 1 1 Terreinverkenning

 • Nachtwakersstaat
  de staat had zeer weinig taken, zorgde voor de interne en externe veiligheid(politie, leger) en beperkt aanvullende taken als onderwijs en rechtelijke macht.
 • Sociale verzorgingsstaat
  Staat met bevoegdheden op alle terreinen van de samenleving. de overheid delegeert ze uit omdat men het niet kan bij benen. De overheid die de burger verzorgd vanaf geboorte tot de dood. Zaken als sociale voorzieningen worden verzorgd en deels betaald vanuit de overheid. 
 • 1.2 waarom recht

 • Welke vier functies heeft het recht?
  Normatieve functie
  Geschiloplossende functie
  Additionele functie
  Instrumentele functie
 • Noem 4 functies van het recht?
  normatieve functie
  geschiloplossende functie
  additionele functie
  instrumentele functie
 • Vier functies van het recht
  1. Normatieve functie (Gedragsregels n.a.v. normen en waarden)
  2. Geschiloplossende functie (De rechterlijke macht die oordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja op welke wijze en met behulp van welke procedure).
  3. Additionele functie (De aanvullende functies van het recht, biedt een rechtsregel wanneer partijen zijn vergeten voor hun overeenkomst afspraken te maken)
  4. Instrumentele functie (De wet bepaalt regels waar mensen zich aan moeten houden).

  Normen zijn gedragsregels in de samenleving die iedereen moet naleven en opvolgen. (Met gevolg van een straf als deze overtreden worden: Ethische normen)
  Rechtsnormen: Moord, diefstal en discriminatie wegens ras of geslacht.
 • normatief = gedragsregels nav waarden en normen.
  geschiloplossend = oog om oog is verboden, rechterlijke macht bepaalt of iemand gestraft moet worden.
  additioneel = aanvullende functies van het recht.
  instrumenteel = algemene afspraken die voor iedereen gelden, zoals bijvoorbeeld links rijden op de weg.
 • normatief = gedragsregels nav waarden en normen.
  geschiloplossend = rechterlijke macht bepaalt of iemand moet worden gestraft en zo ja, op welke wijze en met behulp van welke procedure.
  additioneel = aanvullende functies van het recht.
  instrumenteel = algemene afspraken die voor iedereen gelden, zoals bijvoorbeeld links rijden op de weg.
 • Welke vier functies kent het recht?
  1. Normatieve functie
  2. Geschiloplossende functie
  3. Additionele functie
  4. Instrumentele functie
 • Wat zijn normen?
  Gedragsregels in de samenleving die iedereen moet naleven en opvolgen, worden deze regels overtreden dan volgt er een straf.
 • 1.3 Waar vinden we het recht

 • welke rechtsbronnen kent Nederland
  1. de wet
  2. het verdrag
  3. de jurisprudentie
  4. de gewoonte
 • Welke 4 rechtsbronnen kent Nederland?
  1. de wet
  2. het verdrag
  3. de jurisprudentie
  4. de gewoonte
 • Als je spreekt over rechtsbronnen dan heb je het over waar je het recht kunt vinden.
  Het Nederlandse recht ken vier rechtsbronnen:
  1. De wet
  2. Het verdrag
  3. De jurisprudentie
  4. De gewoonte
 • Welke drie rechtsbronnen zijn er internationaal?
  1. verdragen met een ieder verbindende bepalingen
  2. besluiten van internationale organisaties
  3. internationale jurisprudentie
 • Welke vier rechtsbronnen kent het Nederlands recht?
  1. De wet
  2. Het verdrag
  3. De jurisprudentie
  4. De gewoonte
 • 1.3.1 Wet

 • Uit welke onderdelen bestaat het privaatrecht
 • Uit welke onderdelen bestaat het privaatrecht?
  1. personen- en familierecht
  2. vermogensrecht
  3. ondernemingsrecht
  4. burgerlijk procesrecht
 • In Nederlands zijn we gewend aan wetten. Vaak wordt gelijk gedacht aan de strafwet, bijvoorbeeld: "voor het stelen van een auto wordt je bestraft met een gevangenisstraf".
 • Waaruit bestaat publiekrecht
  staatsrecht
  bestuurs(proces)recht
  straf(proces)recht
 • Het privaatrecht (civiele recht, burgerlijk recht), is het recht dat geldt tussen burgers onderling (schadevergoeding etc.) en kan onderverdeeld worden in vier rechtsgebieden:
  Personen- en familierecht: regelt zaken als geboorte, huwelijk, en geregistreerd partnerschap.

  Vermogensrecht: Hieronder vallen alle op geld gebaseerde handelingen tussen burgers, waar juridische gevolgen verbonden zijn.

  Ondernemingsrecht: Het recht dat betrekking heeft op alle regels die verband houden met het uitoefenen van een bedrijf en activiteiten in club en teamverband. Losse wetten die tot dit rechtsgebied horen: 
  1. Handelsnaamwet. 2. Handelsregisterwet. 3. Faillissementswet.

  Burgerlijk procesrecht: Het recht tussen twee of meer burgers onderling. Een van de burgers moet naar de rechter stappen. 

  Procederen= Naar de rechter stappen om je gelijk te krijgen
 • Strafrecht: het ..... treedt namens de staat op om sancties te eisen bij overtreding van normen. 
  Het Openbaar Ministerie. 
 • Privaatrecht
  • personen- en familierecht
  regelt zaken als geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, ondercuratelestelling en de regeling van het vermogen tussen echtgenoten.
  • vermogensrecht
  alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.
  • ondernemersrecht
  regelt alles wat ondernemingen en bedrijven betreft.
  • burgerlijk procesrecht
  regels die op het voeren van juridische procedures op het terrein van privaatrecht van toepassing zijn.
 • Welke recht regelt de wijze waarop het Nederlandse staatsbestel wordt vormgegeven en de invloed die de burgers daarop kunnen uitoefenen. 
  Het staatsrecht. 
 • Publiekrecht
  • straf (proces)recht
  kenmerkend is dat het OM actief optreedt om sancties (boete, gevangenisstraf e.d.) te eisen bij overtreding van de normen.
  • staatsrecht
  regelt de wijze waarop het Nederlandse staatsbestel wordt vormgegeven en de invloed die de burgers daarop kunnen uitoefenen.
  grondwet= basisregels van ons staatsbestel
  • bestuurs(proces)recht
  heeft betrekking op de mogelijkheden die de overheid heeft om regulerend op te treden ten aanzien van de maatschappij.
 • Wat is procederen?
  Naar de rechter stappen om je gelijk te krijgen
 • Welke wetten komen bij het staatsrecht aan de orde.
  eerste en tweede kamer, de regering, verkiezingen en de totstandkoming van de wetten. 
 • Het publiekrecht
  Het recht dat betrekking heeft op de regels die van kracht zijn tussen de overheid en de burger. Het publiekrecht kent de volgende wetten:

  1. Het strafrecht: Als burgers de regels (normen) overtreden volgen er straffen (sancties) Bijvoorbeeld: Een boete bij te hard rijden.

  2. Het staatsrecht: Het recht dat de wijze waarop het Nederlands staatsbestel vorm wordt gegeven regelt.
  - Burgers kunnen hierop invloed uitoefenen, door middel van verkiezingen.
  - Een belangrijke wet op dit gebied is de grondwet (In de grondwet staan de rechten van de inwoners van Nederland)

  3. Het bestuursrecht: In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten.
  - Bijvoorbeeld bij het verlenen van een subsidie
  - Het verlenen van een vergunning.
                              * Drank- en horecawet
                              * Wet milieubeheer
                              * Wet ruimtelijke ordening
 • In welke wet staan de basisregels van onze democratische rechtsstaat beschreven.
  grondwet. 
 • Wie is de wetgever op centraal niveau, en waaruit is deze samengesteld?
  De nationale wetgever, samengesteld uit enerzijds de regering en anderzijds de Staten-Generaal (1ste en 2de kamer)
 • Definitie: Het Strafrecht
  Er wordt bepaalt wat voor straf er volgt voor het overtreden van de regels
 • in de grondwet staat regelmatig dat de wetgever bepaalde zaken moet regelen bij wet. noem een paar voorbeelden.
  wet op de raad van state, de kieswet en de wet op de rechterlijke organisatie. 
 • Welk recht regelt hoe het Nederlands staatsbestel word vormgegeven?
  Het staatsrecht
 • Wat is Awb
  De Awb staat voor Algemene wet bestuursrecht. De overheid heeft mogelijkheid om regulerend op  te treden t.a.v. de maatschappij. 
 • In welk recht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten?
  Het bestuursrecht
 • Hoe noem je en waaruit bestaat de wetgever op centraal niveau
  nationale wetgever: regering en staten-generaal (eerste en tweede kamer).
 • De wetgevers
  In Nederland zijn er drie verschillende wetgevers en instanties die wetten mogen (bevoegd zijn) uitschrijven.
  1. De nationale wetgever: De wetgevers op "centraal" niveau: de regering & de Staten-Generaal (Eerste & Tweede kamer)
  Wet: Een regel die is vastgesteld door de overheid, en waaraan iedereen zich met houden.

  2. Decentrale wetgevers: Wetgevers van provinciaal en gemeentelijke niveau (Decentraal niveau)

  3. Andere instanties: Naast centrale en decentrale wetgevers zijn er ook nog andere instanties in Nederland bevoegd om wetten uit te schrijven namelijk:
  - De Sociaal Economische Raad (SER)
  - Waterschappen


  Verordening: Regels die gelden voor burgers.
 • Waaruit bestaan de decentrale wetgevers
 • Wet in de formele zin= wet die tot stand is gekomen door regering en Staten-Generaal gezamenlijk, de nationale wetgever dus.

  Wet in de materiële zin= is iedere regeling van een wetgever die bestemd is voor een onbepaald aantal en dus niet bij name genoemde personen te gelden.
 • Naast centrale en decentrale wetgevers zijn er nog twee andere instanties in Nederland bevoegd om wetten uit te schrijven, namelijk?
  1. De Sociaal Economische Raad (SER)
  2. Waterschappen
 • Welke instanties kunnen naast de centrale en decentrale wetgevers nog meer weten maken?
  SER - Sociaal-Economische Raad en de waterschappen. 
 • Wet in formele zin: Een wet die door de regering en de Staten-Generaal is vastgesteld.

  Wet in materiële zin: Een algemene rechtsregel waaraan burgers gebonden zijn en die afkomstig is van een overheidsorgaan dat bevoegd is tot het maken van die regel.
  Definitie: Elk besluit dat gericht is tot een onbepaald aantal en dus niet bij name genoemde personen.
 • Wat is de rangorde tussen de wetgevende organen?
  1 Hogere regels gaan boven lagere regels. Provincie gaat boven gemeente. 
  2 Bijzondere regels gaan boven algemene regels. 
  3 Jongere regels gaan boven oudere regels. 
 • Wat betekent een wet in formele en materiële zin?
  Een wet in formele zin is gemaakt door de regering en staten-generaal. 
  een wet in materiële zin is een regeling bestemd voor een onbepaald aantal personen. 
 • Wie maakt een wet in formele zin?
  Regering en staten-generaal. 
 • Wie maken geen wet in formele zin?
  Provinciale staten en gemeenteraad. 
 • Wat betekent wajong
  wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
 • wat is privaatrecht
  privaatrecht regelt rechtsverhouding burger/burger
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Omschrijf de definitie 'verbintenis'
een rechtsbetrekking tussen twee of meer partijen, op grond waarvan de ene persoon tegenover de ander tot handelen of nalaten verplicht is, terwijl die ander recht heeft op dit handelen of nalaten.
Omschrijf de definitie 'overeenkomst'
een afspraak gemaakt door twee of meer personen (partijen), die juridisch relevant zijn
Hoe wordt degene die een hoger beroep insteld genoemd?
Een appellant
Wat is absoluut recht?
Dat is recht dat geldt tegenover iedereen

Een eigenaar van een zaak, kan zijn recht tegenover iedereen handhaven
(Eigendomsrecht)
Relatieve rechten ontstaan alleen uit?
1. Een overeenkomst
2. Onrechtmatige daad
3. Rechtmatige daad
Wat is relatief recht?
Recht dat geldt tussen twee personen (bijvoorbeeld bij een wederkerige overeenkomst)
De tegenpartij van de appellant heet?
Geïntimeerde
Na hoeveel maanden moet een hoger beroep worden ingesteld?
Drie maanden, nadat de rechter (in eerste uitleg) uitspraak heeft gedaan
De gedaagde kan zich binnen hoeveel weken verzetten tegen een verstekvonnis?
Binnen vier weken, nadat de deurwaarder het verstekvonnis aan de gedaagde heeft overhandigd
De rechter verleent verstek wanneer?
Wanneer de gedaagde of zijn juridisch vertegenwoordiger niet is verschenen op de rolzitting.