Samenvatting Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht

-
ISBN-10 9035243951 ISBN-13 9789035243958
1337 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn W Hugenholtz. Het ISBN van dit boek is 9789035243958 of 9035243951. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht

 • 1.1 Aard en functie van het burgerlijk procesrecht

 • Wat zijn constitutieve uitspraken?
  Uitspraken die een nieuwe rechtstoestand doen intreden.
 • Wordt door een vonnis nieuw recht gevormd?
  Ja, al is de gelding van dit recht in beginsel beperkt tot de procespartijen.
 • Hoe kan men het proces in juridische zin beschrijven?
  Het voortgaan (procedere) van een onzekere of betwiste tot een zekere en onbetwistbare rechtstoestand door een aan regels onderworpen rechtsstrijd of geding, gevoerd door een orgaan dat tot beslissing in dit geding bevoegd is.
 • Wat is rechtspraak?
  Rechtsvorming en rechtsvinding tegelijk.
 • Wat is het doel van het burgerlijke rechtsvordering?
  Aan de onzekerheid en strijd een einde te maken door een vonnis van de rechter wat partijen bindt.
 • 1.2 Materieel en formeel privaatrecht

 • Wat is arbitrage?
  Geschillenbeslechting door anderen dan rechters.
 • Wie zorgt voor de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels?
  De gerechtsdeurwaarder (een ambtenaar), zo nodig bijgestaan door de sterke arm.
 • Waar wordt het bewijsrecht toe gerekend?
  Bewijsrecht bevat zowel materiële als formele regels en is te rekenen tot het burgerlijk procesrecht.
 • 1.4 Wetsontwerpen en wetten na 1838

 • Wat beoogde de wet-Hartogh?
  Vereenvoudiging van het proces.
 • Wat zijn de 5 belangrijke wijzigingen onder KEI
  De dagvaarding en het verzoekschrift worden samengevoegd tot één nieuwe procesinleiding

  De verplichting tot betekening van een procesinleiding met tussenkomst van een deurwaarder vervalt

  Er komen meer wettelijke termijnen voor processtappen

  Meer regie en maatwerk van de rechter

  Digitaal procederen
 • 1.5 Hoofdbeginselen

 • In welke rechtsbron zijn enige grondbeginselen van rechtspraak aangegeven?
  In het EVRM.
 • Welke hoofdbeginselen zijn niet volstrekt onmisbaar? maar bevorderen wel de aard en de kwaliteit ervan.
  1. onderzoek en beslissing in twee instanties
  2. toezicht op de rechtspraak door het middel van cassatie
  3. verplichte procesvertegenwoordiging
 • Wat wordt van fundamenteel belang geacht in alle soorten procedures?
  Dat beide partijen een gelijkwaardige positie in het geding innemen en gelijke kansen krijgen hun belangen te verdedigen.
 • Welke onmisbare hoofdbeginselen zijn er?
  1. hoor en wederhoor
  2. onpartijdigheid van de rechter
  3. openbaarheid van behandeling en uitspraak
  4. motivering van de beslissing
  5. partijautonomie
 • Welke hoofdbeginselen zijn niet volstrekt onmisbaar?
  1. onderzoek en beslissing in twee instanties
  2. toezicht op de rechtspraak door het middel van cassatie
  3. verplichte procesvertegenwoordiging
 • 1.5.1 Hoor en wederhoor

 • Degene tegen wie rechtsvordering wordt ingesteld heeft het recht zich te verdedigen, waartegenover de eiser het recht heeft verweer te voeren tegen de verdediging (verdediging en contraverdediging).

  Dit fundamentele beginsel staat in art 19 Rv.
 • Welk beginsel is het moeilijkst weg te  denken beginsel van ons procesrecht?
  audi et alteram partem
 • wat is hoor en wederhoor 19 Rv
  Hij waartegen rechtsvordering wordt ingesteld heeft het recht zich te verdedigen, waartegenover de eiser recht heeft verweer te voeren tegen verdediging; verdediging en contraverdediging. gelijk recht door rechter te worden gehoord, op feiten en rechten te beroepen en bewijs te leveren. gelijkwaardige positie.
  rechter mag gedaagde bij verstek veroordelen, maar niet zonder gelegenheid bieden zich te verdedigen.
  rechter verboden kennis te nemen van mondelinge/schriftelijke inlichtingen van partij zonder dat wederpartij gelegenheid krijgt zich hierover uit te laten 12 RO.
  grotendeels in 19 Rv.
  verband met 1 GW.
  zie ook 6 EVRM fair trial/fair hearing.

  uitzonderingen:
  - afstand hiervan door partij.

  audi et alteram partem: vonnissen van scheidsmannen en buitenlandse rechters worden aan dit vereiste getoetst voordat verlof voor tenuitvoerlegging wordt gegeven.
 • Hoe verhoudt 'hoor en wederhoor' zich tot verstek?
  De rechter mag wel een gedaagde bij verstek veroordelen, maar niet zonder dat deze in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen.
 • Wat houdt 'hoor en wederhoor' in?
  Dat degene tegen wie een rechtsvordering wordt ingesteld het recht heeft zich te verdedigen, waartegenover de eiser het recht heeft verweer te voeren tegen de verdediging (verdediging en contraverdediging).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Kan de veroordeelde in deze zaken in verzet komen?
Nee, dit rechtsmiddel is afgeschaft; hoger beroep staat in de meeste gevallen open.
Welke uitzondering op de fundamentele rechtsbeginselen kennen personen- en familierechtzaken?
Behandeling geschiedt altijd met gesloten deuren.
Welke bijzondere regel geldt voor alimentatiezaken?
Deze zaken hebben een sterk contentieus karakter; er is eerst gelegenheid een verweerschrift in te dienen voordat een mondelinge behandeling plaatsvindt. Wordt binnen de gestelde termijn geen verweerschrift ingediend, dan kan de rechter een mondelinge behandeling achterwege laten (art. 801 Rv).
Wat is de devolutieve werking van het appel?
Na appel van een eindvonnis wordt de hele zaak overgeheveld van de eerste rechter naar de hogere rechter.
Kan hoger beroep in elke zaak worden ingesteld?
Nee, in zaken van gering belang heeft de wet reeds het hoger beroep uitgesloten.
Waardoor komen veel zaken pas in tweede instantie voldoende uit de verf?
Vooral in enigszins ingewikkelde zaken kan het geruime tijd duren voor de terzake dienende feiten en de relevante juridische stellingen in voldoende mate zijn geselecteerd. Door het wisselen van conclusies en door het horen van getuigen en deskundigen krijgen niet alleen de rechters, maar ook de partijen en hun raadslieden een vollediger beeld en een zuiverder kijk op de zaak.
Dient de appellant belang te hebben bij het instellen van het appel?
Ja, anders wordt hij niet-ontvankelijk verklaard.
Met welk oogmerk wordt hoger beroep ingesteld?
Vernietiging van de beslissing van de lagere rechter en het verkrijgen van een gunstiger beslissing van de hogere rechter.
Aan wie is het rechtsmiddel hoger beroep toegekend?
Aan iedere in eerste instantie verschenen en geheel of ten dele in het ongelijk gestelde partij.
Is betekening aan de woonplaats van gedaagde voldoende?
Nee, vereiste is de betekening in persoon.