Samenvatting Hoofdstukken goederenrecht

-
ISBN-10 905409320X ISBN-13 9789054093206
1415 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdstukken goederenrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn P C Slangen. Het ISBN van dit boek is 9789054093206 of 905409320X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdstukken goederenrecht

 • 000 arresten

 • wat bepaalde HR in Frisch Groningse hypotheekbank- arrest?
  een aan een bestaande of toekomstige vordering verbonden recht van hypotheek gaat, wanneer de vordering wordt gecedeerd, als afhankelijk rech top de verkrijger (cessionaris) over, tenzij de (uitleg van de) hypotheek anders uitwijst.
 • wat bepaalde HR in Staal-Bankiers arrest?
  een vordering die voor haar ontstaan afhankelijk is gesteld van wilsverklaringen van de debiteur dient als een toekomstige vordering te worden aangemerkt
 • wat kan uit het arrest WUH-Onex worden geleerd?
  dat een cessie van toekomstige huurvorderingen uit een bestaande rechtsverhouding niet aan de boedel kan worden tegengeworpen, als de huurtermijnen opeisbaar worden nadat de cedent in staat van faill is verklaard (leh9)
 • wat bepaalde HR in arrest Nieuw Matex?
  dat een voorraad vloeistof die in een bepaalde tank is opgeslagen hierdoor voldoende geïndividualiseerd is om voorwerp van bezit en eigendom te zijn. Verandert niet door aanvullen tank=> dit kan wel leiden tot mede eigendom
 • 00.1 leh 7 Levering

 • wat betekent tradens?
  vervreemder
 • hoe geschiedt de levering van roerende zaken, niet registergoederen die in macht vervreemder zijn?
  door bezitsverschaffing 3:90-1
 • wat is een detentor?
  hij die een zaak voor een ander houdt
 • hoe vindt in de regel bezitsverschaffing plaats?
  door bezitsoverdracht
 • waardoor onderscheidt de bezitsoverdracht c.p. van de andere wijzen?
  doordat de zaak na de bezitsoverdracht in de macht van de vervreemder/ex-bezitter blijft.
 • houd voor ogen dat de bezitsoverdracht c.p. in beginsel een geldige levering teweeg brengt.
  aan c.p. levering niet (meteen) alle rechtsgevolgen te verbinden die pp wellicht voor ogen hebben gestaan
 • wanneer werkt een levering van roerende niet-registerzaak tegenover een derde die een ouder recht heeft op de zaak?
  pas vanaf het tijdstip dat de zaak in handen van de verkrijger is gekomen, tenzij de oudere gerechtigde met vervreemding heeft ingestemd 3:90-2
 • Hoe luidt fenomeen dat een levering van roerende niet-registerzaak pas tegenover derde die ouder recht op zaak heeft werkt vanaf tijdstip dat zaak in handen vd verkrijger is?
  De relativering van de c.p. levering
 • welke twee uitzonderingen zijn er op de relativeringsregel
  1) als de ouder gerechtigde (alsnog) met de vervreemding instemt (of hij instemt moet uit diens houding worden afgeleid)
  2)wanneer de zaak in handen van de verkrijger komt
  ==> indien deze situaties zich voordoen heeft levering c.p. toch haar volledige werking.
 • wanneer speelt relativering van de c.p. levering nog meer een rol?
  op terrein van de derde bescherming
 • wat is een cessie?
  een levering van een vordering op naam
 • een cessie kan ook plaatsvinden zonder mededeling vd cessie aan de debiteur. Onder welke voorwaarden kan dat?
  Mits de rechten= die voorwerp zijn van de cessie- op het tijdstip van de levering reeds bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding 3:94-3
 • er is een duaal systeem van overdracht van vorderingen op naam. Wat betekent dit?
  dat de overdracht hetzij openbaar hetzij stil kan plaatsvinden
  dit stelsel sluit goed aan bij ons omringende landen als Belgie, Duitsland, Frankrijk en Engeland
 • Hoe geschiedt de levering van een vordering op naam?
  Door een daartoe bestemde akte en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger 3:94-1
 • wat geldt voor de akte?
  kan authentiek of onderhands zijn/
  hoeft de goederenrechtelijke overeenkomst tussen cedent en cessionaris niet uitdrukkelijk te bevatten. Voldoende dat uit akte blijkt dat pp de overdracht van een of meerdere, met voldoende bepaaldheid omschreven, vorderingen beogen.
  Ook de titel die aan de cessie ten grondslag ligt, hoeft niet in de akte te worden vermeld
 • wat is een blanco cessie en is dat mogelijk?
  dat betekent dat de cedent kan volstaan met opmaken ve leveringsakte waarin hij verklaart deze of gene vordering over te dragen zonder daarbij de cessionaris te betrekken
 • wat kan de debiteur cessus van de cedent verlangen?
  dat hij een gewaarmerkt uittreksel vd akte en haar titel afgeeft 3:94-4
 • wat is de cedent?
  diegene die vordering overdraagt
 • wie is de cessionaris?
  degene aan wie vordering wordt overgedragen
 • wat betekent: de vereisten voor de levering van een vordering op naam zijn constitutief?
  betekent dat de vordering eerst in vermogen vd cessionaris komt op moment dat zowel akte van cessie is opgemaakt alsook een mededeling vd cessie aan schuldenaar heeft plaatsgevonden ( en uiteraard aan d eoverige vereisten van 3:84 is voldaan/ geldige titel/ beschikkingsbevoegd
 • welke vorm geldt voor de mededeling vd cessie aan de debitor cessus?
  kan in elke gewenste vorm
 • welke vereiste geldt voor de mededeling bij een openbare cessie?
  deze is constitutief, maar is wel verzacht=> moet met bekwame spoed worden gedaan nadat persoon vd schuldenaar bekend is geworden, werkt dan terug tot dag waarop akte van cessie is opgemaakt 3:94-2
 • wat is de debiteur cessus?
  de schuldenaar
 • hoe wordt debiteur cessus beschermt tegen feit dat hij niet op hoogte is van stille cessie en ook niet behoeft te zijn?
  de levering (ve vordering op naam) kan niet worden tegengeworpen aan de personen tegen wie deze rechten moeten worden uitgeoefend dan na mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of de verkrijger 3:94-3 2e volzin
 • voor verkrijger van een recht dat overeenkomstig de 1e zin van art 94-3 is geleverd, geldt art 88-1 slechts indien hij te goedertrouw is op tijdstip vd in de twede zin bedoelde mededeling (3:94-3 3e volzin)
 • wat maakt de cessie als rechtsfiguur zo interessant?
  dat hij zowel goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke componenten bevat
 • wat geldt voor de oorspronkelijke verbintenis tussen cedent en debitor cessus?
  de oorsponkelijke verbintenis gaat niet teniet. Er is dus geen sprak evan novatie
 • wat geldt bij een overgang van de vordering voor de verweermiddelen die de debitor cessus had tegen de cedent?
  de debitor cessus kan dezelfde verweermiddelen gebruiken die hij ook tegen de cedent had 6:145
 • met welke schuld kan een debitor cessus een vordering die hij op de cedent verkrijgt verrekenen
  zijn schuld als die (tegen)vordering is opgekomen en opeisbaar is geworden voordat de cessie heeft plaatsgevonden (6:130
 • welke uitzondering bevat 6:130 ook?
  dat schuldenaar B ook bevoegd is tot verrekening als zijn vordering niet voor d cessie is opgekomen en opeisbaar is geworden, maar zijn tegenvordering uit dezelfde rechtsverhouding als de overgegane vordering voortvloeit
 • hoe vond cessie van vorderingen in verleden doorgaans plaats?
  tot zekerheid=> zgn fiduciaire cessie=> nu verboden ogv 3:84-3
 • waar staat term FACTORING voor?
  voor overdracht (beter uitbesteding) van vorderingen die een ondernemer op zijn afnemers heeft aan een factorbedijf ( in meeste gevallen is dat een bak of dochter daarvan)
 • wat is voordeel van ondernemer voor factoring?
  niet meer belast met incasso
  niet meer belast met administratie inzake incasso
  factoring vaak met kredietverlening gepaard, voordeel dat de factor goed inzicht heeft in bedrijf zodat onder gunstige condities krediet kan worden verkregen
  verder de mogelijkheid die bestaat om bij zogenaamde off balance factoring om de post debiteuren op de balans te verlagen
 • wat is een cessie ter incasso?
  in regel betreft het een lastgeving om op eigen naam andermans vordering te mogen innen=> eigenlijk dus geen cessie
  dikwijls gaat de cessie ter incasso gepaard met stille verpanding vd vordering door de lastgever/crediteur aan lasthebber/factormaatschappij
 • hoe moet worden bezien of cessie ter incasso in strijd met 3:84-3 is?
  men zal rechtsverhouding nader moeten bekijken en moeten bezien welke rechtsgevolgen pp exact hebben beoogd.
 • hoe kunnen nu (sinds wijziging art 3:94) de cessie ter incasso ook worden vormgegeven?
  de vordering kunnen thans door rechthebbende/opdrachtgever aan de factor STIL worden gecedeerd=> in dat geval rechtspositie factormaatschappij sterker.==> duidelijk zal moeten zijn welk doel de cessie ter incasso precies dient. 
 • verder  met 105
  onder 4 levering v onr zaken en andere registergoederen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat bepaalde HR in arrest Nieuw Matex?
dat een voorraad vloeistof die in een bepaalde tank is opgeslagen hierdoor voldoende geïndividualiseerd is om voorwerp van bezit en eigendom te zijn. Verandert niet door aanvullen tank=> dit kan wel leiden tot mede eigendom
wat kan uit het arrest WUH-Onex worden geleerd?
dat een cessie van toekomstige huurvorderingen uit een bestaande rechtsverhouding niet aan de boedel kan worden tegengeworpen, als de huurtermijnen opeisbaar worden nadat de cedent in staat van faill is verklaard (leh9)
wat bepaalde HR in Staal-Bankiers arrest?
een vordering die voor haar ontstaan afhankelijk is gesteld van wilsverklaringen van de debiteur dient als een toekomstige vordering te worden aangemerkt
wat bepaalde HR in Frisch Groningse hypotheekbank- arrest?
een aan een bestaande of toekomstige vordering verbonden recht van hypotheek gaat, wanneer de vordering wordt gecedeerd, als afhankelijk rech top de verkrijger (cessionaris) over, tenzij de (uitleg van de) hypotheek anders uitwijst.
waarvan is sprake als bijv graan niet kan worden gescheiden zonder dat hoge kosten worden gemaakt?
dan sprake van vermenging 
welke regels gelden ook bij vermenging?
de regels omtrent natrekking 5:15=> 5:14
wat geldt als regel bij natrekking van roerende zaken?
zie 5:14=> als hoofdzaak aan te merken zaak waarvan de waarde die vd andere aanmerkelijk overtreft of die volgens de verkeersopvatting als zodanig wordt beschouwd! Let op 2e criterium kan 1e terzijde schuiven
wordt uitgangspunt dat recht zich na verloop van tijd aanpast bij de fieten ook toepasselijk geacht bij bezitter niet te goeder trouw?
ja 3:105-1 jo 306
waarvan is afhankelijk wat de verkeersopvattingen precies inhouden?
van wie beslissende invloed op de produktie heeft uitgeoefend en wie het risico gedragen heeft voor commercieel tegenvallende resultaten
waarvan hangt of iemand een zaak doet vormen?
van wat in licht vd daarop betrekking hebbende verkeersopvattingen uit de rechtsverhouding van partijen (nl. opdrachtgever en fabrikant) voortvloeit ==> Breda/ Antonius