Samenvatting Hoofdstukken sociaal recht editie 2012

-
ISBN-10 9001807976 ISBN-13 9789001807979
716 Flashcards en notities
52 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdstukken sociaal recht editie 2012". De auteur(s) van het boek is/zijn C J Loonstra. Het ISBN van dit boek is 9789001807979 of 9001807976. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdstukken sociaal recht editie 2012

 • 1 Terreinverkenning

 • Arbeidsovereenkomstenrecht vindt men terug in het burgerlijk wetboek. Boek 7 titel 10. 

 • Casus: Transportbedrijf Kuipers

  • Vergadering voltallig personeel met Kuipers
  • Afspraak: Kuipers hoeft geen loontoeslagen meer te betalen, omdat het bedrijf er financieel slecht voorstaat. Anders: ontslagen !
  • Afspraak is strijdig met de CAO voor transportbedrijven

  Hebben de werknemers recht op de toeslagen?

  M.a.w. waardoor wordt de inhoud van een arbeidsovereenkomst bepaald?

   

  Dwingend Recht: het is nietig, ongeldig vanaf het begin af aan. (De nietigheid kan worden ingeroepen)

 • In welke drie groepen kunnen mensen met een betaalde baan onderverdeeld worden?
  Private sector
  Publieke sector 
  Semipublieke sector
 • De inhoud van een arbeidsovereenkomst wordt bepaald door?

  • Verdragen, EU en ESH ( stakingsrecht)
  • De wet BW boek 7
  • CAO
  • De IAO  = de inviduele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemers
 • Wat zijn zes belangrijke rechtsbronnen voor de werknemer en werkgever?
  Arbeidsovereenkomstenrecht
  Vermogensrecht in het algemeen
  Overige wetten met betrekking tot de private sector
  Jurisprudentie
  CAO
  Het verdrag
 • Wat is een CAO?

   

  Collectieve ArbeidsOvereenkomst

 • Gaat de speciale regeling voor de algemene bepaling?
  Ja
 • Wat houdt het CAO in?

  • Een schriftelijke overeenkomst
  • voor hooguit 5 jaar aangegaan
  • Werkgevers kunnen individueel partij 
  • Werkgevers- en werknemersverenigingen moeten rechtsbevoegd zijn
 • Noem drie zaken die besproken worden tijdens het vaststellen van cao's
  Hoogte van lonen
  Aantal vakantiedagen
  Opzeggingstermijn bij ontslag
 • Wie zijn de contractpartijen bij een CAO?

  • werkgevers
  • werknemers
  • vakbonden enz
 • Wetgevers willen niet dat de werkgevers teveel macht krijgen. Dit komt doordat een werknemer in bepaalde mate afhankelijk is van zijn werkgever. Dwingend recht zorgt daarom dat...
  werkgever en werknemer niet van de inhoud van de wet mogen afwijken of waarvan zij niet ten nadele van de werkgever mogen afwijken.
 • Wat zijn obligatoire bepalingen?

   

  CAO-bepalingen die enkel betrekking hebben op de CAO-partijen onderling.

   

 • Waarom is aanvullend recht in het leven geroepen en wat verschilt er met dwingend recht?
  Aanvullend recht is het recht waarbij altijd (ook individueel en mondeling) mag worden afgeweken. Het is niet noodzakelijk, maar mogelijk
 • Schending leidt tot wanprestatie: 

  • Materiele schadevergoeding
  • Immateriele schadevergoeding
 • Wat is driekwartdwingend recht en hoe verschilt dit van semidwingend recht?
  Bij driekwartdwingend recht mag enkel een bevoegd orgaan afwijken (vakbonden, werkgeversorganisaties) 

  Bij semidwingend recht mag de individuele werkgever en werknemer van de wet afwijken, maar enkel bij een schriftelijke overeenkomst
 • Wat zijn normatieve bepalingen?

  CAO-bepalingen die de arbeidsvoorwaarden bevatten die gaan gelden binnen iedere arbeidsovereenkomst van de aangesloten leden

 • Wat is een bevoegde rechter precies en hoe staat dit in verband met de relatieve competentie?
  De absolute competentie is het soort gerecht (rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad)

  De relatieve competentie staat in verband omdat bekend moet zijn in welke plaats de zaak aanhangig moet worden gemaakt.
 • Welke 4 verschillende soorten wetsbepalingen kent de wet?

  1. Dwingende Wetsbepalingen
  2. Driekwart Dwingende Wetsbepalingen
  3. Semidwingende Wetsbepalingen
  4. Aanvullende Wetsbepalingen
 • Door welke rechter worden vorderingen behandeld, en heeft de hoogte van de vordering een effect op de keuze van het gerecht?
  De kantonrechter behandeld deze en er bestaat één uitzondering: wanneer het de bestuurder van een nv of bv betreft én het bedrag meer dan 25.000 euro is. Hoogte bedrag speelt geen rol.
 • Wat houdt de dwingende wetsbepalingen in?

   

  Dwingend recht: hier mogen CAO en IAO nooit van afwijken of niet ten nadele van de werknemer van afwijken

   

 • Wat is de procedure van in beroep gaan?
  Kantonrechter -> Hoger beroep -> cassatie bij Hoge Raad
 • Deze bepalingen zijn heilig

   

 • Wat stelt een kort geding voor, en hoe heet de rechter van zo'n kort geding?
  Een kort geding is een snel, afgewikkelde en informele en grotendeels mondeling gevoerde procedure voor spoedeisende gevallen. De rechter wordt een voorzieningenrechter genoemd.
 • Wat houdt de driekwart dwingende wetsbepalingen in?

  Driekwart dwingend recht: hier mag alleen de CAO van de wet afwijken

 • Wat houdt semi dwingende wetsbepalingen in?

   

  Semi dwingend recht: hier mag alleen van worden afgeweken met een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer

 • Wat houdt aanvullende wetsbepalingen in?

  Aanvullen recht: hier mogen werkgever en werknemer schriftelijk en mondeling van afwijken

   

 • Welke 4 methoden zijn er voor ontslagrecht? (4 methoden hoe de arbeidsovereenkomst kan eindigen)

  1. Beeindiging van rechtswege                 (concrete gebeurtenis, b.v. overlijden)
  2. Wederzijds goed vinden                      (het is een tweezijdige rechtshandeling)
  3. Opzegprocedure                                 (op basis van redelijke grond, het is een eenzijdige rechtshandeling)
  4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter
 • Wat is een kantonrechter?

  Rechter die een geschil mag beoordelen in arbeidszaken

 • Wat is een onzelfstandige beroepsbevolking?

   

  Het bestaat uit personen die zich tijdens hun wek in een afhankelijkheidspositie bevinden ten opzichte van een ander (werkgever)

 • Uit welke 3 sector bestaat de onzelfstandige beroepsbevolking?

   

  1. Private Sector: bedrijfsleven 
  2. Publieke Sector: Publieke Sector
  3. G-en g-sector: Private Sector, afhankelijk van de overheid
 • Private Sector?

  Deel van de onzelfstandige beroepsbevolking dat in de marktsector werkzaam is

 • Publieke Sector?

  Deel van de onzelfstandige beroepsbevolking dat bij de overheid werkzaam is

 • Wat betekent de afkorting G-en g-sector?

  Gepremieerde en gesubsidieerde sector

 • G-en g-sector?

  Deel van de beroepsbevolking dat verbonden is aan organisaties en instellingen die financieel van de overheid afhankelijk zijn

 • Is de CAO net als de arbeidsovereenkomst een privaatrechtelijke overeenkomst?

  ja

 • Wat is een ondernemings-CAO?

  Wanneer een werkgever een CAO sluit met een of meer werknemersverenigingen

 • Wat is een bedijfstak-CAO?

  Als een of meer werkgeversverenigingen ten aanzien van een gehele branche een CAO aangaan

   

 • Wat is een standaardregeling?

  Een CAO is een standaardregeling, in geen enkel geval bij individuele arbeidsovereenkomst mag worden afgeweken

 • Wa is een minimumregeling?

   

  Houdt een CAO een minimumregeling in, dan mag bij individuele arbeidsovereenkomst ten gunste van de werknemer van de arbeidsvoorwaarden in de CAO worden afgeweken

   

 • De 3 belangrijkste vakcentrales zijn?

  1. FNV: Federatie Nederlandse Vakbeweging
  2. CNV: Christelijk Nationaal vakverbong
  3. MHP: de Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel
 • Wat doen de centrales?

  Ze verrichten coordinerende en adviserende werkzaamheden. Zij coordineren het werk van de bij hen aangeloten organisaties/vakbonden.

 • Wat doen de vakbonden?

  Ze houden zich bezig met het onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden en dan vooral met het sluiten van CAO's. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het maximum van transitievergoeding?
Niet hoger dan 76.000 of niet hoger dan een jaarsalaris
Benoem 5 opzegverboden
1. Opzegverbod gelijke behandeling 
2. Opzegverbod zwakkere positie (ziekte, zwangerschap)
3. Opzegverbod militaire dienst 
4. Opzegverbod medezeggenschap (als wn betrokken is in medezeggenschapsraad)
5. Opzegverbod wegens lid van een vakvereniging
6. Opzegverbod wegens lid eerste Kamer of andere vertegenwoordigend orgaan
7. Opzegverbod zorgverlof
8. Opzegverbod overgang onderneming (andere werkgever)
9. Opzegverbod weigering werk zondag
Wat is de druppel-emmerdoctrine?
Vroegere gebeurtenissen kunnen leiden naar ontslag op staande voet.
Ontslag op staande voet, criteria?
Dringende reden! Werkgever moet zelf de dringende reden aannemelijk maken

Belangrijk: ontslag op staande voet mag alleen direct na het betreffende feit gebeuren. Uitzondering: als nader onderzoek vereist is. Dan mag op staande voet ontslaan na het onderzoek klaar is.
Wat is een proeftijdontslag en wat houdt dit in?
Dat de werkgever zonder reden tijdens de proeftijd kan opzeggen. Uitzondering: als de werkgever zich aan discriminatie schuldig maakt
Moet de werkgever de opzegging schriftelijk doen?
Nee, maar het is wegens bewijsredenen wel aan te raden
Wat is het verschil tussen het UWV en een cao-ontslagcommissie?
Een cao-ontslagcommissie heeft de bevoegdheid tot het ontslagcriteria en het UWV niet
Wanneer moet een werknemer naar het UWV voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst?
Het vervallen van arbeidsplaatsen t.g.v. beëindiging werkzaamheden

Vervallen van arbeidsplaatsen wegen bedrijfseconomische omstandigheden
Stel een werknemer wil geen handtekening opzeggen onder de opzegging van het contract van de werkgever. Op welke twee manieren kan een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen?
Het vragen van toestemming van het UWV
Verzoek tot ontbinding bij kantonrechter
Wat is een transitievergoeding en kunnen werkgever en werknemer van de hoogte hiervan afwijken?
Een ontslagvergoeding en ja dit kan, het is vermogensrecht dus contractueel afwijken is mogelijk