Samenvatting Hoofdstukken sociaal recht editie 2015

ISBN-13 9789001846145
147 Flashcards en notities
47 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdstukken sociaal recht editie 2015". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001846145. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdstukken sociaal recht editie 2015

 • 1 Terreinverkenning

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Orientatie

 • Werkgever-Werknemer verhoudingen worden onderverdeeld in drie groepen. Noem deze drie met voorbeeld.
  1. Publieke Sector; Overheid/ambtenaren.
  2. Semi publieke sector; Bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleegtehuizen en onderwijs.
  3. Private Sector; Het bedrijfsleven.
 • Sociaal recht heeft voornamelijk betrekking op.
  De onzelfstandige beroepsbevolking, werkzaam in de private, publieke en semi publieke sector.
 • Definitie arbeidsrecht
  Het geheel van (on)geschreven rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking. 
 • Onzelfstandige beroepsbevolking
  Personen die zich tijdens hun werk in een afhankelijke positie bevinden t.o.v. een ander, namelijk hun werkgever
 • Twee groepen
  Private sector: alles wat niet met de overheid te maken heeft
  Publieke sector: als ambtenaar dan ben je aangesteld als ambtenaar, beslissing van de gemeente
 • Pirivaatrecht/Publiekrecht
  Privaat: rechtsbetrekkingen tussen burgers
  Publiek: rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger, of overheden onderling. Hogescholen vallen hier niet onder, dit zijn stichtingen! 

  Overheid: organisatie waaraan overheidsgezag is toegekend: gemeente, provincie, rijksoverheid, SvB. 
 • Arbeidsrechtelijk kader
  Bronnen:
  • Verdragen waaraan Nederland is gebonden
  • Nationale wetgeving
  • Cao's
  • Afspraken met de OR
  • Individueel arbeidscontract
  • (Gewoonterecht)
  • Jurisprudentie


  Interpretatie:

  • Wetenschappelijke literatuur
 • Afwijken van een bepaling?
  Dwingend recht:
  Regels waarvan niet mag worden afgeweken: elke afwijking maakt afspraak ongeldig (nietig)

  Regelend recht:
  Partijen mogen op elke manier (mondeling, schriftelijk) van een bepaling afwijken.

  Beperkt regelend recht:
  Partijen mogen van een bepaling afwijken, maar alleen op een bepaalde manier:
  - 3/4e - dwingend: afwijking mogelijk in cao
  - 5/8e - dwingend: afwijking in cao of afspraak met OR
  - semi-dwingend: afwijking alleen schriftelijk mogelijk
 • Opdracht 1: dwingend, 3/4..?
  Voorbeeld: 
  Zoek op art. 7:652 lid 1 BW (proeftijd):
  Kunnen werkgever en werknemer schriftelijk vastleggen dat de proeftijd voor de werknemer 6 maanden duurt?

  Ze willen het beiden heel graag...
 • Ovk
  Een afspraak t tussen partijen waaruit juridische cons. voortvloeien:
  - Een verbintenis
  - Betekent wederzijdse rechten en plichten.

  Voorwaarden:
  - Toestemming van partijen
  - Handelingsbekwaamheid
  - Bepaald onderwerp
  - Geoorloofde oorzaak
 • Onrechtmatige daad
  - Inbreuk op het recht van een ander
  - Iets doen of nalaten in strijd met de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is

  > Staking
  > Roddel FB twitter
  > Onfatsoenlijke behandeling sollicitant
 • 1.2 Werkgever en Werknemer: Welke rechtsbronnen?

 • Benoem de 6 belangrijkste rechtsbronnen
  1. het arbeidsovereenkomstrecht;
  2. het vermogensrecht in het algemeen;
  3. overige wetten, met betrekking tot de private sector;
  4. de jurisprudentie (rechtersrecht);
  5. de CAO;
  6. het verdrag.
 • 1.2.1 Arbeidsovereenkomstrecht

 • In het burgerlijk wetboek vindt je de rechtsregels van de individuele werknemer. Het BW waarin de arbeidsovereenkomst staat vermeld stamt uit 1838, waardoor er maar drie artikelen werden geformuleerd. 1637, 1638 en 1939 en werd gepuliceerd onder de noemer 'huur van dienstbodes en werklieden'. Na de industriële revolutie en de verpaupering van Nederland werd (omstreeks 1880) werd de vraag naar een betere arbeids bescherming groter. Pas in 1907 werd het arbeidsovereenkomstrecht omgevormd naar de Wet op de arbeidsovereenkomst.
 • Wet Flexibiliteit en zekerheid
  Het doel van de wet flexibele arbeid en zekerheid was dat de werkgever flexibeler en slagvaardiger kan optreden als de marktomstandigheden wijzigen. Door de mondialisering van de markt waren de werkgevers van mening dat men sneller moesten reageren op de veranderingen. Anderzijds stelde de wetgever zich als doel bepaalde kwetsbare groepen beter te beschermen en meer zekerheid te bieden.
 • Wet werk en zekerheid (WWZ)
  M.i.v. 1 januari 2015 en 1 juli 2015 Met doel het aanpakken van het grotere wordende groep van flexibele arbeid zoals oproepkrachten, uitzendkrachten en ZZPers. In de tweede plaats om een einde te maken aan de ongewenste ontwikkelingen op het terrein van ontslagrecht en in de derde plaats moeten de overheidsuitgaven worden verlaagd (minder langere uitkeringen). De WWZ is geen opzichzelfstaande wet, maar een aanpassing van de bestaande wetten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Werkgever-Werknemer verhoudingen worden onderverdeeld in drie groepen. Noem deze drie met voorbeeld.
12
Sociaal recht heeft voornamelijk betrekking op.
12
Benoem de 6 belangrijkste rechtsbronnen
12
Afspiegelbeginsen
12
Pagina 1 van 13