Samenvatting Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

-
ISBN-10 9013052991 ISBN-13 9789013052992
915 Flashcards en notities
55 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdzaken socialezekerheidsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn F M Noordam, G J Vonk. Het ISBN van dit boek is 9789013052992 of 9013052991. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

 • 1 Inleiding

 • het ILO verdrag nr. 102 is een internationaal ijkpunt als het gaat om sociale zekerheid
  • 1854 Armen wet,
  • 1903 Ongevallen wet
  • 1919 Invaliditeitwet
  • 1930 Ziekte wet
  • 1957 AOW
  • 1965 ABW
  • 1967 WAO
  • 1987 Stelselherziening
  • 1996 Privatisering Ziektewet
  • 1998 Wet REA
  • 2002-2010 herziening WIA, ZvW, WWB en WMO

   

  Samenvatting;

  Socialezekerheid biedt bestaansrecht in economische zin door het verstrekken van uitkeringen en prestaties in naturs (waarborgfunctie). het stelsel is in meer dan 100 jaar tot stand gekomen. Jaarlijks ontvangen enkele miljoenen mensen een uitkering op grond van de sociale zekerheidsregeling. Eind jaren 1970 was het stelsel compleet in in de jaren erna is hij regelmatig gereconstrueerd. Privatisering en activering zijn de actuele sleutel begrippen op dit moment. Arbeidsrecht behoort tot het sociaalrecht. Het sociale zekerheidrecht in een onderdeel van het bestuursrecht.

 • Vraag

  Antwoord

 • Wat is het verschil tussen horizontale en verticale solidariteit
  Horizontaal: risico's van iedereen worden eerlijk verdeeld, verticaal betekent dat de rijken de armen moeten steunen.

 • Methoden van inkomensbescherming: - Verzekeringsprincipe (sociale verzekeringen) - Uitkering op basis van wettelijke voorwaarden: sociale voorzieningen - spaarvormen
 • Welke 3 rechten omvat het recht op bestaanszekerheid?
  1. recht op gezondheidszorg
  2. recht op bijstand
  3. recht op sociale zekerheid
  zie art. 20 GW
 • Werkgever is verantwoordelijk voor de sociale zekerheid van zijn (ex) werknemer
 • Socialezekerheidsregelingen geven aanspraak op bepaalde prestaties. Publiekrechtelijke grond en aanspraak: publieke sociale zekerheid grond en aanspraak civielrechtelijke overeenkomst: private sociale zekerheid
 • Drie pijlers (lagen) sociale zekerheid: 1. wettelijke sociale zekerheidsstelsel 2. aanspraken die hun grondslag vinden in de (collectieve) arbeidsovereenkomst 3. zuiver private voorzieningen (lijfrentepolis)
 • 2 soorten rollen overheid: marktreguleerder faciliteerder
 • Activering is bij veel hervormingen het leidende motief
 • privatisering en activering zijn sleutelbegrippen. Werk gaat boven uitkering
 • het sociale zekerheidsrecht is grotendeels bestuursrecht
 • 2 functies: Waarborgfunctie Activeringsfunctie
 • Waar komt het socialezekerheidsbegrip allemaal voor?
  Internationale verdragen, nationale wetten, beleidsstukken en wetenschappelijke verhandelingen.
 • Wat is de waarborgfunctie?
  minimumbescherming en bescherming tegen inkomensderving.
 • wat is de activeringsfunctie?
  uitkeringsgerechtigden laten re-integreren op de arbeidsmarkt
 • Welk artikel in de grondwet verwijst naar de sociale zekerheid?
  Art 20 tweede lid
 • wat is de i/a-quote
  het aantal mensen met een socialezekerheidsuitkering afgezet tegen het aantal werkenden.
 • Wat zijn de invalshoeken van de sociale zekerheid
  - economisch - politicologisch - juridisch
 • 1.1 Sociale zekerheid: een veelzijdig begrip

 • wortles van sz ligt in de opkomst van de sociale bescherming van de werkende klasse in de tweede helft van 19e eeuw in europa. Term voor het eerst gebruikt in 1935 door F. Roosevelt: de social Security act (new Deal)

  Na WO2: werledwijd

  van Dale: Sociale zekerheid: een toestand waarbij voor allen de bezorgdheid voor gebrek wordt uitgesloten.

  Sz: heeft te maken met bestaanszekerheid/ solidariteit speelt door een rol bij

  Sociale zekerheid bedient zich van verschillende methoden inkomens bescherming:

  1. verzekeringsprincipe (WW, AO-uitkeringen)

  2. voorzieningen (bijstand)

  3. spaarvormen (levensloop)

  publiek/privaat

  instrumentarium: veel soorten: pensioene, toeslagen, aanvullingen, bijdragen, verstrekkingen, etc Soms met middelentoets soms niet

   

 • Hoe heeft de sociale zekerheid zich in het verleden weten te ontwikkelen?
  In de tweede helft van de 19e eeuw als bescherming van de werkende klasse in Europa, het ontwikkelen van wetgeving in Amerika in 1935, naar een verdere ontwikkeling na de tweede Wereldoorlog
 • Wat is het doel van uitkeringen?
  Het doel van bepaalde uitkeringen is het compenseren van inkomensverlies. Het doel van andere uitkeringen is het wegnemen van belemmeringen die de burger ondervindt op zijn weg om weer zelfstandig in zijn bestaan te voorzien.
 • wortels van sociale zkerheid liggen in de opkomst van de sociale bescherming werkende klasse tweede helft 19e eeuw in europa

  term sociale zekerheid = amerikaans; F. Roosevelt 1935, de social Security act;

  Van dale: sociale zekerheid_ een toestand waarbij voor allen de bezorgheid voor gebrek wordt uiitgesloten.

  Sicale zekerheid:

  - bestaanszekerheid

  - veel verschillende doelstellingen en waarden (bijvoorbeeld solidariteit)

  verschillende methoden:

  - sociale verzekeringen (ww, ao-uitkeringen)

  - sociale voorzieningen (bijstand)

  - eigen spaarvormen (levensloop)

  privaat/publiek

  Sommige uitkeringen hebben een middelentoets

 • Hoe omschrijft Van Dale het begrip sociale zekerheid?
  'een toestand waarbij voor allen de bezorgdheid voor gebrek wordt uitgesloten"
 • Welke methodes van inkomensbescherming zijn er?
  - Het verzekeringsprincipe: Mensen verzekeren zich tegen betaling van een premie tegen een onzekere gebeurtenis. Als deze gebeurtenis zich voor doet, krijgen zij geld uitgekeerd. Bij sociale verzekeringen is de verzekering verplicht gesteld. - Sociale voorzieningen: Hier hoeft geen premie o.i.d. voor betaald te worden, de uitkering wordt verstrekt op het moment dat iemand aan de wettelijke voorwaarden voldoet.
 • Sociale zekerheid is gebaseerd op bestaanszekerheid. Welke verschillende vormen bestaan er?
  Verzekeringsprincipe, sociale voorzieningen. spaarvormen. Daarnaast zijn er zowel publieke als private regelingen
 • Hoe is de sociale zekerheid tot stand gekomen?
  De wortels van de sociale zekerheid liggen in de bescherming van de werkende klasse (eind 19e eeuw). Er kwamen regelingen tot stand die de loonarbeiders moesten beschermen tegen de risico's van de arbeid. De stelsels van armenzorg werdeb gevormd of uitgebouwd. Uit het geheel van deze regelingen is het huidige stelsel van sociale zekerheid voortgekomen.
 • Kun je spreken over dé sociale zekerheid? Waarom wel,niet?
  Je kunt niet spreken van dé sociale zekerheid want er veel begrippen en er bestaat geen hoger gezag wat oordeelt over de juistheid van definities
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke nadelige gevolgen heeft de privatisering?
- Strenge controles door de werkgever op de gezondheid. Vandaar heeft de overheid medische aanstellingskeuringen verboden, tenzij dit voor het beroep noodzakelijk is. 

- Partijdigheid. Ook zijn de arbodiensten vaak partijdig, omdat de werkgever de arbodienst inschakelt en betaalt, zij zijn dus afhankelijk. 

- Tweedeling. Werkgevers willen hun werknemers zsm laten herstellen, en dus proberen zij hen eerder te laten behandelen via aparte bedrijvenpolis of tijdens weekenden. De wachtlijsten worden zo omzijld, hierdoor ontstaat een tweedeling. Hierdoor staat het beginsel van gelijke toegang tot de gezondheidszorg onder vuur. 

Flexiblisering. De loondoorbetalingsplicht van 2 jaar drukt zwaar op werkgevers, daarom eerder flexwerkers aannemen. Hierdoor meer vangnetters zonder werkgever die via de ZW naar de WIA instromen. Om dit tegen te gaan is het ziektebegrip na 1 jaar aangescherpt. Echter wordt hierdoor een vangnetter slechter behandelt dan de zieke werknemer met loondoorbetaling. Dit druist in tegen het flexicurity-ideaal, dat eist dat de onzekerheden van een flexibele arbeidsmarkt met een krachtige sociale bescherming compenseerd. 
Is het doel bereikt van de ZW?
Doel was terugdringen van het hoge ziekteverzuim. Of het doel is bereikt is nog niet duidelijk, weliswaar gedaald, maar de instroom van de ZW naar WIA nog steeds groot. 
Wat houdt regres in voor de ZW? Voorbeelden?
Dat het uitvoeringsorgaan bevoegd is om de uitkering te verhalen die aansprakelijk is tot vergoeding van de schade van de werknemer, art. 52a-b Zw. 

Bijv. veroorzaker van een verkeersongeval waarbij de werknemer gewond is geraakt. 

Als er sprake is van een bedrijfsongeval, dan is de mogelijkheid tot verhaal beperkt, tot zover de a.o. te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. 

Ook werkgevers die tijdens ziekte loon door heeft betaald heeft recht van regres, 6:107a BW.
Is het mogelijk om ZW en BW verplichtingen te verzekeren?
Ja beiden zijn door de werkgever eventueel particulier te verzekeren.
Waarvoor is de eigenrisicodrager o.a. verantwoordelijk? En wanneer keert het UWV ondanks eigenrisico de uitkering uit?
Voor de controle en de verzuimbegeleiding. 

UWV keert ondanks eigenrisico hetziekengeld uit bij ziekte door zwangerschap en bevalling of arbeidshandicap.
Wanneer is eigenrisicodragerschap mogelijk?
Alleen in bepaalde gevallen zoals bij fictieve dienstbetrekkingen, denk thuiswerkers en stagiaires. 

Ook voor werknemers waarvan de aovk eindigt tijdens de ziekteperiode, vooral voor uitzendbureaus interessant. 
Waarom is eigenrisico dragen interessant?
Hierdoor kan de werkgever de kosten van ziekte in zijn bedrijf reduceren, de hij is namelijk als eigenrisicodrager een lagere premie verschuldigd.
Wie is de tegenpartij bij eigenrisicodragers in geschil tussen werkgever en werknemer?
Het UWV, bij geschillen over het ziekengeld.
Wat houdt eigenrisicodragen in?
Werkgevers kunnen kiezen het ziekengeld voor eigen rekening te nemen, zij zin dan eigenrisicodrager, art. 63a-63d ZW. Zij betalen dan de zieke werknemer het ziekengeld namens het UWV, dat de uitkering juridisch gezien verschuldigd is.
Door wie wordt de ZW uitgevoerd?
Door het UWV. De raad van bestuur is een bestuursorgaan idzv 1:1 lid 1 sub a AWB. Het UWV kent regionale uitvoeringskantoren.