Samenvatting Hoofdzaken van het bestuursrecht

-
ISBN-10 9013074006 ISBN-13 9789013074000
373 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdzaken van het bestuursrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn F C M A Michiels. Het ISBN van dit boek is 9789013074000 of 9013074006. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdzaken van het bestuursrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat is het doel van de algemene wet bestuursrecht?
  Doel van de Awb is meer eenheid in de bestuursrechtelijke wetgeving, systematiseren en vereenvoudigen van bestuursrechtelijke wetgeving, in de wet vastleggen van normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld en treffen van voorzieningen die naar hun aard een algemene regeling behoeven.
 • Wat regelt het bestuursrecht?
  Organisatie, bevoegdheden, normering, handhaving en rechtsbescherming.
 • Wat zijn de twee afzonderlijke delen van het bestuursrecht?
  Het algemeen bestuursrecht en het bijzonder bestuursrecht
 • Wat is het algemeen bestuursrecht?
  In het algemeen bestuursrecht (centrale onderwerpen en leerstukken). Denk hierbij aan bevoegdheden van bestuursorganen, besluiten, procedures en handhaving. Dit staat vooral in de awb.
 • Wat is het bijzondere bestuursrecht?
  Bijzonder bestuursrecht(aparte onderdelen en beleidsterreinen). Denk hierbij aan omgevingsrecht, vreemdelingenrecht, sociale zekerheidsrecht, financieel bestuursrecht, openbare orde en veiligheid. Staat vooral in aparte wetten zoals de Vreemdelingenwet en Wet milieubeheer.
 • Wat staat er in art. 107 GW?
  Art. 107 GW zegt dat wij een algemeen wet bestuursrecht hebben. Dit maakt deze wet een organieke wet en wet in formele zin. De wet bestaat uit 11 hoofdstukken. Het gaat van algemeen naar bijzonder. Let op regels staan in meerdere hoofdstukken!
 • Hoe geeft de Awb richting aan andere wetgeving?
  doormiddel van dwingend recht, regelend recht, aanvullend recht en faculteit recht.
 • Wat is dwingend recht?
  Afwijking hiervan in lagere regelgeving is niet toegestaan. 
  Afwijking in andere wetten in formele zin zou weliswaar zo veel mogelijk moeten worden beperkt, maar is wel toegestaan.
 • Wat is regelend recht?
  Wenselijk hoofdregel in de awb, afwijking in lagere regelgeving is toegestaan.
  Voorbeeld: Art. 4:1 dat een aanvraag schriftelijk wordt ingediend tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
 • Wat is aanvullend recht?
  Regel staat in beginsel in andere wet, zo niet dan geldt de awb
  Voorbeeld: Art. 3:6 er vanuit dat in bijzondere wettelijke voorschriften aan adviseurs is voorgeschreven binnen hoeveel tijd ze moeten adviseren. Waar dat niet is gebeurd, geldt hetgeen in 3:6 awb staat: Het orgaan kan een termijn bepalen.
 • Wat is faculteit recht?
  Regelgevers en bestuursorganen hebben de bevoegdheid een regel van toepassing te verklaren.
  Voorbeeld: Art. 3:10 awb dat de toepasselijkheid van de openbare voorbereidingsprocedure betreft. Genoemd artikel geeft voor gevallen waarin voor het nemen van besluiten niet reeds bij wettelijk voorschrift is bepaald dat deze afdeling geld, aan andere (ook lagere) regelgevers en bestuursorganen bevoegdheden te bepalen afdeling 3.4 moet worden toegepast bij de voorbereiding van bepaalde besluiten.
 • Wat wordt er bedoeld met lagere regelgeving bij de Awb?
  wet in materiele zin, verordening, besluiten enz.
 • Wat zijn de twee uitgangspunten van het bestuursrecht?
  Het legaliteitsbeginsel en specialiteitsbeginsel
 • Waar ligt het accent bij bestuursrechtelijke legaliteitsvereiste?
  Bij het bestuursrechtelijke legaliteitsvereiste ligt het accent op de voor een bevoegdheid van een bestuursorgaan benodigde wettelijke grondslag. Een combinatie van deze twee elementen zien we bij de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Art. 5:4 AWB lid 1 ziet op de benodigde wettelijke grondslag voor de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Lid 2 ziet op het verbod van terugwerkende kracht.
 • Wat betekent legaliteitsbeginsel?
  De overheid mag burgers iets verbieden of gebieden, doch uitsluitend voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat. Denk hierbij aan de onteigeningswet. Een verbod/gebod mag in lagere regelgeving mits er uiteindelijk een grondslag in een wet in formele zin is.
 • Geldt het legaliteitsbeginsel alleen voor belastend of ook begunstigd handelen van de overheid?
  In praktijk is dat voor al het overheidshandelen een wettelijk basis is.
 • Wat betekent het specialiteitsbeginsel?
  Het bestuur mag bij het gebruik van een bevoegdheid slecht het belang behartigen waarvoor die regeling is vastgesteld. Het geeft een soort van mogelijkheid om uitvoer te geven aan het legaliteitsvereiste.
 • Hoe is het normenstelsel opgebouwd?
  Het normenstelsel is hiërarchisch opgebouwd. Dit komt op verschillende niveaus tot stand waarbij een lagere regeling niet in strijd mag zijn met een hogere. De meeste regels gelden voor een onbepaald aantal gevallen, maar er zijn ook voorschriften e.d. die verbonden zijn aan besluiten voor individuele gevallen ( beschikkingen)
 • wat betekent gelede normstelling?
  Normstelling op meer niveaus tegelijk.
 • Hoe is de normstelling geleed?
  verticaal (onder elkaar)
 • Wat is horizontale gelede normstelling?

  Onder een wet meer lagere regelgeving. Is veel te vinden in het bestuursrecht/
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Het college B&W van Amsterdam heeft zijn bevoegdheid om een omgevingsvergunningte verlenen gedelegeerd aan het bestuur van stadsdeel Centrum. Het stadsdeel heefteen aanvraag van John Belarus voor een dergelijke vergunning in behandeling. Hetcollege van B&W geeft het stadsdeel de aanwijzing de vergunning aan Belarus teverlenen. Geef aan of dit mag.

Nee dit mag niet, artikel 10:16 eerste lid zegt dat het bestuursorgaan van de
gedelegeerde bevoegdheid uitsluitend beleidsregels kan geven.
Het college van B&W heeft zijn bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenengemandateerd aan Jansen. Jansen heeft een aanvraag van Ilona Nagy voor eendergelijke vergunning in behandeling. Het college van B&W geeft hem de aanwijzing devergunning te verlenen aan Nagy . Geef aan of dit mag.
Ja dit mag volgens artikel 10:6 eerste lid Awb
Het college van B&W mandateert zijn bevoegdheid om een omgevingsvergunning teverlenen aan Herman Pieterse, een van de portiers van het stadhuis. Geef aan of ditmag.
Nee, want het valt niet binnen zijn normale werkzaamheden.
Geef aan of het college van B&W zijn bevoegdheid om een omgevingsvergunning teverlenen mag mandateren aan  of het hoofd van de Afdeling bouw- enwoningtoezicht.

Ja dat mag, want een mandaat mag altijd aan een ander worden verleend tenzij dat bij
wet is verboden 
Burgerlijke rechter oordeelt ook over bestuursrechtelijke geschillen, maar alleen met betrekking tot:
1.‘Niet-besluiten’ - dus privaatrechtelijke handelingen en feitelijke handelingen
2.‘Van beroep uitgezonderde besluiten’ - art. 8:3-8:5 Awb
3.Schadevergoedingszaken, onder 2 voorwaarden: 1) >25.000 + 2) Geen zaak voor CRvB of Belastingrechter
Als de burgerlijke rechter bevoegd is, is de eiser dan ook ontvankelijk?
Hoge Raad stelt indien een rechtsgang met voldoende waarborg omkleed openstaat is eiser niet -ontvankelijk (kortom kan burger naar bestuursrechter). Verder stelt dat rechtsbescherming tegen besluit. voorbeeld Awb is met voldoende waarborgen omkleed.
Wat is de rechtsregel van HR 195 Noordewijk Guldemond?
 Burgelijke rechter is bevoegd om kennis te nemen van bestuursrechtelijke geschillen. Eiser moet dan stellen in een burgerlijk recht te zijn geschonden.
Is rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter mogelijk?
Rechtsbescherming bij de burgerlijk rechter is mogelijk (art. 112 GW) + HR 1915 (Noordewijk Guldemond)
Adri wordt door de Raad van Bestuur van het Uwv een Werkloosheidswet-uitkering geweigerd. Bij welke instantie dient Adri uiteindelijk in Hoger beroep te gaan?
1.Hoofdregel Afdeling bestuursrechtspraak Raad van state
2.Hd 4 Algemene bevoegdheidsregeling
 
dus: Crvb (centrale raad van beroep)
Welke Hoger Beroep instantie is bevoegd?
Art. 8:105 lid 1 Awb. De hoofdregel is Afdeling bestuursrechtspraak, Raad van State (ABRvS), tenzij andere instantie is aangewezen.