Samenvatting Hoofdzaken van het bestuursrecht

-
ISBN-10 901315073X ISBN-13 9789013150735
146 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Hoofdzaken van het bestuursrecht
 • F C M A Michiels
 • 9789013150735 of 901315073X
 • 9th

Samenvatting - Hoofdzaken van het bestuursrecht

 • 1 Introductie in het bestuursrecht en het systeem van de Awb

 • 5 hoofdzaken bestuursrecht
  1. Organisatie
  2. Bevoegdheden
  3. Normering
  4. Handhaving
  5. Rechtsbescherming
 • Een vergunning voor een bepaalde activiteit is een omgevingsvergunning
 • Nederland is een democratische rechtsstaat.
  Dat wil zeggen dat de overheid fundamentele rechten en vrijheden van burgers dient te eerbiedigen, zich moet inzetten voor de verwerkelijking van die rechten en vrijheid, terwijl dit alles geschiedt onder controle van de door het volk in vrije verkiezingen gekozen volksvertegenwoordiging.
 • 4 fundamentele eisen om de doelen van de rechtsstaat te bereiken:
  1. Wetmatigheid van bestuur
  2. Rechterlijke controle
  3. Evenwicht tussen de verschillende 'machten'
  4. Eerbiediging van grondrechten
 • 2 uitgangspunten die de basis vormen van het bestuurlijk handelen
  1. Legaliteitsbeginsel
  2. Specialiteitsbeginsel
 • Legaliteitsbeginsel
  Het bestuur heeft voor zijn handelen een grondslag nodig in de wet en moet dan ook handelen conform de wet.
 • Specialiteitsbeginsel
  Het bestuur mag bij de uitvoering van een bepaalde wettelijke regeling slechts de belangen behartigen ter bescherming waarvan de betrokken regeling in het leven is geroepen.
 • Ander belangrijk uitgangspunt bestuursrecht is openbaarheid van bestuur. Uit democratisch oogpunt en om een goede controle op het bestuur mogelijk te maken, is het van belang dat het bestuur met zijn handelingen, vergaderingen en beslissingen in openbaarheid treedt.
 • De regels uit het bestuursrecht heeft een hiërarchisch opbouw. Lagere regelgeving mag niet in strijd komen met een hogere. Hogere regeling is algemener van aard. Hoe lager men in de hiërarchie komt, hoe concreter de inhoud van de regels.
 • Hierarchie:
  1. Verdragen/secundair verdragsrecht
  2. Statuut
  3. Grondwet
  4. Wetten in formele zin
  5. Koninklijke besluiten die regels bevatten (zoals AMvB's)
  6. Ministeriele regelingen (verordeningen)
  7. Provinciale verordeningen
  8. Gemeentelijke verordeningen en waterschapsverordeningen
  9. Beleidsregels
  10. Voorschriften/verplichtingen verbonden aan een beschikking.
 • Verticale normstelling
  Bijv. Voor een bouwvergunning zijn de Wabo en Woningwet van toepassing, vervolgens Bor en Bouwbesluit, daarna komt de gemeentelijke bouwverordening aan bod en ten slotte de omgevingsvergunning. Zo is er tegelijkertijd op vele niveaus binnen de hiërarchie wetgeving relevant voor een specifiek geval.
 • Horizontale normstelling
  Hierbij kunnen er in bepaalde gevallen meerdere wetten van hetzelfde niveau tegelijkertijd op een geval van toepassing zijn. Voor een vergunning moet dan alle wettelijke kaders getoetst worden, anders kan de desbetreffende vergunning niet worden verstrekt.
 • Dwingend recht
  Bij bepalingen van dwingend recht in de Awb mag er in lagere wetgeving niet van worden afgeweken. Bijzondere wetten gaan echter wel voor op de wetten van de Awb, een van de voorrangsregels met betrekking tot de verhouding tussen wetten luidt namelijk dat de bijzondere wet voor de algemene gaat. Afwijking in andere wetten in formele zin is wel toegestaan. Ook kan een bijzondere wet bepalen dat artikelen van de Awb buiten toepassing blijven.

  Definitie: Regels waarvan de bijzondere wetgever niet mag afwijken. Stel dat de bijzondere wetgever er toch van wil afwijken, dan moet hij dit ook opschrijven in een bijzondere wet. Het moet er dus nadrukkelijk bij staan vermeld.
 • Regelend recht
  Hierbij staat in de Awb de hoofdregel, maar afwijking in lagere regels is uitdrukkelijke toegestaan. Dit wordt bijvoorbeeld bepaald door de woorden "tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald..."

  Definitie: De wetgever schrijft bij de wet in de Awb " tenzij er bij wettelijk voorschrift is bepaald".
 • Aanvullend recht
  Hierbij staat in beginsel de regel in ander wetgeving, als deze er niet te vinden is, dan is de Awb van toepassing. Men moet dus altijd eerst de in een concreet geval van toepassing zijnde bijzondere regeling raadplegen. Pas als deze niets bepaalt, geldt de aanvullende regeling in het desbetreffende artikel van het Awb.

  Definitie: Het is een vangnetbepaling. Het geeft een regel voor als een bijzondere wet er niets over zegt.
 • Facultatief recht
  Hierbij hebben lagere wetgevers de bevoegdheid deze regels toepasbaar te verklaren. Dit mag, maar moet niet, daarom heet het facultatief recht. Er is hier dus keuzevrijheid.

  Definitie: Recht dat niet automatisch van toepassing is.
 • Verschil tussen aanvullend recht en regelend recht
  Bij aanvullend recht de Awb zo nodig een gat vult dat er normaliter niet is, terwijl bij regelend recht de Awb in beginsel zelf geldt, maar aan de bijzondere regelgever de mogelijkheid geeft iets te regelen dat afwijkt van hetgeen de Awb regelt.
 •  Trias politica
  Rechterlijke macht
  uitvoerende macht = openbaar bestuur
  Wetgevende macht
 • Openbaar bestuur (= uitvoerende macht)
  Tot het openbaar bestuur behoren de besturen van gemeenten, provincies en waterschappen, de ministeries en vele andere overheidsinstanties.
 • Bestuursrecht en zijn functies
  1.Instrumentele functie
  2. Legitimerende functie
  3. Waarborgfunctie
 • Instrumentele functie
  Instrumenten om te kunnen besturen in handen van het openbaar bestuur
 • Legitimerende functie
  Normen voor het bestuurshandelen
 • Waarborgfunctie
  Rechtsbescherming van de burger tegen het optreden van het openbaar bestuur
 • De overheid mag alleen optreden als er een grondslag/legaliteit voor is = legaliteitsbeginsel

  Daarom is het belangrijk dat het duidelijk is wie wat doet.
  Burgers mogen alles, behalve als het verboden is. Burgers hebben dus geen grondslag nodig.
 • Algemeen belang/publiek belang
  De overheid treedt steeds op in het algemeen belang = premisse
  Voorbeelden belangen:
  economie, gezondheidszorg, onderwijs, media, veiligheid, milieu en klimaat, privacy.
 • Verschil overheid en bedrijven
  De overheid neemt alle belangen in acht en bedrijven niet.
 • Verschil vrijstelling en ontheffing
  Vrijstelling -> Uitzondering op een verbod dat geldt voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet.
  Ontheffing -> besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Hoofdzaken van het bestuursrecht
 • F C M A Michiels
 • 9789013074000 of 9013074006
 • 6e [geheel geactualiseerde] dr.

Samenvatting - Hoofdzaken van het bestuursrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat is het doel van de algemene wet bestuursrecht?
  Doel van de Awb is meer eenheid in de bestuursrechtelijke wetgeving, systematiseren en vereenvoudigen van bestuursrechtelijke wetgeving, in de wet vastleggen van normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld en treffen van voorzieningen die naar hun aard een algemene regeling behoeven.
 • Wat regelt het bestuursrecht?
  Organisatie, bevoegdheden, normering, handhaving en rechtsbescherming.
 • Wat zijn de twee afzonderlijke delen van het bestuursrecht?
  Het algemeen bestuursrecht en het bijzonder bestuursrecht
 • Wat is het algemeen bestuursrecht?
  In het algemeen bestuursrecht (centrale onderwerpen en leerstukken). Denk hierbij aan bevoegdheden van bestuursorganen, besluiten, procedures en handhaving. Dit staat vooral in de awb.
 • Wat is het bijzondere bestuursrecht?
  Bijzonder bestuursrecht(aparte onderdelen en beleidsterreinen). Denk hierbij aan omgevingsrecht, vreemdelingenrecht, sociale zekerheidsrecht, financieel bestuursrecht, openbare orde en veiligheid. Staat vooral in aparte wetten zoals de Vreemdelingenwet en Wet milieubeheer.
 • Wat staat er in art. 107 GW?
  Art. 107 GW zegt dat wij een algemeen wet bestuursrecht hebben. Dit maakt deze wet een organieke wet en wet in formele zin. De wet bestaat uit 11 hoofdstukken. Het gaat van algemeen naar bijzonder. Let op regels staan in meerdere hoofdstukken!
 • Hoe geeft de Awb richting aan andere wetgeving?
  doormiddel van dwingend recht, regelend recht, aanvullend recht en faculteit recht.
 • Wat is dwingend recht?
  Afwijking hiervan in lagere regelgeving is niet toegestaan. 
  Afwijking in andere wetten in formele zin zou weliswaar zo veel mogelijk moeten worden beperkt, maar is wel toegestaan.
 • Wat is regelend recht?
  Wenselijk hoofdregel in de awb, afwijking in lagere regelgeving is toegestaan.
  Voorbeeld: Art. 4:1 dat een aanvraag schriftelijk wordt ingediend tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
 • Wat is aanvullend recht?
  Regel staat in beginsel in andere wet, zo niet dan geldt de awb
  Voorbeeld: Art. 3:6 er vanuit dat in bijzondere wettelijke voorschriften aan adviseurs is voorgeschreven binnen hoeveel tijd ze moeten adviseren. Waar dat niet is gebeurd, geldt hetgeen in 3:6 awb staat: Het orgaan kan een termijn bepalen.
 • Wat is faculteit recht?
  Regelgevers en bestuursorganen hebben de bevoegdheid een regel van toepassing te verklaren.
  Voorbeeld: Art. 3:10 awb dat de toepasselijkheid van de openbare voorbereidingsprocedure betreft. Genoemd artikel geeft voor gevallen waarin voor het nemen van besluiten niet reeds bij wettelijk voorschrift is bepaald dat deze afdeling geld, aan andere (ook lagere) regelgevers en bestuursorganen bevoegdheden te bepalen afdeling 3.4 moet worden toegepast bij de voorbereiding van bepaalde besluiten.
 • Wat wordt er bedoeld met lagere regelgeving bij de Awb?
  wet in materiele zin, verordening, besluiten enz.
 • Wat zijn de twee uitgangspunten van het bestuursrecht?
  Het legaliteitsbeginsel en specialiteitsbeginsel
 • Waar ligt het accent bij bestuursrechtelijke legaliteitsvereiste?
  Bij het bestuursrechtelijke legaliteitsvereiste ligt het accent op de voor een bevoegdheid van een bestuursorgaan benodigde wettelijke grondslag. Een combinatie van deze twee elementen zien we bij de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Art. 5:4 AWB lid 1 ziet op de benodigde wettelijke grondslag voor de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Lid 2 ziet op het verbod van terugwerkende kracht.
 • Wat betekent legaliteitsbeginsel?
  De overheid mag burgers iets verbieden of gebieden, doch uitsluitend voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat. Denk hierbij aan de onteigeningswet. Een verbod/gebod mag in lagere regelgeving mits er uiteindelijk een grondslag in een wet in formele zin is.
 • Geldt het legaliteitsbeginsel alleen voor belastend of ook begunstigd handelen van de overheid?
  In praktijk is dat voor al het overheidshandelen een wettelijk basis is.
 • Wat betekent het specialiteitsbeginsel?
  Het bestuur mag bij het gebruik van een bevoegdheid slecht het belang behartigen waarvoor die regeling is vastgesteld. Het geeft een soort van mogelijkheid om uitvoer te geven aan het legaliteitsvereiste.
 • Hoe is het normenstelsel opgebouwd?
  Het normenstelsel is hiërarchisch opgebouwd. Dit komt op verschillende niveaus tot stand waarbij een lagere regeling niet in strijd mag zijn met een hogere. De meeste regels gelden voor een onbepaald aantal gevallen, maar er zijn ook voorschriften e.d. die verbonden zijn aan besluiten voor individuele gevallen ( beschikkingen)
 • wat betekent gelede normstelling?
  Normstelling op meer niveaus tegelijk.
 • Hoe is de normstelling geleed?
  verticaal (onder elkaar)
 • Wat is horizontale gelede normstelling?

  Onder een wet meer lagere regelgeving. Is veel te vinden in het bestuursrecht/
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Beoordelingsruimte
Beoordelingsruimte is de ruimte om feiten vast te stellen of wettelijke voorschriften te interpreteren. Als er in de wet staat: "naar het oordeel van", is er sprake van grote beoordelingsruimte. Het onderscheid is relevant voor het afwegen/interpreteren van activiteiten en rechterlijke toetsing.
Vrije bestuursbevoegdheid
Houdt in dat het bestuur wel beleidsruimte heeft. Dus ze hebben wel ruimte om nadere belangenafwegingen te maken. Vrije ruimte wordt vaak ingevuld met beleidsregels.
Gebonden bestuursbevoegdheid
Houdt in dat het bestuur geen beleidsruimte heeft. Dus ze hebben geen ruimte om nadere belangenafwegingen te maken.
Verschil belastend en begunstigend bestuur
1. Een belastend besluit moet altijd een wettelijke grondslag hebben. Dit is het legaliteitsvereiste.
2. Belastende besluiten mogen niet met terugwerkende kracht

3. Begunstigende besluiten hebben meestal een wettelijke grondslag, maar dit is niet verplicht.
Bestuurlijke beslissingsruimte
Beleidsvrijheid en beoordelingsruimte vormen samen de bestuurlijke beslissingsruimte.
Rechterlijke toetsing beoordelings- en beleidsvrijheid
Bij beoordelingsvrijheid toetst de rechter marginaal; het gaat er niet om of hij precies hetzelfde ervan vindt als het bestuursorgaan, maar of het oordeel van het orgaan niet onredelijk kan worden genoemd. 
Bij beoordelingsruimte kan de rechter volledig toetsen. Dat wil zeggen dat hij zijn oordeel in de plaats stelt van het oordeel van het bestuursorgaan.
Beleidsvrijheid
Wanneer de wet niet aangeeft wanneer een bevoegdheid tot een positieve of negatieve toepassing moet leiden. Vergunningen en ontheffingen kunnen dan verleend worden, maar dat hoeft niet.
Beoordelingsvrijheid
Wanneer de wet een vage term of norm bevat die in de praktijk moet worden gepreciseerd, waartoe het orgaan een zekere vrijheid krijgt.
Buitenwettelijke richtlijnen
Van beleidsregels moet worden onderscheiden de algemene, door een bestuursorgaan vastgestelde regels, die zijn gericht tot andere organen  en die geen wettelijke grondslag hebben. Dergelijke regels vormen een soort advies over de toepassing van bevoegdheden. Ze binden juridisch niet direct.
Beoordelingsvrijheid
Een (zekere) vrijheid bij het beoordelen van feiten die van belang zijn voor het nemen van besluiten en dergelijke.