Samenvatting Huisvestingsmanagement

-
ISBN-10 9001810578 ISBN-13 9789001810573
356 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Huisvestingsmanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn Theo Van Der Voordt. Het ISBN van dit boek is 9789001810573 of 9001810578. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Huisvestingsmanagement

 • 1 Huisvesting als strategisch bedrijfsmiddel

 • Waarom is huisvesting een strategisch bedrijfsmiddel?
  Vanwege de baten en kosten,
  complexiteit en risico's.
  Daarom verdient het structurele en professionele management aandacht.
 • Waarom wordt huisvesting soms beschouwd als noodzakelijk kwaad?
  Een organisatie kan niet zonder maar beschouwt het als een last
 • Wanneer genereert huisvesting toegevoegde waarde binnen een organisatie?
  Als de huisvestingsprestaties bijdragen aan de realisatie van haar strategische doelen.
 • Wat is huisvesting?
  Een stategisch goed
 • omdat organisaties sterk verschillen qua primair proces en strategie moet hun huisvestingsstrategie op maat worden ontwikkeld.
 • Waarom is huisvesting een strategisch bedrijfsmiddel?
  Vanwege de bijdrage die zij levert aan het uitvoeren van de organisatiestrategie
 • Wat is nodig om huisvesting optimaal in te kunnen zetten?
  Goede afstemming met de strategieën ten aanzien van de andere belangrijke bedrijfsmiddelen:
  - personeel
  - financien
  - ICT
  - kennis
 • Waarom kan huisvesting op verschillende manieren toegevoegde waarde opleveren voor een organisatie?
  Omdat zij kan bijdragen aan het verhogen van de inkomsten en het verlagen van de kosten
 • Uit welke componenten is de huisvestingsportefeuille opgebouwd?
  Samenspel van:
  - locaties
  - gebouwen
  - werplekken
  - financieringsconstructies
  - inrichtingsconcepten
  - gebruiksafspraken
  - gebouwgebonden facilitaire diensten
 • Wat is een voorbeeld van het verhogen van de opbrengsten? (toegevoegde waarde)
  Verhogen van de arbeidsproductiviteit, optimaliseren van de werkomgeving
 • Huisvestingsprestaties kunnen worden gemeten en vergeleken met benchmarks.
 • Wat is een voorbeeld van het verlagen van de kosten? (toegevoegde waarde)
  reduceren verzuimkosten door middel van binnenklimaat verbeteren
 • Op welke manieren heeft huisvesting invloed op de financiële resultaten en de financiële gezondheid van een organisatie?
  direct via:
  - exploitatiekosten. Inkomsten uit verkoop en verhuur en waarde (ontwikkeling)
  indirect via:
  - positieve en negatieve effecten op het primaire proces.
 • Wat is huisvestingsmanagement?
  Managen van diverse prestaties die de huisvesting levert
 • Leg uit waarom huisvesting kan worden beschouwd alleen strategisch bedrijfsmiddel dat structurele management aandacht verdient:
  - bijdrage bij het uitvoeren van de organisatiestrategie
  - het kapitaalintensief karakter
  - lange planningshorizon
  Structurele management aandacht is nodig vanwege de hoge kosten, baten en risico's
 • Wat zijn huisvestingsprestaties?
  Allerlei eigenschappen van de huisvesting die relevant kunnen zijn voor een organisatie (uitstraling, capaciteit, flexibiliteit & duurzaamheid)
 • Waarom stellen organisaties verschillende eisen aan huisvestingsprestaties?
  Omdat organisaties sterk verschillen in primair proces en strategie.
 • Wat zijn huisvestingscomponenten?
  Knoppen waar de huisvestingsmanager aan kan draaien (Locatie, gebouwen, werkplekken, inrichtingsconcepten, financieringsconstructies)
 • Wat is het verschil tussen huisvestingsprestaties en toegevoegde waarde van huisvesting?
  - Huisvestingsprestaties zijn objectief meetbaar en organisatie-onafhankelijk
  - Toegevoegde waarde is organisatie specifiek
 • Welke eisen worden aan huisvestingsprestaties gesteld?
  Verschillen in het primaire proces leiden tot verschillende eisen ten aanzien van huisvestingsprestaties
 • Uit het DUPONT schema is afgeleiden dat huisvesting op drie verschillende manieren kan bijdragen aan de rentabiliteit van de organisatie. Benoem de dree:
  - verhoging van de omzet (opbrengsten)
  - verlaging van de huisvestingskosten
  - verlaging van het geïnvesteerde vermogen (minder vastgoed op de balans)
 • Relatie tussen toegevoegde waarde, huisvesting, huisvestingsprestaties & huisvestingscomponenten
  Inzicht in huisvestingsprestaties ontstaat door vergelijking van generieke, organisatie on-afhankelijke benchmarks. Terwijl toegevoegde waarde altijd gerelateerd is aan specifieke organisatiedoelen in kwestie.
 • Leg aan de hand van verschillende bedrijfseconomische ratio's uit waarom vastgoed op de balans verminderd moet worden:
  - rendement op vastgoed is altijd lager 
  - vastgoedbezit heeft een ongunstig effect op de rentabiliteit
  - vastgoed op de balans heeft een negatief effect op de solvabiliteit
  - als vastgoed is gefinancierd vanuit eigen middelen, heeft dit een negatief effect op de liquiditeit
 • Wat is een ratio rentabiliteit totaal vermogen?
  relateert het bedrijfsresultaat aan het totaal gemiddeld geïnvesteerd vermogen.
 • Geef een verklaring voor het feit dat de vastgoedratio sterk verschilt per branche:
  - de mate waarin activa nodig zijn voor de bedrijfsvoering 
  - de verhouding tussen huur en eigendom
 • Welke 3 wegen kan huisvesting langs voor het bijdragen aan winstgevendheid?
  1. verhogen omzet
  2. verlangen kosten 
  3. verlagen geïnvesteerd vermogen 
 • Wat zou je een organisatie willen adviseren die haar vastgoedratio wil reduceren:
  - vastgoed afstoten door de organisatie efficiënter te huisvesten 
  - dure eigendomslocaties verruilen voor goedkopere panden
  - overstappen van eigendom naar huur
  - langlopende huurcontracten veranderen naar kortlopende huurcontracten
 • Wat is huisvesting in relatie tot de opbrengsten?
  Direct effect: verhuur, verkoop
  Indirect effect: Verhogen arbeidsproductiviteit 
 • Wat is huisvesting in relatie tot het vermogen?
  Afhankelijk van de vastgoedratio
 • Wat is huisvesting in relatie tot de kosten?
  directe effecten: huur, service kosten, afschrijving en overige exploitatiekosten
 • Wat is vastgoedratio?
  Verhouding tussen totale boekwaarde, vastgoed en de totale activa
 • Welke verschillende vormen rendement zijn er?
  directe opbrengsten 
  indirecte opbrengsten
  directe kostenreductie
  indirecte kostenreductie 
 • Waar heeft de vraag invloed op?
  - primaire proces 
  - imago/identiteit: emotioneel
  - missie visie: rationeel 
 • Wat is benchmarking?
  Cijfers van je eigen organisatie vergelijken met een andere organisatie in dezelfde branche
 • Wat zijn exploitatiekosten?
  Gebouw gebonden kosten als, onderhouden, energie kosten, verzekeringskosten
 • Wat is rentabiliteit?
  Winstgevendheid
 • Wat is solvabiliteit?
  Is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen
 • Wat is liquiditeit?
  Is het geld wat in je bedrijf zit
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Huisvesting
Huisvesting schept ruimtelijk-fysieke condities voor het primaire proces
Wat is exploiteren?
in gebruik hebben en houden van je huisvesting (onderhoud, verhuren)
Wat is het belang van de integratie?
Huisvestingsmanagement vraagt om de integratie van veel verschillende processen, aspecten, invalshoeken en vakgebieden. waaronder FM & vastgoedkunde

1) Huisvestingsprestaties in relatie tot hun bijdrage aan organisatiedoelen 
2) Het samenspel tussen huisvesting en de andere strategische bedrijfsmiddelen
3) doelen, kansen, effecten en risico's op lange en korte termijn 
4) Botsende belangen van verschillende stakeholders 
5) Vraag en aanbod op verschillende schaalniveaus  
Wat is integratie?
Opname in een groter geheel.
Welke gegevens zijn belangrijk om te verzamelen in de huisvestingsportfuille?
Dat je weet wat je hebt in je huisvesting (de m2, de onderhoudsbeurten)
waar leidt het toe als organisaties hun huisvestingsmanagement niet professioneel opzetten?
suboptimale huisvestingsoplossingen die niet toekomstbestendig zijn en soms grote risico's met zich meebrengen.
Welke problemen kunnen ontstaan als als de focus te sterk wordt gelegd op 1 van de 4 hoofdprocessen?
focus strategievorming: veel woorden, weinig daden. 
Focus op mutaties: projecten worden goed uitgevoerd, maar de vraag is of het wel goede projecten zijn. te weinig aandacht voor fase na het project. 
Focus op exploitatie: De huidige kant wordt bediend als een Koning. niet geanticipeerd op nieuwe klantbehoeften. 
Focus op organisatie van huisvestingsmanagement: de huisvestingsorganisatie ontwikkeld zich sterk, maar kost veel tijd en energie dat het ten koste gaat van de primaire taken.
Huisvesting VS. Vastgoed
Huisvesting heeft als focus: de gebruikers. Vastgoed heeft als doe het geld/rendement
welke 5 verschillende aspecten beseft inegraliteit?
1) Huisvestingsprestaties in relatie tot hun bijdrage aan organisatiedoelen 
2) Het samenspel tussen huisvesting en de andere strategische bedrijfsmiddelen
3) doelen, kansen, effecten en risico's op lange en korte termijn 
4) Botsende belangen van verschillende stakeholders 
5) Vraag en aanbod op verschillende schaalniveaus  
Welke 4 hoofdprocessen omvat huisvestingsmanagement?
- Strategisch ontwikkelen (richten)
- Muteren (projectmatig verrichten)
- Exploiteren (routinematig verrichten)
- Organiseren van huisvestingsmanagement (inrichten)