Samenvatting Huurrecht Woonruimte

-
ISBN-10 9012386160 ISBN-13 9789012386166
163 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Huurrecht Woonruimte ". De auteur(s) van het boek is/zijn Sdu Uitgevers. Het ISBN van dit boek is 9789012386166 of 9012386160. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Huurrecht Woonruimte

 • 1.1 Inleiding

 • Waar in het wetboek is huurrecht grotendeels ondergebracht?

  In Boek 7 Titel 4 van het Burgelijk Wetboek (BW)

 • Vier verschillende regelingen in Boek 7 Titel 4 BWP:
  1. algemene deel (art. 7:201-231). Algemene deel blijft altijd van toepassing, ook al geldt daarnaast een specifiek deel.
  2. huur van woonruimte (art. 7:232-282).
  3. middenstandsbedrijfsruimte, huur van bedrijfsruimte (art. 7:290-310).
  4. voor gebouwde onroerende zaken die geen middenstandsbedrijfsruimte zijn (kantoorruimte), overige bedrijfsruimte (art. 7:230a).

 • 1.2 Huurovereenkomst

 • Uit welk artikel blijkt dat sprake is van huur?

  Uit artikel 7:201 lid 1 BW

 • Aan welke twee kenmerken moet een huurovereenkomst voldoen om te spreken van verhuur van woonruimte?

  1. het in gebruik verstrekken van woonruimte door de verhuurder aan de huurder;
  2. tegen een bepaalde tegenprestatie van de huurder.

 • Bepalend voor de kwalificatie 'huurovereenkomst' is of de overeenkomst de twee genoemde kenmerken heeft, ongeacht of partijen dit willen of niet.

 • Wel is vereist dat de woonruimte, of het gedeelte ervan, voldoende bepaalbaar is. Het moet duidelijk zijn welke ruimte precies wordt verhuurd (willekeurige plek in een parkeerplaats is dus onvoldoende bepaalbaar en is dan ook een stallingsovereenkomst).

 • Moet een huurbetaling per se van financiële aard zijn?

  Nee, dat hoeft niet, maar de tegenprestatie moet voldoende bepaalbaar en in rechte afdwingbaar zijn.

 • Is er geen tegenprestatie overeengekomen of is die onvoldoende bepaalbaar, dan is er geen huurovereenkomst. Wordt woonruimte gratis ter beschikking gesteld, dan levert dit dus geen huurovereenkomst op. Ook wanneer de gebruiker wel kosten betaalt voor gas, water en elektra dan is dit onvoldoende om het bestaan van een huurovereenkomst aan te nemen.

 • Kan altijddurende huur onder het huidige huurrecht? Wat is in dat geval een uitweg?

  Ja, dit kan en een altijddurende overeenkomst kan beëindigd worden d.m.v. het leerstuk  'onvoorziene omstandigheden' (art. 6:258 BW). 

 • Zijn de huurregels van toepassing bij landbouw?

  Nee, het gaat dan om pacht (regels opgenomen in titel 7.5 van boek 7 BW). De overeenkomst waarbij een stuk land in gebruik wordt gegeven voor het hobbymatig houden van dieren wordt gekwalificeerd als huur.

 • De huurovereenkomst is vormvrij. Een schriftelijke overeenkomst is geen vereiste voor het totstandkomen. Een huurovereenkomst kan zelfs stilzwijgend tot stand komen. Indien een gebruiker van woonruimte huurpenningen gaat betalen, en de eigenaar accepteert dat, dan kan een huurovereenkomst tot stand komen. Maar: kwitanties van de verhuurder van twee achtereenvolgende vergoedingstermijnen leveren slechts een bewijsvermoeden op dat ook vroegere termijnen zijn voldaan (art. 6:50 BW).

 • 1.3 Huur of geen huur: huurontduikingsconstructies en huurvarianten

 • Het gaat er niet om hoe partijen de overeenkomst noemen, bepalend is het karakter van de overeenkomst.

 • Wat is een huisbewaringsovereenkomst?
  De huurder vertrekt tijdelijk naar elders, is van plan terug te keren naar de woning en wil de woning tijdelijk door iemand anders laten bewonen.

  In een huisbewaringsovereenkomst geeft de verhuurder aan de huurder toestemming om de huisbewaarder in de woning van de huurder te laten wonen. 
  De verhuurder verbindt aan zijn toestemming voorwaarden, die door de huurder en huisbewaarder worden aanvaard.

  Uiterlijk na afloop van afloop van de vooraf overeengekomen periode zal de huurder in de woning terug moeten keren om de huurovereenkomst voort te zetten, dan wel de huur moeten beëindigen.
 • Wat is het doel van de huisbewaringsovereenkomst?
  De huurder in de overeengekomen periode de mogelijkheid te geven in de woning terug te keren als hij dat zou wensen.
 • Timeshare overeenkomst. Het feit dat een tegenprestatie wordt geleverd om voor lange(re) tijd gebruik te maken van een vakantieappartement, brengt niet automatisch met zich mee dat sprake is van huur, aldus de Hoge Raad. Het gaat om inhoud en strekking van de overeenkomst en hetgeen partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond.
 • 1.4 Gemengde overeenkomst

 • Wanneer is sprake van een gemengde overeenkomst?
  Als er naast afspraken over huur ook afspraken die tot een andere rechtsgebied behoren (bv. arbeidsrecht of gezondheidszorg).
 • Wat is het verschil tussen een eigenlijke en een oneigenlijke dienstwoning?
  Eigenlijke dienstwoning: het bewonen van de woning behoort op grond van de arbeidsovereenkomst tot de verplichtingen van de werknemer i.v.m. zijn werkzaamheden (arbeidsrelatie gaat voor huurrelatie).
  Bij oneigenlijke bewoning ('lokwoningen) is de bewoning niet noodzakelijk i.v.m. de uitoefening van de werkzaamheden (huurregels gaan voor arbeidsregels).
 • Veel serviceflats maken gebruik van de verzorgingsovereenkomst. Bij de beoordeling welke wettelijke regels van toepassing zijn, is weer van belang welk element (huur of verzorging) overheerst. Uitgangspunt: hoe zelfstandiger de bewoning, hoe eerder sprake zal zijn van een overheersend huurelement. Andere aanwijzing: zijn de kosten van de verzorging hoger dan de huurprijs, dan zal het verzorgingselement waarschijnlijk overheersen.
 • Wat is een pensionovereenkomst?
  Een overeenkomst waarbij de verhuurder niet alleen een (gemeubileerde) woning ter beschikking stelt, maar ook allerlei services, zoals het verstrekken van maaltijden, het wassen van kleding, schoonmaken etc.
 • Wat valt onder een behandelingsovereenkomst?
  Vormen van begeleid wonen, bijvoorbeeld van geestelijk of lichamelijk gehandicapten of drugsverslaafden.
 • In een situatie waarin een begeleidingsovereenkomst naar zelfstandig wonen en een aparte huurovereenkomst waren gesloten, waarbij beide contracten aan elkaar waren gekoppeld, oordeelde de rechter dat de relatie tussen partijen op grond van de opzet en inhoud van de twee overeenkomsten als een geheel moest worden gezien.
  Op het moment dat de wezenlijke woonbegeleiding eindigt, bestaat ook de mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke belangrijke uitspraken heeft het EHRM gedaan in een Poolse kwestie?
Het EHRM oordeelde dat de Poolse huurwetgeving in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM. In deze bepaling worden de rechten van de eigenaar beschermd.

Poolse huurwetgeving verhinderde de betreffende verhuurster de huur van de woning zodanig op te trekken dat zij geen verlies lijdt op de exploitatie van de huurwoning, terwijl er in dat geval ook geen wettelijke mogelijkheden waren de huur te beëindigen.

Wetgeving kent geen 'fair balance': geen proportionele verhouding tussen algemeen en individueel belang van de verhuurder.
Hoe kan materieel de verplichting tot het houden van hoofdverblijf in het gehuurde in een huurovereenkomst worden uitgewerkt?
Door daarin te verwoorden dat huurder, persoonlijk, met de zijnen indien daarvan sprake is, de woning voortdurend bewoont, dat hij alleen daar zijn hoofdverblijf houdt (verblijft, eet en slaapt), dat hij vanuit die woning zijn zaken behartigt, zijn goederen en zijn eigendommen beheert.

Om formele redenen is het raadzaam daaraan toe te voegen dat huurder in die woning ook onherroepelijk wettelijk domicilie kiest (art. 1:10 BW).
Waarmee is het bedrijfsmatig kweken van hennep strijdig?
Met goed huurderschap (art. 7:213 BW) en de bevoegdheid van de huurder om het gehuurde (slechts) te gebruiken conform bestemming (art. 7:214 BW).
Door welke omstandigheden wordt de betekenis van hennepteelt bepaald?
Door (potentiële) schade aan het gehuurde, gevaarzetting, overlast aan omwonenden, illegaal aftappen van stroom, het deel van de woning dat als kwekerij in gebruik is én voor de verhuurder nadelige verzekeringsgevolgen.
Wat is huurvermindering (art. 7:207 BW)?
Evenredige vermindering van de huurprijs t.o.v. vermindering van huurgenot als gevolg van een gebrek.

Artikel 7:257 BW: vervaltermijn van zes maanden.
Wat is opschorting (art. 6:262 BW)?
Het verweer dat de verhuurder eerder moest presteren, doch schromelijk tekortschoot, en dan de huurder daarom... enz. 

Deze actie dient wel in redelijke verhouding te staan tot de mate waarin een gebrek het genot van het gehuurde beperkt.
Uitstel is geen afstel.
Wat is verrekening?
De bevoegdheid van een huurder om een opeisbare niet betwiste vordering, te verrekenen (art. 6:127 e.v. BW).

De huurder kan ook een beroep doen op artikel 7:206 lid 3: verrekening van door hem gemaakte kosten wegens door de huurder gepleegd verhuurdersonderhoud (toepassing van het zelfverhelpingsrecht).
Wat is zuivering (art. 6:86 BW)?
Een aanbod tot zuivering van verzuim is betaling van de gehele schuld, eventueel vermeerderd met kosten en schadevergoeding, nadat verzuim is ingetreden.
Wat is overmacht (art. 6:74 BW)?
Een tekortkoming die de huurder niet kan worden toegerekend, omdat 'zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt'.
Wanneer een verhuurder de huurder in gebreke stelt wegens huurachterstand, wat zou de huurder dan als verweer kunnen opwerpen?
Van alles:
 • een beroep op overmacht;
 • een aanbod tot zuivering;
 • een voorstel tot verrekening;
 • de bevoegdheid tot opschorting.

Deze zijn de meest voor de hand liggen, afgezien van beëindiging of ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder zelf.