Samenvatting IKZ, integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement

-
ISBN-10 9001834221 ISBN-13 9789001834227
233 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • IKZ, integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement
 • Chris Bakker
 • 9789001834227 of 9001834221
 • 7th

Samenvatting - IKZ, integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement

 • 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in vogelvlucht

 • Welke aandachtsgebieden heeft INK?
  1- Leiderschap
  2-beleid en strategie
  3-management van medewerkers
  4-management van middelen
  5-management van processen
  (ORGANISATIEGEBIEDEN)
  6-klanten en leveranciers
  7-medewerkers
  8-maatschappij
  9-bestuur en leveranciers
  10- verbeteren en vernieuwen
 • Waar worden de middeleeuwen door gekenmerkt (pre-industriële fase)
  De middeleeuwen worden gekenmerkt door vakmanschap als waarborg voor kwaliteit
 • Wat zijn de vier perspectieven van balanced scorecard?
  financieel (verleden)
  klanten (heden)
  interne processen (heden)
  leren en ontwikkelen ( toekomst)

  op basis hiervan maak je een visie en strategie
 • Hoe verbeterde de industriële fase van 1880 tot 1940 de kwaliteit?  Door mechanisatie wordt de klant en de producent steeds verder uit elkaar gedreven. Specialisatie was aangebroken. Vanaf 1920 kwam de statistiek. Er werd gestart met steekproeven voor inspectie en keuringen. Zo ontstaat een nieuw beroep: kwaliteitscontroleur. De eindproducten worden geïnspecteerd. 
 • Hoe verbeterde de periode van 1945 tot 1960 de kwaliteit?  Er is een streven naar kwaliteit. Inspecties en keuringen werden verder ontwikkeld en in de industrie werd aandacht besteed aan kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg werd gelijkgesteld met statistiek. De statistiek werd te hulp geroepen bij:
  • -  Uitspraak doen over de kwaliteit met de uitkomsten van de steekproeven
  • -  Zichtbaar maken van het verloop van een proces, op basis waarvan beslissingen worden genomen. Procesbeheersing
   doet zijn intrede. Regelkring ontstaat: proces meten en de resultaten terugkoppelen 
 • Wat is total quality management?  ontstaat, ook wel integrale kwaliteitszorg. Wil de organisatie overgaan tot kwaliteitsverbetering dan is een projectmodel nodig:
  1. plan: een plan moet worden opgesteld
  2. do: na goedkeuring van de directie, het plan uitvoeren
  3. check: voortgangscontrole
  4. act: corrigeren en maatregelen nemen om het plan verder te verbeteren  • Hoe wordt in de volgende periode de kwaliteit verbeterd? 1960 tot heden: van productkwaliteit naar organisatiekwaliteit   Efficiency en flexibiliteit gaan een rol spelen. Samen met kwaliteit moet dit worden toegepast. In deze periode is er een brede vorm van dienstverlening. Het totale beeld van het product en de organisatie is aan de orde. Het is de periode van de integrale kwaliteitszorg. Organisaties gaan zich bezighouden met het schrijven van een kwaliteitsbeeld, waarin wordt aangegeven hoe de vereiste kwaliteit moet worden bereikt.
  Kwaliteitszorg is een onderdeel van de bedrijfsvoering en moet worden gehandhaafd door iedereen in het bedrijf. 
 • Vanuit welke invalshoeken wordt kwaliteit benaderd?
  • Transcendente: de kwaliteit wordt bepaald door het imago wat wordt bepaald aan de hand van ervaring en geldende opvattingen over normen en waarden. is subjectief van aard
  • Productbenadering: de mate waarin een gewenste kenmerk of bepaalde eigenschap aanwezig is. Het wordt gezien als een meetbare variabele.
  • Gebruikersgerichte benadering: eigenschappen van een product worden afgezet tegen de wensen van de consument
  • Productgerichte benadering: Nadruk ligt op het productieproces
  • Waarde benadering: Kwaliteit weergeven in relatie tot de prijs
 • Wat is reliability?
  Bedrijfszekerheid
 • Wat is het doel van de bedrijfsvoering, hoofdgerichtheid, soort product en afhankelijk van de markt van Bewustwordingsfase?
  Efficiënt en goedkoop produceren, Op het leveren van eindproducten, standaard eenvoudig massa, veelal laag, beperkt
 • Wat is het doel van de bedrijfsvoering, hoofdgerichtheid, soort product en afhankelijk van de markt van Interne Fase?
  Het leveren van een kwaliteitsproduct, op het leveren van goede eindproducten, complex, hoger, sterker
 • Wat is het doel van de bedrijfsvoering, hoofdgerichtheid, soort product en afhankelijk van de markt van Integratiefase?
  Het behouden van een tevreden klant, op het bedienen van de klant, producten en diensten in één, hoog afhankelijk van de specificaties, geleid door de markt
 • Wat is integrale kwaliteitszorg? en wat zijn de aspecten van intergrale kwaliteitszorgen?
  Intergrale kwaliteitszorg is een proces dat zich uitstrekt over alle deelprocessen binnen een organisatie en waarbij alle niveaus van de organisatie betrokken zijn.

  1. Kwaliteitsbeheer
  2. Kwaliteitsbeleid
  3. kwaliteitssysteem
  4. Kwaliteitskosten
  5. Kwaliteitsborging  
 • 1.1 Evolutie in het denken over kwaliteit

 • Wie was Deming, wat bedacht hij en wanneer?
  Demingcirkel, PDCA
 • Hoe ziet het projectmodel eruit van kwaliteitsverbetering?
  1. Plan: een plan moet worden opgesteld
  2 Do: na goedkeuring van de directie, het plan uitvoeren
  3 Check: voortgangscontrole 
  4 Act: corrigeren en maatregelen nemen om het plan verder te verbeteren 
 • Welke fases zijn er in de evolutie in het denken over kwaliteit?
  * pre-industriele fase
  * industriele fase
  * 1945-1960
  * na 1960
 • Welk projectmodel is nodig wil een organisatie overgaan tot kwaliteitszorg?
  * plan; er moet een plan worden opgesteld
  * do; na goedkeuring van de directie; het plan uitvoeren
  * check; voortgangscontrole
  * act; corrigeren en maatregelen nemen om het plan verder te verbeteren
 • Waardoor wordt integrale kwaliteitszorg van een organisatie gekenschetst?
  1. Integrale kwaliteitszorg is een managementfilosofie gericht op het verbeteren van de totale organisatie. Dit betekent dat iedere medewerker bij het ontwikkelen en uitvoeren van het kwaliteitsdenken betrokken moet zijn. 
 • Welke aspecten zijn er in integrale kwaliteitszorg?
  1 Kwaliteitsbeheer : -geheel van activiteiten en beslissingen in een organisatie om de producten en diensten tegen minimale kosten op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Demming stelt dat 80 % van de kwaliteitsproblemen, organisatieproblemen zijn.

   2 Kwaliteitsbeleid
  -Afgeleide van de ondernemingsstrategie
  -Welke doelen heb je
  -Hoe ga je dan bereiken  en welke middelen ga je uitzetten
  -Kwaliteitsbeleid is de meest winstgevende manier van ondernemen.
   
  3 Kwaliteitssysteem
  -Structuur waarmee je de kwaliteitszorg gaat realiseren.
   
  4 Kwaliteitskosten
  -Preventieve kosten : opleiden van werknemers etc
  -Meetkosten : keuren etc.
  -Faalkosten: foute producten.
   
  5  Kwaliteitsborging
  -Zorgen dat organisatie, producten en diensten aan de gestelde kwaliteitseisen blijven voldoen.
  -Het kwaliteitssysteem moet steeds op peil worden gehouden en worden verbeterd.
 • Klantdenken en de evolutie door de jaren heen
  + aanbod economie; begin 20e eeuw
  + concurrentie-economie; jaren 60
  + verdergaande differentiatie; jaren 70
  + kwaliteitsdenken; jaren 80
  + nu; 3e marketingtijdperk; focus op klant
 • Moeten we de invoering van kwaliteitszorg zien als een kostenpost of als een investering?
  1. We kunnen beter spreken van uitgaven in plaats van kosten. Deze uitgaven ten behoeve van investeringen leveren een rendement op in de vorm van een betere kwaliteit van product en organisatie. 
 • Wat is kwaliteit?
  afhankelijk van benadering! Voldoen aan en bij voorkeur overtreffen van de verwachtingen van de klant
 • Waarom is teamwork een essentieel onderdeel van  integrale kwaliteitszorg?
  1. Integrale kwaliteitszorg, het woord zegt het al, betreft de kwaliteit van de organisatie in zijn geheel. De kwaliteit van het werk van de ene afdeling c.q. medewerkers, wordt bepaald door de andere betrokken afdeling. 
 • Welke 5 benaderingen zijn er voor kwaliteit?
  1. transcendente benadering; kwaliteit wordt bepaald bv door imago
  2. productbenadering; kwaliteit is tastbaar en meetbaar.
  3. gebruikersgerichte benadering
  4. productiegerichte benadering
  5. waardebenadering
 • Welke 5 verschillende benaderingen van kwaliteit zijn er?
  • Transcendente benadering: Kwaliteit wordt benaderd van het ideaalbeeld 
  • Productbenadering: Kwaliteit is een meetbare variabele 
  • Gebruikersgerichte benadering: De eigenschappen van een product of dienst worden afgezet tegen de wensen van de gebruiker 
  • Productiegerichte benadering: benadering van de kwaliteit ten aanzien van de productiebeheersing 
  • Waardebenadering: Kwaliteit wordt benaderd  vanuit de relatie tot de prijs 
 • Wat zijn missie, visie en strategie?
  Missie = bestaans voorwaarde. Wat is je recht van bestaan? Dus voor een bakker is dit het bakken van brood.  Visie gaat verder. Welke markten richt je je op? Hoe onderscheid je je? Kortom je gedroomde toekomstbeeld.
   Strategie is wat je nodig hebt om je doel te bereiken.
 • Welke fases zijn er in het kwaliteitsstreven van organisaties?
  1. bewustwordingsfase
  2. interne fase
  3. integratiefase


  Goed leren overzicht blz 29 boek
 • Wat voor onderzoek doe je om een nieuw missie, visie en strategie te bedenken?
  Op basis van het INK model. In de nulfase ga je je missie en visie analyseren. Je gaat nadenken over je strategie.  Wat zijn je kritische succesfactoren? (balance scorecard)
   
  Met  8 KSF kun je een visie formuleren. Deze is automatisch heel sturend voor je strategie. Door deze benadering krijg je een hele concrete visie.
 • Welke aspecten zijn er van integrale kwaliteitszorg?
  * kwaliteitsbeheer
  * kwaliteitsbeleid
  * kwaliteitssysteem; organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, prodecures, processen en voorzieningen voor ten uitvoer brengen van de kwaliteitszorg
  * kwaliteitskosten
  * kwaliteitsborging; geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan gestelde kwaliteitseisen
 • Wat is kwaliteit?
  Wat is kwaliteit? - Perceptie (persoonlijke mening)
  - Aanwezigheid bepaalde kenmerken of eigenschappen
  - Fitness for use (in hoeverre past het binnen verwachtingen van gebruiker?)
  - Productiegerichtheid (produceren volgens ISO etc, dus niet zwemvesten van beton zoals ISO van 2004)
  - Value for money (staat de kwaliteit in verhouding tot de prijs?)
 • Wat is een systeem?
  Samenhangend geheel van verschillende deelsystemen. 
 • Wat is total quality management? (IKZ)
  ,Kwaliteitszorg is niet alleen de output van fabricage en montage, maar ook van andere fasen in het voortbrengingsproces.
  Kwaliteitsverbetering kan niet snel plaatsvinden en het is een dynamische proces waaraan nooit een einde komt. Kwaliteitsverbetering kan als volgt plaatsvinden:
  -Plan; een plan moet worden opgesteld
  -Do; na goedkeuring van de directie, het plan uitvoeren
  -Check; voortgangscontrole
  -Act: corrigeren en maatregelen nemen om het plan verder te verbeteren.

  Kwaliteitszorg betekent niet alleen het achteraf uitfilteren van fouten, maar ook het terugkoppelen van geconstateerde fouten. Kwaliteitszorg is het opsporen van de oorzaken van de gevonden fouten en die elimineren, zodat herhaling wordt voorkomen.
 • Welke 4 onderdelen moeten zijn vastgelegd voor de borging van een kwaliteitssysteem?
  1.  overleggen van een definitief kwaliteitsplan
  2 van kracht verklaren van het ingediende kwaliteitsplan
  3 tijdsspanne met betrekking tot de aanpassing van het kwalieitsplan
  4 aanbieden ter afname van goederen producten/diensten
 • Wat is het verschil tussen kwaliteit en reliability?
  ,Kwaliteit is voldoen aan verwachtingen op moment van levering( verkoop) Reliability - vervult het product aan verwachting tijdens gebruik (na verkoop).
 • Wat is kwaliteitsbeheer?
  een bedrijfsfunctie die is afgeleid van het doel om producten en diensten die zijn afgestemd op de behoeften van de afnemers te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brenge, tegen verantwoord lage kosten
 • Wat is het verschil tussen kwaliteitsbeheer en kwaliteitsborging?
  ,Beheer = alle maatregelen om goede producten te maken. Er is dus een meetsysteem om dit te meten. Er moet dus ook gezorgd worden dat een veranderend beeld op kwaliteit ook wordt 'geborgd' in het kwaliteitssysteem. (Dus bij tafeltjes bijvoorbeeld niet meer een niet-wiebelende tafel, maar goede kleuren). Meet je wel de juiste dingen op de juiste manier?
 • Welke fasen zijn er in het streven naar kwaliteit?
  Productgeoriënteerd. Laagste manier van nadenken over kwaliteit. Lage preventie en meetkosten, maar hoge faalkosten.  

  Tweede fase kijk je niet meer naar het tafeltje, maar naar de afzonderlijke processen (procesgeoriënteerd). Wat gebeurt er bij inkoop, magazijn en verkoop? 
   
  Derde fase ben je systeemgeorienteerd bezig. Plan do check act bij elk afzonderlijke primaire proces (echt een cyclus). In deze fase ben je heel goed bezit met kwaliteit.
   
  Vierde fase ga je als ondernemer veel beter integraal afstemmen wat er precies nodig is. Samenwerken in de keten. 
   
  Vijfde fase kun je hier ook nog de maatschappij in betrekken. Dus denk hierbij aan omwonenden i.v.m. uitstoot van fabriek, of personeel wat afgebeuld wordt in nachtdienst. In feite álle stakeholders.
 • Wat is kwaliteitszorg?
  Niet achteraf alleen het uitfilteren van fouten, maar ook het terugkoppelen van geconstateerde fouten. Kwaliteitszorg betekent het opsporen van de oorzaken van de gevonden fouten en die elimineren, zodat herhaling wordt voorkomen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Ikz integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement
 • Chris Bakker, Els Meertens
 • 9789001775544 of 9001775543
 • 5e dr.

Samenvatting - Ikz integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement

 • 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in vogelvlucht

 • .

  .
 • Noem drie kenmerken voor de pre-industriële fase mbt kwaliteitszorg
  • gilden
  • vakmanschap
  • direct contact met klant
  • kleinschalig
  • productcertificaat
 • Noem 3 kenmerken voor de industriële fase mbt kwaliteitszorg
  • mechanisatie
  • specialisatie
  • anonieme klanten
  • 100% controle
  • begin met steekproeven
  • begin met statistiek
 • Noem 4 kenmerken van de periode 1945-1960
  • verdere ontwikkeling inspecties
  • statistiek tbv steekproeven
  • statistiek tbv procesbeheersing
  • regelkring
  • deming cirkel (PDCA)
  • TQM
 • Noem 3 kenmerkende aspecten van de periode 1960-heden mbt kwaliteitszorg
  • efficiency EN kwaliteit EN fleibiliteit
  • dienstverlening doet haar intrede
  • kwaliteitsbeleid/kwaliteitshandboeken
  • certificering (ISO)
 • Klant in beeld. Noem het belangrijkste aspect mbt de klant in de vier fasen door de jaren heen
  tot 1960: aanbodeconomie -> geen klant, maar afnemer
  jaren 60: vraageconomie -> begin klantgerichtheid
  jaren 70: bescherming klant + productinfo -> begin klantenmacht 
  jaren 80 - nu: klanttevredenheid, crm
 • Welke 6 benaderingen van het begrip kwaliteit onderscheiden we?
  1. trancendente benadering
  2. productbenadering
  3. gebruiksgerichte benadering
  4. productiegerichte benadering
  5. waardebenadering
  6. reliability
 • 1.1 Evolutie in het denken over kwaliteit

 • hoe ging men vroeger om met kwaliteit

  De klant en de ambachtsman stonden dichter bij elkaar en wisten precies wat moest gebeuren.

 • Welke vier historische fasen onderscheiden we in het denken over kwaliteit?
  • pre-industriële fase 
  • industriële fase (1880-1940)
  • 1945-1960
  • 1960 - heden
 • In de pre-industriële fase was er alleen sprake van industriële activiteit op een zeer kleine schaal.

 • Noem twee kwaliteitskenmerken van de pre-industriële fase
  • introductie meester-knechten bij verschillende ambachtsgroepen (gilden)
  • waarborgzegels
  • direct contact tussen fabrikant en opdrachtgever
  • gilden
  • meesterschap
  • vakmanschap
  • kleinschalig
  • productcertificaat
 • Wat is het kenmerkende aspect van de Middeleeuwen m.b.t. kwaliteit?
  vakmanschap als waarborg voor kwaliteit

 • Noem kenmerken van de industriële fase
  • tijdperk van specialisaties
  • 100% inspecties
  • intrede statistiek: inspecties en keuringen op basis van steekproeven
  • nieuw beroep: kwaliteitscontroleur
  • mechanisatie
  • specialisatie
  • 100% controle
  • begin met  steekproeven
  • statistiek
 • Wat was de hoofdtaak van de kwaliteitscontroleur in de industriële fase?
  het scheiden van goede en foute producten
  (d.m.v. inspectie van het eindproduct)
 • Wat was kenmerkend voor de periode 1945-1960 m.b.t. kwaliteitsdenken?
  • verdere ontwikkeling inspecties, 
  • statistiek t.b.v. steekproef producten, 
  • steekproef t.b.v. procesbeheersing, 
  • regelkring, 
  • Demingcirkel (PDCA), 
  • TQA (total quality management (=integrale kwaliteitszorg)), 
  • het opsporen van oorzaken van fouten, zodat herhaling wordt voorkomen
 • Wat is de definitie van 'kwaliteitszorg'?

  De kwaliteit van een product of dienst, zowel intern als extern geleverd, is de mate, waarin het geheel van eigenschappen voldoet aan de gebruiksverwachtingen van de afnemer, begrensd door de prijs die hij wil betalen en de levertijd die hij wil accepteren.

 • Wat zijn kenmerkende aspecten voor de periode 1960 - heden?
  • efficiency EN kwaliteit EN flexibiliteit, 
  • dienstverlening doet z’n intrede, 
  • kwaliteitsbeleid, 
  • certificering ISO
 • Wat is het verschil tussen een regelkring en een PDCA cyclus?

  Regelkring heeft een bijsturingsdoel, PDCA heeft een verbeterdoel.

 • Wat is TQM?
  Total Quality Management (of: Integrale kwaliteitszorg)
 • Wat is kenmerkend voor het klantdenken in de eerste helft van de 20e eeuw? (noem 2 aspecten)
  • goederen zijn schaars
  • weinig aandacht voor wensen van klanten
  • breng het maar op de markt, ze kopen het toch wel 
  • geen klant, maar afnemer
 • Wat is kenmerkend voor het klantdenken in de jaren 70? (noem 4 aspecten)
  • consumenten worden door wetgeving beschermd (consumentenbescherming)
  • vergelijkend warenonderzoek door afnemers door toegang tot vergelijkende marktgegevens (bv. consumentenprogramma's)
  • toenemende welvaart: kritischer afnemers (consumentenmacht)
  • toename concurrentie
  • verdere differentiatie door lage kosten/prijs 
  • verdere differentiatie door imago, service en/of kwaliteit
  • push-economie wordt pull-economie
 • Wat is kenmerkend voor het klantdenken in de jaren 60? (noem 4 aspecten)
  • ontstaan concurrentie-economie
  • aanbiedersmarkten worden vraagmarkten
  • buyersmarkt
  • klant is uitgangspunt
  • klantgerichtheid
 • Wat is kenmerkend voor het klantdenken van de jaren 80 tot heden? (noem 4 aspecten)

  -       CRM, klantenservice, klanttevredenheid

  -       individu, iedere klant is anders

  -       relatie met klant is belangrijk,

  -       klant behouden (ipv nieuwe aantrekken)

  - ISO normen en kwaliteitsmodellen

 • Welke vijf (of zes) benaderingen hanteren we m.b.t. het begrip kwaliteit?
  • transcedente benadering
  • productbenadering
  • gebruikersgerichte benadering
  • productiegerichte benadering
  • waardebenadering
  • (reliability)
 • Om welke aspecten van kwaliteit draait het bij de transcendente benadering? (noem er 3)
  • gevoel
  • imago
  • ervaring
  • ideaalbeeld
  • aangeboren uitmuntendheid
 • Om welke aspecten van kwaliteit draait het bij de productbenadering? (noem er 3)
  • tastbaarheid
  • meetbaarheid
  • vergelijkbaarheid
  wat krijg ik nou precies? is dat tastbaar/meetbaar? welke verschillen zijn er?
 • Om welke aspect van kwaliteit draait het bij de gebruikersgerichte benadering? 
  De gebruiker bepaalt in hoge mate wat hij vindt van de kwaliteit
 • Om welke aspecten van kwaliteit draait het bij de productiegerichte benadering?
  Het optimaliseren van het productieproces om de uitval tot een minimum te beperken. 
  kwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid uitval tijdens fabricage.
 • Om welke aspecten van kwaliteit draait het bij de waardebenadering?
  verhouding prijs/prestatie
  verhouding prijs/kwaliteit -> maat voor gebruikerstevredenheid
 • We beoordelen kwaliteit van een product/dienst op een aantal aspecten. Noem er vijf
  • functie
  • uiterlijk (emotional appeal)
  • levertijd
  • levensduur / gebruikskosten
  • prijs
  • het aantal klanten
  • garantie
 • Om welke aspect van kwaliteit draait het bij de reliability? 
  het voldoen aan de verwachting van de klant gedurende een bepaalde gebruikerstijd
 • Wat is reliability?
  De kans dat een product een bepaalde functie vervult gedurende een bepaalde tijd onder bepaalde omstandigheden en gegeven een bepaalde betrouwbaarheid
 • Welke drie fasen in kwaliteitsstreven onderscheiden we?
  • bewustwordingsfase
  • interne fase
  • integratiefase
 • noem kenmerken van de bewustwordingsfase
  • goedkoop
  • massaal
  • doeners en denken
  • standaarden en normen
  • lijnorganisatie
 • noem kenmerken van de interne fase
  • aandacht voor processen 
  • (deel)procesbeheersing 
  • organisatiegericht
  • hoofdzakelijk gericht op technische aspecten van coördniatie
 • noem kenmerken van de integratiefase
  • klantgericht
  • niet alleen hoge productkwaliteit, maar ook hoge organisatiekwaliteit
  • alle medewerkers zijn betrokken
  • gehele organisatie
 • Zet de drie fasen in kwaliteitsstreven tegenover elkaar met elk 2 kenmerkende aspecten/steekwoorden
  • bewustwordingsfase | product | kwantiteit
  • interne fase | productie | kwaliteit
  • integratiefase | klant | flexibiliteit
 • Bekijk figuur 1.2 op pagina 26
  bestuderen!
 • Welke vijf aspecten van integrale kwaliteitszorg onderscheiden we?
  • kwaliteitsbeheer
  • kwaliteitsbeleid
  • kwaliteidssysteem
  • kwaliteitskosten
  • kwaliteitsborging
 • Vul in: Als ....“leeft”, dan moet een ... opgesteld worden, waaruit een ...voortvloeit, waarbij ... belangrijk zijn en ... noodzakelijk is

  Als kwaliteitsbeheer “leeft”, dan moet een kwaliteitsbeleid opgesteld worden, waaruit een kwaliteitssysteem voortvloeit, waarbij kwaliteitskosten belangrijk zijn en kwaliteitsborging noodzakelijk is
 • Wat is het verschil tussen faalkosten en preventiekosten?

  Faalkosten: kosten die je maakt als je gefaald hebt (i.e. defecte remmen)

  Preventiekosten: kosten om fouten te voorkomen

 • Noem drie vormen van kwaliteitskosten
  • faalkosten
  • preventiekosten
  • beoordelingskosten
 • Wat verstaan we onder kwaliteitsbeheer?
  alle activiteiten gericht op het leveren van producten/diensten tegen minimale kosten op gewenst kwaliteitsniveau
 • Wat verstaan we onder kwaliteitsbeleid?
  Beleid dat er op gericht is kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie te bereiken (nadat ze zijn vastgesteld). 
  Kwaliteitsbeleid is een afgeleide van het ondernemingsbeleid.
 • Wat verstaan we onder een kwaliteitssysteem?
  de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen waarmee kwaliteitszorg kan worden gerealiseerd.


 • Bestudeer de kwaliteitssysteemkenmerken in figuur 1.3 op pagina 28
  gedaan?
 • Wat wordt verstaan onder kwaliteitsborging?
  het geheel van geplande en systematische acties die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een product of dienst voldoet aan gestelde kwaliteitseisen
 • Wat is een kwaliteitsplan?
  een document waarin specifieke maatregelen worden vermeld, zoals voorzieningen en procedures (de volgorde van activiteiten) met betrekking tot de kwaliteit die van toepassing is op een bepaald product, dienst, contract of project.
 • Welke vier onderdelen moeten zijn vastgelegd om te voldoen aan kwaliteitsborging?
  • overleggen van het definitieve kwaliteitsplan
  • van kracht verklaren van het ingediende kwaliteitsplan
  • tijdspanne m.b.t. aanpassing van het kwaliteitsplan
  • aanbieden ter afname van goede producten/diensten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

ISO14001 1.  ISO 14001: normen, richtlijnen invoeringen en gebruik van milieuzorgsystemen Deze norm is bedoeld om organisaties te voorzien van de elementen van een doeltreffend milieuzorgsysteem die worden geïntegreerd met de andere managementeigen om organisaties te helpen de doelen op milieu- en economisch gebied te bereiken.  
Waar is de ISO9000ISO 9000 is een internationale standaard die wordt uitgegeven door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. De norm is bedoeld om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen neer te zetten. Het richt zich op dat het hele proces van een organisatie beheerst verloopt. 
Wat zijn de soorten certificatie 1. Product- en dienstencertificatie: is gebaseerd op een initiële keuring en wordt verkregen door regelmatig representatieve marktmonsters te nemen, al dan niet gecombineerd met de beoordeling van en periodieke controles op het bijbehorende voorbereidingsproces of kwaliteitssysteem.
 2. Certificatie van personen: het is voortgekomen uit de behoefte aan duidelijkheid over de vakbekwaamheid. Een dergelijk certificaat is een document waarin kenbaar wordt gemakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat kennis en vaardigheden van een persoon in overeenstemming zijn met een vastgestelde eis.
 3. Procescertificatie: is gebaseerd op een regelmatige beoordeling van maatregelen en middelen die zijn aangewend om het proces beheerst te doen verlopen.
 4. Kwaliteitssysteemcertificatie: is gegrondvest op de beoordeling van inhoud en effect van de relevante bedrijfskundige regels en procedures die zeker moeten stellen dat het geleverde voldoet aan vooraf gestelde eisen. 
Wat zijn de stappen van certificatie?
 • Audit aanvragen
 • kijken naar compliance
 • kijken of er volgens het systeem gewerkt kan worden
 • Eindrapportage maken
 • Certificaat afgeven
Wat zijn de drie certificatieprogramma's 1. First party-certificatie: soort reclame-uiting. Het is een verklaring waarin de leverancier zelf zegt dat hij zijn zaken
  goed voor elkaar heeft en dat zijn product deugt.
 2. Second party-certificatie: de leveranciers worden beoordeeld door de afnemer.
 3. Third party-certificatie: bedrijven worden beoordeeld op normen die de beoordelende instanties zelf formuleren 
Wat zijn de voordelen van Certificaten? • -  Biedt afnemers een zekerheid dat zij kwaliteit krijgen geleverd.
 • -  Middel om de steeds groter wordende afstand tussen afnemer en toeleverancier te overbruggen
 • -  Voorkomt dat afnemers en toeleveranciers zelf moeten gaan controleren bij hun toeleveranciers
 • -  Rechtspositie van toeleveranciers en/of afnemers versterken in gevallen van aansprakelijkheid
 • -  Geeft een bedrijf betere kansen op de open Europese markt 
Wat doet een Quality engineer?Quality engineering besteedt veel aandacht aan het kunnen bepalen van de nul-uurskwaliteit oftewel de faalkans van een product al het is gemonteerd. 
Failure rate? 1. In kwaliteit moet je investeren. Daarom moet er een samenwerking zijn tussen alle afdelingen. De ontwerpen bepaalt de failure rate van een product. Dit is de snelheid en de mate waarin een product faalt. Dit verloopt globaal:
  1. het product vertont nog kinderziekten: product zit in de introductiefase. De storingen zullen snel ontdekt en verholpen worden. Het is de periode van early failures
  2. naarmate het product van kinderziekten is ontdaan, zal het faaltempo dalen en zullen defecten constant blijven
  3. producten raken verouderd, er komen defecten en het product bevindt zich dus in de aftakelingsfase. 
Wat zijn tools om procesbeheersing in kaart te brengen? • -  Visgraatdiagram
 • -  Lijndiagram
 • -  Controlekaart
 • -  Histogram
 • -  Pareto-analyse
 • -  Stroomdiagram
 • -  Spreidingsdiagram 
Wat is procesbeheersing?Bij procesbeheersing gaat het erom de inrichting van het proces zodanig vorm te geven dat er voorspelbaar en onontkoombaar het juiste resultaat uitkomt.  Ketenintegratie is er, door verschillende processen gezamenlijk te beschouwen.