Samenvatting Informatiemanagement

-
ISBN-10 9001814069 ISBN-13 9789001814069
1601 Flashcards en notities
118 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Informatiemanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn L Bollen. Het ISBN van dit boek is 9789001814069 of 9001814069. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Informatiemanagement

 • 1 de veranderende rol van informatie en informatietechnologie

 • Leerdoelen

  Centraal in deze module staat het zoeken naar kansen om de informatievoorziening van een organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen in de IT. Ook wordt het speuren naar knelpunten en problemen die in de praktijk van alledag de kwaliteit van de ICT-dienstverlening in de weg staan behandeld.

  Het doel van deze module is om u in staat te stellen zowel uw creatieve als uw analytische competenties te versterken. Belangrijk is dat u deze competenties versterkt vanuit een goed inzicht in de rol en toegevoegde waarde van informatie in een organisatie. Om deze reden starten we deze module met een focus op de rol van informatiemanagement in een organisatie.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Toegevoegde waarde van informatiemanagement
  • Afbakening van informatiemanagement
  • IT-paradox
  • Samenwerking tussen informatiemanagement en businessmanagement
  • Samenwerking tussen informatiemanagement en ICT-management
  • Trends in ICT-technologie
  • Kennismanagement
  • Het model van Nolan

  Hoewel het gebruik van IT in moderne organisaties voor de meeste mensen volstrekt vanzelfsprekend is, staan weinig mensen stil bij de vraag met welk doel organisaties deze technologie nu precies inzetten. Het beantwoorden van deze vraag is lang niet zo simpel als het lijkt. Niet alleen zijn er heel veel verschillende redenen waarom IT door organisaties wordt ingezet, die redenen kunnen in de loop van de tijd ook veranderen. Je zou dus kunnen denken dat elke organisatie wel zo haar eigen redenen heeft om IT in te zetten.

 • Wat gebeurt er in een organisatie als de rol van informatietechnologie verandert?

  Dan verandert ook de rol van de verantwoordelijke manager, de informatiemanager, in die organsatie.

 • Met welk doel zetten organisaties informatietechnologie in

  Dit kunnen verschillende redenen zijn en deze redenen kunnen in de loop der tijd veranderen.

 • Nicholas Carr discusses the consequences of information overload at 2011 Economist conference: http://bcove.me/7j4zpzwz
 • wat beschrijft het Nolan model
  Dit beschrijft hoe organisaties met het groeien van hun ervaring met informatie technologie, steeds anders met deze technologie omgaan
 • noem redenen voor inzet van informatietechnologie
  kostenbesparing, effectiviteit, veiligheid
 • Wat zijn redenen voor de inzet van informatietechnologie?
  Computers vervangen menskracht: sommige werkzaamheden die computers uitvoeren zouden anders niet mogelijk zijn; 
  besparing op loonkosten; 
  IT inzet werkt sneller, accurater, vaak goedkoper; 
  Effectiviteit en betrouwbaarheid maar ook de groeiende mogelijkheden van computertechnologie zijn belangrijk (bijv. medische toepassingen waarbij ontwikkelen van nieuwe behandelmethode het doel is, niet kostenbesparing)
 • Wat zijn redenen om IT in te zetten?

  Kostenbesparing, en effectiviteit verhogen. Maar ook veiligheid (bijvoorbeeld vliegindustrie) of voor militaire-, wetenschappelijke- en medische toepassingen
 • Dit hoofdstuk geeft een inleiding op de lesinhoud.
 • redenen voor inzet van informatietechnologie:

  kostenbesparing, veiligheid, effectiviteit, innovatie, om procesverandering op gang te brengen, om het onderscheidend vermogen weer te geven, om samenhang te creëeren tussen  informatie en organisatie, om aan te passen aan de markt.

 • Wat is het Nolan model
  Het is een model dat Richard Nolan heeft ontwikkeld waarin de verschillende fasen in de ontwikkeling van de rol van IT binnen organisaties worden weergegeven in drie opeenvolgende tijdperken (elk weer met drie fasen)
 • In welk opzicht heeft de rol van IT zich verder ontwikkeld?

  Door de groei van computertechnologie & door de veranderende manier waarop organisaties met IT om gaan
 • Hoe heet de overgang naar een nieuw tijdperk in het Nolan-model?

  Discontinuiteit
 • Hoe worden de 3 tijdperken in het Nolan-model ook wel genoemd?

  Datatijdperk, Informatiseringstijdperk, Netwerktijdperk
 • Welke vormen van organisatieverandering door IT zijn op te merken?

  Automatisering, Rationalisering van de procedures, Re-engineering, Bedrijfstransformatie
 • De volgende onderwerpen komen aan bod

  • Redenen voor inzet van informatietechnologie
  • Het Nolan-model
  • Dataverwerkingstijdperk
  • Informatiseringstijdperk
  • Netwerktijdperk
  • Historisch model of groeimodel
  • Veranderde rol van de informatiemanager
  • Alternatieve kijk op de rol van informatietechnologie
 • Wat is kenmerkend aan het dataverwerkingstijdperk?

  Relatie tussen IT en organisatie is nog erg ongestructureerd. Centrale IT afdeling speelt hoofdrol in planning uitvoering en organisatie van de IT-functie
 • Leerdoelen


  Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kunt u:

  1. verschillende redenen voor het inzetten van IT in organisaties beschrijven.
  2. met behulp van het Nolan-model analyseren in welk tijdperk een organisatie zich bevindt.
  3. onderzoeken welke rollen een informatiemanager vervult binnen organisaties.
  4. uitleggen waarom echte voordelen met IT niet makkelijk te behalen zijn.
 • Welke 3 fasen zitten in het dataverwerkingstijdperk?

  Initiatie, Uitbreiding en Beheersing
 • Hoe heet het tweede tijdperk in het Nolan-model?

  Informatiseringstijdperk
 • Wat is kenmerkend aan het informatisering tijdperk?

  Vormgeving van de interne IT binnen organisaties. Er ontstaat een samenhangende IT-organisatie door integratie van systemen
 • Wat zijn de 3 fasen in het automatiseringstijdperk?

  Integratie, Gegevensbeheer en Volwassenheid
 • Wanneer is er sprake van een netwerktijdperk?

  Als IT beschikt over snel aanpassingsvermogen bij veranderende omgeving, flexibiliteit, IT wordt gebruikt om externe relaties mee te intentiviseren
 • Waar kan het Nolan-model voor gebruikt worden?

  Manager kan ontwikkeling van IT te beoordelen & sturen, Organisatie kan het gebruiken om de rol van IT te sturen. Kan als groeimodel worden gezien. 
 • Wat is het primaire doel van het dataverwerkingstijdperk?

  Efficientie
 • Wat is het primaire doel van het Informatietijdperk?

  Effectiviteit
 • Wat is het primaire doel van het Netwerktijdperk?

  Flexibiliteit
 • Onder welk tijdperk valt “eilandautomatisering”?

  Dataverwerkingstijdperk
 • Wanneer neemt de rol van de informatiemanager toe?

  Naarmate de invloed van IT is toegenomen
 • Wat zijn de rollen die een IM vervuld?

  Trendwatcher, Informatiestrateeg, Organisatiestrategieadviseur, Organisatie architect, IT-architect, Portfoliomanager, bedrijfsadviseur, Hoofd IT-afdeling
 • Wat is informatiemanagement?
  Proces dat zorgt dat informatiebehoeften uit verschillende hoeken uit een organisatie wordt vertaald in informatie voorziening.
 • Welke vormen van verandering door IT zijn op te merken?

  Automatisering, Rationalisering van de procedures, re-engineering, Bedrijfstransformatie
 • Wat is Bedrijfstransformatie?
  Meest radicale vorm van organisatieverandering. Met behulp van de inzet van IT wordt de hele structuur en doelstelling van de organisatie veranderd
 • Wat is automatisering?
  Financiele-/salarisadministratie automatisch. Aard van processen veranderd niets of nauwelijks
 • Wat is re-engineering?
  Herontwerp en analyse van het hele bedrijfsproces
 • Wat is rationalisering van de procedures?
  Wegnemen van knelpunten in processen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Een goede afstemming van organisatiestrategie op kennismanagement is uiteraard van belang. Welke andere additionele overwegingen kunnen een rol spelen bij een keuze voor een van de strategieen?
- De mate van standaardisatie van de aangeboden producten/diensten. Bij een sterke standaardisatie is een codificatiestrategie van toepassing omdat kennis veelvuldig gebruikt kan worden.  Als het product op de individuele klant wordt toegespitst dan is personalisatiestrategie het meest voor de hand liggende.

- De maturiteit van aangeboden producten/diensten. Bij uitontwikkeld product is de codificatie benadering, bij een innovatieve producten de personalisatie strategie.

- Maken de werknemers gebruik van expliciete of impliciete kennis  bij oplossen problemen. Zijn de medewerkers gewend om oplossingen  te zoeken door gebruik te maken opgeslagen kennis (codificatie strategie) of  gewend om een beroep te doen op hun eigen of andermans impliciete kennis (personalisatiestrategie)
Welke methodes zijn er voor berekenen van financiele rendementen
1) kosten-baten analyse: vaststellen van alle baten uit investering en bepalen kosten voor uitvoering project leidt tot berekening of te verwachten baten de te verwachten kosten overtreffen (i.e. project is de moeite waard)
2) terugverdientijd: variant op kosten-baten analyse, houdt rekening met welk moment kosten en baten zich voordoen: hoelang duurt het voordat de baten de gemaakte kosten dekken
3) netto contante waarde (NCW): eerst worden kosten gemaakt en later komen pas de baten. Door inflatie is geld dat in de toekomst verdiend of uitgegeven wordt minder waard. Bovendien is er meer risico omdat er meer onzekerheid is op de lange termijn. De NCW berekening past een disconterings-voet toe om de contante waarde van bedragen die in de toekomst liggen te corrigeren.
Uit welke 3 fasen bestaat het Nolan model
Waarmee kan de relatie tussen het belang van een informatiesysteem en de kwaliteit ervan in kaart worden gebracht?
Applicatiegezondheidsmatrix (zie blz. 204)
Door de sterk toegenomen digitalisering zullen organisaties steeds afhankelijker worden van de technische infrastructuur die zij met andere organisaties delen. Door wie zullen in toenemende mate de inrichting en onderhoud van deze gemeenschappelijke infrastructuur worden verzorgd?
Aparte organisties, waarbij de diverse partners in een bedrijfsketen aansluiting kunnen zoeken.
De bedrijfsketen waarin wordt geopereerd, wordt door het toegenomen aantal partners met wie uitbestedingscontracten zijn aangegaan complexer. Wat doen organisaties om tot meer afstemming te komen tussen hun onderlinge activiteiten en hoe doen zij dit?

Door intensievere samenwerking met hun partners door de inzet van bijvoorbeeld supply-chainmanagementssystemen waarmee zij informatie uitwisselen en hun planningen op elkaar afstemmen. Hierdoor minder voorraden aangehouden hoeft te worden en doorstroming binnen de bedrijfsketen sneller verloopt.

 

Ondanks dat er geen compleet beeld bestaat van eventuele systematische effecten op bedrijfsketens kunnen de volgende vier genoemd worden?
 • Eenvoudiger om voor partijen in bedrijfsketens om zaken met elkaar te doen door de digitalisering van transacties en verlaging van informatiekosten wat leidt tot eenvoudigere bedrijfsketens, waarin een aantal tussenpersonen wegvalt en wordt vervangen door infosytemen als onlinebesteldiensten. 
 • Ontstaan van nieuwe intermediairs (zoekmachines, portal, electronische markten of veilingen)door het exploiteren van de waarde van informatie;
 • Minder persoonlijke relatie tussen partners door electronische communicatie en afhandeling van transacties
 • Het effect van IT op transactiekosten is dat organisaties meer mogelijkheden zien om delen van hun activiteiten uit te besteden. De interne waardeketen wordt daardoor eenvoudiger en de organisatie kan zich meer richten op de kernactiviteiten
Wat risico's heeft de IT als het ingezet wordt om de plaats in de bedrijfsketen te versterken?
onpersoonlijk contact wat kan leiden tot minder trouw, makkelijker overstappen naar een andere concurrent omdat voor de klant nauwelijks kosten hieraan verbonden zijn. Ook klantbinding is moeilijker en verandert de manier waarop partners in de bedrijfsketen met elkaar omgan.
De rol die it speelt in de inrichting van een bedrijsketen kan direct gericht zijn op de organisatie van transacties, maar beinvloedt vooral de informatiestromen die met deze transacties gepaard gaan. Waar blijkt de invloed op transacties o.a. uit?
uit het ontstaan van digitale producten en  het ontstaan van digitale distributiekanalen. Digitale producten zoals muziekbestanden, digitale foto's e.d. kennen een andere kostenstructuur dan de traditionele producten.
Welke gevolgen kan het hebben als de inzet van IT leidt tot veranderingen in de verticale omvang van de organisatie?
De manier waarop de bedrijfsketen als totaal is ingericht.