Samenvatting Inkoop

-
ISBN-10 9001834175 ISBN-13 9789001834173
807 Flashcards en notities
36 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inkoop". De auteur(s) van het boek is/zijn Brigitte Faber de Lange Reinder Pieters S J C M Weijers. Het ISBN van dit boek is 9789001834173 of 9001834175. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inkoop

 • 1 Inkoop in vogelvlucht

 • verschil kopen en inkopen
  kopen is bijvoorbeeld koffie, brood etc. inkopen is proffessionele inkoop; inkoop voor een organisatie
 • Wat is het verschil tussen kopen en inkopen?
  Inkoop staat gelijk aan professionele inkoop, dat wil zeggen, inkoop voor een organisatie. Deze moet gestructureerd en beleidsmatig plaatsvinden.
  Kopen is in privésfeer, dan is er ruimte voor irrationele afwegingen.
  Inkoop is alles waar een externe factuur tegenover staat.
 • wat verstaan we onder inkoop?
  inkoop heeft verschillen betekenissen. 1- inkoop heeft betrekking op de aanschaf van een product of dienst.2 inkoop is benaming voor functie in een organisatie, inkoop activiteiten worden door meerdere medewerker uitgevoerd.3 om een bijdraag te leveren aan de organisatie moet inkoop aansluiten bij de organisatie.
 • Geef een eenvoudige definitie van inkoop
  Inkoop is alles waar een externe factuur tegenover staat.
 • Richt inkoop zich alleen op het primaire proces van inkoop?
  primaire als op het ondersteunende proces
 • op welke 3 manieren kan je inkoop opvatten
  als de aanschaf zelf
  als functie
  als afdeling
 • Het begrip inkoop kun je op verschillende manieren omvatten, welke?
  - Als de aanschaf zelf;
  - Als de functie;
  - Als de afdeling.
 • Wat voor inkoopkanaal is een groothandel?
  Een indirect kanaal omdat; het een tussenschakel is tussen de oorspronkelijke producent en de uiteindelijke gebruiker.
 • 3 Dimensies die een rol spelen bij inkoop:
  Strategisch: het vertalen van de bedrijfsstrategie naar een inkoopstrategie
  Tactisch: het beheersen van een bestand van leveranciers
  Operationeel: het inkopen zelf
 • Wat zijn de verschillende rollen van de aanschaf zelf?
  - Strategisch: het vertalen van de bedrijfsstrategie naar de inkoopstrategie
  - Tactisch: Het beheersen van een bestand van leveranciers.
  - Operationeel: Het inkopen zelf
 • Wie bepaalt in de 21e eeuw wat voor producten er in de supermarkt worden aangeboden?
  groothandelsbedrijf
 • Waardeketen van Porter
  Met behulp van de waardeketen kan een bedrijf de meerwaarde vaststellen van een afdeling.
  Primaire activiteiten: inkomende logistiek, productie, uitgaande logistiek, marketing en verkoop, service
  Secundaire activiteiten: infrastructuur organisatie, personeelsmanagement, technologie en ontwikkeling, inkoop en bevoorrading
 • Heeft de waardeketen van porter betrekking op alle schakels in de supply chain?
  Nee, heeft betrekking op 1 organisatie.
 • Het einddoel van een onderneming kan veel verschijningsvormen hebben, maar de 2 meest voorkomende varianten zijn?
  Zo veel mogelijk winst op de korte termijn
  Behoud van het bedrijf op de lange termijn
 • Wat zijn trends in inkoop?
  E business, skills, teamspeler, strategisch niveau mee kunnen werken.
 • Hoe kan inkoop ernaar streven om meerwaarde voor de eigen organisatie te creëren?
  Direct: door het product dankzij een juiste inkoop meer waard te maken
  Indirect: goede faciliteiten in kopen waardoor experts goed kunnen werken.
 • In welke organisatie is een inkoper traditioneel dominant?
  In een handelsorganisatie.
 • Een inkoopafdeling heeft 2 inkoopkanalen, welke?
  Direct kanaal:van producent naar inkoop, zonder tussenhandel.
  Indirect kanaal: de leverancier levert via een of meer tussenstappen
 • Wat is de formule voor ROI?
  winst/omzet x omzet/ totaal vermogen
 • Een inkoopafdeling heeft 2 inkoopkanalen, welke?
  Direct kanaal:van producent naar inkoop, zonder tussenhandel.
  Indirect kanaal: de leverancier levert via een of meer tussenstappen
 • Hoe werk je naar het beoogde resultaat?
  1. Formuleren strategische doelstellingen 
  2. Formuleren kritieke succesfactoren
  3. Formuleren prestatie indicatoren
  4. Formuleren normen 
  5. Meten bedrijfsprestaties.
 • Voordeel en nadeel van indirect kanaal?
  Voordeel voor leverancier: via een fijn vertakt distributienet een groter bereik.
  Nadeel voor afnemer: Producten worden duurder door tussenhandel.
  Nadeel voor leverancier: leverancier kan afhankelijk worden van de tussenhandel.
 • Inkoop beperkt zich tot een tactische activiteit in een organisatie?
  Onjuist, omdat inkoopactiviteiten 3 niveaus kent 
  1. strategie
  2. operationeel
  3. tactiek
 • Welk kanaal/kanalen gebruikt gaat/gaan worden hangt af van welke factoren?
  Strategie
  Beschikbaarheid (doet leverancier aan directe verkoop?)
  Wettelijke beperkingen
  Ketenmacht
  Specifieke deelmarkt
 • Wat is de functie van PMI?
  De trend in economische ontwikkelingen voorspellen op grond van de inkoopgegevens.
 • Wat is beschreven in een strategisch inkoopplan ?
  het inkoopbeleid. De basis van het handelen, de opzet en het functioneren van een inkoopafdeling. Een heldere visie waarbinnen een inkoper zijn werk kan verrichten.
 • Welk aspect is bij de driehoek van Weelde onderbelicht?
  Leveranciers.
 • Wat is beschreven in een tactisch inkoopplan?
  De activiteiten en plannen voor de middellange termijn. Bevat het sourcingbeleid en aansluitend daarop het leveranciersbeleid.
 • Wat is de volgorde van de deming circle?
  1. Plan
  2. do 
  3. check 
  4. act
 • Wat is beschreven in een operationeel inkoopplan?
  Welke producten of diensten men in een bepaalde periode moet inkopen.
 • Wat wordt bij de NEVI gedragscode bedoeld met vrije mededinging?
  gelijke kansen
 • Strategische driehoek van van Weele helpt een inkoper om keuzes te maken ten aanzien van?
  Afnemers
  Concurrenten
  Leveranciers
  Het aansturen van leveranciers is in veel organisaties sterk onderbelicht. Dit heeft nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie van veel ondernemingen.
 • Welke trend zorgt ervoor dat inkoop steeds strategischer wordt?
  Er is meer aandacht voor duurzaamheid.
 • Wanneer gebruik je driehoek van van Weele?
  Om inkoop te verankeren in de bedrijfsstrategie.


 • Unilever besluit om een verkoopkantoor in Kenia te openen. Over welk kanaal gaat dat besluit, bezien vanuit Unilever?
  distributiekanaal Unilever wil producten verkopen aan de lokale supermarkten via een verkoopkantoor. Het gaat om de weg die een product aflegt van Unilever naar de eindklant. Dit heet distributie.
 • Wanneer gebruik je vijfkrachtenmodel van Porter?
  Voor het bepalen van de werkelijke bijdrage van een bedrijfsonderdeel aan de bedrijfsdoelstelling. Helpt om de concurrentiepositie te bepalen. 
 • Hoe definieert Van Weele (2008) de inkoopfunctie?
  Het van externe bronnen betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening, de bedrijfsvoering en de instandhouding van het bedrijf, tegen de voor de organisatie meest gunsitige voorwaarden
 • De inkooporganisatie wordt meer hybride. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Hybride betekent dat twee organisatievormen gemengd worden. Voor de inkooporganisatie wordt dan, voor een aantal inkoopactiviteiten een centrale organisatievorm gekozen en voor andere inkoopactiviteiten juist een decentrale organisatievorm
 • Wat zijn de 5 omgevingskrachten van Porter?
  1) toetreed- en uittreedbarrieres (is het moeilijk om een nieuwe markt te betreden)
  2) macht van de afnemers (veel of weinig afnemers, eisen vd afnemers)
  3) macht van de leveranciers (positie van de leveranciers)
  4) rivaliteit op de markt (kan ik tegen betere condities inkopen bij mijn leveranciers of juist niet)
  5) substituten (hoe kun je ervoor zorgen dat je product unieke grondstoffen of halfproducten bevat, die door andere bedrijven niet gebruikt kunnen worden)
 • Wat legt men voornamelijk vast in een strategie?
  -In een strategie legt men ten minste vast welke markten men denkt te bedienen, met welke producten of diensten.
 • Welke kosten worden gemaakt op inkoopfunctie?
  1. Personeelskosten van de inkoper
  2. factuur bedrag van de leverancier voor de geleverde diensten
  3. kosten van het transport van de goederen
  4. electronisch bestelsysteem
  5. kosten voor het kantoor van de inkoopafdeling
 • Porter onderscheidt 3 strategieën die een onderneming kan volgen, welke?
  1) kostenleiderschap (goedkoopste in de gekozen doelmarkt)
  2) differentiatiestrategie (te onderscheiden vd markt, bijzondere kwaliteit of speciale service)
  3) focusstrategie (gericht inspelen op specifieke verlangens van specifieke doelgroep)
 • Met welke tool kan een bedrijf de meerwaarde van een afdeling vaststellen?
  -Met behulp van de waardeketen van Porter kan een bedrijf de meerwaarde vaststellen van een afdeling binnen het geheel.
 • Waarvoor kan het vijf krachten model van porter gebruikt worden?
  Voor het bepalen van een concurentiepositie van een bedrijf
 • Wat bereken je met DuPont-model?
  Wat de opbrengst is geweest van elke euro die geïnvesteerd is in de onderneming. (return on investment, ROI, rentabiliteit van het totale vermogen.
 • Wat houdt de supply chain (logistieke keten) in?
  De bestemming van de producten van een organisatie vanaf oerleverancier tot eindconsument met elkaar verbindt, krijg je een supply chain of logistieke keten
 • Uit welke sector komen organisaties die gegevens aanleveren voor de PMI in Nederland?
  industriele sector
 • Wat bereken je met DuPont-model?
  Wat de opbrengst is geweest van elke euro die geïnvesteerd is in de onderneming. (return on investment, ROI, rentabiliteit van het totale vermogen.
 • Wat wordt bedoeld met inkoopkanaal?
  -Het inkoopkanaal is de weg waarlangs een organisatie producten of diensten verwerft.
 • Wat is het verschil tussen kopen en inkopen?
  Kopen- iets verkrijgen tegen betaling
  aankopen- Het op proffesionele wijze en begeleidsmatig aankopen voor een organisatie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Binnen contract beheer voor een langere periode zijn verschillende contract varianten mogelijk. Welk zijn dit?
 • Het raamcontract. Geen afnameplicht.
 • Het afroepcontract. Duidelijk afspraken over hoeveelheden.
 • Het mantelcontract of paraplucontract.  Specifieke contracten.
Op welk gebied van omzet worden pareto diagrammen opgesteld?
 • Factuurwaarde per factuur gerelateerd aan de totale inkoopomzet.
 • Inkoopomzet per leverancier gerelateerd aan de totale inkoopomzet.
 • Omzet per artikel gerelateerd aan de totale omzet.
Voor een inkoopdiagnose is het belangrijk om te weten welke  financiële gegevens uit de financiële administratie relevant zij voor inkoop. Welke 4 zijn dit?
 • Crediteuren
 • Factuurbedrag
 • Kostenplaats
 • Kostensoort
Hoe kan je grip/inzicht krijgen op de kostprijsgegevens van een leveranciers?
 • Benchmarken
 • Inkoopmarktonderzoek
 • Should Cost analyse
 • Openboekcalculatie
 • Capaciteitsbenutting
Aan welke kenmerken moet een inkoopaanvraag minimaal voldoen?
 • Beschrijving van de dienst of het product
 • hoeveelheid
 • geschatte kosten per eenheid
 • datum van aanvraag
 • gewenste leverdatum
 • kostenplaats
 • handtekening van de budgethouder.
Bij een of meer leveranciers kan besloten worden een offerteaanvraag te doen. Welke twee mogelijkheden zijn hiervoor?
 • Request for qoutation: Prijsopvraag, de goedkoopste krijgt de gunning.
 • Request for proposal: ingewikkelder producten, uitgebreide offerteaanvraag, onderhandelingen na ontvangst.
Op basis van inkoopmarktonderzoek besluit de organisatie welke wijze de inkoopmarkt benaderd moet worden. Welke drie mogelijkheden voor benadering van leveranciers zijn er?
 • Offerteaanvraag bij één leveranciers
 • Offerteaanvraag bij een aantal voorgeselecteerde leveranciers.
 • Offerteaanvraag via openbare procedure: via zogenaamde openbare bekendmaking worden leveranciers uitgenodigd een offerte te maken.
Het onderhandelingsresultaat wordt vastgelegd in een contract. Welke vormen contact zijn er?
 1. Vastenprijscontract. Een prijs per eenheid
 2. Contract op basis van de gemaakte kosten. Door belasten van de kosten
In de fase contractering bij e-procurement kan er gekeken worden naar de prijsstelling modellen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?
 • Veiling of auctionmodel
 • Reverse auctionmodel
 • Exchange model
Wat is ketenoptimalisatie? Wat is een voordeel en nadeel?
Bij ketenoptimalisatie werken verschillende bedrijven uit de gehele keten samen om uiteindelijk een product op de markt te zetten dat goed verkocht wordt. Voordeel is het delen van kennis.

Nadeel: machtsverdeling, wensen veranderen gedurende de PLC