Samenvatting Inleiding ICT en recht

-
ISBN-10 901309175X ISBN-13 9789013091755
217 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding ICT en recht". De auteur(s) van het boek is/zijn S L Gellaerts C M Jobse. Het ISBN van dit boek is 9789013091755 of 901309175X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Inleiding ICT en recht

 • 4 ICT en intellectueel eigendomsrecht

 • Wat is intellectueel eigendomsrecht?
  Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor een aantal rechten die als doel hebben immateriële prestaties te beschermen. Voorbeelden zijn het auteursrecht, databankenrecht, octrooienrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. 
 • Wat is het doel van de AVG?
  Algemene verordening gegevensbescherming afkomstig van de EU. Verplicht de lidstaten van eu nadere regels te maken om de privacy van de burgers beter te beschermen.
 • Wat betekent portretrecht art. 19-21 AW?
  Foto’s, schilderijen. In opdracht mag je niks openbaarmaking zonder toestemming geportretteerde, maar niet in opdracht mag je openbaarmaking tenzij redelijk belang (privacybelangen, financiële belangen en commerciële belangen)
 • Wat staat er in het arrest Svensson?
  Plaatsen van hyperlinken is geen auteursrecht inberuk bij geen winstoogmerk. Dezelfde arrest ACI/Thuiskopie hoort hierbij.
 • Wat betekent interconnectie?
  Koppelen van verschillende netwerken
 • Wat betekent interoperabiliteit?
  Dat je van verschillende providers bent terwijl je koppelt.
 • Is er bij bellen altijd sprake van interconnectie en interopbilliteit?
  Ja altijd
 • Wat doet Autoriteiten Consumentenmarkt?
  Houdt toezicht
 • Mag Autoriteiten Consumentenmarkt (ACM) zelf een onderzoek instellen?
  Mag maar moet geen handhavingsverzoek zijn.
 • Wat is het andere woord voor het kaderwet?
  Telecommunicatiewet
 • Waarom wordt telecommunicatiewet, kaderwet genoemd?
  De lagere wetgevers hebben heel veel regelingen gemaakt.
 • Intellectuele eigendomsrecht is dat absoluut recht?
  Ja
 • Geldt Intellectuele eigendomsrecht oneinding?
  Geldt niet oneindig, zit een beperking aan.
 • Wat voor werken kunnen Auteursrechtelijk worden bestempeld?
  Vertalen, parfum, kunstwerken, boeken, uitvindingen, legende, kaarten, aardrijkskundige kaarten, geestelijke voortbeginselen.
 • Kunnen zaken intellectuele eigendomsrechten zijn?
  Nee want het zijn vermogensrechten.
 • Wanner is downloaden toegestaan?
  Als je het gebruikt voor jezelf en afkomstig is van een legale bron.
 • Hoe worden databanken beschermd?
  Auteursrecht en extractierecht.
 • Wanneer ontstaat recht op een merk?
  Doormiddel van een registratie, logo’s maken, kenbaar maken, naam verzinnen. LET OP NIET DOOR GEBRUIK
 • Hoe kun je intellectuele eigendomsrechten beschermen?
  Door het te laten vastleggen
 • Voorbeeld e-commerce?
  Aandelen, kopen via website, reclame op tv en via radio.
 • Totstandkomen elektronische overeenkomsten?
  Aanbod en aanvaarding.
 • Ontbinden van elektronische overeenkomsten?
  Voor de bevestiging al.
 • Wat betekent de Takedown procedure?
  Het uit elkaar halen van iets
 • Wanneer zijn camera’s toegestaan?
  Belang bij, bescherming van klanten en spullen en daarnaast diegene die die heeft opgehangen is verantwoordelijk voor verwerking van de gegevens.
 • Als je een beveiliging doorbreekt, levert dat een computerbreuk op?
  Nee.
 • Is schending van merkenrecht privaatrecht?
  Ja, je beroept je dan op onrechtmatige daad en/of wanprestatie.
 • Wat betekent broncode?
  Fungeert als hogere programmeertaal en is in beginsel gewoon leesbaar voor mensen.
 • Wat betekent closed source (ookwel closed software genoemd)?
  De broncode die niet wordt vrijgegeven.
 • Wat betekent objectcode?
  Fungeert als weergave van machinetaal en is niet leesbaar voor mensen.
 • Wat is internet?
  Een groot netwerk van verschillende computernetwerken.
 • Waar staan de afspraken beschreven van het internet?
  Request for Comments. Wordt gecontroleerd door de Internet Engineering Task Force (IETF).
 • Hoe is ICT en recht met elkaar verbonden?
  Het recht kan iets zeggen over het gebruik van ICT of ICT het kan een bijdrage leveren aan het recht.
 • Wat betekent programmatuur?
  Ook wel software genoemd. Met systeemprogrammatuur worden programma’s bedoeld die ervoor zorgen dat andere programma’s kunnen worden opgestart.
 • Wat is de doelstelling van de Nederlandse overheid?
  Is om een goede dienstverlening te verstrekken aan de burger die gelijkwaardig is aan de dienstverlening van een webshop.
 • Wat betekent referentiearchitectuur?
  Om gegevensuitwisseling mogelijk te maken moeten systemen met elkaar kunnen communiceren. Ook wel interconnectiviteit genoemd.
 • Wat doet Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)?
  Regelen de gemeenschappelijke digitale infrastructuur voor de Nederlandse overheid.
 • Wat doet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)?
  Behoort naast NORA.  GDI moet de overheid in staat stellen om alle informatie van instanties te verzamelen en deze weer aan de instanties te beiden, zodat burgers en bedrijven bij een overheid terechtkomen.
 • Waar streeft Europa en Nederland naar?
  Ze streven naar en volledige digitale overheid. Wet elektronische deponeren van bescheiden bij het Handelsregister.
 • Wat is het doel van de wet elektronisch deponeren van bescheiden bij het Handelsregister?
  Het doel van deze wet is om de mogelijkheid te openen voor bedrijven die verplicht zijn om bv hun jaarrekening te deponeren, dit langs te elektronische weg te laten doen.
 • Waar staat project KEI voor?
  Kwaliteit en Innovatie procesrecht
 • Wat zijn aanbestedingsregels?
  Een aanbesteding is een procedure waarbij een overheidsinstantie bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en ondernemers vraagt om een aanbieding te doen.
 • Wat is het doel van aanbestedingsregels?
  Is het opstellen van de Europese interne markt en realiseren van efficiente en doelmatige overheidsinkopen. Ook wel e-aanbesteden genoemd
 • Wat is het doel van telecommunicatierecht?
  Dit recht heeft als doel de markt open en de onderlinge concurrentie eerlijk te houden.
 • Welke drie kerndoelstellingen kent de telecommunicatiewet?
  Versterken van concurrentiepositie door eerst klas telecommunicatievoorzieningen, stimuleren van kwaliteit en de toegankelijkheid van telecommunicatie-infrastructuur en het bewaken van maatschappelijke belangen
 • Wie houdt toezicht bij de telecommunicatiewet?
  De toezichthouder is de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 • Wat betekent interoperabilliteit?
  Netwerken van aanbieders communiceren onderling met elkaar.
 • Waar gaat privacy over?
  Privacy gaat over de bescherming van persoonsgegevens, het communicatiegeheim en de persoonlijke levenssfeer.
 • Wat is de relatie tussen ICT en privacy?
  Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van ict-toepassingen. Zo maakt het ict mogelijk dat gegevens snel een eenvoudig te vinden, maar ook om gegevens te beveiligen of ongewenste verwerking te voorkomen.
 • Wie houdt toezicht op consumentzaken?
  De Autoriteit Consument en Markt. Het is een dienst van het Ministerie van Economische Zaken en houdt toezicht op het consumentenrecht en de eerlijke handel
 • Wat is de relatie tussen ICT en overeenkomsten?
  Ten eerste kan ICT verband houden met de wijze waarop een overeenkomst tot stand komt. Ten tweede kan ICT het object van een overeenkomst vormen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Rechtsregel arrest beeldbrigade?
voor beantwoording van bijv. de vraag welke rechten de afnemer heeft bij een gebrekkige levering van de digitale inhoud als gevolg van haperingen in de streaming service, zal aansluiting gezocht moeten worden bij het algemene verbintenissenrecht van Boek 6 BW
Rechtsregel arrest First Data/Attingo?
 het verwijzen naar de algemene voorwaarden die ergens op internet te vinden zijn en via een zoekfunctie gevonden moeten worden, is onvoldoende om te kunnen spreken van een terhandstelling van de algemene voorwaarden.
Soorten strafbare ict-gerelateerde gedragingen?
1. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van een Internet Service Provider
2. Computervredebreuk, heling en verduistering van gegevens
3. Verstikkingsaanval 
4. Aftappen en computervredebreuk via technische hulpmiddelen 
5. Saboteren van computernetwerken
6. Schenden van computergeheim
7. Beelden van kindermisbruik
8. Computervirussen
Wat is het uitgangspunt van het strafrecht?
Het beginsel van ultimatum remedium
Wat betekent cybercrime in enge zin?
De computer is essentieel voor het verrichten van criminele gedragingen en vormt vaak ook het doel.
Wat betekent cybercrime in brede zin?
Is de computer slechts een hulpmiddel ( haatzaaien)
Rechtsregel arrest HR kopschopperzaak Eindhoven?
Geeft richtlijnen voor de beantwoording van de vraag of het publiceren van privacygevoelige informatie ten behoeve van de opsporing inbreuk op het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene betreft.
de beginselen van de procesorde hoeven daarbij niet betrokken te worden en ook niet art. 359a lid 2 SV
Wat zijn de gegevensbescherming belangen?
1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
2. Doelbinding
3. Minimale gegevensverwerking
4. Juistheid
5. Opslagbeperking
6. Integriteit en vertrouwelijkheid
Welke soorten privacy heb je?
1. Ruimtelijke privacy= onschendbaarheid in eigen woning
2. Relationele privacy= meeluisteren, briefgeheim en spam
3. Lichamelijke integriteit= onaantastbaarheid van het lichaam
4. Informationele privacy= de verwerking van persoonsgegevens
Wat betekent cloud computing?
Dit is een dienst waarbij de dienstverlener via internet servercapaciteit ter beschikking stelt aan de afnemer.