Samenvatting Inleiding in de filosofie

-
756 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding in de filosofie". De auteur(s) van het boek is/zijn OU. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding in de filosofie

 • 1.1 Filosofie

  • Het onderzoeken van de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de vragen die in het dagelijkse leven, in de cultuur en in de wetenschappen worden gesteld.
  • Zoeken naar algemene grondslag ware kennis en voor juist en rechtvaardig handelen, naar de structuur van de werkelijkheid zelf, naar het wezen van de mens, het leven en de schoonheid.
  • Hoger niveau van abstractie.
  • Raakvlakken met alle mogelijke wetenschappen en cultuuruitingen.
 • 1.2 Cursusinhoud

  • Keuze voor Hegel en Nietzsche vanwege de beslissende invloed die zij op het denkklimaat van de 19e en 20e eeuw uitgeoefend hebben.
  • Gadamer snijdt in zijn werk vragen aan over het interpreteren, die van wezenlijk belang zijn voor de cultuurwetenschappen.
 • Cursus is historisch van opzet.
  1. Oudheid: Plato en Aristoteles
  2. middeleeuwen: Augustinus en Thomas van Aquino
  3. moderne filosofie: Descartes en Kant
  4. hedendaagse filosofie: Hegel,Nietzsche, Gadamer en Heidegger
 • 1.3 Leerdoelen

 • Voornaamste begrippen en algemene problemen van de filosofie in de leerdoelen.
  Overeenkomsten en verschillen filosofieën.
 • 1.4 Studiemateriaal

 • Drie cursusdelen met in totaal 45 leereenheden en twee afzonderlijke teksten: Over de methode van Descartes en Voorwoord van Kant.
 • 1.5 Studiebegeleiding

 • Studiecentra: eenmaal per jaar bijeenkomst.
  Naslagwerken, contact medestudenten.
 • 1.6 Didactische opzet van de cursus

  • Leereenheden
  • Leerdoelen
  • Leerkern
  • Opgaven
  • Margeteksten
  • Studeeraanwijzingen
  • Zelftoets
  • Antwoorden
  • Glossarium
  • Registers
  • Bibliografie
  • Eindtoets
 • 1.7 Algemene studeeraanwijzingen

 • Studietempo:
  • Vier uur per leereenheid; twee uur leereenheid bestuderen, een uur opfrissen en een uur tentamen.

  Boekjes Kant en Descartes zijn vervallen voor tentamen (leesstof). Geldt ook voor cd.
 • Hulpmiddelen:
  • Woordenboek
  • encyclopedie
  • internet
  • bibliotheek
  • docent

  Hoofd- en bijzaken steeds onderscheiden. Hierbij afgaan op leerdoelen, margeteksten en de zelftoetsen.
 • 2.1 De filosofische traditie

 • In de antieke filosofie werd verondersteld dat inzicht in het waarlijk goede tot dienovereenkomstig handelen zou leiden.
  Wie het goede kende, zou het goede ook doen. Het kwade niet uit vrije wil, maar uit onwetendheid.
  Onbegrensd vertrouwen in kracht van de rede.
 • Wat betekent filosofie letterlijk? 
  Liefde voor de wijsheid.
 • Praktische wijsheid richt zich op een juiste levenswandel, vraagstukken van ethische aard.
 • Tussen welke twee verschillende vormen maakten de Grieken een onderscheid? 
  Tussen theoretische en praktische wijsheid. 
 • Iedere cultuur beschikt over een eigen filosofie.
  Een echte filosofische traditie vereist bovendien het bestaan van geschreven filosofische teksten, waarin bepaalde uitgangspunten worden uiteengezet., bekritiseerd en verdedigd. Bijv. India, China (meditatieve, innerlijke wijsheid) joodse, christelijke en islamitische en de Griekse filosofie (bakermat westerse wetenschap).
 • Sceptici en cynici trokken de mogelijkheid van ware kennis in twijfel.
  Sofisten en retorici streefden de ware kennis niet na. Overtuigingskracht deed ter zake. Hier werd standpunt mee verdedigd.
 • Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van filosofie (o.a. door de verschillende meningen kracht en reikwijdte van de rede).
  Filosofie wordt gekenschetst als een traditie, een losse samenhang van verschillende denkstijlen en stromingen.
  Uiteenlopende onderwerpen en onderzoeksterreinen. Los netwerk van invloeden en afhankelijkheden, tegenstellingen en onverwachte parallellen.
 • Theoretische wijsheid stemt overeen met wat wij in de ruimste zin van het woord onder wetenschap verstaan.
 • Onderscheid tussen:
  • Theoretische filosofie
  • Praktische filosofie
 • Leerdoelen:
  Na het bestuderen van deze leereenheid
  • hebt u een indruk van de veelzijdigheid van de filosofische traditie.
  • kunt u enkele kenmerken van de filosofische vraagstelling bespreken.
  • kent u in hoofdlijnen de historische verhouding van filosofie en wetenschap.
  • kent u enkele praktische motieven om te filosoferen.
  • weet u iets van het belang van taal en teksten voor het filosoferen.
 • Geprobeerd met schone lei te beginnen. Toch niet (geheel) gelukt.
  • Na de middeleeuwen: Descartes
  • Begin 20e eeuw: Wittgenstein

  Fundamentele inzichten blijven hanteren. Niet zoals bij de natuurwetenschap: theorie heeft afgedaan als deze door nieuwe inzichten is weerlegd.
  Wil niet zeggen dat alle filosofen het met elkaar eens zijn! Onderdelen van de traditie in een nieuwe samenhang plaatsen.
 • Wat is het Nederlandse synoniem voor filosofie?
  Wijsbegeerte
 • Wat betekent filosofie?
  Het woord is een samenstelling van de woorden philia, liefde of vriendschap, en sophia, wijsheid.
  Filosofie betekent dus letterlijk liefde voor de wijsheid.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat was het meest verstrekkende gevolg van de succesvolle opkomst van de moderne natuurwetenschap voor het moderne denken? 
Het ontstaan van een breuk tussen de naïeve alledaagse ervaring en de wetenschappelijke inzichten. 
Wat aanvaardt het empirisme als bron van wetenschappelijke kennis? 
De zintuigen en spiegelt zich voornamelijk aan de experimentele pijler van de nieuwe natuurwetenschap. 
Wat aanvaardt het rationalisme allen als bron van wetenschappelijke kennis? 
Het verstand en spiegelt zich voornamelijk aan de mathematische pijler van de nieuwe natuurwetenschap.
Welke twee hoofdstromingen waren er in de filosofie van de zeventiende en achttiende eeuw? 
Het empirisme en het rationalisme. Ze zijn beide op de methode van de moderne natuurwetenschappen georiënteerd. 
Waartoe inspireerde de vruchtbare toepassing van de wiskunde in de natuurwetenschap een hele generatie filosofen? 
Tot de aanwending van de wiskundige methode in de filosofie, of tot de opbouw van een filosofisch stelsel naar het model van de meetkunde. 
Wat ondermijnde de nieuwe natuurwetenschap ook? 
Het middeleeuwse autoriteitsdenken. 
Waar zetten Descartes en Kant zich tegen af? 
Tegen de scholastieke filosofie. 
waar blijkt het experiment een hulpmiddel voor te zijn? 
Om uitsluitsel te verkrijgen omtrent de aard van de natuurwetten, die zich immers niet op dezelfde ongecompliceerde wijze aan de waarnemer manifesteren als de natuur in de aristotelische zin van het woord. 
Waar ontstaat ruimte voor door het op de achtergrond raken van het aristotelische natuurbegrip en de vervaging van de de daarmee gepaard gaande tegenstelling tussen natuurlijke en gedwongen bewegingen? 
Voor het experiment. 
Wat vervaagt met de opkomst van een nieuw, niet teleologisch, maar mechanicistisch natuurbegrip? 
De tegenstelling tussen natuurlijke en gedwongen beweging. Alle verandering worden voortaan opgevat als veranderingen van plaats als bewegingen van materie, veroorzaakt door extrinsieke oorzaken.