Samenvatting Inleiding in de milieukunde

-
ISBN-10 9035801849
258 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding in de milieukunde". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9035801849. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Inleiding in de milieukunde

 • 1.1 opgave 1.1 blz 12

 • vergelijk de relatie mens en milieu met die van dier en milieu, en plant en milieu
  Antwoord zelf:
  mens en milieu
  -veroorzaker van milieuproblemen kan tevens oplossingen bedenken om de milieuproblemen op te lossen
  -kan er voor vluchten


  dier en milieu
  -niet de veroorzaker hebben het maar te slikken
  -kunnen er voor vluchten


  plant en milieu
  -niet de veroorzaker hebben het maar te slikken
  -kunnen er niet voor vluchten

  Antwoord boek:
  zowel mensen, dieren als planten staan in een wederkerige relatie tot hun milieu. ze beïnvloeden het en zijn ervan afhankelijk. de invloed van planten op hun milieu is het meest plaatsgebonden omdat ze zich niet direct kunnen verplaatsen, terwijl mensen en dieren een andere omgeving kunnen zoeken. de mogelijkheid om het milieu aan te passen aan de eigen behoeften neemt in het algemeen toe in de richting plant, dier en mens. het bijzondere van de mens is dat deze aanpassing van het milieu bewust kan geschieden. daarom wordt in fig 1.2 gesproken van ingrepen

 • opgave 1.2
  geef een voorbeeld van een door mens beïnvloed milieu en van een door de mens gevormd milieu
  beïnvloed milieu -> luchtverontreiniging SO2 zwaveldioxide waardoor er zure regen ontstond


  gevormd milieu -> veen afgravingen hierdoor ontstonden er nieuwe ecosystemen 

  antwoord boek:
  door de mens beïnvloed milieu: natuurgebied
  door de mens gevormd milieu: industriegebied, bouwland
 • opgave 1.3
  geef een vb van een zelfgeordend milieu
  zelfgeordend milieu: wildernis. in nederland komt op kleine schaal wildernis voor  maar de condities zijn door de mens aangelegd
 • 2 Basisprincipes van de oecologie

 • wat is een oecosysteem
  een oecosysteem is het totaal van levende organismen en niet levende factoren in een bepaald gebied. de relaties tussen deze organismen onderling en tussen organismen en de niet-levende factoren worden bestudeerd in de oecologie
 • 2.1 oecosystemen

 • wat is oecologie
  oecologie is dan ook de biologische wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de relaties tussen organismen en hun milieu
 • wanneer is een element dominant
  als een aantal elementen sterk afhankelijk is van 1 element, dan heet dat element dominant. de poolkappen en in woestijnen is het het klimaat dominant. in agrarische, verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebieden is de mens dominant
 • wat is een oecosysteem
  het relatiestelsel van planten, dieren en hun biotisch (niet-levend) milieu in een bepaald gebied wordt ecosysteem genoemd.
  afmetingen van een oecosysteem kunnen zijn een mierenhoop tot de totale biosfeer
 • hoe worden oecosystemen onderscheiden
  oecosystemen worden onderscheiden van groot naar klein. mega-, macro-, meso-, en micro ecosystemen

  mega -> omvatten gehele continenten overeenkomst klimaat, geomorfologie, bodem plantenkleed en dierenwereld (vb noordwesteuropese laagvlakte)
 • wat is een macro-oecosysteem
  een macro-oecosysteem komt doorgaans overeen met wat vaak een landschap wordt genoemd. rivierdalen, hoogvenen peel, maas
 • uit welke combinatie van landschappen is de noorwesteuropese laagvlakte opgebouwd.
  de landschappen zijn:
  uit rivierdalen, dekzand plateaus, stuwwallen, hoogvenen en laagveenmoerassen
 • wat zijn meso-oecosystemen
  dit zijn de bossen, hakhoutpercelen, heidevelden, vennen, graslanden, akker s en dorpen. dit zijn de landschapselementen die het beeld bepalen van onze dagelijkse omgeving.
 • wat zijn micro-oecosystemen
  zijn omgevallen boomstammen, wildpaden, mierenhopen
 • waar dankt de biosfeer zijn bestaan vooral aan
  dankt vooral zijn bestaan aan fysische eigenschappen van de dampkring. de eigenschappen van de mega-oecosystemen worden hoofdzakelijk bepaald door de fysische klimaatfactoren zoals temp. en beschikbaarheid van water. 
 • wat gebeurt in micro-oecosystemen
  hier gaan de chemische factoren als vruchtbaarheid van de bodem meer gewicht in de schaal leggen. ook hebben de biotische factoren de grootste invloed zoals de mestaanvoer in een vogelkolonie
 • benoem de hiërarchie  van factoren
  klimaat-geomorfologie-hydrologie-bodem-vegatatie-fauna
 • beschrijf het begrip oecosysteem nauwkeuriger
  een oecosysteem bestaat uit planten, dieren en hun abiotisch milieu. deze biotische en abiotische elementen vormen een ruimtelijk en temporeel gestructureerd geheel en een stelsel van onderlinge afhankelijkheidsbetrekkingen.
 • wat is een systeem
  een systeem is gedefinieerd als een geordend geheel van bij elkaar in voortdurende wisselwerking staan. deze wisselwerking bestaat uit energie en stofstromen.
 • welke delen van de oecosteemdefinitie behoren bij de drie essentiële punten in de algemene definitie van een systeem, nl geordend geheel, variabele onderdelen en wisselwerking
  tot een geordend geheel hoort een ruimtelijk en temporeel gestructureerd geheel.
  tot de variabele onderdelen horen de abiotische elementen. de wisselwerking vindt plaats via de afhankelijkheidsbetrekkingen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is de definitie van RO
als het zoeken naar en het tot stand brengen van de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving
wat is facetplanning
facetplanning is gericht op afstemming van alle overheidsactiviteiten vanuit een gezichtspunt. facetplanning is eenzijdig in de zin dat zij slechts vanuit 1 gezichtspunt naar de werkelijkheid kijkt, maar tegelijk alomvattend omdat zij in principe alle overheidsactiviteiten bestrijkt.
wat is sectorplanning
sectorplanning is de concrete programmering van 1 tak van overheidsactiviteiten. sectorplanningsdepartementen zijn ministeries van landbouw en visserij, defensie en onderwijs
noem de verschillende soort planning
-sectorplanning
-facetplanning
-integrale planning
wat is vwo
wet verontreiniging oppervlaktewater deze is in de jaren 60 tot stand gekomen om de verontreiniging van oppervlaktewater voortvarender te kunnen aanpakken.
wat is een inrichting
vrijwel elke door de mens ondernomen bedrijvigheid, welke binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht en daarbuiten gevaar, schade of hinder (...) kan veroorzaken, levert dan ook voldoende grond op om te spreken van een inrichting in de zin van de hinderwet.
waar zijn de meeste strafbepalingen van milieuwetten ondergebracht..
in de wet economische delicten. deze wet geeft een speciale regeling van straffen, bevoegdheden en strafrechtelijke procedures voor een hele serie wetten die met het economisch leven te maken hebben: het economisch strafrecht.
welke 3 taken kan men onderscheiden binnen de overheid:
1.wetgeving
2.bestuur
3.rechtsspraak
wat geldt in een rechtsstaat:
- de overheid, net als ieder ander, onderworpen is aan de regels van het recht
-de bevoegdheid van het overheidsbestuur om verboden of verplichtingen vast te stellen, moet steunen op de wet. het rechtsstaatidee beoogt de vrijheid van de burgers veilig te stellen. daarom mag de overheid slecht op grond van de wet de vrijheid van burgers inperken.
beschrijf het milieurecht eenvoudig
omschrijven als het deel van het recht dat verband houdt met de milieuproblematiek. het staatsrecht is van belang bij milieuproblematiek. het bestuursrecht houdt verband met de milieuproblematiek. het strafrecht is relevant omdat de overheid milieubeschermende normen onder andere met strafrechtelijke middelen kan handhaven. het privaatrecht is van belang omdat een particulier die door milieubederf schade dreigt te lijden.