Samenvatting Inleiding in het nederlandse recht

-
ISBN-10 9089744533 ISBN-13 9789089744531
1334 Flashcards en notities
73 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding in het nederlandse recht". De auteur(s) van het boek is/zijn J W P Verheugt. Het ISBN van dit boek is 9789089744531 of 9089744533. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding in het nederlandse recht

 • 1 recht in het algemeen

 • Wat voor doel hebben rechtsregels?
  Rechtsregels hebben als doel:menselijke gedragingen te ordenen en te uniformeren. blz 2
  Maatschappelijke ordening van menselijk gedrag,Gebod vs Verbod,
 • Internationaal recht
  Recht dat over de grens heen gaat 
 • Wat verstaan we onder recht?
  Het geheel van geldende rechtsregels: positief recht=optelsom van alle rechtsregels.
 • Wat  verstaan we onder alleen geldend recht?
  Voorschriften die uit moraal of godsdienst voortvloeien,fatsoensregels:
 • Wat wordt verstaan onder objectief recht?
  Objectief recht=positief recht
 • Wat wordt verstaan onder subjectief recht?
  De bevoegdheid die iemand in concreet geval aan een regel van objectief recht ontleent>
  Elke meerderjarige NL-er aan art 4.Grondwet een eigen bevoegdheid om te mogen stemmen.
 • Wat zijn de 4 rechtsbronnen?
  De wet,Rechtspraak *Jurisprudentie* Gewoonte, Verdragen
 • Omschrijf het begrip soevereiniteit 
  Soevereiniteit is de vrijheid van ieder land om in zijn wetgeving te regelen wat het nodig acht en welke bevoegdheden aan de rechterlijke macht en het bestuur toekomen.
 • Omschrijf het begrip volkenrecht
  Deel van internationaal recht dat rechtsregels bevat over verkeer staten onderling.Verdragen en besluiten e.d.
 • Omschrijf het begrip verdrag
  Verdrag is  een schriftelijk,bindende regeling tussen staten onderling. EVRM *dit verdrag werkt door in NL, dus een vorm van monistisch systeem*
 • Voorrangsregel houdt in...?
  Zie Art.94 Grondwet --> Regel of besluit van internationale herkomst  heeft voorrang boven nationale regel.
 • Wat wordt bedoeld met materieel recht?
  Regels die betrekking hebben op rechten&plichten van personen ,in onderling verkeer
 • Wat wordt verstaan onder formeel recht?
  Regels over de wijze van procederen voor rechters-->ook wel procesrecht 
 • Recthsgebieden in NL kunnen onderverdeeld worden in regels van materieel recht en regels van formeel recht.
  Privaatrecht=materieel privaatrecht vs formeel privaatrecht (burgerlijk procesrecht)
  Strafrecht=materieel strafrecht vs formeel strafrecht (strafprocesrecht)
  Bestuursrecht= materieel bestuursrecht vs bestuursprocesrecht
 • Controle van uitspraak recht  kan via hoger beroep,hoogste instantie = Hoge Raad der Nederlanden
  Hoger beroep bij bestuurszaak= Afdeling Bestuursrechtspraak  vd Raad van State (geschil burger vs overheid)

 • Het staatsrecht bevat de regels organisatie van de Staat,zijn organen en de bevoegdheden ervan.
  In het staatsrecht is de Grondwet het belangrijkste fundament.*anno 1815, updated in 1983*

  Hfs 1 Grondwet = Grondrechten Art1=gelijkheidsbeginsel>Mens is meer dan onderdaan van de Staat
  Vrijheidsrechten,Politiekerechten, Sociale grondrechten,
  Over bepaald onderwerp moeten nadere regels worden gemaakt in een wet > 
  Een wet met een uitwerking van zo'n bepaling = Organieke wet
 • Bestuursrecht=Administratief Recht --> AWB is belangrijkste regeling
  Kern van bestuursrecht= rechtsverhouding tussen overheid en burger
  komt tot uiting in> beschikking Art. 1:3 AWB
  (beschikkingen zijn besluiten die gelden voor 1 persoon)
  (bv. toekennen studiefinanciering, belastingaanslag)

  Welke bestuursorganen zijn bevoegd tot geven van beschikkingen? Niet makkelijk te zeggen, de regering is bestuursorgaan bij uitstek.

  Eisen voor geldigheid beschikking:
  In overeenstemming met de wet, beginselen van behoorlijk bestuur, vastgelegd in de AWB

  Bezwaar maken tegen beschikking kan via de rechter (rechtbank sector bestuursrecht)


 • 1.1 inleiding

 • Inleiding Rechten:

  • Inleiding, staat, wetgeving, rechtsbronnen en internationaal recht.
  • Rechtspraak en bestuurs(proces)recht.
  • Inleiding burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht.
  • Burgerlijk recht verdiept.
  • Ondernemingsrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
  • Strafrecht

  Algemene leerdoelen

  • Hoe is Nederlandse rechtssysteem opgebouwd?
  • Omschrijf het begrip recht
  • Hoe is wet- en regelgeving ontstaan?.
  • Hoe wordt het proces recht toegepast bij:  

  Staatsrecht

  Bestuursrecht

  Strafrecht

  Privaatrecht

  • Wat is  samenhang tussen rechtsgebieden?
  • Wat is het invloed  Europese & internationale recht op NL?
  • Relevante wetgeving in eenvoudige cases aantonen

  Concreet aandachtspunt: Welk boek dien ik te raadplegen?

  Studie materiaal:

  Hoofdstuk:1, 2, 5, 6, 11, 12, 13 en 14

  Hoofdstuk 3: paragraaf 1, 4 en 6

  Hoofdstuk 15: paragraaf 1, 2 en 6

  Hoofdstuk 4: afdeling 1

  Hoofdstuk 10: paragraaf 1 t/m 8.2

  hoofdstuk 7: paragraaf 1 t/m 1.4, 3 en 4

  Hoofdstuk 8: paragraaf 1 t/m 5.1

  Hoofdstuk 9: paragraaf 1 t/m 2.3.2 en 2.4 t/m 6.2.

   

   

 • Wat is een taak van recht?

  In de samenleving heeft het recht de taak om zo mogelijk conflicten te voorkomen en bestaande conflicten op te lossen.

 • Welke 2 functies heeft het recht?
  1. Het recht ordent menselijk gedrag door het stellen van regels
  2. Het recht zorgt dat regels worden gehandhaafd door geschildbeslechting. 
 • Vrede bewaren voor zowel de samenleving als individu. De overheid speelt hier een belangrijke rol in.

  Niet alle conflicten worden door het recht bestreken en waar wel is deze niet altijd effectief.

 • Wat is een taak van recht?
  In de samenleving heeft het recht de taak om zo mogelijk conflicten te voorkomen en bestaande conflicten op te lossen.
 • Welk doel hebben rechtsregels?

  Menselijke gedragingen te ordenen en daarmee ook te uniformeren, doordat ze voor iedereen gelijkelijk van kracht zijn.

 • Het doel van Rechtsregels?
  Rechtsregels hebben als doel om menselijke gedragingen te ordenen en daarmee ook te uniformeren, doordat ze voor iedereen gelijkelijk van kracht zijn.
 • Rechtsregels beogen dus een zekere maatschappelijke ordening van menselijk gedrag. Dat gebeurt door het vaststellen van voorschriften waarin gedragingen worden benoemd in termen als bevoegdheden en verplichtingen.

  Vaak houden ze een gebod of verbod in. Denk aan bijvoorbeeld verkeersregels.

 • Ad
  Telegraaf
 • Waaruit vloeien de meeste rechtsregels voort?
  1. Algemene opvatting goed en kwaad
  2. Uit de behoefte aan doelmatige ordening van de maatschappij
 • Wat is het doel van recht?

  Het gedrag van mensen in hun onderlinge verkeer te ordenen en te uniformeren, waarbij uit een perspectief van maatschappelijke rechtvaardigheid ieders belangen worden gerespecteerd en veiliggesteld.

 • Het recht is een mechanisme om conflicten te voorkomen of - als dat niet mogelijk is - beslechten
 • De vredestichtende en vredebewarende rol van het recht heeft twee functies. Het recht ordent menselijk gedrag door het stellen van regels. Daarnaast zorgt het recht dat die regels worden gehandhaafd door geschilbeslechting.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.