Samenvatting Inleiding Internationaal recht

-
381 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Inleiding Internationaal recht

 • 1 Inleiding in het vakgebied

 • Wat is de ruime omschrijving van internationaal recht?
  Al het geldende recht dat niet uitsluitend uit nationaal recht voortvloeit.

  Veel recht is oorspronkelijk uit de nationale rechtsopvatting van verschillende landen voortgekomen, maar het is de internationale aanvaarding geweest dit recht van nationale oorsprong internationaal heeft gemaakt
 • 1.1 Omschrijving van het vakgebied

 • Welke 3 elementen zijn nodig voor de opbouw van een krachtige Internationale Statengemeenschap?
  Onderling Vertrouwen,
  Saamhorigheidsbesef,
  Gemeenschappelijk Rechtsbewustzijn.
 • Hoe hebben volken zich tot Staten gevormd?
  Er is vaak sprake van homogene groepen, met dezelfde taal en cultuur, die een volksbegrip ontwikkelen dat tot een krachtig samenhorigheidsgevoel leidt.
 • Wat is de civitas?
  Een ommuurde stadstaat, deze bood een grotere beveiliging dan bijvoorbeeld een stam. Andere namen voor groepen: gens, clan, curia en phratria.
 • Welke voorwaarden zijn er om te komen tot Volkenrecht?
  Een aantal onafhankelijke Staten
  Een saamhorigheidsbesef tussen die Staten.

  Dit was in het Romeinse Imperium te zien; door de versnippering en de machtsstrijd die toen ontstond, was er geen ontwikkeling meer. 
 • Waarom is de Vrede van Westfalen belangrijk voor het Internationaal Recht?

  De verdragen worden gezien als de eerste voortkomend uit moderne diplomatieke onderhandelingen, waarbij het begrip 'soevereine staat' in Europa opnieuw gedefinieerd werd.

  De Vrede van Westfalen was een serie van vredesverdragen die getekend werden tussen mei en oktober 1648 in Osnabrück en Münster.
  Deze verdragen beëindigden de Dertigjarige Oorlog (1618–1648) in het Heilige Roomse Rijk, en de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarmee Spanje ook formeel de onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek bevestigde.
 • Wanneer is de Volkenbond opgericht?
  De Volkenbond of Volkerenbond werd op 25 januari 1919 opgericht (eerste algemene vergadering op 10 januari 1920) op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève.

  Men had de intentie om via een supranationale organisatie 'een einde aan alle oorlogen' te maken.
  In zijn grootste vorm (1934-1935) kende de Volkenbond 58 aangesloten landen als leden.
  De Volkenbond werd opgeheven op 20 april 1946, één dag na zijn laatste vergadering. De Verenigde Naties, die werden opgericht in 1945, kunnen worden beschouwd als de opvolger van de Volkenbond.
 • Wat is een statenbond?
  Een samenwerkingsverband tussen soevereine staten. Confederatie.
  Mogelijk zijn er 'eigen organen' ontwikkeld.
 • Wat wordt bedoeld met het beginsel van de staatssoevereiniteit?
  • Organen van de staat hebben het hoogste gezag op eigen rechtsgebied (intern).
  • De staat is onafhankelijk van het gezag van andere staten (extern).
 • Omschrijving van democratie
  'Heerschappij door het volk': Volksinvloed op het functioneren van de overheid.
 • 1.2 Inleiding van het internationaal recht

 • Waartoe rekent men het internationale recht?
  Tot het publiekrecht.
  Het internationale recht heeft een horizontale structuur (rechtssubjecten zijn gelijk), in tegenstelling tot het nationale recht: hiërarchische structuur.
 • Hoe is het Internationale recht in te delen? (3)
  Internationaal publiekrecht (Europees recht en Volkenrecht)
  Internationaal privaatrecht
  Internationaal strafrecht

  Het Internationaal publiekrecht is in te delen in Bestuur
                                                                                  Wetgeving
                                                                                   Rechtspraak
                                                                                   Rechtshandhaving
 • 1.3 Omschrijving van het internationaal publieksrecht

 • Wat zijn redenen van landen om zich te houden aan afspraken gemaakt door de internationale gemeenschap?
  De subjecten hebben zelf bijgedragen aan de totstandkoming van de regels.
  De druk van de publieke opinie om het internationale recht niet te schenden.

  Het behoud van goede naam en behouden goede betrekkingen is voor de meeste landen belangrijk.
 • Wat is een probleem bij de effectuering van sancties in de internationale gemeenschap?
  Het ontbreken van een centrale overheid en een uitvoerende macht.
 • Wat was de visie van Bynkershoek op internationaal recht?
  Hij had de goede trouw hoog in het vaandel staan; het volkenrecht berust op stilzwijgende en vermoede overeenkomsten door rede en gewoonte ingevoerd.
  Hij is een belangrijke exponent van de positivistische school: de volkenrechtsregels in zijn geschriften worden afgeleid uit recente staten praktijk Als er geen aanknoping te vinden is in verdrags of gewoonterechtregels dient de menselijke rede uitkomst te brengen.
 • Wat is het idee van Austin over het internationale recht? 
  Internationaal recht of Volkenrecht is een kwestie van moraal. 
  De regels kunnen nageleefd worden, maar meestal staat er geen sanctie tegenover als dit niet gedaan wordt.
  Zijn boek is van 1832.
 • Wat valt er onder internationale rechtsbetrekkingen?
  • Internationale overeenkomsten
  • Internationale gewoonte 
  • Door beschaafde volken erkende algemene rechtsbeginselen.
  Dit wordt toegepast door het Internationaal Gerechtshof, voornaamste rechterlijk orgaan van de Verenigde Naties.
 • Wat is 'internationalisering van het recht'?
  Het  op elkaar aanpassen van de verschillende nationale rechtsstelsels.. 
 • Wat is een lex imperfecta?
  Een regel die niet kan worden afgedwongen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een verschil tussen het EG-recht en het internationale recht?
Een staat bepaalt uiteindelijk zelf de positie die internationale verdragen in zijn rechtsorde kan innemen beslist zelf over de wijze van naleving.
Bij EG recht vloeit de status van het gemeenschapsrecht voort uit het communautaire recht zelf. Het kan niet door een voorschrift van nationaal recht opzij worden gezet.
Bepalingen van overgangsrecht kan door de nationale rechter worden opgenomen in een invoeringswet. Er zijn 3 soorten werkingen: 
eerbiedigende werking: feiten blijven van toepassing
exclusieve werking: toepassing op voordien voorgevallen feiten
terugwerkende kracht; als ware zij reeds ten tijde van het voorvallen van die feiten van kracht geweest.
Wat is overgangs- of intertemporeel recht?
Als een wet door een andere wet wordt vervangen, rijst de vraag of de rechtsverhoudingen die onder het afgeschafte recht tot stand kwamen  gehandhaafd blijven. 
Hoe volgen wetten elkaar op, hoe kunnen ze tegelijk bestaan?
Wat is intergentiel recht?
Het geheel van regels betreffende rechtsverhouding tussen leden van onderscheidende, elk naar eigen recht levende bevolkingsgroepen binnen een staatsverband.
Het IPR heeft in zijn opbouw en ontwikkeling veel gemeen met het interlokaal recht, met 2 verschillen:
Bij Interlokaal conflict kan de nationale wetgever altijd een regel vaststellen voor een oplossing. Internationaal = verdrag.
Bij toepassing van vreemd recht wordt altijd het voorbehoud gemaakt dat er geen beslissing mag zijn in strijd met internationale orde. Dit is bij interlokaal recht niet nodig.
Waarom zal een rechter niet (onbeperkt) bereid zijn vreem publiekrecht toe te passen?
Vreemd recht moet buiten toepassing worden gelaten als het in strijd is met het volkenrecht.
 • het intern publiekrecht moet worden toegepast, vreemd publiekrecht kan hiernaast niet worden gedoogd.
 • de grondslagen van de interne rechtsorde worden aangetast door binnen de eigen staat werking toe te kennen aan vreemd publieksrecht.
Hoe kan het toepassingsgebied van ipr onderscheiden worden?
Het materiele toepassingsgebied: door verdragsregeling bestreken onderwerpen.
Het formele toepassingsgebied: personele en/of territoriale criteria mbt ruimtelijke toepassingsgebied van de verdragsregeling. 
Een verordening moet aan beide gebieden voldoen om 'te kunnen werken'.
Wie hebben de bevoegdheid om  het formele en materiele ipr regelgevend op te treden?
De Commissie en de Raad van de EU.
Zij hebben verschillende verordeningen tot stand gebracht. 
Wat is bij Savigny het uitgangspunt in het conflictenrecht?
De rechtsverhouding = juridische verhouding of relatie tussen partijen.
De rechtsregel is hier afgeleide van.
Welke  3 grondregels heeft Ulrik Huber gemaakt?
De koppeling tussen territoriale werking van staatsgezag en ruimtelijke geldingsbereik van wetgeving.
Wie worden als onderdanen worden beschouwd
Het comtitasbeginsel: de onderlinge wellevendheid geldt.