Samenvatting Inleiding privaatrecht

-
609 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding privaatrecht

 • 1 Inleiding in het privaatrecht

 • Wat zijn de 3 kenmerken die het privaatrecht van het publiekrecht onderscheiden?
  • Het gaat om relaties tussen burgers onderling; versus overheid - burgers.
  • Bescherming van bijzondere belangen van individuele burgers; versus algemeen belang.
  • Het initiatief tot het nemen van rechtsmaatregelen is uitsluitend voorbehouden aan de belanghebbende burger bij het niet naleven van een privaatrechtelijke rechtsregel.
 • 1.1 Privaatrecht en publiekrecht

 • Wat wordt door het privaatrecht geregeld?
  De belangen van de afzonderlijke burgers. Het particulier belang staat voorop.
  Uitgangspunt zou zijn dat burgers in beginsel hun betrekking naar eigen inzicht mogen regelen.
  Privaatrecht geeft regels voor burgers die hun onderlinge betrekking niet hebben geregeld
 • Wat wordt door het publiekrecht geregeld?
  De relatie tussen een overheidsorgaan en een of meer burgers.
  Het publieksrecht heeft dwingende gebods en verbodsbepalingen.
 • Wat is een onderscheidende factor in de handhaving binnen het privaatrecht?
  Het initiatief tot handhaving van privaatrechtelijke regels wordt aan de betrokken individuen zelf overgelaten.
 • 1.2 Materieel privaatrecht

 • Wat is materieel privaatrecht?
  Materieel privaatrecht heeft betrekking op de inhoud van het recht.
  Het is dat gedeelte van het recht waarin de inhoud van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld.
  Het betreft de regels die aan de personen rechten en plichten toekennen.
 • Waar zijn regels van materieel privaatrecht te vinden?
  In:
  • Het B.W.
  • Diverse afzonderlijke wetten: Faillissementswet en Auteurswet 1912
  • Wetboek van Koophandel nu nog wissel en chequerecht + verzekeringsrecht, worden ook overgebracht naar BW.
 • 1.3 Formeel privaatrecht

 • Wat is een omschrijving van het formeel privaatrecht?
  Hoe kan iemand, wiens recht geschonden is, zich tot de rechter wenden?
  Hoe wordt een rechterlijk vonnis ten uitvoer kan worden gelegd.
 • Waar kan men regels van formeel privaatrecht vinden?
  • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rv
  • Wet op de Rechterlijke organisatie
  • Diverse andere wetten: Faillissementswet, Wet op rechstbijstand, Advocatenwet.
 • Wat zijn twee specifieke onderdelen die behoren tot het materieel privaatrecht?
  • Het personen- en familierecht
  • Het erfrecht.
 • 1.4 Personen en familierecht en erfrecht

 • In welk rechtsgebieden is het personenrecht de verdelen?
  • Personenrecht in enge zin (nauw verbonden met het familierecht (in boek BW 1) )
  • Rechtspersonenrecht
 • Wat hoort bij personenrecht in enge zin?
  Regels mbt
  • Rechtsbevoegdheid
  • Handelingsbekwaamheid
  • Recht op naam van een natuurlijk persoon
  • Bloed- en aanverwantschap, geboorte, overlijden en adoptie.
 • Wat wordt er verstaan onder rechtsbevoegdheid?
  Dit is de bevoegdheid om subjectieve rechten en plichten te hebben.
 • Welke privaatrechtelijke rechtspersonen zijn er?
  • Naamloze vennootschap
  • Besloten vennootschap
  • Vereniging
  • Stichting
  • Onderlinge waarborgmaatschappij
  • Coöperatieve vereniging
 • 2 Inleiding in het vermogensrecht

 • Hoe is vermogensrecht te omschrijven?
  Gedeelte van (materieel) privaatrecht waarin
  de regels inzake de op geld waardeerbare rechten en plichten.
 • Waartoe behoort het vermogensrecht?
  Materiële privaatrecht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is predispositie?
Medische voorgeschiedenis kan belangrijk zijn voor de schadevergoeding als u nog een keer letsel oploopt bij een ongeval.
Met welke vuistregels wordt het causaal verband bepaald?
Bij een aansprakelijkheid die berust op schuld bij de aansprakelijke persoon, zal het vereiste causaal verband eerder worden aangenomen dan wanneer het betreft een risicoaansprakelijkheid van de aansprakelijke persoon.
Schade door dood of verwonding zal eerder worden toegerekend dan zaakschade, schade die bestaat in vermogensverlies eerder dan de derving van winst.
Verkeers- en veiligheidsnormen die met het oog op de voorkoming van ongevallen zijn gesteld, rechtvaardigen een ruimere toerekening van dood- en letselschade.
Wat wordt bedoeld met aard van de schade?

Zaakschade
Letselschade
Vermogensschade
Immateriële schade e.a.
Wat wordt er bedoeld met ‘aard van de aansprakelijkheid’?

Contractuele aansprakelijkheid
Wettelijke aansprakelijkheid
Schuldaansprakelijkheid
Risicoaansprakelijkheid e.a.
Welke factoren waarmee de rechter rekening moet houden, worden de wet genoemd?
Aard van de aansprakelijkheid
Aard van de schade
Hoe kan een schadevergoeding in natura ook plaatsvinden?
Door het verrichten van een rechtshandeling
Wat zijn factoren die van invloed zijn op de omvang van de verplichting tot schade vergoeding?
Het vereiste causaal verband
Eigen schuld van de benadeelde.
Hoe kan van de hoofdregel (schadevergoeding = geldsom) worden afgeweken?
De benadeelde moet zelf voor de rechter vorderen dat hij de schadevergoeding in natura wil.
Wat is de bedoeling van schadevergoeding?
In de toestand brengen als ware de onrechtmatige daad niet gepleegd of als ware de wanprestatie niet gepleegd; door het betalen van een geldsom.
Wanneer wordt morele schade vergoed?
Als het in de wet is opgenoemd
6:106
Limitatief opgesomd.