Samenvatting Inleiding privaatrecht

-
ISBN-10 9001764355 ISBN-13 9789001764357
1224 Flashcards en notities
68 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding privaatrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van A M J van Buchem Spapens, J H Nieuwenhuis, I de Waal van Wessem. Het ISBN van dit boek is 9789001764357 of 9001764355. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding privaatrecht

 • 1 Rechtshandeling en overeenkomst

 • De rechtshandeling is de kern van het privaatrecht.
 • Welke 2 bronnen van verbintenissen zijn er?

  De obligatoire overeenkomst en de onrechtmatige daad

 • Wat houdt een obligatoire overeenkomst in?

  Een verbintenisscheppende overeenkomst waar meerder verbintenissen uit voortvloeien

 • Hoe ontstaat een obligatoire overeenkomst

  door aanvaarding van het aanbod. Het gaat hier om het moment van bereiken. De handeling krijgt pas effect als de acceptant is bereikt.

 • Waar bestaat een aanbod uit?

  1. De overeenkomst bevat de essentiële elementen

  2. Er is sprake van een aanbod in juridische zin

  3. Waardoor kan het aanbod verdwijnen 

 • Welke soorten aanbod zijn er?

  herroepelijk aanbod

  onherroepelijk aanbod

  vrijblijvend aanbod

 • Herroepelijk aanbod:

  acceptant stuurt per aangetekende brief dat hij het aanbod aanvaard, verzonden op 7-5 om 17.30u. Brief komt aan op 8-5 om 08.45u

  de acceptant kan alleen voor 7-5, 17.30u met succes herroepen. De brief is de mededeling houdende aanvaarding vanaf dat moment ontstaat er een blokkade op de mogelijkheid tot herroeping

 • Wat houdt een onherroepelijk aanbod in?

  aan dit aanbod is een termijn gekoppeld, de aanbieder kan binnen het termijn niet herroepen

 • Wat houdt een vrijblijvend aanbod in?

  als een aanbod vrijblijvend is, dan staat dit er vaak bij gemeld. Het aanbod kan nog worden herroepen nadat het is aanvaard. De aanbieder moet onverwijld herroepen.

 • Wat houdt onverwijld in?

  binnen een redelijke termijn het aanbod herroepen. Dit termijn is meestal 1 werkdag (situatie afhankelijk). Als een derde zorgt voor vertraging dan komt dit voor rekening van de aanbieder.

 • 1.1 De rechtshandeling

 • Iemand verricht een rechtshandeling onder een bepaalde voorwaarde:
  de werking van de rechtshandeling is afhankelijk van een onzekere toekomstige gebeurtenis.
 • wat is een rechtshandeling
  handeling die bedoeld is een rechtsgevolg in het leven te roepen
 • Iemand verricht een rechtshandeling onder een tijdsbepaling
  de werking van de rechtshandeling is afhankelijk van een zekere toekomstige gebeurtenis waarvan het moment van intreden in vaststaat, maar niet vast hoeft te staan.
 • verschillende rechtshandelingen
  ongericht eenzijdig
  gericht eenzijdig
  meerzijdig(overeenkomst)
 • Wat is een andere naam voor verbintenis scheppende overeenkomst?
  Obligatoire overeenkomst
 • verschillende overeenkomsten
  verbintenis scheppende overeenkomst
  obligatoire overeenkomst 
 • Wat is een andere naam voor een meerzijdige rechtshandeling?
  Overeenkomst
 • opschortende en ontbindende werking
 • Meerzijdige rechtshandeling
  de wilsverklaring van meer dan één persoon is noodzakelijk om de rechtshandeling tot stand te brengen.
 • Gerichte rechtshandeling
  Rechtshandeling gericht tot een ander (specifiek) persoon.
 • ongerichte rechtshandeling
  rechtshandeling die niet tot een bepaald persoon gericht is.
 • eenzijdige rechtshandeling
  de wilsverklaring van één persoon is voldoende om de rechtshandeling tot stand te brengen.
 • rechtshandeling
  handeling die erop gericht is een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen.
 • Rechtshandelingen kunnen onder een tijdsbepaling of een voorwaarde worden verricht. (art. 3:38)

  Zowel tijdsbepaling als voorwaarde kan een opschortende en een ontbindende werking hebben.

  Opschortend: de rechtshandeling krijgt pas werking op het moment dat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt.

  Ontbindend: de rechtshandeling krijgt onmiddellijk werking, maar deze werking vervalt op het moment dat de toekomstige gebeurtenis plaatsvindt. (art. 6:22)

  Wanneer een overeenkomst onder voorwaarde verplicht tot overdracht van een goed, vindt de levering van dat goed plaats onder dezelfde voorwaarde.  (art. 3:84 lid 3).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

hi
yo
op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst worden opgezegd?
1 van rechtswege
2 met wederzijds goedvinden
3 tegen d wil van een ander in
4 ontbinding via de rechter
de verplichtingen van de werknemer zijn?
-- de arbeid persoonlijk verrichten
-redelijke aanwijzingen van de werkgever opvolgen
- zich als goed werknemer gedragen
art.7:629-658-660-611
praktijkovereenkomst
wet educatie en beroepsonderwijs (stage)
oproepcontract:
een overeenkomst  die is ontstaan uit behoeft aan flexibele arbeid
- art. 7:610a van toepassing (3maanden vaste uren gewerkt recht op loon)
- art. 7:628 BW minder dan 15 uur werk, bij minder dan 3 uur werk toch 3 uur loon
wat is een cao?
een collectieve arbeidsovereenkomst is een overeenkomst aangegaan door een of meer  verenigingen van werkgevers/werknemers  waarbij wordt geregeld  welke arbeidsvoorwaarden bij de arbeidsovereenkomsten gelden
wat zijn de gevolgen van medehuurderschap?
1 hoofdelijk aansprakelijkheid verplichtingen uit huurovereenkomst art. 7:266
2 de medehuurder wordt automatisch huurder als de overeenkomst met de huur eindigt
3 de medehuurder verliest medehuurderschap als hij de woning niet tot hoofdverblijf gebruikt
4 de medehuurder die de verhuur doorzet ipv huurder moet mededeling doen aan de verhuurder
5 de medehuurder zet als onderverhuurder de eventuele onderhuurovereenkomst voort.
einde van de huur van woonruimte geschiedt door:
1 van rechtswege na 2 maanden na het overlijden van de huurder art. 7:268 BW
2 door opzegging van de huurder of zijn erfgenamen  art. 7:272 BW
3 opzegging van verhuurder mmv de rechter art. 7:272 -274 BW
4 opzegging door een kamerverhuurder binnen 9 maanden art. 7:232 lid 3
5 beëindiging van wederzijds goedvinden art. 7:271 BW
6 ontbinding van de overeenkomst uitgesproken door de rechter  art. 7:231 BW
woonruimte
een gebouwde onroerende zaak die als woning is verhuurd art. 7:233 BW
wanneer er sprake is van een gebrek kan de huurder kiezen uit de volgende mogelijkheden:
a verhelpen van het gebrek door de verhuurder
b herstel door de huurder die de kosten ervan mag verrekenen met de huur of verhalen op de verhuurder 
c bij de rechter evenredige vermindering van de huurprijs vorderen totdat het gebrek is hersteld
d schadevergoeding  
e ontbinding en eventuele schadevergoeding