Samenvatting inleiding privaatrecht

-
907 Flashcards en notities
48 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "inleiding privaatrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn ou. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - inleiding privaatrecht

 • 1 inleiding in het privaatrecht

 • Welke criteria zijn van belang in het onderscheid  tussen privaatrecht en publiekrecht?

  1. de subjecten die een rol spelen

  2. het belang dat gediend wordt

  3. de wijze van handhaving van regels

 • Wat is het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht?
  Privaatrecht
  • betreft juridische relatie tussen burgers onderling
  Publiekrecht
  • de overheid is samen met een of meer burgers bij de rechtsbetrekking betrokken
 • Wat is een ander woord voor regels recht
  Aanvullend recht of dispositief recht
 • welke relativeringen op deze onderscheidingen kunnen worden aangebracht?

  Overheidsorgaan kan ook de handelingen verrichten die een burger verricht (denk aan koop)

 • Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht?
  Privaatrecht regelt de rechtsverhouding tussen burgers. Publiekrecht regels de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en overheidsorganen onderling.
 • Waarom is het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht niet zuiver te maken?
  De overheid kan handelingen verrichten die een burger ook kan verrichten.
  Voorbeeld:
  1. de overheid kan een pand (ver)kopen
  2. de overheid van een aannemer opdracht geven tot het schilderen van een gebouw
 • Wat is het verschil tussen regelend recht en dwingend recht
  Regelend recht: kan van worden afgeweken 
  Dwingend recht: regels die door de wetgever zijn opgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken.
 • hoe weet je of een regeling tot het privaatrecht behoort of tot het publiekrecht?

  als het gaat om rechten en plichten van burgers onderling spreken we van privaatrecht. Straf- staats- en bestuursrecht is publiekrecht

 • In welke twee kwaliteiten van de overheid optreden?
  1. privaatrechtelijk
  2. publiekrechtelijk
 • welke regels behoren tot het materieel privaatrecht?

  regels die rechten en plichten aan personen toekennen.

 • Op basis van welke drie onderdelen wordt het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht gemaakt?
  1. de subjecten die een rol spelen
  2. het belang dat gediend wordt
  3. de wijze van handhaving van de regels
 • Noem twee bronnen van formeel privaatrecht

  het wetboek burgelijke rechtsvordering en de wet op de rechterlijke organisatie

 • Welk belang wordt er gediend bij het privaatrecht?
  Het belang van de afzonderlijke burgers. De particulier staat voorop. Burgers regelen betrekkingen naar eigen inzicht en waar deze niet zijn geregeld geeft het privaatrecht regels.
 • Wat zijn rechtssubjecten?

  natuurlijke personen (mens) en rechtspersonen (door mensen in het leven geroepen organisatie)

 • Welk belang dient het publiekrecht?
  Het algemeen belang. Het geeft dwingen gebods- en verbodsbepalingen
 • Wat zijn rechtspersonen?

  privaatrechtelijke organisatie en publiekrechtelijke (staat, provincie, gemeente) en kerkgenootschappen.

 • Geef een voorbeeld waarbij de overheid ingrijpt in een privaatrechtelijke relatie.
  Bij de Wet op de vaste boekenprijs, hier grijpt de overheid in in een privaatrechtelijke relatie om te voorkomen dat boekenverkopers een monopoliepositie kunnen verwerven. Hiermee wordt het algemeen belang behartigt.
 • Op welke wijze wordt de handhaving van regels geregeld binnen het privaatrecht?
  Het initiatief tot handhaving ligt bij de burger.
  Voorbeeld:
  A verkoopt auto aan B, B betaalt niet, A kan naar de rechter om nakoming of schadevergoeding te eisen.
 • Op welke wijze handhaaft het publiekrecht de regels?
  Het initiatief van handhaving ligt bij de overheid.
 • Wat zijn regels die tot het publiekrecht behoren?
  • regels die de inrichting van de overheid betreffen (staatsrecht)
  • regels op grond waarvan de overheid mag ingrijpen in de levenssfeer van burgers (administratief recht of bestuursrecht)
   Voorbeeld:
   - vergunningen
   - subsidies
  • regels die aangeven welke gedragingen strafbaar zijn en welke straffen opgelegd kunnen worden (strafrecht)
 • Welk onderscheid bestaat er in het privaatrecht?
  • materieel privaatrecht
  • formeel privaatrecht
 • Wat houdt het materieel privaatrecht in?
  • heeft betrekking op de inhoud van het recht
  • gedeelte van het recht waar de inhoud van de relaties tussen burgers onderling wordt geregeld
  • regels die aan personen rechten en plichten toekennen
 • Waar zijn de (geschreven) regels van materieel privaatrecht te vinden?
  • het BW
  • afzonderlijke wetten
   - Faillissementswet
   - Auteurswet (1912)
   - Wetboek van Koophandel (1838)
 • Welk onderscheid valt er binnen het materieel privaatrecht te maken?
  • regelend recht
  • dwingend recht
 • Wat houdt het regelend recht in?
  • regels van aanvullend of dispositief recht
  • door wetgever opgesteld om in situaties te gelden waar niets anders geregeld is
  • kan van worden afgeweken
 • Wat houdt dwingend recht in?
  • door wetgever opgesteld
  • mag niet van worden afgeweken, ook niet als partijen onderling iets anders hebben afgesproken
 • Wat houdt het formeel privaatrecht in?
  • geeft aan op welke wijze materieel privaatrecht kan worden verwezenlijkt
  • hoe kan iemand, wiens recht geschonden is, zicht tot de rechter wenden en hoe kan een rechterlijk vonnis ten uitvoer gelegd worden
 • Waar zijn de regels van formeel privaatrecht te vinden?
  • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv - 1838)
  • Wet op de Rechterlijke Organisatie (RO - 1827)
  • diverse andere wetten
   - Faillissementswet
   - Wet op de rechtsbijstand
   - Advocatenwet
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Kan een schuldeiser met de schuldenaar overeenkomen dat hij een voorrecht krijgt op de andere schuleisers
Nee, alle zijn gelijk in rang, Wel kan de schuleiser met de schuldenaar overeenkomen ( artikel 3:277 lid 2 ) dat hij lager in rang komt
Wat is het verschil tussen tussen iemand met een hypotheek/pandrecht en een bevoorrechte schuldeiser
De gene met een hypotheek/pandrecht is bevoegd zonder rechtelijke vonnis de boedel van de schuldenaar te verkopen
artikel 3:278 tweede lid. Hier staat dat voorrechten alleen uit de wet ontstaan... Wat wordt hier mee bedoeld en wat valt hier buiten ?
Als er in een wetsartikel wordt gesproken over de wet, wordt hiermee de formele wet bedoeld. Ze kunnen dus niet op grond van een lagere wetsregeling of overeenkomst ontstaan.
In de wet is er geen omschrijving van het voorrecht, maar hoe kan het worden omschreven.
Het is een recht wat door de wet is toegekend aan de schuldeiser,. Met het voorrecht heeft hij voorrang op alle andere schuldeisers  die verhaalrecht hebben op de goederen of bepaalde goederen van de debiteur
Wat is de functie van het voorrecht
Het doorbreken van de paritas -creditorum-regel.
De wet kan erkennen dat sommige schuleiseres op andere voorrang hebben , Wie zij dit ?
Deze wettelijke voorrang te vinden in artikel 3:278 voortvloeit uit pand , hypotheek en voorrecht. Dit zijn rechten die naast persoonlijk  ook goederenrechtelijk zijn.
Wie kan failliet worden verklaard en hoe kan dat gebeuren ?
Iedereen die zijn schulden onbetaald laat, dit geschiedt door een rechterlijke vonnis aangevraagd door de schuldeisers, als minimaal bij een van de schuleisers zij opeisbare vordering onbetaald is gebelven. Het kan ook door de debiteur aangevraagd worden.
Wanneer kan er geen verhaal op goederen worden gehaald ?
Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt,  bij overeenkomst kunnen schuldenaar en schuldeiser overeenkomen dat op bepaalde goederen of zelfs helemaal geen verhaal op het vermogen van de schuldenaar kan worden gedaan
Wanneer spreken we over paritas creditorum
Dat alle schuldeisers gelijk in rang zijn, zelfs als de opbrengst van de goederen niet genoeg is , zal dit na evenredigheid worden verdeeld.
Wat als er meerdere schuleisers
Dan is de hoofregel dat alle gelijk in rang zijn. Omdat de persoonlijke rechten altijd gelijk in rang zijn..