Samenvatting Inleiding Strafrecht

-
389 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Inleiding Strafrecht

 • 1 1 Het straf- en procesrecht: Historie en bronnen

 • Waarnaar werd bij de codificatie van het straf(proces)recht gestreefd?
  Naar het uniform voor heel Nederland in 1 wetboek op systematische wijze door de formele wetgever vastleggen van een regeling van het strafproces en - voor het materiele strafrecht - van een aantal algemene zeken alsmede van misdrijven.
 • Hoe moet ons strafproces worden gekenschetst?
  als gematigd accusatoir.
 • 1.1 Inquisitoire en accusatoire procesvormen

 • Welke vorm van rechtsgeding is het oudst? (Inquisitoir of accusatoir)
  Accusatoir: men gaat klagen en argumenteren voor een (scheidsr)echter, een autoriteit. In eerste instantie organiseert deze autoriteit alleen de vechtpartij en kijkt hij of er eerlijk gevochten wordt. Alleen de procedure wordt bewaakt en neemt op basis van de door partijen aangedragen argumenten een beslissing om het geschil te beslechten. De rechter heeft een lijdelijke rol = civiel proces.
 • Wat is de kern, uitgangspunt van het inquisitoire proces?
  Iemand met gezag neemt een beslissing. Niet elke beslissing van een autoriteit wordt door zijn zeggenschap gerechtvaardigd. De beslissing moet stoelen op de werkelijkheid waarover wordt beslist = onderzoek = actieve rol rechter.
  Motivering en controle.
 • Hoe is het Nederlandse strafproces het best te typeren?
  Het voorbereidend onderzoek is inquisitoir, het onderzoek ter terechtzitting is meer inquisitoir met enkele accusatoire trekken.
  Ook al is er veel onderzoek gedaan, de beslissende rechter is verantwoordelijk voor het onderzoek waar hij zijn beslissing op baseert.
  De rechter doet het onderzoek
  De rechter doet primair de ondervraging
  De rechter kan het onderzoek hervatten, als hij bij beraadslaging er achter komt dat hij onvoldoende gegevens heeft.
 • Vanuit het materiele strafrecht gezien, ligt een inquisitoire procesvorm meer voor de hand dan een accusatoire procesvorm. Leg uit.
  In een inquisitoir strafproces is geen tegenpartij nodig. Een onderzoekende rechter kan zijn taak ook verrichten zonder een geconstrueerde tegenpartij.
  Niet ieder delict maakt rechtstreeks slachtoffers. (het ontbreken van een aanwijsbare benadeelde is zelf een van de redenen om onrecht aan het strafrecht toe te delen.)
 • Waarom heeft zich (ook in Nederland) een afzonderlijk vervolgend orgaan ontwikkeld?
  Als afsplitsing van de zelfonderzoekende rechter, een kwestie van taakverdeling.
  De afsplitsing van de verantwoordelijk van het daadwerkelijke onderzoek in de fase voor de terechtzitting.
 • 1.2 Codificatie: de geschiedenis in het kort

 • Wanneer spreekt met van gecodificeerd recht?
  Als de overheid haar gelding toekent aan het geschreven recht.
 • Hoe is in Nederland  de codificatie verlopen? 
  1795 Bataafse Omwenteling
  1798 Staatsregeling voor het Bataafse Volk.
  1809-1811 Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland
  1813 Code Penal en Code d'Instruction Ciminelle door Franse Inlijving.
            C d'I C = eerste wetboek strafvordering.
  1838 Wet op de rechterlijke organisatie, Wetboek van Burgerlijke
            Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering en het Burgerlijk
            Wetboek.
  1881 Wetboek van Strafrecht, in 1889 ingevoerd
  1926 Ingrijpende wijziging Wetboek van Strafvordering
 • Wat hield de norm die gesteld werd in artikel 28 van de Algemene Beginselen der Staatsregeling in? (1e grondswetartikel 1798)
  Regeling van de rechterlijke organisatie
  Regeling van het Nederlandse strafproces.

  Voor het materiele strafrecht:
  • De regeling van algemene zaken (lijkend op Boek 1 WvSr)
  • Codificatie van lijfstraffelijke wetten
 • Wat is de codificatiegedachte en waar is deze te vinden?
  De codificatiegedachte staat in artikel 107 GW en beschrijft wat er allemaal bij wet geregeld is: het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken. 
  Door de zinsnede 'behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke wetten' zwakt het codificatie idee af.
 • Waar in de wet, buiten het Wetboek voor Strafrecht, staat nog meer wetgeving op het terrein van materiele strafrecht?
  Algemene maatregelen van bestuur en verordeningen van lagere wetgevers, zij mogen feiten als overtredingen strafbaar stellen.
 • Wat is de status van geldende richtlijnen van het College van procureurs-generaal en op ministeriele circulaires?
  Deze hebben geen kracht van wet, ze bevatten aanwijzingen en richtsnoeren voor het beleid bij opsporing en vervolging.
 • 1.3 Bevoegdheden van wetgevers

 • Hoe worden in de grondwet  de wet formeel en materieel onderscheiden?
  wet = wet in formele zin
  wettelijke bepaling = wet in materiele zin.

  Ook met 'wettelijke strafbepaling' in art 1 WvSr wordt een wet in materiele zin bedoeld.
  Lagere regelgevers kunnen zo overtredingen scheppen. 
 • Wat betekent 'wet' in artikel 1 Sv? Welke consequentie heeft dit?
  Wet betekent wet in formele zin; lagere regelgevers mogen geen strafprocessuele regelingen maken.
  De formele wetgever kan van elke andere formele wet afwijken, alleen bij formele wet.
 • Wat wordt bedoeld als er in de grondwet staat dat iets 'bij wet geregeld' moet worden?
  De formele wet hoeft de materie niet uitputtend vast te leggen.
  De wet mag ook stukken van de regeling delegeren aan een lagere wetgever.
 • Hoe wordt de bevoegdheid van lagere regelgevers tot het maken van strafbepalingen beperkt?
  Een formele wet dient te bepalen of de amvb (algemene maatregel van bestuur) kan worden gesteld, rechtsgeldig is.
  Lagere regelgevers kunnen overtredingen scheppen, geen misdrijven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Sepots & voorwaarden....
Technisch sepot: niet = nisch
Beleidssepot wel voorwaarden beleid bevestigen.
Wat zijn gevaarzettingsdelicten?
Het delict is het in gevaar brengen van rechtsgoederen. Het schenden van het rechtsgoed wordt niet afgewacht. Poging en voorbereidingshandeling zijn algemene gevaarzettingsdelicten.
Wat zijn krenkingsdelicten?
Delicten die de daadwerkelijke aantasting van een rechtsgoed inhouden.
bv doodslag tast het rechtsgoed leven aan. 
De gedraging wordt pas als strafbaar gezien als het beschermde rechtsgoed is geschonden.
Als een verdachte inverzerkering is gesteld en hem is een advocaat toegevoegd, houdt hij deze dan als hij in bewaring wordt bevolen?
Nee deze moet hem opnieuw, ambtshalve dan wel op verzoek worden toegevoegd.
Wordt het strafmaximum voor overtredingen door samenloop beperkt?
Nee: op een overtreding staat vaak een geldboete, deze worden opgeteld. Ook de hechtenis wordt opgeteld (bij de eventuele vrijheidsstraf wegens een misdrijf. Meerder misdrijven = hoogste + 1/3.)
Wat is het best evidence beginsel?
Er wordt rekening gehouden met het gewicht van bepaalde bewijsstukken: de auditu-verklaring van iemand.
Rechtvaardigingsgrond is objectief en ...
..corrigeert de materiele norm van een delictsomschrijving: als er een grond is die het gedrag rechtvaardigt, dan was het gedrag rechtvaardig.
Dan was het gedrag objectief niet onjuist. Het gehele feit is niet strafbaar. 

noodtoestand - overmacht                
noodweer                                          
bevoegd gegeven ambtelijk bevel      
uitvoering wettelijk voorschrift           
ontbreken mat. wederrechtelijkheid (Veearts-arrest)
Schulduitsluitingsgrond:
corrigeert het verwijt, er is geen schuld: de dader is niet strafbaar.
Een schulduitsluitingsgrond tast de norm niet aan alleen de verwijtbaarheid.

noodweerexces
onbevoegd gegeven ambt. bevel
ontoerekeningsvatbaar 
afwezigheid alle schuld (Melk & Water)
Is een verdachte verplicht te verschijnen als een Rechter Commissaris hem dagvaart?
Nee, maar hij kan als op de dagvaarding niet verschijnt, gedwongen worden om wel te verschijnen.
Kunnen de sepots op grond van Art 167 Sv en 242 Sv voorwaardelijk worden opgelegd?
Ja zie 244 en 255 Sv