Samenvatting Insolventierecht

ISBN-10 9013122272 ISBN-13 9789013122275
139 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Insolventierecht". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789013122275 of 9013122272. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Insolventierecht

 • 1 Hoofdlijnen insolventieprocedures

 • jhlkjh
  daf
 • 1.1 Insolventie

 • Een schuldeiser kan zich verhalen op alle goederen van de schuldenaar (3:276 BW).
  Schuldeisers hebben bij verhaal onderling gelijke rang, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang (3:277 BW) zoals pand, hypotheek en voorrechten e.d. (3:278 BW).
 • Schuldenaren bepalen zelf in welke volgorde zij de schulden voldoen, zij hoeven geen rekening de houden met voorrang of pro rata te betalen.
 • Als de schuldeiser onvoldoende solvabel wordt kunnen schuldeisers verhaal halen onder het motto 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Hierdoor ontstaat een chaotische situatie.
 • 1.2 Insolventieprocedures

 • Om chaotische situaties te voorkomen bestaan er insolventieprocedures; een gezamenlijk optreden ten behoeve van alle schuldeisers.
 • De gelijkheid van schuldeisers staat centraal. Bevoorrechte schuldeisers ontvangen betaling conform hun voorrechten.
 • Er zijn drie soorten insolventieprocedures:
  1. Faillissement
  2. Surseance van betaling 
  3. Schuldsanering natuurlijke personen
 • Welke soorten insolventieprocedures zijn er?
  Faillissement
  Surceance van betaling
  Schuldsanering natuurlijke personen
 • Faillissement= de schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen wordt bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard art. 1 lid 1 Fw.
  De rechtbank benoemt een curator. Taak= beheer en vereffening vermogen. 
  Faillissement is gericht op vereffening van het vermogen ten behoeve van de schuldeisers.
  Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen failliet gaan.
 • Surseance van betaling= de schuldenaar die voorziet dat hij zijn opeisbare schulden niet kan betalen, kan surseance van betaling aanvragen art. 214 Fw.
  Tijdelijke maatregel gericht op herstel van de betalingsverplichtingen van de schuldenaar.
  De rechtbank benoemt een bewindvoerder. Taak= samen met schuldenaar beheer vermogen.
  Indien de voldoening van schulden illusoir blijkt wordt de surseance omgezet in faillissement art. 242 Fw.  
  Alleen ondernemingen kunnen surseance van betaling aanvragen.
 • Schuldsanering natuurlijke personen= een natuurlijke persoon die zijn schulden niet meer kan voldoen kan verzoeken de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing te laten verklaren art. 284 Fw.
  De rechtbank benoemt een bewindvoerder. Taak= beheer en vereffening vermogen.
  Na succesvol verloop traject verkrijgt de schuldenaar een schone lei; de vorderingen van schuldeisers die niet uit het vermogen konden worden voldaan zijn niet langer afdwingbaar (verschil met faillissement). 
  Gericht op saneren van de schulden van de schuldenaar. Grotere rol belangen schuldenaar.
 • Tijdens de insolventieprocedure volgt de solvabiliteitstoets: kunnen alle schulden uiteindelijk worden voldaan uit het vermogen van de schuldenaar?
 • 1.3 Schuldeisers

 • Om als schuldeiser in de zin van de Faillissementswet te worden aangemerkt, is het vereist dat de schuldeiser zijn vordering op de schuldenaar in rechte geldend maakt.
 • Schuldeiser= degene die op de dag waarop de insolventieprocedure wordt geopend een geldvordering heeft op de schuldenaar, of een andere vordering die kan worden omgezet in een geldvordering.
 • Wie als eigenaar een zaak van een ander opvordert, vordert ij dan uit het vermogen van de schuldenaar?
  Nee, hij vordert een zaak de juist niet tot dat vermogen behoort. Hij is daarom geen schuldeiser in de zin van de Faillissementswet.
 • Nadat de insolventieprocedure is geopend kan de schuldenaar nieuwe verplichtingen aangaan, deze verplichtingen spelen geen rol in de insolventieprocedure. De schuldenaar dient deze verplichtingen te voldoen uit de gelden die hij tijdens de procedure ter beschikking heeft.
 • Nadat de insolventieprocedure is geopend kan de schuldenaar nieuwe verplichtingen aangaan. Dit leidt tot nieuwe vorderingen van nieuwe schuldeisers. Deze vorderingen spelen geen rol in de insolventieprocedure, en moeten door de schuldenaar worden voldaan uit gelden die hij  zelf tijdens de insolventieprocedure ter beschikking heeft. Zij worden ook wel genoemd: post-faillissementsvorderingen, post-surseancevorderingen  etc.
 • 1.4 Rangorde

 • Wat is de rangorde in hoofdlijnen (3)?
  1. boedelvorderingen
  2. preferente vorderingen
  3. concurrente vorderingen
 • Soorten schuldeisers:
  -preferente schuldeisers= met voorrechten
  -concurrente schuldeisers= zonder voorrechten

  Voorrechten kunnen rusten op bepaalde goederen of op alle goederen. Schuldeisers met een voorrecht op bepaalde goederen kunnen zich als eerste verhalen op de (gehele) opbrengst van die goederen, daarna eventueel schuldeisers met voorrechten op alle goederen en als deze volledig zijn voldaan concurrente schuldeisers.
 • Boedelvorderingen= de kosten die de insolventieprocedure met zich mee brengt. Deze worden voldaan voordat betaling plaatsvindt aan schuldeisers.
 • In welke rangorde worden de baten van het vermogen bij insolventieprocedures in hoofdlijnen besteed?
  1. boedelvorderingen
  2. preferente vorderingen
  3. concurrente vorderingen
 • Betaling van vorderingen met een lagere rang worden pas voldaan na volledige betaling van vorderingen met een hogere rang.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

jhlkjh
daf
Wie kunnen failliet worden verklaard?
 • natuurlijke personen (ook bij huwelijk/geregistreerd partnerschap)
 • personenassociaties met afgescheiden vermogen (VOF of commanditaire vennootschap, het faillissement van alle vennoten wordt tegelijkertijd uitgesproken)
 • privaatrechtelijke rechtspersonen (BV, NV, vereniging, stichting enz)
 • onzeker: publiekrechtelijke rechtspersonen
 • niet: curator en failliet. 
In welke rangorde worden de baten van het vermogen bij insolventieprocedures in hoofdlijnen besteed?
1. boedelvorderingen
2. preferente vorderingen
3. concurrente vorderingen
Welke soorten insolventieprocedures zijn er?
Faillissement
Surceance van betaling
Schuldsanering natuurlijke personen
Art. 37 Fw kent vijf uitzonderingen op de regel dat de curator geen wederkerige overeenkomsten kan opzeggen, welke?
1. het leveringsverbod art. 53 lid 1 Fw(de curator mag de voor het ft gekochte goederen niet meer leveren);

2. de doorkruising van de bij voorbaat geleverde toekomstige goederen art. 53 lid 2 Fw;

3. e curator behoeft contractuele verplichtingen van de gefailleerde niet na te komen, tenzij de wet dat uitdrukkelijk bepaalt;

4. indien de curator een wederkerige overeenkomst, die door de schuldenaar en zijn wederpartij niet, of gedeeltelijk is nagekomen, niet gestand wil doen, staakt hij de uitvoering en wordt dat een concurrente vordering ex art. 37 en 37a Fw;

5. de curator kan huurovereenkomsten opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden art. 39 Fw;

6. de curator kan arbeidsovereenkomsten opzeggen met een opzegtermijn van zes weken art. 40 Fw.
Kan de curator een wederkerige overeenkomst opzeggen?
Nee, tenzij de overeenkomst of de wet dat mogelijk maakt.
Is er sprake van een executoriaal of een conservatoir beslag bij een faillietverklaring?
Nee, want de failliete boedel is reeds in beslag genomen.
Wat is bij voorbaat leveren?
Bij voorbaat leveren houdt in dat de levering geschiedt onder opschortende voorwaarde van het intreden van de beschikkingsbevoegdheid van de partij die moet leveren, in casu de schuldenaar.

Het goed valt dan in de boedel art. 35 lid 2 Fw.
Wat als koopovereenkomst VOOR het faillissement is ingeschreven, dus niet er na? En er nog geen levering heeft plaatsgevonden?
De curator zal dan toch moeten meewerken aan de levering! Dit kan alleen na zes maanden na de inschrijving art. 7:3 lid 4 BW
Wat is de belangrijke uitzondering op art. 35 Fw die geldt als het gaat om registergoederen?
Art. 7:3 lid 1 bepaalt dat de koop van een registergoed kan worden ingeschreven in de openbare registers. Ar. 7:3 lid 3 sub g voegt hieraan toe dat een faillissement, surseance of een wsnp uitgesproken nadat de koop is ingeschreven, niet kan worden ingeroepen tegen de koper wiens koop is ingeschreven.