Samenvatting Interculturele gespreksvoering

-
ISBN-10 9036802946 ISBN-13 9789036802949
231 Flashcards en notities
35 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Interculturele gespreksvoering". De auteur(s) van het boek is/zijn Edwin Hoffman. Het ISBN van dit boek is 9789036802949 of 9036802946. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Interculturele gespreksvoering

 • 1.1 Inleiding

 • Waar gaat Pinto vanuit?

  Structuren van culturen

 • Wat zijn de grootste risico's van een culturaliserende benadering volgens het boek?
  - reductie van een persoon tot alleen zijn etnische, religieuze of nationale identiteit
  - oneigenlijke legitimatie van handelen
  - cultuur als verklaring die niets verklaart
  - culturele exotisering (het buitengewoon anders maken) van het gedrag van een persoon en de eenzijdige vaststelling van de betekenis ervan
  - generalisatie en stereotypering
  - wij/zij denken en een strijd van 'wie past zich aan wie aan'
  - bevoogding
  - handelingsverlegenheid die je uit je kracht haalt.
 • Noem een voorbeeld van 'reductie van een persoon die alleen zijn etnische, religieuze of nationale identiteit'
  "Hij is te laat. Zie je wel, een Surinamer komt altijd te laat".
 • Noem een voorbeeld van 'legitimatie van handelen'
  "met Marokkaanse leerlingen moet je niet onderhandelen want ze hebben altijd hun eigen verhaal"
 • Noem een voorbeeld van 'cultuur als verklaring die niets verklaart'
  "Deze Marokkanen doen dat omdat ze Marokkanen zijn."
 • Wat is de betekenis van interculturele communicatie?
  * de studie naar de werking en invloed van cultuur en culturele verschillen op de communicatie
 • Waar staat TOPOI voor?
  Taal Ordening Personen Organisatie Inzet. Dit zijn de vijf gebieden in de communicatie waar zich verschillen en misverstanden kunnen voor doen.
 • Waar gaat Trompenaars vanuit?

  Verschillende soorten culturen

 • Noem een voorbeeld van 'culturele exotisering van het gedrag'
  "Het zijn mensen uit de G-cultuur die niet tegen hun verlies kunnen vanwege hun hang naar status".
 • Wat is de betekenis van diversiteit?
  * verscheidenheid van mensen, 
  * alles waarin mensen van elkaar verschillen 
  Diversiteit is:
  * breed: iedere persoon bevindt zich in verschillende leefwerelden, is van meerdere groepen lid (collectieven als familie, vrienden, de buurt, school) en loyaal aan die groepen en heeft meerdere identiteiten
  * gelaagd: deze verschillende leefwerelden en identiteiten beïnvloeden elkaar onderling (man/vrouw: wordt beïnvloed door seksuele oriëntatie, leeftijd, religie)
  * meerdimensioneel: niet alleen cultureel maar ook sociaal, interpersoonlijk, biologisch en psychisch
  * machtsbeladen: elk verschil tussen mensen is in zekere zin verbonden met een machtspositie (als vrouw minder rechten ook al behoor je tot de hoogste klasse, gemarginaliseerd door werkloosheid)
  * dynamisch: er kunnen zich voortdurend veranderingen voordoen in en tussen de verschillende diversiteitsaspecten
 • Waar wordt het TOPOI model voor ingezet?
  Het is een cultuuroverstijgend, praktisch analyse- en interventiekader om in de gespreksvoering verschillen en misverstanden op te sporen en aan te pakken met als vertrekpunt de interpersoonlijke communicatie en niet de cultuur.
 • Waar gaat Hofstede vanuit?

  Dimensies van nationale culturen

 • Noem een voorbeeld van 'generalisatie en stereotypering'
  "Marokkanen eten geen varkensvlees"
 • Kun je het 'vreemde' toelaten?
  Je moet zonder vooraf te kunnen voorzien hoe iets gaat lopen ter plekke een avontuur aangaan met de ander waarvan de uitkomsten onzeker zijn:
  De voorwaarden:
  1 het onderkennen van je eigen angsten voor het vreemde 
  2 het onder ogen durven zien van hoe je zelf met je eigen vreemdheid - je eigen anders-zijn - omgaat  
  3 de ruimte hebben om te verkennen om het vreemde te kunnen begrijpen
  4 het meervoudig kijken
 • Waar moet je rekening mee houden bij het begrip interculturele communicatie?
  1. Culturele verschillen hangen samen met vele soorten collectieven en dat er evenzoveel culturen als collectieven zijn.
  2. Een verschil in communicatie hoeft geen cultureel verschil te zijn, het kan ook een sociaal-economisch, interpersoonlijk, biologisch, psychisch, juridisch of politiek verschil zijn.
 • Wat staat centraal in een culturaliserende benadering?

  De kennis van etnische of nationale culturele kenmerken bij het oplossen van communicatieproblemen.

 • Noem een voorbeeld van 'wij/zij-denken en de aanpassingsstrijd
  "dat is een gevalletje van 'uithuwelijking' of 'tweede-generatieconflict'
 • Wat is het basisthema van etniciteitsvraagstukken?
  Diversiteit
 • Waarvoor is het TOPOI-model handig?

  Om misverstanden en conflicten in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken.

 • Noem een voorbeeld van 'bevoogding'
  "Laat ik die hand maar niet schudden want dan is die man misschien beledigd"
 • Wat is het karakter van diversiteit?
  Het is breed, gelaagd, meerdimensioneel, machtsbeladen, en dynamisch van karakter.
  Breed omdat iedereen zich op een kruispunt bevindt van leefwerelden en identiteiten.
  Gelaagd omdat de verschillende leefwerelden en identiteiten elkaar beïnvloeden.
  Meerdimensioneel dus niet alleen cultuur, maar ook positioneel, sociaal, interpersoonlijk, biologisch en psychisch.
  Machtsbeladen bijv. vrouwen minder rechten dan een man.
 • Noem een voorbeeld van 'handelingsverlegenheid die je uit je kracht haalt'
  Een client doorverwijzen naar een collega omdat die 'uit die cultuur komt' en er vast meer van weet.
 • Vier voorwaarden om 'een vreemdeling' toe te laten zijn:
  1. het onderkennen van je eigen angsten voor het vreemde
  2. onder ogen durven zien hoe je zelf met je eigen anders-zijn omgaat
  3. ruimte hebben voor verkenning om het vreemde te kunnen begrijpen
  4. het meervoudig kijken
 • Wat zijn voorwaarden voor het inzetten van het TOPOI model?
  Het ont-moeten en presentie. 
  Ont-moeten is het loslaten van verwachtingen, beelden en methodieken.
  Presentie is aandacht.
 • Wat zijn de grootste risico's van een culturaliserende benadering wanneer culturele kennis  als voorschrift wordt gepresenteerd?
  - reductie van een persoon tot alleen zijn etnische, religieuze of nationale identiteit. Vb. Hij is te laat, zie je wel een Surinamer is altijd te laat.
  - oneigenlijke legitimatie van handelen. Vb. Met Marokkanen moet je niet onderhandelen, ze hebben altijd hun eigen verhaal. Gewoon monden dicht, net zoals thuis.
  - cultuur als verklaring die niets verklaart. Vb. Dat doen Marokkanen omdat ze Marokkaan zijn.
  - culturele exotisering (het buitengewoon anders maken) van het gedrag van een persoon en de eenzijdige vaststelling van de betekenis ervan. Vb. Allochtone spelers hebben een wij-cultuur en vinden eer en status belangrijk. Daarom reageren ze extra heftig bij een verloren wedstrijd.
  - generalisatie en stereotypering. Vb. Marokkanen eten geen varkensvlees.
  - wij/zij denken en een strijd van 'wie past zich aan wie aan'. Vb. Verschillen worden uitvergroot en overeenkomsten miskend. Dit is een gevalletje uithuwelijking.
  - bevoogding. Vb. Wanneer iemand denkt te kunnen leren hoe zij zich gedragen. Hij gaat hier voorbij aan de heterogeniteit en dynamiek.
  - handelingsverlegenheid die je uit je kracht haalt. Vb. Mn collega neemt het over want hij komt uit dezelfde cultuur. Pakt geen coachende rol maar de experttrol.
 • Noem 3 namen die interculturele communicatietheorieën hebben ontwikkelt en benoem welke invalshoek ze daarvoor gebruikt hebben:
  1. David Pinto; gaat uit van structuren van culturen
  2. Fons Trompenaars; gaat uit van verschillende soorten culturen
  3. Geert Hofstede; gaat uit van dimensies van nationale culturen
 • Waarin draagt kennis van culturele, etnische en religieuze achtergronden bij?
  1. Hierdoor kan je adequaat tegemoet komen aan de mensen waarmee je werkt.
  2. Bepaalde beroepsgroepen zoals, artsen omdat bepaalde ziekten relatief vaker voorkomen bij bepaalde etnische groepen.
  3. Kennis helpt om het eigen referentiekader te decentreren. Minder centraal stellen van eigen opvattingen.
  4. Etnocentrisme kan worden voorkomen. (vaak negatief oordelen over andere culturen vanuit eigen culturele normen)
 • Wat is een essentialistische opvatting?
  Dan is een cultuur een vaststaand gegeven, statisch, homogeen afgesloten systeem dat het onvervreemdbare wezen vormt van een bepaald volk en van iedere persoon die daar deel vanuit maakt. Ze worden opgesloten in hun eigen cultuur.
 • Waar staat een inclusieve communicatietheoretische benadering van interetnische ontmoetingen voor?
  Het staat voor menselijke ontmoeting waarbij je ander insluit, om het zich met elkaar verbinden. Het staat voor communicatie en niet voor antropologisch onderzoek. Culturen ontmoeten elkaar niet, mensen wel.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar moet je op letten bij Taal?
Non-verbaal
Verbaal
Sociale representaties en taal
Waar moet je op letten bij Ordening?
Interpunctie als ordeningsproces
Collectieve verschillen in ordening
Subjectieve verschillen in ordening
Omgaan met verschillen in subjectieve betekenisgeving
Wat moet je op letten bij Personen?
Recursiviteit van communicatie
Recursiviteit binnen groepen
Persoonlijke en interpersoonlijke perspectieven
Zelfpresentatie
Rollen en verwachtingen
Invloed van interpersoonlijke perspectieven
Invloed van sociale representaties op interpersoonlijke perspectieven
Symmetrische of complementaire relatie
Waar moet je op letten bij Organisatie?
Organisatie op interpersoonlijk niveau
Afspraken op tijd
Organisatie op beleidsniveau
Management van diversiteit
Waar moet je bij Inzet op letten?
Alle gedrag is communicatie
Binnenkant en buitenkant
Bedoelingen en effecten
Besef van invloed
Positieve of negatieve inzet
Erkenning, verwerping en miskenning
Besef van erkenning van inzet
Sociale representaties van inzet
Wat is miskenning?
Het niet horen en niet zien van de boodschap van de ander. Het is niet hetzelfde als negeren. Miskennen gebeurd onopzettelijk.
Wat is verwerping?
Notitie nemen van de boodschap van de ander, maar vervolgens zonder enige erkenning aangeven dat je het niet eens bent met die boodschap
Mensen kunnen het besef invloed te hebben alleen ontwikkelen zich bewust te zijn van concrete vormen van besef zoals?
Het besef dat ze erbij horen
Het besef dat hun inzet zin en betekenis heeft
Het besef dat ze door iemand begrepen worden
Het besef dat ze toekomst hebben
Wat wordt bedoeld met de bedoeling en het effect?
De bedoeling (binnenkant) is wat vanaf de buitenkant niet te zien is en het effect (gedrag) is datgene wat door communicatie ((non) verbaal) bij de ander gebeurd. De binnenkant zijn wensen, verwachtingen, gevoelens, denken.
Welke 6 onderdelen kan met onderscheiden mbt Inzet op basis van het axioma van Paul Watzlawick dat je niet niet kan communiceren?
1. Iedereen ondergaat invloed van anderen
2. Iedereen heeft invloed.
3. De wederzijdse invloed verloopt gelijktijdig en circulair en stoppen nooit. (alle gedrag is communicatie)
4. Je bent geneigd de mate van invloed die je hebt op de ander af te leiden uit de reactie/effect.
5. Behoudt je het zicht op de beoogde invloed dan voel je je erkent in je inzet. Bij verlies van zicht ontstaat er twijfel.
6. Het verlies van zich op de eigen invloed kan voortkomen uit misverstanden in de communicatie als inzet (bedoelingen) en invloed (effecten) niet overeenstemmen