Samenvatting Interne communicatie als management instrument

-
ISBN-10 9013077277 ISBN-13 9789013077278
592 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Interne communicatie als management instrument". De auteur(s) van het boek is/zijn Huib Koeleman Ria Harmelink Journalistieke Producties. Het ISBN van dit boek is 9789013077278 of 9013077277. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Interne communicatie als management instrument

 • 1 Introductie

 • Goede interne communicatie is een belangrijk randvoorwaarde om? (3 redenen)
  - Om symbiose tussen de medewerkers en de organisatie tot stand te 
     brengen.
  - Om de medewerkers goed te informeren over de manier waarop zij het 
     best hun taken uit kunnen voeren of over het te voeren beleid. 
  - En voor een prettige werksfeer. 
 • Een efficiënte en effectieve uitwisseling van informatie is om drie reden belangrijk, noem deze?
  - Er is informatie nodig bij de mensen van de top en de werkvloer, om de   
     operationele taken te kunnen uitvoeren. 
  - Er is informatie nodig over het functioneren van de organisatie, om 
     medewerkers op alle niveaus erbij te betrekken, hen te motiveren en te 
     binden. 
  - Het is een onmisbaar hulpmiddel om veranderingsprocessen in een 
     organisatie te helpen volbrengen. 
 • Welke vier functies heeft interne communicatie?
  -faciliteren van het werkproces (taakinformatie)
  -delen en vernieuwen van kennis (kennismanagement)
  -het richten van de organisatie en het versterken van de identificatie (beleidsinformatie)
  -motiveren en verbinden van medewerkers
 • Geef een definitie van interne communicatie als communicatie tussen een zender en ontvanger die beide deel uit maken van een organisatie
  Interne communicatie is de offerte van boodschappen van interne zenders aan interne ontvangers. 
 • Wat is de definitie van interne communicatie volgens Van Riel (1990)?
  Interne communicatie is de offerte van boodschappen van interne zenders aan interne ontvangers.
 • En een definitie van interne communicatie waarbij deze expliciet als managementinstrument wordt beschreven
  Interne communicatie is een managementinstrument dat langs formele en informele kanalen met daarop toegesneden middelen in een tweerichtingsverkeer communicatiedoelstellingen verwezenlijkt bij interne doelgroepen in een slechts gedeeltelijk stuurbaar proces.
 • Wat is de definitie van interne communicatie volgens Valin Pollen Thomas & Klein (1989)?
  Interne communicatie is een managementinstrument dat langs formele en informele kanalen met daarop toegesneden middelen in een tweerichtingsverkeer communicatiedoelstellingen verwezenlijkt bij interne doelgroepen in slechts gedeeltelijk stuurbaar proces.
 • Volgens Huib Koeleman is interne communicatie
  Interne communicatie is de intentionele productie van boodschappen waarop ontvangst en interpretatie kan plaatsvinden. Dit proces vindt plaats binnen een organisatie in een informele en relationele context, die mede vormend is voor de betekenis die gegeven wordt aan boodschappen. 
 • Wat zijn redenen voor een groeiende interesse in interne communicatie?
  -organisaties moeten met steeds meer factoren rekening houden, wat het maken van keuzen bemoeilijkt.
  -ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.
  -medewerkers moeten op veranderingen worden voorbereid met de juiste kennis, houding en gedrag.
 • Uitgangspunten van de definitie van Koeleman (5)
  - Een organisatie is een verzameling mensen waarvan de leden elkaar 
     gevonden hebben op het willen realiseren van een, voor hun meetbaar, 
     doel en daartoe met elkaar praktische werk- en gedragsafspraken zijn 
     overeengekomen. 
  - De ontvanger hoeft niet op verbaal of non-verbaal gedrag te reageren wil 
     er sprake zijn van communicatie. 
  - De boodschap is een breed begrip.
  - Er is geen sprake van zenders en ontvangers, maar van producenten en 
     boodschappen. 
  - Om de interne communicatie goed te laten verlopen is het van belang dat
     er sprake is van een heldere interne communicatiestructuur.
 • Wat is een prosumer?
  - Omarmt vernieuwingen
  - Geeft nieuwe attitudes, ideeën en gedrag door
  - Verwachten als consument en medewerker serieus genomen te worden
  - Snappen de marketing- en communicatiewetten en zijn aangehaakt bij de nieuw(st)e media
  - Verwachten goede service en toegang tot informatie
  - Willen maximale controle over hun leven door middel van informatie, communicatie en technologie
 • Redenen groeiende interesse in interne communicatie 
  - Ontwikkelingen bij klant en omgeving 
  - De effectiever wordende organisaties 
  - Het nieuwe werken
  - Binden en boeien
  - Intranet en social media 
  - Veranderingsprocessen 
 • Wat kenmerkt Het Nieuwe Werken?
  -Dynamischer, plaats,- en tijdonafhankelijk  
  -Virtuele omgeving biedt de mogelijkheid om delen van ons werk uit te voeren
 • Wat is een prosumer? 
  Iemand die voorloopt in hun sociale netwerk en veel invloed heeft op het aankoopgedrag van hun omgeving. 

 • 1.1 Inleiding

 • Om welke drie redenen is een efficiënte en effectieve uitwisseling van informatie belangrijk?
  1. Informatie is nodig, zowel van de mensen aan de top als van de werkvloer, om de operationele taken te kunnen uitvoeren. Interne communicatie speelt hierbij een rol in het faciliteren van werkprocessen en in het ontsluiten van de bij de organisatie aanwezige kennis.
  2. Informatie is nodig over het functioneren van de organisatie, om medewerkers op alle niveaus erbij te betrekken, hen te motiveren en te binden.
  3. Interne communicatie is een onmisbaar hulpmiddel om veranderingsprocessen in een organisatie te helpen volbrengen. Interne communicatie is een vakgebied dat kennis en kunde leent uit diverse disciplines, van communicatiewetenschappen en hr tot bedrijfskunde.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Er zijn diverse argumenten aan te voeren voor en tegen het uitbesteden van onderzoek. Welke 3 factoren zijn hierbij van doorslaggevend belang?
 • de beschikbaarheid van geld om onderzoek door een extern bureau te kunnen betalen
 • de aanwezigheid van mensen in de organisatie die onderzoekservaring hebben
 • de mate van eigen ervaring in communicatieonderzoek
Met de hiervoor genoemde onderzoeksmethoden kunnen verschillende aspecten van de interne communicatie worden opzocht. Noem 3 van deze aspecten.
 • de communicatiestructuur
 • communicatie bij verandering
 • de communicatiekanalen
Noem 4 soorten vraagtechnieken die worden toegepast om gegevens te verzamelen over meningen, attitudes en kennis van de medewerkers in de organisatie.
 • Enquête
 • Interview
 • Paneldiscussie
 • Focusgroepen
Om onderzoek te verrichten zijn diverse onderzoeksinstrumenten beschikbaar. De technieken die voor communicatieonderzoek worden gebruikt zijn in te delen in 4 categorieën (in aanvulling op Goldhaber, 1986). Welke 4 categorieën zijn dit?
 • observatie- en registratietechnieken
 • vraagtechnieken
 • inhoudsanalyses
 • monitoring
Welke 7 fasen moet men doorlopen voor een representatief, controleerbaar en onafhankelijk onderzoeksproces?
 1. probleemonderkenning
 2. vaststellen van de onderzoeksopzet
 3. vooronderzoek
 4. onderzoek
 5. analyse van de gegevens
 6. conclusies en aanbevelingen
 7. rapportage
Welke 9 instrumenten hanteert de Hamilton-audit?
 • walk around
 • dagboeknotities
 • focus groups
 • vragenlijsten
 • netwerkanalyse
 • interviews
 • content analysis
 • critical incidents
 • technology assessment
Wat zijn de 5 ICA-instrumenten?
 • vragenlijst
 • interviews
 • netwerkanalyse
 • critical incidents
 • communicatiedagboek
Volgens Heyman (1988) kunnen we in elk tweegesprek drie fasen onderscheiden. Welke zijn dit?
 1. de oriëntatie
 2. de kern
 3. de afronding
Noem 3 doelen van het werkoverleg.
 • het verbeteren van de kwaliteit van het werk (taakinformatie)
 • het vergroten van de samenwerking en afstemming tussen de verschillende werkzaamheden (beheerinformatie)
 • het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers bij het beleid (beleidsinformatie)
De interne communicatie bij ploegendiensten levert vier belangrijke knelpunten op. Welke zijn dit?
 • het levert problemen op om taakinformatie over te dragen naar de volgende ploegen
 • werkoverleg is moeilijk te regelen
 • het blijkt onmogelijk een sluitend systeem te ontwerpen om beleidsinformatie door te geven aan de medewerkers van ploegen
 • de ploegen vormen afzonderlijke eilandjes