Samenvatting Jaarverslaggeving

ISBN-13 9789001829971
349 Flashcards en notities
63 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Jaarverslaggeving". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001829971. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Jaarverslaggeving

 • 1 Externe verslaggeving, relaties met andere vakgebieden

 • intern en extern
  ,  Verschillen tussen intern/extern
  Intern
  extern
  Wettelijke voorschriften
  Nee
  ja
  Frequentie
  Vrijwel doorlopend
  Periodiek
  Detaillering
  Zeer gedetailleerd
  Meer globaal
  Tijdstip van berichtgeving
  Vrij snel na einde periode
  later
  Mogelijke neiging to creative accounting
  Nee, althans niet op het niveau van de centrale leiding
  ja
 • hoeveel soorten jaarrekeningen zijn er? 
  ,De interne jaarrekening tbv de leiding
  De externe jaarrekening tbv externe belanghebbenden
  De fiscale jaarrekening tbv de fiscus
 • wat is een jaarrekening?
  ,Een jaarrekening is het geheel van de balans en winst-en verliesrekening en op beide stukken betrekking hebbende toelichting.
 • wat is een balans?
  ,Een balans is een momentopname van de waarde van de activa en de passiva van de onderneming.
 • resultatenrekening?
  ,Een resultatenrekening is een overzicht van de opbrengsten en de kosten gedurende een bepaalde periode en geeft het over de betreffende periode behaalde resultaat weer. 
 • verband tussen de balans en resultatenrekening?
  ,Het verband tussen de balans en de resultatenrekening is dat ze nauw met elkaar samen hangen. Ze kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden opgesteld. Als de balans is vastgesteld, ligt daarmee in principe ook de resultatenrekening vast, en omgekeerd. 
 • hoe wordt de winst berekend?
  ,De winstberekening kan op twee manieren berekend worden.
  -het verschil tussen de opbrengsten en de kosten vanuit de resultatenrekening
  -via vermogensvergelijking, het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind en aan het eigen vermogen aan het begin van de periode. Een kapitaalstorting moet je bij deze berekening aftrekken, maar een kapitaalontrekking dient wel te worden opgeteld. 
 • rentabiliteit?
  ,Als het resultaat wordt gerelateerd aan het vermogen waar dit resultaat is behaald, verkijgen we de rentabiliteit. De rentabilitiet kan op verschillende manieren worden berekend.
   
  -Rentabiliteit van het totale vermogenRTV: Winst voor aftrek interest en voor aftrek van belasting delen door het gemiddeld totaal vermogen gedurende het boekjaar, (percentage).
   
  -Rentabiliteit van het eigen vermogen REV: De REV wordt berekend door de nettowinst uit te  drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen het boekjaar.
   
  -Rentabiliteit van het vreemd vermogen RVV: De RVV kan worden berekend door de rentelasten uit te drukken in een percentage van het gemiddeld vreemd vermogen gedurende het boekjaar.
 • solvabiliteit?
  ,Solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens schuldeisers te voldoen.
  De verhouding tussen het eigen en het totale vermogen geeft de solvabiliteit aan. Dus eigen vermogen delen door het totale vermogen.  1/3 of 1/4 norm is een goede solvabiliteitswaarde.
 • liquiditeit?
  ,Liquiditeit geeft de mate waarin de onderneming in staat is aan haar lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Liquiditeit wordt berekend aan de hand van current ratio; vlottende activa delen door vlottende passiva. Als vuistregel wordt wel gezegd dat de current ratio minimaal 1,5 á 2 moet zijn.
 • IFRS?
  ,IFRS staat voor International Financial Reporting Standards en vanaf 2005 zijn alle beursgenoteerde bedrijfven zijn verplicht om de jaarrekeningen op te stellen op basis van IFRS regels. Deze regels worden opgesteld door IASB, International Accounting Standards Board in Londen, een onafhankelijke organisatie.
  De niet-beursgenoteerde ondernemingen vallen onder de nationale wetgeving van de lidstaten. 
 • hoeveel modellen zijn er voor jaarrekeningen?
  ,Er zijn drie soorten jaarmodellen:
   
  -het bezitsmodel: er is geen sprake van een scheiding tussen leiding en eigendom. De ondernemer zelf en de fiscus zijn de voornaamste belanghebbenden. Er wordt geen externe jaarrekening opgesteld. Eenmanszaken vallen onder dit model.
   
  -het klassieke of gesloten model: Door de scheiding van leiding en eigendom zijn vele ondernemingen in het gesloten model terechtgekomen. Bij gesloten model zijn twee partijen, de kapitaalverschaffer en de kapitaalbeheerder. De kapitaalverschaffer wil weten wat er met zijn in de onderneming geïnvesteerde kapitaal is gebeurd. De functie van de jaarrekening is voor verantwoording. Centraal staat dan ook de verantwoordingsfunctie.
  -het moderne of open model: beursgenoteerde bedrijven zijn in dit model terechtgekomen. Deze bedrijven doen namelijk een beroep op een grote kring van beleggers. In het open model wordt een bedrijf gezien als een coalitie van meerdere partijen. De jaarrekening heeft in het open model naast een verantwoordingsfunctie tbv kapitaalverschaffers een informatie of beslissingsondersteunende functie. In het open model is er niet alleen behoefte aan financiële informatie, maar ook aan niet-financiële. Dit heeft geleid tot het uitbrengen van sociale jaarverslagen.
 • relevantie?
  ,een jaarrekening moet cijfers opleveren waar de lezer “iets mee kan”.
 • betrouwbaarheid?
  ,de cijfers in een jaarrekening moeten een “getrouw beeld” geven van de financiële positie van de onderneming. De betrouwbaarheid moet gewaarborg worden door de externe accountant, die een verklaring over de jaarrekening aangeeft. 
 • op welke drie manieren kan je creative accounting doen?
  ,Creatieve accounting of cooking the books is het aanpassen van cijfers. Dit kan plaatsvinden bij de winstbepaling bijvoorbeeld schattingen te maken, bijv. de levensduur van activa of het betaalgedrag van debiteuren of de kans dat een onderneming een proces gaat verliezen. Schattingen zijn per definie subjectief en bieden dan ook ruimte voor een optimische of pessimische invulling.
   
  Naast het opwaarts of neerwaarts bijstellen van de winst, zijn er nog twee vormen van creative accounting te herkennen:
  -winstegalisatie: door in goede jaren het winstbedrag naar beneden toe bij te stellen en het “afgeroomde bedrag” toe te voegen aan de winst in een minder goed volgend boekjaar, kan deze winstegalisatie plaatsvinden.
  -taking a bath-strategie: in een selecht boekjaar nog meer extra afschrijvingen of voorzieningen op te voeren. Het maakt dan niet uit een verlies 10 of 15 miljoen euro is. In de volgende boekjaren zullen de kosten minder zijn. Deze strategie is extra aantrekkelijk als na het verliesjaar een nieuw management aantreedt. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Het continuïteitsbeginsel is:
weergave van opbrengsten in kosten gelijk door tijd en ervan uitgaand dat bedrijf zal voortzetten
Het matching-beginsel (causaliteitsbeginsel) is:
kosten aan relevante positie of rubriek plaatsen
Het voorzichtigheidsbeginsel is:
kosten nemen als aannemelijk (more than likely)
Het realisatieprincipe is:
winst nemen als voltooid (gerealiseerd)
Het toerekingsbeginsel is:
juiste weergave van opbrengsten en kosten in tijd
Hoe worden liquide middelen gewaardeerd?
Nominale waarde
Hoe moet volgende de Nederlandse wet effecten worden gewaardeerd?
Artikel 384 lid 1
Waardering op aanschafprijs (met afboeking naar lagere marktwaarde uit hoofde van voorzichtigheid, artikel 387 lid 2
Waardering op actuele waarde, zijnde marktwaarde


Fiscaal moeten tot de vlottende activa gerekende effecten worden gewaardeerd op aanschafprijd
Hoe worden effecten gewaardeerd volgens IASB?
Effecten
- Niet- Duurzaam --> Held for Trading
     Rubricering: Vlottende activa
     Waardering: reële waarde
     Resultaatneming: Wijziging reële waarde onmiddellijk in resultaat

- Duurzaam
   -Aandelen, obligaties, niet tot aflossing aangehouden --> Available for sale
        Rubricering: Financiële activa
        Waardering: Reele waarde
        Resultaatneming: Wijziging reële waarde eerst in eigen vermogen, bij verkoop naar resultaat
    - Obligaties tot aflossing aangehouden --> Held to maturity
           Rubricering: Financiële vaste activa
           Waardering: Geamortiseerde kostprijs
            Resultaatneming: (Dis) agio geleidelijk in resultaat
Hoe moet een vordering gewaardeerd worden?
Artikel 384 lid 1, moet worden gewaardeerd op historische kostprijs of actuele waarde
Hoe kan de winst van onderhanden werk worden verdeeld?
Winstneming bij oplevering
- Voordeel: er hoeven geen schattingen te worden gemaakt
- Nadeel: Er vindt geen afspiegeling van de activiteiten plaats die terug te zien zijn in de winst

Tussentijdse winstneming/ Percentage of completion
Deze methode is fiscaal verplicht gesteld.