Samenvatting Jacht en Faunabeheer

-
139 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Jacht en Faunabeheer

 • 1.1 De jacht en de regels die daarvoor gelden

 • 2 wetten: WNB (Wet Natuurbescherming) en WWM (Wet wapens en munitie)
 • Welke 4 diersoorten zijn niet beschermd volgens de WNB
  Bruine rat, zwarte rat, huismuis en mol
 • De 5 wildsoorten: haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant genieten wettelijke bescherming, In het jachtseizoen mogen deze soorten worden bejaagd.
 • Wanneer mag worden gejaagd in het jachtseizoen>
  van zonsopkomst tot zonsondergang m.u.v. wilde eend -> Enkele uitzonderingen: ½ voor zonsopkomst en ½ na zonsondergang
 • Welke dieren staan op de landelijke vrijstellingslijst?
  · Vos, zwarte kraai, kauw, canadese gans, konijn en houtduif
 • Hoe kan de provincie afwijken van de Wnb
  Vrijstelling
  Ontheffing
  Opdracht
 • Wat is het verschil tussen jacht en beheer en/of schadebestrijding?
  De provincie kan nog afwijken van de Wnb dmv provinciale vrijstelling, provinciale ontheffing en provinciale opdracht
 • 1.1.1 Redelijke wildstand

 • Volgens de wet is jacht en dus ook jagen het bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild en pogingen daartoe.
 • Op welke wildsoorten mag worden gejaagd?
  Haas, Konijn, Wilde eend, Houtduif, Fazant
 • Wat verstaat men onder redelijke wildstand?
  Balans waarbij de wildsoort niet terugloopt, maar het ook niet zo overvloedig aanwezig is dat deze schade aanricht. Je mag het wild niet bijvoeren of wild uitzetten.
 • 1.1.2 Jachtmiddelen

 • Welke jachtmiddelen mag je gebruiken?
  Geweren
  Honden
  Jachtvogels
  Eendenkooien
  Lokeenden of lokduiven
  Fretten en buidels (netten)
 • 1.1.3 Jachtverboden

 • Wat zijn de jachtverboden?
  1. Op soorten waarop de jacht niet is geopend
  2. In de bebouwde kom of direct aangrenzende terreinen
  3. Op zon- en christelijke feestdagen
  4. Op kwetsbaar wild (zoals jonge eenden en vogels die nog niet goed kunnen vliegen)
  5. Op begraafplaatsen
  6. Vanuit voertuigen, vaartuigen of vliegtuigen
  7. Binnen 200 meter van plaatsen waar lokvoer wordt verstrekt
  8. Binnen de afpalingscirkel van een eendenkooi
  9. Wanneer de grond met sneeuw is bedekt (spoor..) - wel drijfjacht!
  10. In of in de nabijheid van wakken of bijten in het ijs.
 • Niet jagen, wel schadebestrijding doen.
  Wel op de eenden als de auto niet harder dan 5 km rijdt.
  Op kerkhof mag je wel schadebestrijding (telt niet mee als oppervlakte voor de jacht.) Je mag daar ook niet jagen.
  Wel als er een opdracht / toestemming /ontheffing voor is.
  Ontheffing vraag je aan bij de provincie
 • 1.1.4 Jachtrecht en jachthouder

 • Wat is jachtrecht?
  Jachtrecht is verbonden aan het eigendom van grond. De wet geeft aan dat de eigenaar van de grond als eerste jachtgerechtigd is.
 • Wat is jachthouder?
  Wanneer de eigenaar de grond in erfpacht geeft (vruchtgebruik aan een ander geeft) dan gaat het jachtrecht op die ander over, tenzij de eigenaar het jachtrecht uitdrukkelijk voor zichzelf houdt dan is hij ook jachthouder. Wanner de jachtgerechtigde het genot wel aan en ander afstaat, dan is de ander jachthouder. 
  Bij verkoop blijft het jachtrecht behouden.
 • 1.1.5 Jachthuur

 • Wat is jachthuur?
  De jachtgerechtigde kan het recht op jagen ook tijdelijk aan anderen afstaan. Dat kan met een jachthuurovereenkomst Huurperiode is minimaal 6 en maximaal 12 jaar.
  ER mag geen optie of automatische verlenging worden opgenomen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is zavel?
Grondsoort die grotendeels uit zand bestaat met tussen 8-25% kleideeltjes
Welke soorten granen zijn er?
 1. Tarwe
 2. Haver
 3. Rogge
 4. Gerst
Welke veschillende typen akkerbouw kennen we in nederland?
 1. Granen
 2. Hakvruchten
 3. Groenvoedergewassen
 4. Groenten van de open grond
 5. Overige gewassen
Welke vormen van faunaschade zijn er?
 1. Vraatschade (pas gezaaide zaden, graslanden, stam en taken van fruitbomen, granen en erwten)
 2. Schilschade (onderstammen van fruitbomen door herten, konijnen en hazen)
 3. Veegschade (reebokken en herten)
 4. Bevuiling en bemesting (grote aantallen vogels - duiven spruitkool - ganzen, zwanen en eenden grasland - ganzen voedselarme vegetatie en vennen)
 5. Vertrappen en verslempen (herten, reeën en wilde zijnen)
 6. Wroetschade (wilde zwijnen - aardappelakkers, graszodes, ingezaaide korrels, pootgoed en ingekuilde gewassen. = 
 7. Graafschade (konijnen en muskesratten aan wegen en dijken)
 8. Vogelschade (verzamelnaam voor alle schade veroorzaakt door vogels.
Wat is een redelijke wildstand?
Redelijke wildstand is, wanneer de vijf bejaagbare soorten zodanig worden bejaagd dat ongewenste effecten (landbouwschade en aanrijdingen) worden voorkomen en er duurzaam voedsel kan worden geoogst.
Wat is faunabeheer?
Als jager doe je aan faunabeheer. ER wordt van jou gevraagd een redelijke wildstand op peil te houden, waarbij je let op de belangen van d grondeigenaren en - gebruikers
Wat is faunaschade?
Schade door beschermde inheemse dieren aangericht aan de landbouw, bosbouw of visserij. Schade door vraat, betreding, bemesting, verontreiniging, wroeten en vegen.
Welke internationale verdragen zijn er?
 1. Benelux-overeenkomst op het gebied van jacht en de vogelbescherming
 2. Habitatrichtlijn (instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna)
 3. Verdrag van Bern (behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieus)
 4. Verdrag van Bon (bescherming van trekkende wilde diersoorten)
 5. Verordening EU exoten (introductie en verspreiding invasieve exoten)
 6. Wetlands Conventie (bescherming watergebieden voor watervogels)
 7. EU Vuurwapenrichtlijnen (controle op verwerving en bezit van vuurwapens)
 8. CITES (bescherming van bedreigde uitheemse diersoorten tegen handel)
Wat zijn de wapen wettelijke voorschriften?
 1. Je mag alleen een geweer dragen als je dit daadwerkelijk gaat gebruiken
 2. Het geweer en de munitie mag tijdens het vervoer niet direct klaar zijn voor gebruik. Het mag dus niet geladen zijn en moet zijn ingepakt (in een foedraal bv.)
 3. Laat wapen(s) en munitie nooit onbeheerd achter in een vervoersmiddel
 4. De wapens en munitie moet in een wapenkast worden opgeslagen waarbij de mogelijkheid bestaat de wapens en de munitie apart van elkaar te kunnen opslaan. Er wordt minimaal een keer per jaar een onaangekondigde controle uitgevoerd om deze regel te controleren.
 5. Je moet de politie op de hoogte brengen van verhuizing
 6. Het geweer moet altijd door de bruikleengever worden bewaard.
Welke dieren mogen zowel met hagel als met kogel worden beschoten?
Konijn en houtduif