Samenvatting Jeugdrecht begrepen

-
ISBN-10 9462903883 ISBN-13 9789462903883
579 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen
 • 9789462903883 of 9462903883
 • 2018

Samenvatting - Jeugdrecht begrepen

 • 0 Afkortingen

 • APV
  algemene plaatselijke vordering
 • Awb
  algemene wet bestuursrecht
 • Bjj
  beginselenwet justitiele jeugdinrichting
 • BRP
  basisregistratie personen
 • bv
  besloten vennootschap
 • BW
  burgerlijk wetboek
 • CIZ
  centrum indicatieinstelling zorg
 • CJG
  centrum jeugd en gezin
 • EVRM
  europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
 • FIOD
  fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
 • GGZ
  geestelijke gezondsheidszorg
 • Halt
  het alternatief voor strafvervolging
 • IND
  immigratie en naturalisatiedienst
 • IVRK
  internationaal verdrag in zake de rechten van het kind
 • LVB jeugd
  jeugdzorg voor lichtverstandelijke beperking jeugdigen
 • nv
  naamloze vennootschap
 • OM
  openbaar ministerie
 • OTS
  ondertoezichtstelling
 • Rv
  wetboek van de burgerlijke rechtsvordering
 • SKJ
  stichting kwaliteitsregister jeugd
 • Sr
  wetboek van strafrecht
 • Sv
  wetboek van strafvordering
 • tbs
  ter beschikking stelling
 • v.h.
  voorlopige hechtenis
 • VOTS
  voorlopige ondertoezichtstelling
 • vvb
  verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
 • vvo
  verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • WA
  wettelijke aansprakelijkheid
 • Wet Bopz
  wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
 • wet RO
  wet op de rechterlijke organisatie
 • wet verplichte ggz
  wet verplichte geestelijke gezondsheidszorg
 • WGBO
  wet inzake de geneeskundige overeenkomst
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen
 • 9789089747709 of 9089747702

Samenvatting - Jeugdrecht begrepen

 • 1 inleiding

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 2.1 Inleiding

 • Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Binnen het burgerlijk recht neemt het personen- en familierecht een bijzondere plaats in omdat er in dit onderdeel geen zakelijke, maar familierechtelijke relaties worden beschreven. Het personen- en familierecht staan in het Burgerlijk Wetboek (BW), in Boek 1. 
 • Wat is een familierechtelijke relatie?
  Een familierechtelijke relatie is een juridische relatie tussen gezins- en familieleden waaruit rechten en plichten ontstaan.
 • Wat is een familierechtelijke relatie?
  Een juridische relatie tussen gezins- of familieleden waaruit rechten en plichten ontstaan. 
 • Wat wil 'afstamming' zeggen?
  De familierechtelijke relatie tussen een jeugdige en zijn ouders. 
 • 2.2 Juridische moeder

 • Wie is volgens de wetgever de juridische moeder? 
  De wetgever laat zich hierbij leiden door de bevalling: de vrouw die het kind ter wereld brengt, is de moeder. 
 • Wanneer is iemand de juridische moeder van een kind?
  De juridische moeder is de vrouw waaruit het kind wordt geboren.
 • Het BW (er)kent het draagmoederschap niet, daardoor gelden de afspraken tussen de draagmoeder en de wensmoeder voor het recht niet. 
 • Hoe kan een wensmoeder het juridische moederschap krijgen van de draagmoeder?
  Het draagmoederschap wordt niet door het recht erkent, daarom zijn de afspraken over de overdracht van het kind tussen draag- en wensmoeder niet rechtsgeldig.
  De draagmoeder moet na de geboorte van het kind haar gezag door de rechter laten beëindigen. Vervolgens kan de wensmoeder het kind als pleegkind opnemen in haar gezin. Na een jaar kan de wensmoeder het kind adopteren.
 • Welke weg moeten een draagmoeder en een wensmoeder bewandelen om van de wensmoeder de juridische moeder te maken?
  1. De draagmoeder zal eerst door de rechtbank uit haar gezag moeten worden ontheven. 
  2. De wensmoeder kan het kind, eventueel samen met haar (huwelijiks)partner, adopteren. 
 • 2.3 Juridische vader

 • Wie is de juridische vader?
  De man:
  * die bij de geboorte met de moeder is gehuwd;
  * die de jeugdige heeft erkend;
  * van wie door de rechter het vaderschap is vastgesteld;
  * die de jeugdige heeft geadopteerd. 
 • Wanneer is de man de juridische vader van het kind?
  - De juridische vader is de man die tijdens de geboorte van het kind met de moeder gehuwd (of geregistreerd partner) is. 
  - De man die de jeugdige heeft erkent.
  - De man van wie door de rechter het vaderschap is vastgesteld.
  - De man die de jeugdige heeft geadopteerd.
  Regels voor huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn gelijk tenzij in de wettekst anders wordt aangegeven.
 • Wat is de hoofdregel over het juridisch vaderschap?
  Vader van het kind wordt de man die getrouwd is met de vrouw die het kind ter wereld brengt. 
 • Hoe kan de juridische vader waarvan de vaderschap door een huwelijk is ontstaan, die niet de biologische vader van het kind zijn vaderschap ontkennen en welke uitzonderingen zijn er?
  Als de vader aan kan tonen dat hij niet de biologische vader is van het kind (bijv. d.m.v. een DNA test), dan stemt de rechter in met het ontkenningsverzoek. 
  Dit is niet mogelijk  als de vader eerder in heeft gestemd met kunstmatige inseminatie, of met IVF met donorzaad. Het is ook niet mogelijk als de vader voor het huwelijk op de hoogte was dat de vrouw zwanger was van een andere man. Hij kan dan alleen vaderschap ontkennen als de vrouw hem bedriegt.


  N.B. Het kind kan vaderschap nog steeds ontkennen. 
 • Wie kunnen de rechtbank verzoeken het vaderschap dat door een huwelijk is ontstaan, te ontkennen?
  De man, de vrouw en het kind. 
 • Wanneer kan een overleden vader alsnog de juridische vader van het kind zijn?
  Als een man tijdens het huwelijk overlijdt en het kind binnen 306 dagen van het overlijden ter wereld komt, dan is de man nog steeds de juridische vader. Ook als de vrouw opnieuw trouwt binnen deze termijn.
 • Wat is een voorwaarde voor een verzoek om het vaderschap dat door een huwelijk is ontstaan, te ontkennen?
  Dat het duidelijk is dat de man niet de biologische vader is van het kind. 
 • Wanneer mag een man een kind erkennen?
  Als een kind nog geen juridische vader heeft, dan kan het kind door en man erkent worden. Hiermee wordt hij niet de biologische vader, erkenning is een juridische relatie.
  - De man die het kind erkent moet minstens 16 jaar zijn.
 • De vader en moeder kinnen in principe het vaderschap niet ontkennen als de man eerder instemde met kunstmatige inseminatie, of met in-vitrofertilisatie met donorzaad of als hij wist dat de vrouw zwanger was van een ander toen hij met haar trouwde. In dit soort gevallen kan de man zijn vaderschap alleen nog ontkennen als hij door de vrouw is bedrogen
  Het kind heeft in al deze gevallen wel de mogelijkheid het vaderschap te ontkennen. 
 • Hoe verloopt een erkenningsprocedure?
  De man verklaart bij de burgerlijke stand van de gemeente dat hij de juridische vader van het kind wil worden. Hiervan wordt een akte opgemaakt, die in de registers wordt ingeschreven.
  N.B. Voor de erkenning van een jeugdige onder 16 is toestemming van de moeder nodig. Is het kind 12 jaar of ouder moet hij zelf ook toestemming geven.
 • Overlijdt een man tijdens het huwelijk en brengt de vrouw een kind ter wereld binnen 306 dagen na dit overlijden, dan wordt de overleden man gezien als de juridische vader van het kind. Wil een vrouw dit niet, kan ze binnen een jaar na de geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente verklaren dat haar overleden man niet de vader van haar kind is. 
 • Hoe kan een vader toch erkennen als de moeder geen toestemming wil geven?
  Als hij aan kan tonen dat hij de verwekker van het kind is, dan kan hij tegen de weigering ingaan. De rechtbank kan vervangende toestemming geven, mits het de belangen van het kind schaad en de belangen die de moeder heeft bij een onverstoorde verhouding met haar kind.
 • Wanneer is een erkenning mogelijk?
  Een jeugdige die geen juridische vader heeft, kan door een man (die minstens 16 jaar oud is) worden erkend. Deze man wordt dan de juridische vader. 
 • Wanneer is erkenning van een kind niet mogelijk?
  - Als door nauw verwantschap huwelijk tussen man en vrouw onmogelijk is.
  - Als de man onder de 16 jaar is.
  - Als de mand onder curatele staat en geen toestemming heeft van de kantonrechter.
  - Als het kind al twee juridische ouders heeft.
 • Een man die een jeugdige erkent, zegt daarmee niet dat hij de biologische vader is. Bij erkenning gaat het om een juridische daad: de man schept door de erkenning een familierechtelijke relatie tussen hem en de jeugdige. 
 • Wanneer kan de erkenning van een kind ongedaan gemaakt worden?
  Als de erkenner niet de biologische vader is, dan mag het kind het verzoek indienen om de erkenning te vernietigen. Het kind heeft drie jaar de tijd, vanaf het moment dat hij erachter is gekomen dat de man niet zijn biologische vader is, tenzij hij dan minderjarig is. Hij heeft dan de tijd tot hij 20 is.
 • Wat moet een man doen om een jeugdige te erkennen?
  Hij moet bij de burgerlijke stand van de gemeente verklaren dat hij de juridische vader van de jeugdige wil zijn. Van deze verklaring wordt een akte opgemaakt, die wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 
 • Voor de erkenning van een jeugdige tot 16 jaar heeft de man toestemming van de moeder nodig. Is de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar oud, dan moeten moeder en jeugdige beiden toestemming geven. Wil een man een jeugdige van 16 jaar of ouder erkennen, dan is alleen de toestemming van de jeugdige nodig. 
 • Een man die geen toestemming krijgt tot erkenning, of wanneer de moeder van het kind is overleden, maar kan aantonen dat hij de verwekker is van de jeugdige kan de rechtbank inschakelen en om vervangende toestemming voor de erkenning vragen. De rechter geeft de man toestemming voor de erkenning als hij meent dat de erkenning:
  * de belangen van het kind niet zal schaden; én
  * de belangen niet zal schaden die de moeder heeft bij een ongestoorde verhouding met haar kind.
 • Wanneer is erkenning niet mogelijk?
  Erkenning is niet mogelijk 
  * door een man die, vanwege te nauwe verwantschap, geen huwelijk met de moeder zou mogen sluiten;
  * door een man die nog geen 16 jaar oud is;
  * door een man die met een andere vrouw getrouwd is (tenzij hij en de moeder van het kind een zeer nauwe relatie hebben vergelijkbaar met een huwelijk, of de man kan aantonen dat hij een zeer nauwe persoonlijke betrekking heeft met de jeugdige);
  * door een man die onder curatele staat, tenzij hij toestemming heeft van de kantonrechter; 
  * als de jeugdige al twee ouders heeft. 
 • Erkenning is ook mogelijk bij notariële akte; van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt als een man pas bij zijn overlijden in zijn testament iemand als kind wil erkennen. 
 • Wanneer kan een erkenning ongedaan worden gemaakt?
  Een erkenning is in principe definitief.
  1) Alleen als de erkenner niet de biologische vader is, kan het kind de rechtbank verzoeken om de vernietiging van de erkenning. Dit kan drie jaar vanaf het jaar waarin het kind de ontdekking doet, is het kind nog minderjarig tijdens de ontdekking, kan dit tot zijn twintigste jaar. 
  2) Een erkenning kan ook vernietigd worden als ze tot stand gekomen is door een wilsgebrek; er iets iets mis met de manier waarop het besluit is genomen (dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwang). 
 • Wat is gerechtelijke vaststelling van het vaderschap?
  Kan de moeder of de jeugdige aantonen dat de man de verwekker (of levensgezel van de moeder die heeft ingestemd met een daad van bevruchting) is, kunnen ze de rechter vragen het vaderschap van de man vast te stellen. 
 • Wat is vaderschapsactie?
  Bij een vaderschapsactie vraagt de moeder de rechter om de verwekker van haar kind te verplichten een bijdrage te leveren in de kosten van studie en levensonderhoud van zijn kind. Deze actie is er niet op gericht dat de man de juridische vader wordt. De onderhoudsplicht vervalt als de jeugdige door een andere man als kind wordt erkend. 
 • Wat staat er in het wetsvoorstel lesbisch ouderschap?
  * De vrouw met wie de moeder bij de geboorte is getrouwd wordt automatisch de tweede ouder van het kind. Voorwaarde is dat het kind is verwerkt met behulp van kunstmatige donorbevruchting met zaad van een anonieme donor.
  * Een vrouw kan in alle andere gevallen met toestemming van de moeder (en van het kind vanaf twaalf jaar) een kind erkennen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is een drangtoepassing?
is een stadium vooraf aan een kinderbeschermingsmaatregel. minst ingrijpende vorm, preventief. er worden voorwaarden opgelegd waar je aan moet doen
de organisatie, bevoegdheden en producedureschriften van veilig thuis zijn geregeld in...?
WMO 2015
wanneer is jeugdreclassering aan de orde?
alleen van toepassing als er strafbare feiten aan de orde zijn
welke leeftijd gelden jeugdige voor de jeughulp?
23 jaar
vanaf wanneer zijn er verschillende regelingen van de sociale en de zorgprofessional verantwoordelijk bij de gemeente gelegd? welke valt hier onder?
1 januari 2015, wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
Wet Bopz
wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
vvo
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
vvb
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
Sv
wetboek van strafvordering
Sr
wetboek van strafrecht