Samenvatting Jeugdrecht hoorcolleges

305 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Jeugdrecht hoorcolleges

 • 1 Inleiding recht
 • Recht;  het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent. • Het doel van recht:   eheel van overheidsregels dat de samenleving ordent.
  Het doel van recht Men wil rechtvaardigheid, gelijkheid, confictbeheersing en
  het beschermen van de zwaksten bereiken met het recht. De politiek geeft het recht vorm door het vaststellen van rechtsregels. • Het recht heeft ook een technisch doel:  Het ordenen van de samenleving en het geven van regels om conficten te voorkomen. • Staatsrecht:   Geeft de basisregels voor de organisatie van de overheid. Gaat bijvoorbeeld over de taken van de regering en bijvoorbeeld van de Tweede kamer. Geeft een organisatieplaatje van de overheid terwijl het “in ruste” is.

  De belangrijkste wet binnen het staatsrecht is de Grondwet: deze biedt de basis voor de staatsinrichting. • Bestuursrecht:   Houdt zich bezig met de overheid “in actie”. Regels over de bestuurstaak van de overheid en de uitoefening van die taak. Bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg voor het milieu, de jeugdhulp, etc.
  Gaat dus over al het contact tussen burgers en overheid (burgers die een vergunning willen, uitkering, etc.). Wat de overheid in dit soort gevallen wel en niet mag doen staat beschreven in dit bestuursrecht.

  Een belangrijke wet binnen het bestuursrecht is de Jeugdwet. • Strafrecht:   Hierin staan de verboden gedragingen beschreven die de rechtsorde zozeer schenden dat een bestrafende reactie van de overheid moet volgen. Ook de strafen staan hierin beschreven. • Twee belangrijke wetboeken op eht gebied van het strafrecht zijn:  • Het Wetboek van Strafrecht (Sr)
   o Bevat een groot aantal strafbepalingen


  • -  Het Wetboek van Strafvordering (Sv)
   o Beschrijft wat er gebeurt als iemand een strafbaar feit pleegt. • Burgerlijk recht:   Regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling.
  Belangrijke Wetboek: het Burgerlijk Wetboek (BW) (rechten en plichten van burgers binnen personen- en familierecht, vermogensrecht en rechtspersonenrecht). • En Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (gang van zaken tijdens burgerlijkproces en de rol van de advocaat).
  Bestaat uit drie onderdelen:

  1. Personen-en familierecht
  2. Vermogensrecht

  3. Rechtspersonenrecht
 • Personen-en familierecht: 
  Familierechtelijke relaties worden geregeld zoals ouderschap, gezag, omgang en (echt)scheiding. • Vermogensrecht:   Regelt zakelijke relaties tussen personen (koop, huur of
  hypotheek).
 • Rechtspersonenrecht: 
  Beschrijft hoe een rechtspersoon moet worden opgericht.
 • Rechtsorde: 
  de rust en veiligheid in de samenleving.
 • Rechtspersoon 
  een organisatie, stichting, vennootschap of onderneming die een zelfstandig leven leidt in het recht. • Jeugdrecht   is het geheel van rechtsregels dat de positie van jeugdigen regelt. Het bestaat uit onderdelen uit onderdelen uit het burgerlijk recht, strafrecht en het bestuursrecht en is dus geen rechtsgebied.
 • Materieel recht  bevat de rechten en plichten van burgers.
  Het materieel strafrecht (Wetboek van Strafrecht) beschrijft de strafbepalingen bijvoorbeeld.
  Het materieel burgerlijk recht (Burgerlijk Wetboek) bevat de rechten en plichten.
  Ook heb je het materieel bestuursrecht. • Formeel recht  geeft het procesrecht. Regelt de wijze waarop het materieel recht gehandhaafd wordt.
  Het formeel strafrecht (Wetboek van Strafvoordering) geeft aan wat er gebeurt als er eenmaal een strafbaar feit is gepleegd (de rechten van de verdachte, gang van zaken tijdens een rechtszaak, etc.).
  Het formeel Burgerlijk recht (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) beschrijft de gang van zaken tijdens een zitting, positie van advocaat etc.
  Ook heb je het formeel bestuursrecht. • Nationaal recht  dat elk land vrij is om zijn eigen rechtsregels te maken en dat deze regels gelden op het grondgebied van dit land. • Internationaal recht  regelt de rechtsrelaties tussen verschillende staten. Worden vastgelegd in internationale verdragen. Bijvoorbeeld het
  Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Bij schade aangericht door een jeugdige... • -  Tot 14 jaar moeten de ouders de schade vergoeden
 • -  Van 14/15 jaar zijn de ouders verantwoordelijk tenzij ze kunnen aantonen
  dat zij het niet hadden kunnen voorkomen (bijvoorbeeld als zij niet
  aanwezig waren). De jeugdige moet het in dit geval betalen.
 • -  Van 16 jaar of ouder zijn ze zelf aansprakelijk.
Krijgen van een achternaam:Wanneer een kind bij zijn geboorte zowel een juridische vader als moeder heeft, mogen ze zelf kiezen wiens achternaam het kind krijgt. Dit besluit geld dan voor al hun volgende kinderen. Als het kind bij geboorte geen juridische vader heeft, krijgt het de achternaam van moeder. Ook als het kind later erkend wordt.
 Als het kind later geadopteerd wordt, krijgt het de achternaam van de adoptiefouder.
Wijziging achternaam:Het wijzigen van de achternaam kan alleen als het lachlust opwekt of als de jeugdige de naam draagt van iemand die hem niet verzorgd (tenzij de ouders dit niet willen, de jeugdige dit zelf niet wil, degene wiens naam de jeugdige zal gaan dragen dit niet wil, het niet in het belang van de jeugdige is of als zijn naam al eerder is gewijzigd). Degene wiens naam de jeugdige gaat dragen moet hem als hij <12 jaar is minstens 5 jaar hebben verzorgd. Als het kind >12 jaar is minimaal 3 jaar.
 Naamwijziging heeft geen gevolgen voor het ouderschap, gezag of omgang.
 Naamwijziging kost €225
Wijzingen voornaam:Als je deze wil wijzigen moet je een verzoekschrift aan de rechtbank
schrijven. Hierin moet je uitleggen waarom je dit wil wijzigen en hoe je liever wil heten. Minderjarige kunnen dit niet zelf indienen, dit moet de ouder/voogd doen.
Weglopers: Een jeugdige die wegloopt handelt in strijd met het gezag, omdat dit gezag niet meer uitgeoefend kan worden.
Wanneer je hulpverleent aan een wegloper ben je strafbaar, mits je zorgvuldig hulpverleent. Dit betekent dat je je direct meldt bij de Raad voor de Kinderbescherming of bij de ouders. Je dient dan de verblijfplaats van de jeugdige bekend te maken. Als de jeugdige alweer terug is bij de ouders hoeft dit niet. Wel moet je je eigen gegevens bekend maken aan de ouders.
Woonplaats uitzondering:als de jeugdige onder voogdij van een instelling staat, geld de feitelijke verblijfplaats van de jeugdige als woonplaats en niet de vestigingsplaats van deze instelling.
De plek van de feitelijke woonplaats van de jeugdige is verantwoordelijk voor de jeugdhulp.
de afgeleide woonplaats: Een jeugdige krijgt de woonplaats van degene die het gezag over hem uitoefent 
Woonplaatsdit is het adres waar iemand juridisch bereikbaar is. Dit is dus de plek waar iemand feitelijk woont. Kan dus afwijken van de eigenlijke verblijfplaats van een jeugdige, bijvoorbeeld als de jeugdige tijdelijk in een pleeggezin verblijft (dit is dan zijn feitelijke verblijfplaats). 
Huwelijk: om te kunnen trouwen moeten beide partners in alle gevallen min 18 jaar zijn (ook als het meisje zwanger is bijvoorbeeld). (Als de jongeren 18 of ouder zijn hebben zij geen toestemming van hun ouders nodig om te trouwen.) Dit om huwelijksdwang te voorkomen.
Neven en nichten kunnen alleen trouwen als zij ouder dan 18 zijn en een beëdigde verklaring afeggen dat zij uit vrije wil met elkaar trouwen/geregistreerd partner worden.
Handlichting:de jongere doet een verzoek aan de kantonrechter om hem voor bepaalde rechtshandelingen handelingsbekwaam te verklaren (bijvoorbeeld als hij werkt bij het familiebedrijf. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en twee dagbladen van de woonplaats van de jeugdige zodat iedereen op de hoogte is.