Samenvatting Kabinetten,galerijen en musea / druk Heruitgave het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden

-
ISBN-10 9066303557 ISBN-13 9789066303553
1638 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kabinetten,galerijen en musea / druk Heruitgave het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden". De auteur(s) van het boek is/zijn Ellinoor Bergvelt Debora Jacoba Meijers Mieke Rijnders. Het ISBN van dit boek is 9789066303553 of 9066303557. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Kabinetten,galerijen en musea / druk Heruitgave het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden

 • 0 Inleiding

 • Wat zijn volgens de historicus en filosoof Krzysztof Pomian verzamelingen? 
  Groepen van voorwerpen uit de natuur of door mensen gemaakt die tijdelijk of definitief buiten het circuit van economische activiteiten worden gehouden, een bijzondere bescherming genieten en tentoongesteld worden 
 • Welke twee typen verzamelingen zijn globaal te onderscheiden?
  De encyclopedische verzameling, die in de zestiende en zeventiende eeuw tot bloei kwam en de gespecialiseerde verzameling die in de moderne tijd domineert. 
 • 0.1 De encyclopedische verzameling 1500-1800

 • Wat wordt gewoonlijk het beginpunt van het 'moderne'  verzamelen in Europa genoemd? 
  De verzamelingen van Karel V en zijn broer Jean, hertog van Berry.
 • Wat voor functie hadden de verzamelingen van Karel v en zijn broer?
  Een meervoudige functie: zij bestonden voor een groot deel uit kleine kostbaarheden en fungeerden, behalve als een zichtbaar teken van hun status ook als een financiële reserveschat. 
 • 0.1.1 Microkosmos

 • Hoe werd in de Middeleeuwen over curiositas gedacht? 
  Zij werden vooral als een zonde beschouwd.
 • En hoe dacht men over curiositas ten tijde van de renaissance? 
  De belangstelling voor alles wat afwijkt van het vertrouwde werd in toenemende mate als een positieve eigenschap gewaardeerd. 
 • Hoe beschouwde men de verzamelingen die ontstonden in de tijd van de ontdekkingsreizen, het ontdekken van antieke culturen en de verbetering van de telescoop en microscoop? 
  Als een microkosmos
 • Wat moest de verzameling weerspiegelen?
  In haar rijkdom de verscheidenheid en schone ordening van de natuur, oftewel de volheid van Gods schepping. 
 • Waarom waren encyclopedische verzamelingen in de praktijk minder universeel dan met op grond van de opvatting van de verzameling als een microkosmos zou mogen verwachten? 
  Het was ondoenlijk om alles te verwerven en een plaats te geven. Ook was het zo dat het gewone nu eenmaal veel minder aantrekkelijk was dan het zeldzame, vreemde en kostbare. 
 • 0.1.2 Verzamelmotieven

 • Waar stond een encyclopedische verzameling in dienst van?
  Van het streven naar kennis, waarbij de aard van die kennis anders was dan wat wij daar nu onder verstaan. 
 • Hoe noemt de Antwerpse geleerde Samuel Quiccheberg de encyclopedische verzameling? 
  Een middel om een buitengewone kennis en bewonderenswaardig inzicht te verkrijgen. 
 • Hoe heet zijn inventarisatie van een ideale verzameling en uit welk jaartal is dat? 
  Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi uit 1565. In het Nederlands: Opschriften of titels van het meest rijke theater.
 • Hoe duidt Quiccheberg zijn ideale museum aan?
  Als theatrum sapientiae, waarbij sapientia zowel door wijsheid als door kennis vertaald kan worden.
 • Wat zegt de Duitse taalkundige Laurentius Albertus over de verzameling van Johann Egolph von Knörringen, bisschop van Augsburg? 
  Hij noemt het een alomvattende encyclopedie.
 • Wat omvatte de verzameling van de bisschop van Augsburg?
  Een bibliotheek en een Kunstkammer. De laatste bood als visuele bron van kennis over de wereld een aantrekkelijke aanvulling op de schriftelijke bronnen. 
 • Wat voor motieven voor het aanleggen van een verzameling noemt Albertus nog meer? 
  De behoefte aan decoratie en variatie. 
 • Wat verleende het bezit van rariteiten aan collectioneurs?
  Een benijdenswaardig aanzien. 
 • Wat is de visie van de Amerikaanse kunsthistoricus Thomas Da Costa Kaufmann over de verzameling van Rudolf II, een Habsburgse keizer?
  Hij beschouwt Rudolfs' verzameling als een vorm van 'representatio' (een zichtbaar maken van status en macht).
 • Hoe denkt de Franse Kunsthistoricus Antoine Schnapper over de verzameling van Rudolf II? 
  Hij ziet in Rudolfs Kunstkammer een poging om, net als particuliere verzamelaars dat deden, specimina van al het bekende in huis te halen om zo een wereld in het klein, een microkosmos, te creëren. 
 • Hoe denkt Gabriel Kaltemarckt over de Kunstkammer?
  Hij beveelt hem aan als visuele geheugensteun, een aangename en leerzame aanvulling op de geschreven bronnen over het verleden en hij wijst op de voorbeeldfunctie van afbeeldingen. 
 • Welk motief kan ook aan het stichten van een Kunstkammer ten grondslag liggen? 
  Een artistiek-ambachtelijk educatief motief. De verzameling als leermiddel voor in kunst geïnteresseerden en aankomende kunstenaars. 
 • Waarvoor beveelt Kaltemarckt de Kunstkammer nog meer aan? 
  Als sieraad voor het hof en als bijdrage een zijn luister. 
 • Welk motief voor het stichten van een Kunstkammer bestond er nog meer? 
  Het religieus motief
 • Werd dat religieuze motief altijd door iedereen en in ieder tijdperk gewaardeerd? 
  Nee, in de Nederlanden werd het vaak als ijdel beschouwd. Men moest zich bekommeren om de ziel en niet trachten aardse schatten te verzamelen die toch alleen maar vergankelijk waren. 
 • Hoe rechtvaardigden verscheidene verzamelaars m.b.t. het religieuze motief zich? 
  Door hun belangstelling te rechtvaardigen door zich te beroepen op relevante Bijbelplaatsen of verheven motieven. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wie had in München een maatstaf opgesteld waaraan lange tijd alle nieuw te bouwen kunstmusea zich moesten meten? 
Klenze met de classicistische Glyptothek met klassieke beeldhouwkunst en de  renaissanceistische Alte Pinakothek met schilderkunst
Waar lag de prioriteit voorlopig? 
Bij de kunst, aangezien de wetenschap elders in de stad naar verhouding redelijk goed behuisd was. 
Wat was ieder waar kunstwerk voor Schinkel? 
Een echt unicum op de wereld. De mens zou alleen dan voortbouwen aan de geschiedenis wanneer hij niet stil bleef staan bij datgene wat reeds voorhanden was, maar daarop voort zou gaan. 
Wat deden de, aanvankelijk vooral uit Duitsland aangetrokken,  professoren? 
Ze werkten met de collecties en zorgden voor hun verdere uitbreiding, onder andere door expedities naar verschillende delen van het uitgestrekte Russische rijk en verder. 
Naar welke schilders ging de voorkeur van de aartshertogen uit? 
Naar werk van op dat moment in de Spaanse Nederlanden werkende kunstenaars. 
Kwamen de begrippen 'verzamelaar' en 'collectie in de het midden van de zeventiende eeuw voor? 
Nauwelijks. In documenten uit die tijd treft men wel de term 'liefhebber'aan, waarmee soms - maar niet altijd-  een verzamelaar van kunst
 antiquiteiten of naturalia werd aangeduid. 
Wat blijft onverminderd actueel?
Serota's zoektocht om een balans te vinden tussen 'experience' en 'interpretation'. 
Wat zijn musea in plaats van oorden voor contemplatie, wetenschap of educatie geworden? 
Plekken waar je heengaat om iets te beleven. 
Wat is niet alleen veranderd onder invloed van de media-samenleving?
De verhouding van de kijker tot het kunstwerk, ook de beeldende kunst zelf is performatief, gericht op interactie en participatie. 
Waar lijkt de voorkeur voor het thematische en voor de confrontatie vooral op terug te voeren?
Op de kwaliteit van de verrassing die deze presentatievormen aanhangt.