Samenvatting Kern van het bestuursrecht

-
ISBN-10 9462905940 ISBN-13 9789462905948
140 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Kern van het bestuursrecht
 • Raymond Schlössels
 • 9789462905948 of 9462905940
 • 2020

Samenvatting - Kern van het bestuursrecht

 • 1 hoofdstuk 1 introductie en overzicht

 • Openbaar bestuur
  - dat deel van de overheid dat zich bezighoudt met besturen
  - is actief op verschillende overheidsniveaus
  - behartigd het algemeen belang en publieke taken
  - dienende functie
  - reguleert en stuurt onder meer de activiteiten van burgers
  - heeft bewegingsvrijheid nodig
 • Besturen
  Het ordenen, reguleren en sturen van activiteiten, dan wel het (finanieel) beïnvloeden van rechtsposities van burgers
 • Hoofdtaak van de regering
  Het maken van algemene regels bij algemene maatregel van bestuur (AMvB)
 • Verzorgingsstaat
  Er is sprake van een overheid die zich met virjwel alle aspecten vna het maatschappelijk leven bemoeit
 • Bevoegdheden van bestuur
  - algemeen verbindende voorschriften vaststellen
  - verlenen van vergunningen
  - handhavingsbevoegdheden
  - vrijstelling van algemeen verbindende voorschriften verlenen
 • 3 strakke regels in de democratische en sociale rechtsstaat
  - beginsel van wetmatigheid van bestuur
  - specialiteitsbeginsel
  - waarborgdimensie en instrumentele dimensie
 • Bestuursbevoegdheid
  - neemt een centrale positie in binnen het bestuursrecht
  - gebaseerd op de wet
  - het betreft een bevoegdheid op basis waarvan het bestuur publieke belangen behartigd ter regulering van het maatschappelijk leven
  - grond- en mensenrechten spelen een belangrijke rol bij de normering van iedere bestuursactiviteit
  - gesloten stelsel
 • Publiekrechtelijke bevoegdheid
  Iedere bevoegdheid van een overheidsorgaan om positief recht vast te stellen of te handhaven
 • Positief recht
  Geldend of afdwingbaar recht
 • Publiekrechtelijke bevoegdheden
  - kunnen per definitie alleen door een overheidsorgaan worden uitgeoefend
  - deze bevoegdheid vindt in de regel eenzijdig plaats
  - deze bevoegdheid vindt plaats met inachtneming van geschreven en ongeschreven publieke rechtsnormen
 • Formeel bestuursrecht
  Ziet op de procedures inzake de totstandkoming van besluiten, de vorm en inrichting van deze besluiten en de procedures met betrekking tot de rechtsbescherming.
 • Bestuursprocesrecht
  Regelt procedures die voorafgaan aan een beroep op een bestuursrechter
 • Besluitvormingsrecht
  Bevat regels over de totstandkoming van een besluit
 • Materieel bestuursrecht
  Heeft in de hoofdzaak betrekking op de inhoud van besluiten Zo is een bepaling in een bestuurswet waarin staat op welke gronden een vergunning mag worden geweigerd materieelrechtelijk van aard.
 • Détournement de pouvoir
  De wetgever heeft bestuursorganen verboden om de bevoegdheid tot het nemen van een besluit voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. Zie Art. 3:3 Awb
 • Oorzaak versnipperde structuur van het bijzonder bestuursrecht
  Houdt verband met de opkomst van de verzorgingsstaat in de 20e eeuw. Om complexe ontwikkelingen in de maatschappij te sturen voorzag de wetgever, telkens wanneer dit noodzakelijk werd geacht, in de bestuurswetgeving.
 • Discretie
  Het gaat hier om de ruimte die aan bestuursorganen kan toekomen bij het uitoefenen van aan hen toegekende bestuursbevoegdheden. Dit leidde tot de ontwikkeling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 • Staats- en bestuursrecht gaat over het volgende
  - de organisatie van de overheid: welke overheidsorganen zijn er en hoe zijn deze samengesteld
  - over welke bevoegdheden beschikken deze organen en op welke wijze worden deze bevoegdheden verkregen
  - hoe dienen deze bevoegdheden te worden uitgeoefend en welke rechtsnormen dienen hierbij in acht te worden genomen
  - wat zijn controlemogelijkheden op de bevoegdheidsuitoefening
 • Belanghebbende
  Een persoon of entiteit wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken
 • Typerend voor bestuursrechtelijke rechtsverhoudingen
  De invulling vindt niet alleen plaats door de wet- of regelgever, maar ook door een bestuursorgaan. Een bestuursorgaan kan in dit geval over bestuurlijke beslissingsruimte beschikken.
 • 3 bouwstenen bestuursrechtelijke rechtsverhoudingen
  1. Bestuursorgaan
  2. Bestuursbevoegdheid
  3. Eén of meer belanghebbenden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Kern van het bestuursrecht
 • Schlossels Stroink
 • 9879462901865
 • 5th

Samenvatting - Kern van het bestuursrecht

 • 1 Introductie en overzicht

 • Wat houdt het openbaar bestuur in Nederland in?
  Het openbaar bestuur meestal in verband gebracht met de overheid, bestuurt Nederland op gemeentelijk en op rijksoverheidsniveau. Besturen is het ordenen, reguleren en sturen van activiteiten, dan wel het (financieel) beïnvloeden van rechtsposities van burgers in het algemeen belang
 •  Wat houdt trias politica in?
  Drie staatsmachten: wetgever, bestuur en rechter. Het openbaar bestuur is actief op verschillende overheidsniveaus actief ( Rijk, provincie, gemeente) en wordt direct of indirect gecontroleerd.
 • 1.1 Besturen en bestuursrecht

 • Wat is besturen?
  Besturen is het ordenen, reguleren en sturen van activiteiten, dan wel het beïnvloeden van rechtsposities van burgers in het algemeen belang
 • Wat is de samenstelling van de regering?
  art. 42 GW Lid 1
  De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers
 • Wat is en waar bestaat de Staten Generaal uit?
  art. 50 GW
  De Staten-Generaal vertegenwoordigt het gehele Nederlandse volk en bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer
 • Leg uit wat centraal en decentraal bestuursniveau's inhouden en welke zijn er in Nederland?
  Regering bestuurt op centraal/ rijksniveau
  Koning en Ministerraad (Grondwet)
  Provincie en gemeente en waterschappen op decentraal niveau
  Provincie
  Provinciale Staten ( algemeen bestuur), Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur) en Commissaris van de Koning (Provinciewet)
  Gemeente
  Gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (Gemeentewet)
  Waterschap
  Gekozen bij een Besluit van de Provinciale Staten en bestaat uit een algemeen bestuur en dagelijks bestuur en een dijkgraaf of watergraaf  (Waterschapswet)
 • 1.1.1 Wat doet het bestuur?

 • Wat doet het bestuur van Nederland?
  Het bestuur regelt en stuurt via het nemen van besluiten. Besluiten betekenen een rechtshandeling verrichten. ( handeling met beoogd rechtsgevolg)
  Publieke taken -> feitelijke handelingen bijv. aanleggen van riolering
  Belasting heffen, welzijnsbeleid, bijstand, kinderbijslag.
 • 1.1.2 De ontwikkeling van het openbaar bestuur in vogelvlucht

 • Ontwikkeling twintigste eeuw openbaar bestuur.
  1)In de twintigste eeuw tot volle wasdom ontwikkeld
  2)Na de Tweede Wereldoorlog nog meer ontwikkeling, forse uitbouw van de bestuurlijke 
      organisatie ( van wieg tot graf)
  3)Vanaf de jaren tachtig ontstaan tegenkrachten tegen deze uitbouw
  4)Gevolg: privatisering en deregulering ( minder regels en vereenvoudiging van procedures)
 • Wie was Prof. dr. A.M. Donner?
  Staatsgeleerde die in zijn handboek de geschiedenis van het Nederlands bestuursrecht onderscheidt in drie perioden:
  1) Tot 1795
  Ned. gewesten  (eerste helft zestiende eeuw) onder één landsheer --> behoefte aan centrale regie: centrale regelingen gerelateerd aan economie/ onderwijs/ ketterij/ landloperij etc.
  Deze behoefte werd gestuit door de opstand van de Nederlanden tegen het Spaanse gezag/ Onder de Republiek der Verenigde Nederlanden ging de aandacht niet uit naar het realiseren van centraal gezag
  Armenzorg en verzorging van de zieken verschoof van de kerk naar de stedelijke overheden
  Al in de viertiende eeuw waterschappen op het platteland, maar afstemming met stedelijk bestuur was gebrekkig
  2) 1795-1848
  Na vestiging van de eenheidsstaat weer een versnelling van bestuursfunctie op centraal niveau. Opbouw heeft invloeden gehad van De Bataafse Republiek (1795-1806)/ Koninkrijk Holland/ grootste invloed was inlijving van Frankrijk (1810-1813) Onder Koning Willem I: Eerste Rijksdiensten ( bijv. belastingdienst) en inspecties ( bijv. voor het onderwijs), goede bevolkingsadministratie, stelsel van departementen kwam tot ontwikkeling.
  3) Na 1848
  De macht van de Koning Willem I was zo groot, dat wetmatigheid van bestuur erg zwak was, MEERENBERG ARREST van 1879
  Parlementair stelsel en politieke ministeriele verantwoordelijkheid. Realiseren van infrastructuur, sociale zekerheidswetten, sociale zekerheidsstaat, klassieke grondrechten, interventie of verzorgingsstaat, opkomst invloed Europese Unierecht
 • 1.1.3 Bevoegdheden en wetmatigheid van bestuur

 • Wat zijn algemeen verbindende maatregelen/ voorschriften?
  Wetten ( wet in formele zin gemaakt door regering en Staten Generaal art. 81 GW),  maar ook algemene maatregelen van bestuur ( bij koninklijk besluit) en diverse verordeningen( bijv. ministeriële verordeningen) Door bestuursorganen vastgestelde avv moeten op de wet steunen of daartoe herleidbaar zijn
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  = rechtszekerheidsbeginsel. Het beginsel van wetmatigheid van het bestuur/ mag alleen handelen volgens de wet
 • Wat is het specialiteitsbeginsel?
  Door de wetgever toegekende bevoegdheden aan het bestuur naar doel afgebakend
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Kern van het bestuursrecht
 • Raymond Johannes Nicolaas Schlössels
 • 9789089748065 of 9089748067
 • 2013

Samenvatting - Kern van het bestuursrecht

 • 1 Introductie en overzicht

 • Wat wordt bedoeld met 'formele rechtskracht'?
  Dit doet zich voor als de eiser het beroepstermijn heeft laten verstrijken.
  De burgerlijk rechter gaat in beginsel uit van de rechtmatigheid van het besluit indien de eiser de bestuursrechtelijke rechtsgang onbenut heeft gelaten.
 • 1.1 Besturen en bestuursrecht

 • door welk bestuur wordt Nederland bestuurt
  een openbaar bestuur
 • wat is het openbaar bestuur
  dat deel van de overheid dat zich bezig houdt met besturen.
  het openbaar bestuur is actief op verschillende overheidsniveaus
 • hoe is de controle van het openbaar bestuur georganiseerd
  controle vindt plaats door vertegenwoordigende organen:
  • college van burgemeester en wethouders wordt gecontroleerd door de gemeenteraad
  • ministers en de regering worden gecontroleerd door het parlement van de eerste en tweede kamer
 • Bestuursrecht kan opgesplitst worden in twee functies. Welke zijn dit, en wat houden ze in?
  1. Instrumentele functie: De overheid bemoeit zich actief met de samenleving en verschaft hiervoor de juiste middelen.


  2. Waarborgfunctie: De overheid biedt bescherming van de burger tegen de overheid.
 • hoe is het openbaar bestuur opgebouwd
  • bestuur op rijksniveau - de regering
  • bestuur op decentraal niveau - de gemeente, de provincie
  • de Waterschappen
 • Wat is de leidraad van het openbaar bestuur
  het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang.
  het openbaar bestuur heeft een dienende functie.
 • wie bepaalt waar de behartiging van het algemeen belang op moet zijn gericht
  de wetgever. bv verboden een bouwwerk te bouwen zonder een vergunning
 • hoe worden algemene belangen ook wel genoemd
  publieke belangen
  bv het bieden van sociale zekerheid, het bewaken van de openbare orde, het beschermen van de natuur
 • 1.1.1 Wat doet het bestuur?

 • wat doet het openbaar bestuur
  • het openbaar bestuur reguleert en stuurt onder meer activiteiten van burgers.vaak door het nemen van besluiten.
  • het openbaar bestuur behartigt diverse publieke taken (bv defensietaak)
 • op welke niveaus opereert het openbaar bestuur
  • gemeente bestuur - verlenen van vergunningen, hondenbelasting, vaststellen bestemmingsplannen, etc.
  • provincie bestuur - toezicht op gemeentelijke begroting, ruimtelijke ordening/inpassingsplan, etc
  • rijksniveau - studiefinanciering, besluiten over luchthavens, etc
 • wat zijn zelfstandige bestuursorganen
  onderdelen van het openbaar bestuur (op rijksniveau), die relatief los staan van de ministeries.
  bv het UWV ( wia uitkeringen), de sociale verzekeringsbank (kinderbijslag)
 • 1.1.2 De ontwikkeling van het openbaar bestuur in vogelvlucht

 • wat houdt de interventiestaat of verzorgingsstaat in
  de overheid bemoeit zich met vrijwel alle aspecten van het maatschappelijk leven (van de wieg tot het graf)
 • welke tegenkrachten ontstonden op reactie van overmatig overheidsbemoeienis
  • privatisering: het overlaten van bepaalde overheidsactiviteiten aan particulieren
  • deregulering: het streven naar minder regels
 • beschrijf in het kort de geschiedenis van het Nederlands bestuursrecht
  • < 1795:bestuursfunctie vooral op plaatselijk niveau. stedelijke heffingen. stedelijke overheden namen taken van de kerk over, zoals armenzorg, ziekenzorg. goede drinkwatervoorziening. daarna ontstaan van centrale regelingen (plakkaten) tegen bv bedelarij, ketterij, onderwijswetgeving, inpoldering.
  • 1795-1848: vestiging centrale eenheidsstaat (de Bataafse republiek, het koninkrijk Holland, inlijving bij Frankrijk). bevolkingsadministratie, financieel beheer, handhaving openbare orde. aanleg van bruggen en kanalen (Willem I). ontwikkeling parlementaire stelsel (aan banden leggen zelfstandige bevoegdheden van de koning)
  • > 1848: voortdurende groei van de bestuurswetgeving. van nachtwakersstaat tot sociale rechtsstaat
 • wat houdt de nachtwakersstaat in
  de overheid heeft een terughoudende visie op de taken die zij moet verrichten. veel ruimte voor particulier initiatief. slechts beperkte overheidstaken: defensie, orde en veiligheid, realiseren van infrastructuren
 • wat houdt de sociale rechtsstaat in
  de overheid bemoeit zich steeds meer met het sociaal leven. ontstaan van wetten zoals de Hinderwet, woningwet. de overheid garandeert de rechten van burgers door algemene regels en door rechspraak.
  sociale rechtsstaat werd na WO II gerealiseerd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • Kern van het bestuursrecht
 • R J N Schlössels, F A M Stroink van C L G F H Albers, S Hillegers
 • 9789089743183 of 9089743189
 • 3e [geactualiseerde] dr.

Samenvatting - Kern van het bestuursrecht

 • 1 Introductie en overzicht

 • Wat is het verschil tussen overheid en openbaar bestuur?
  Het openbaar bestuur is een onderdeel van de overheid dat zich bezig houdt met besturen. Je vindt openbaar bestuur op verschillende overheidsniveaus. 
 • Wanneer krijg je bevoegdheden?
  1. Legaliteitsbeginsel
  2. Specialiteitsbeginsel
  3. Detournement de pouvoir
 • Door wie wordt het openbaar bestuur direct of indirect gecontroleerd?
  Door een vertegenwoordigend orgaan, zoals bv de gemeenteraad.
 • Hoe verkrijg je bevoegdheden?
  1. Attributie art. 10:22 Awb jo art. 143 GW
  2. Delegatie art. 10:13 Awb jo 10:15 Awb jo 10:14 Awb
  3. Mandaat art. 10:1 jo 10:2 jo 10:3 jo 10:7 Awb
 • Welke openbare besturen ken je?
  Regering.
  College van B&W
  College van GS
  Dagelijks bestuur Waterschap
 • Wat betekent beslissingsmandaat?
  De bevoegdheid om in naam van een ander besluiten te nemen.
 • Wat doet het openbaar bestuur?
  Het regelt en stuurt het maatschappelijk leven.  Dit doet zij op basis van wetten waarin bevoegdheden en regels gesteld zijn.
 • Wat betekent algemeen mandaat?
  Art. 10:5 Awb. Je krijgt algemene toestemming (non-stop) dat gemeente feestje mag organiseren. Dit moet schriftelijk en gaat niet op functie maar op naam
 • Wat is het verschil tussen het openbaar bestuur en besturen van bv stichtingen.
  Het bestuur van een stichting behartigt een privaatrechtelijk belang van de rechtspersoon. Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang. Hier ligt het publiekrecht aan ten grondslag. De besturen van Stichtingen en verenigingen baseren zich meer op privaatrecht. Wat het algemeen belang is wordt bepaald door democratisch gekozen groep (regering en staten generaal).
 • Welke 2 soorten bestuursrechten heb je?
  1. Algemeen bestuursrecht
  2. Bijzonder bestuursrecht
 • Wat betekent algemeen bestuursrecht?
  Hier worden onderwerpen behandeld die in het hele bestuursrecht van toepassing zijn.
 • Wat betekent bijzonder bestuursrecht?
  Rechtsregels zijn gericht op specifieke gebieden binnen het rechtsgebied en staan in speciale wetten. Dit gaat voor algemeen bestuursrecht
 • Wanneer is een bestuursorgaan publiekrechtelijk bevoegd?
  In de meeste gevallen is de bevoegdheid van een bestuursorgaan terug te vinden in een wet in materiële zin of in beleidsregels (arrest Kromhout/Rijkswaterstaat). Ook heeft een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid als de beslissing is gebaseerd op een ongeschreven publiekrechtelijke rechtsbeginsel.
 • Rechtsregel arrest Kromhout/Rijkswaterstaat?
  Er moet sprake zijn van op een beleidsregel gebaseerde beslissing waaraan algemene bekendheid is gegeven in een door een bevoegd gezag publicatieblad kan worden aangemerkt als een publiekrechtelijke rechtshandeling.
 • Rechtsregel arrest Long Lin?
  Toepassing van het publieke taakcriterium zorgt ervoor dat er sprake is van een beschikking ook als er geen publiekrechtelijk bevoegdheid is .
  VB wateren zijn eigendom van de staat
 • Wat is een openbaar lichaam?
  Art. 2:1 BW. Ookwe publiekrechtelijke rechtspersoon genoemd. Ze hebben rechtspersoonlijkheid. 
  1. Staat
  2. Gemeente
  3. Waterschap
  4. Provincie
 • Wat is een bestuursorgaan?
  Art 1:1 Awb. Alleen hun mogen publiekrechtelijke rechtshandelingen verrichten. Is alleen zelfstandig als er geen sprake is van ondergeschiktheid aan de minister.
 • Welke soorten bestuursorganen zijn er?
  1. A-orgaan art. 1:1 lid 1 sub a Awb
  2. B-orgaan art. 1:1 lid 1 sub b Awb
 • Wanneer ben je geen bestuursorgaan?
  Art. 1:1 lid 2 Awb. Hierin staan de uitzonderingen
 • Rechtsregel arrest stichting bevordering kwalitatieve leefomgeving schiphol?/ arrest stichting sillicose
  Organen van publiekrechtelijke rechtspersonen die geldelijke uitkeringen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken kunnen ook b-organen zijn als ze voldoen aan twee cumulatieve vereisten:
  1. Financiële vereisten
  2. Inhoudelijke vereiste
 • Rechtsregel arrest LTO Noord?
  Art. 1:2 lid 3 Awb. Als een belangenorganisatie opkomt voor de belangen van haar leden, dan komt ze daarmee op voor het collectieve belang van de organisatie tenzij het tegendeel blijkt. Dit moet wel in de statuten staan!
  voorwaarden:
  1. Rechtspersoon art. 2:3 BW
  2. Algemeen/collectief belang
  3. Statuten staat doelstelling vermeld
  4. Feitelijke werkzaamheden
  5. Specifiek zijn omschreven
 • Rechtsregel arrest stichting openbare ruimte?
  Is een rechtspersoon belanghebbende als bedoeld in art. 1:2 lid 1 jo 3 Awb is bepalend of de rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens feitelijk werkzaamheden in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb
 • Wat is een belanghebbende?
  Art. 1:2 lid 1 Awb. Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken
 • Soorten belanghebbenden?
  1. Direct-belanghebbende
  2. Derde belanghebbende (OPERA)
  3. Afgeleid belanghebbende
  4. Parallel belanghebbende
  5. Actueel belanghebbende
 • Wat betekent normadressaat?
  Men is geadresseerde als het besluit is gericht aan betrokkenen en als de rechtspositie van de geadresseerde door de inhoud van het besluit wordt bepaald.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 5:

 • Kern van het bestuursrecht
 • Raymond Johannes Nicolaas Schlössels
 • 9789462901865 of 9462901864
 • 2017

Samenvatting - Kern van het bestuursrecht

 • 1.1.5 Bestuursrecht: formeel en materieel

 • Het bestuursrecht houdt zich bezig met de rechtsverhouding(en) tussen het bestuur en burgers.
  Onder het bestuursrecht kan meer in het algemeen worden verstaan het recht dat de relatie tussen het openbaar bestuur en burgers normeert.
  Een belangrijk onderdeel van het bestuursrecht ziet vervolgens op de vraag over hoe een belanghebbende burger in rechte kan opkomen tegen een besluit van het bestuur als hij het daar niet mee eens is.
  Evenals bij het burgerlijk recht en het strafrecht wordt in het bestuursrecht onderscheid gemaakt tussen formeel recht en materieel recht.
  Formeel bestuursrecht: het bestuursprocesrecht, procedures van bezwaar en administratief beroep, procedureregels over tot stand komen besluiten.
  Materieel bestuursrecht: regelt de rechten en/of plichten die op grond van de bestuurswetgeving op de burger en het bestuur rusten.
 • Wat is formeel bestuursrecht?
  Het bestuursprocesrecht, procedures van bezwaar en administratief beroep, regels over bezwaar, administratief beroep en bestuursrechtspraak, procedureregels over tot stand komen besluiten.
 • Formeel bestuursrecht:
  het bestuursprocesrecht, procedures van bezwaar en administratief beroep, regels over bezwaar, administratief beroep en bestuursrechtspraak, procedureregels over tot stand komen besluiten.
 • Wat is materiaal bestuursrecht?
  Materiaal bestuursrecht heeft betrekkking op de inhoud. Ofwel regelt de rechten en/of plichten die op grond van de bestuurswetgeving op de burger en het bestuur rusten.
 • Materieel bestuursrecht:
  Regelt de rechten en/of plichten die op grond van de bestuurswetgeving op de burger en het bestuur rusten.
 • 1.1.6 Het bijzonder deel en algemeen bestuursrecht

 • Wat wordt geregeld in het algemene deel van het bestuursrecht?
  Het algemene deel normeert de besluiten die op basis van bijzondere wetgeving kunnen worden genomen. 
  • Besluitvormingsrecht 
  • Rechtsbeschermingsrecht 
  • Overig
 • Algemeen deel bestuursrecht:
  normeert de besluiten die op basis van bijzondere wetgeving kunnen worden genomen.
  - besluitvormingsrecht
  - rechtsbeschermingsrecht
  - overig.
 • Wat wordt geregeld in het bijzonder deel van het bestuursrecht?
   Dit deel van het bestuursrecht houdt zich bezig met de ordening en regulering van een bepaald aspect van het maatschappelijk leven. De Algemene wet bestuursrecht vervangt de bijzondere wetgeving niet.
 • Bijzonder deel bestuursrecht:
  dit deel houdt zich bezig met de ordening en regulering van een bepaald aspect van het maatschappelijk leven. De Awb vervang de bijzondere wetgeving niet. De Awb moet in samenhang met een bijzondere wet worden geraadpleegd.
 • Wat is het doel van de algemene wet bestuursrecht?
  De Algemene wet bestuursrecht heeft tot doel om algemene leerstukken van het bestuursrecht en algemene bestuursrechtelijke normen te codificeren. De Algemene wet bestuursrecht moet in samenhang met een bijzondere wet worden geraadpleegd.
 • 2.1 De rechtsverhouding tussen bestuur en burgers

 • Wat verstaan we onder een bestuursorgaan?
  Een bestuursorgaan is een orgaan van de overheid, niet zijnde een rechtsprekend of wetgevend orgaan, dat is belast met de behartiging van specifieke publieke belangen.
 • Bestuursorgaan:
  een orgaan van de overheid, niet zijnde een rechtsprekend of wetgevend orgaan, dat is belast met de behartiging van specifieke publieke belangen
 • Wat verstaan we in de zin van bestuursrecht onder "belanghebbende"?
  Een belanghebbende is een persoon of entiteit wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is (art. 1:2 Awb)
 • Belanghebbende (1:2 Awb):
  een persoon of entiteit wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is.
 • De rechtsverhouding tussen een bestuursorgaan en belanghebbende wordt meestal beheerst door een bestuursbevoegdheid, de juridische basis voor het nemen van besluiten. Op basis van een bestuursbevoegdheid kan een bestuursorgaan de inhoud van een bestuursrechtelijke rechtsverhouding concreet invullen.
 • Bestuursbevoegdheid:
  de juridische basis voor het nemen van besluiten
 • Noem drie bouwstenen voor bestuursrechtelijke rechtsverhoudingen.

  1. Bij bestuursrechtelijke rechtsverhoudingen is steeds een bestuursorgaan betrokken.

  2. Vaak zijn er ook burgers bij een bestuursrechtelijke rechtsverhouding betrokken. Deze treden vaak op de voorgrond als belanghebbende.

  3. De rechtsverhouding tussen een bestuursorgaan en belanghebbende wordt meestal beheerst door een bestuursbevoegdheid, de juridische basis voor het nemen van besluiten.
 • Wat verstaat het Awb onder besluit?
  Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (Art 1:3 lid 1 Awb)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Partiële handhaving
Een bestuursorgaan wil een overtreding van een bepaald voorschrift maar tot op zeker hoogte handhaven.

(bijvoorbeeld alleen overdag of 's nachts)
Gedogen
Niet handhaven in een onrechtmatige situatie. Dit gebeurt vooral in overgans- en overmachtsituaties.

- uitdrukkelijk gedogen: door mondelinge of schriftelijke verklaring
- stilzwijgend gedogen
De beginselplicht tot handhaving
In geval van overtreding van een wettelijk voorschrift zal het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in deze regel van deze bevoegdheid gebruik moet maken.

alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden of van een situatie waarin handhaving erg onevenredig zou uitpakken (ook wanneer het gaat over pietluttige overtredingen die het algemeen belang geen schade toebrengen), kan het bestuursorgaan besluiten om niet tot handhaving over te gaan.
Cumulatie van sancties
Voor dezelfde overtreding kunnen soms verschillende sancties na(aast) elkaar worden opgelegd.
Cautie
 de mededeling aan een verdachte dat deze het recht heeft om te zwijgen.
Nulla poena
het handelen van bevoegd gezag moet gebaseerd zijn op een vooraf aanwezige bepaling. Het voorkomt dat de wetgever met terugwerkende kracht regels kan opleggen.
Ne bis in idem
Verbod op dubbele bestraffing, neergelegd in art. 5:43 Awb
Onschuldpresumptie
Art. 5:41 Awb, het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.
Bestuurlijke boete
Bestuursrechtelijke sanctie , opgenomen in afdeling 5.4 Awb.

"de bestraffende sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom"

wordt opgelegd door een bestuursorgaan zelf

moet worden aangemerkt als bestraffende sanctie
Invorderingsbeschikking
Het besstuursorgaan moet bij beschikking tot invordering van de vebreurde dwangsom beslissen. (de overtreder kan deze beslissing aanvechten)