Samenvatting Kern van het Europees recht

-
ISBN-13 9789462905733
128 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kern van het Europees recht". De auteur(s) van het boek is/zijn J W van de Gronden, J Krommendijk, A Looijestijn Clearie, S J Tans & H C F J A de Waele. Het ISBN van dit boek is 9789462905733. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Kern van het Europees recht

 • 1.1.1 Inleidende opmerkingen

 • Wat betekent het begrip 'supranationaal'?
  De term supranationaal verwijst naar een organisatie of orgaan boven ('supra') de lidstaten. Lidstaten hebben bevoegdheden overgedragen aan dergelijke organen en hebben daar niet langer de volledige controle over.
 • Waar verwijst de term supranationaal naar?
  Dit verwijst naar een organisatie of orgaan die boven de lidstaten staan. Lidstaten hebben bevoegdheden overgedragen aan dergelijke organen en hebben hier niet meer de volledige controle over.
 • Noem voorbeelden van supranationale organisaties.
  1. Europese Commissie
  2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie
  3. Het Europees Parlement
 • Noem een paar voorbeelden van supranationale organisaties.
  Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Parlement.
 • Wat betekent het begrip 'intergouvernementeel'?
  De term intergouvernementeel maakt duidelijk dat er afspraken of organisaties tussen ('intern') lidstaten zijn waarover lidstaten grotendeels de controle hebben.
 • Wat betekent de term intergouvernementeel?
  Dit zijn afspraken of organisaties tussen de lidstaten waarover lidstaten grotendeels controle hebben.
 • Noem een voorbeeld van een intergouvernementele instelling
  De Europese Raad
 • Noem een voorbeeld van een intergouvernementele organisatie.
  De Europese Raad, hier is unanimiteit vereist voor besluiten.
 • Noem een kenmerk van een intergouvernementele instelling
  Er is unanimiteit vereist voor het aannemen van besluiten (door de   Europese Raad, als je kijkt naar vb hierboven). Alle lidstaten moeten met het besluit instemmen. Lidstaten kunnen dus niet tegen hun wil aan bepaalde besluiten worden gebonden.
 • 1.2 1951-1965: De oprichtingsfase - Nooit meer oorlog

 • Wat was het Verdrag van Parijs?
  Met dit verdrag is de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht in 1951. De zes oprichtende landen waren Nederland, België, Italië, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.
 • Welke gemeenschap was de eerste Europese samenwerking? En welke landen deden mee?
  De Europese samenwerking begon met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) IN 1951 opgericht met het Verdrag van Parijs. De zes oprichtende landen waren Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië.
 • Wat was de drijfveer achter de oprichting van de EGKS?
  Een einde maken aan de steeds terugkerende oorlogen op het Europese continent.
 • Wat was het voornaamste drijfveer van de oprichting van de EGKS?
  De voornaamste drijfveer achter de oprichting was om een einde te maken aan de steeds terugkerende oorlogen op het Europese continent.
 • Wat werd opgericht in 1945?
  De Verenigde Naties (VN)
 • Noem nog andere organisaties die terugkerende oorlogen wilden voorkomen
  1. De Verenigde Naties (1945)
  2. De Raad van Europa
 • Welk Europees samenwerkingsverband kwam er hierna?
  De Raad van Europa, met toentertijd 10 lidstaten wat nu is uitgegroeid tot 47 landen.
 • Welke verdrag werd er aangenomen door de Raad van Europa?
  Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en daarbij hoort het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) --> beoordeelt klachten over schendingen van het EVRM.
 • Welk belangrijk verdrag is aangenomen binnen de Raad van Europa?
  Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
 • Op welke drijfveer is de NAVO ontstaan?
  De NAVO is gestoeld op het idee van collectieve veiligheid en wederzijdse (militaire) samenwerking.
 • Wat doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)?
  Dit maakt deel uit van de Raad van Europa en beoordeelt klachten over schendingen van het EVRM in een van de 47 aangesloten lidstaten.
 • Welk samenwerkingsverband werd opgericht met het idee van collectieve veiligheid en militaire samenwerking?
  De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), oorspronkelijk 12 Europese landen en Canada en de VS, nu 29 leden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de implementatieverplichting?
Op nationaal niveau moeten regels worden vastgelegd om de doelen van een richtlijn te verwezenlijken.
Wat zijn richtlijnen?
Richtlijnen zijn juridisch bindende handelingen. Ze zijn altijd gericht aan lidstaten, die verplicht zijn om er een vervolg aan te geven.
Noem kenmerken van de verordeningen
1. Het gaat om een algemene regeling die een groot, doorgaans onbepaald aantal gevallen of personen bestrijkt. Verbindend in al hun onderdelen, wat betekent dat men er op geen enkel punt van mag afwijken.


2. Verordeningen zijn rechtstreeks toepasselijk; ze hoeven dus niet in nationaal recht te worden omgezet. (ook geldt er een schrijfverbod: lidstaten mogen verordeningen niet implementeren in hun nationale recht)

3.  Sommige verordeningen hebben een follow-up nodig: dat zijn aanvullende regels die nodig zijn om de inhoud te operationaliseren op lidstatelijk niveau.

4. Verordeningen zijn krachtig. Als ze voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn, hebben ze 'verticale' als 'horizontale' directe werking.
Waar verwijst de term 'secundair EU-recht' naar?
Het verwijst naar de bindende handelingen opgesomd in art 288 VWEU.
Waar bestaat het secundair EU-recht uit?
1. Verordeningen
2. Richtlijnen
3. Besluiten
Noem voorbeelden van algemene beginselen.
- non-discriminatie
-rechtszekerheid
-transparantie
-eerbiediging van opgewekt vertrouwen
Uit welke 5 onderdelen bestaat het primair EU-recht?
1. Basisverdragen
2. Wijzigingsverdragen
3. Toetredingsverdragen
4. Protocollen
5. Algemene beginselen
Wat zijn protocollen en wat bestrijken ze inhoudelijk?
Protocollen zijn gehecht aan basisverdragen en zijn volledig juridisch bindend en ze bezitten een primairrechtelijke status. Inhoudelijk bestrijken ze heel diverse onderwerpen.
Hebben deze vier wijzigingsverdragen nog direct belang?
Nee, op het moment van hun inwerkingtreding werden immers alle beoogde veranderingen doorgevoerd in de basisverdragen.
Noem de vier wijzigingsverdragen die ook tot het primaire EU-recht horen.
1. Europese Akte (1986)
2. Het Verdrag van Amsterdam (1997)
3. Het Verdrag van Nice (2001)
4. Het Verdrag van Lissabon (2007)