Samenvatting Kern van het internationaal publiekrecht

-
ISBN-10 9089744746 ISBN-13 9789089744746
1724 Flashcards en notities
77 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kern van het internationaal publiekrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn André Nollkaemper. Het ISBN van dit boek is 9789089744746 of 9089744746. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Kern van het internationaal publiekrecht

 • 1 Begrip en aard van het internationaal publiekrecht

 • Internationaal publiekrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Internationaal publiekrecht heeft een mondiale ambitie.

 • waarom hebben wij internationaal recht?
  onderlinge afhankelijkheden
 • 1.1 Inleiding

 • Internationaal publiekrecht heeft een mondiale ambitie: globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten. 

  Internationaal recht is bepalend van belang voor nationaal recht en heeft alleen een praktisch effect als staten nationaal publiekrecht het nationaal recht doordringt. 

 • De wereldwijde ambitie en toepasselijkheid van internationaal publiekrecht betekent niet dat internationaal recht ver afstaat van de nationale rechtsorde. Integendeel. Het heeft praktisch alleen effect als staten het doorvoeren in hun nationale orde. Het gevolg is dat het internationaal recht het nationale recht doordringt. NL heeft er groot belang bij en staat in vergaande mate open.

 • Wat is het rechtsgebied van internationaal publiekrecht?

  Internationaal publiekrecht is wereldwijd van toepassing.

 • Internationaal recht is wereldwijd van toepassing
 • wat zorgt voor onderlinge afhankelijkheden?
  globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen
 • Veel regels van internationaal recht hebben ook een mondiale ambitie. Globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten.
 • Interdependentie leidt tot de noodzaak van verdere ontwikkeling van het internationale recht.

 • Internationaal recht is van bepalend belang voor nationaal recht. Het nationale recht is verweven geraakt met het overkoepelende internationale recht.
 • Waarom is internationaal recht zo belangrijk voor Nederland?
  Nederland is een klein land met weinig politieke macht. Internationaal recht beschermt dit soort kleine landen tot stabiele internationale betrekkingen en omdat er niet wordt geheerst door macht maar door recht 
 • internationaal publiekrecht heeft een wereldwijde ambitie, maar is ook van groot belang voor het nationale recht van afzonderlijke staten.
 • Internationaal publiekrecht is van belang voor het nationale recht.

 • Wat zijn voorbeelden van onderwerpen waar internationale afspraken over zijn?
  1. Terrorisme
  2. Klimaatverandering
  3. Veiligheid in de luchtvaart
 • Noem een aantal internationale afspraken?
  Terrorisme
  Klimaatverandering
  Veiligheid in de luchtvaart
 • Waarom dringt het internationaal publiekrecht door in het nationale recht?

  De nationale rechtsorde is verweven geraakt met een overkoepelende internationale rechtsorde. Internationale afspraken hebben alleen maar praktisch effect als staten hieraan binnen hun nationale rechtsorde toepassing geven.

 • Wat is de rule of law?
  Ieder is aan de wet onderworpen. Niet alleen burgers maar ook de overheid.
 • nationaal recht kan niet worden gekend en begrepen zonder kennis en begrip van internationaal recht.
 • Welk grondwettelijk artikel geeft de Nederlandse regering opdracht om de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen?

  Art. 90 GW.

 • waarom heeft Nederland groot belang bij internationaal recht?
  Voor Nederland is internationaal recht van bijzondere betekenis. Als kleine internationaal georienteerde en politiek relatief machteloze staat, heeft Nederland er belang bij dat het handelen van andere staten worden beheerst door internationaal recht en niet uitsluitend door macht.
 • waarom weerspiegelt de Grondwet het belang van internationaal recht?
  Het geeft de Nederlandse regering de taak de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen.
 • wat is het gevolg dat Nederland een  grote belang toekent aan de internationale rechtsorde?
  Dit heeft er toegeleid dat de Nederlandse rechtsorde relatief vergaand is open gesteld voor het Internationaal Recht (zie art 93 GW)
 • Noem een artikel in de Grondwet die het mogelijk maakt dat bepaalde internationale rechten en verplichtingen rechtstreeks door de Nederlandse rechter worden toegepast.
  art 94 GW
  (Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. )
 • wat is het doel van het boek
  Dit boek bespreekt het internationale publiekrecht aan de hand van enkele uitgangspunten die als rode draden door de hoofdstukken lopen.
 • wat wordt er in het boek besproken?
  De subjecten van internationaal publiekrecht, vooral staten en internationale organisaties. 
  de regels ten aanzien van het ontstaan, de toepassing, de interpretatie en de schending van internationale verplichtingen
  De belangrijkste functies van internationaal publiekrecht:  de afbakening  en coordinatie van staatsgezag, bescherming van individuen, vrede en veiligheid, en regulering van de economie en duurzame ontwikkeling 
  De procedures voor de verwerkelijking van internationaal publiekrecht
 • Welke ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten?
  Globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen. Hierdoor is er ook een mondiale ambitie in het internationaal recht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten?
Globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen. Hierdoor is er ook een mondiale ambitie in het internationaal recht
Waar kunnen multinationals terecht?
International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) = hierbij kunnen  internationale arbiters beoordelen of door internationaal recht beschermde rechten van een onderneming zijn geschonden.

Multinationals zijn dus niet alleen aangewezen op nationaal recht
Status multinationals in de internationale rechtsorde om twee redenen nml. :
Staten hebben er belang bij om beschermd te worden ( multinationals = investeringen)
Ondernemingen moeten beschermd worden door staten
Wat zijn multinationale ondernemingen?
Transnationale ondernemingen die in meer dan één staat actief zijn
Nationale rechtsorde van de staat waar zij gevestigd ( geregistreerd) zijn of
waar het financieel bestuur van de organisatie gevestigd is.
Wat zijn intern. non gouvernementele organisaties?
Private organisaties die grensoverschrijdend opereren bijv. Greenpeace International, Amnesty International
Kunnen invloed uitoefenen op totstandkoming en naleving van internationaal recht door achterban en/of publieke opinie
Wat zijn bevrijdingsbewegingen?
Groeperingen die vechten tegen een koloniale mogendheid of bezettende macht. De intern. rechtsorde kent een meer verregaande rechtssubjectiviteit toe aan deze bewegingen dan aan facto regimes ( vanwege algemeen gevoel van onrecht)
Kenmerken van facto-regimes:
- Meestal groeperingen in opstand tegen de staat
- Juridisch zwak ( tijdelijk en gaat weer op in de staat)
- Worden erkend door intern. rechtsorde om deze regimes te
    reguleren
- Van toepassing is art. 3 Verdragen van Geneve dat burgers
   beschermd moeten worden bij conflicten
- Overeenkomsten die gesloten worden door facto-regimes
   hebben geen intern. publiekrechtelijke status
Wat zijn facto-regimes?
Niet statelijke entiteiten/ organisaties die feitelijk (facto) gezag uitoefenen over een deel van het grondgebied en daar levende bevolking, omdat de staat daar beperkte controle heeft
Wat kun je vertellen over intern. organisaties?
-Twee soorten: intergouvernementele en non-gouvernementele  
  organisaties
- Opgericht door staten, maar kunnen zelf ook weer nieuwe
  organisaties oprichten
- Bezitten intern. rechtspersoonlijkheid met eigen 
  bevoegdheden, rechten en plichten
- Bieden institutionele kaders waarbinnen staten samenwerken
   en zijn afhankelijk van staten
- Specialtiteitsbeginsel Bezitten enkel toegekende
   bevoegdheden, rechten en plichten
Wat zijn de belangrijkste rechtssubjecten in intern. publ. recht?
Staten
oefenen onafhankelijk van andere staten publiek gezag over grondgebied en daar levende bevolking