Samenvatting Kern van het internationaal publiekrecht

ISBN-10 908974939X ISBN-13 9789089749390
996 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kern van het internationaal publiekrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789089749390 of 908974939X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Kern van het internationaal publiekrecht

 • 1 Begrip en aard van het internationaal publiekrecht

 • Wat is een ander woord voor volkenrecht?
  Ius gentium
 • De internationale rechtsorde erkent in hoofdzaak vier rechtsbronnen
  welke rechtsbronnen zijn dit?
  - Gewoonterecht ( Rechtsovertuiging: recht dat ontstaat uit de praktijk van staten in combinatie met een rechtsovertuiging
  - Verdragen
  -Besluiten van internationale organisaties
  -algemene rechtsbeginselen en billijkheid
  -Eenzijdige rechtshandelingen.
 • Wat is de dualistische leer?
  Bij de dualistische leer wordt aangenomen dat de internationale en de nationale rechtsorde geheel gescheiden zijn.

  Internationaal recht moet worden omgezet in door speciale wetgeving.
  Het wordt gezien als extern recht, als een juridisch instrument waarmee de staat zijn macht kan gebruiken.
 • Wanneer is er sprake van een monistische leer?
  Internationaal recht en nationaal recht zijn geen gescheiden rechtssystemen.
  (kortom het bestaan van een rechtsstelsel)

  De leer was erop gericht voor de versterking van het individu en democratie en op onderwerping van macht als internationaal.

  Doorwerking van internationale rechtsregels. internationaal recht hoeft niet te worden omgezet. 
  Internationaal recht gaat voor in geval van conflict.
 • Wie zijn de actoren in het internationaal recht?
  Staten
  Internationale organisaties.
 • Wat zijn de functies van het internationaal recht?
  Bescherming burgers, Vrede en veiligheid, Global regulation
 • Wat is het gevolg van het decentrale karakter van de internationale rechtsorde?
  Dat het internationaal publiekrecht in belangrijke mate streeft naar bescherming van de aanspraak van staten op de uitoefening van publiek gezag van hun grondgebied. ( soevereiniteit)
 • Kenmerken organisatie
  drie internationale vormen van internationaal publiekrecht
  Het recht van co-existentie : is vooral gericht op het vreedzaam naast elkaar laten bestaan van onafhankelijke staten.

  Het recht van samenwerking: kenmerkt zich door een actieve samenwerking tussen staten. VB: samenwerking op het gebied van terrorisme, grensoverschrijdende milieuvervuiling, waarbij staten onderling informatie uitwisselen.

  Het recht van integratie: dat je in elkaar nauw opgaat omdat je zo nauw samenwerkt. dan ben je formeel juridisch een staat.
  de bescherming en de uitvoering van publieke taken ten dele georganiseerd op bovennationaal niveau.
 • Gewoonterecht ontstaan
  Art 38 statuut IGH
  1  a. omvangrijk 
  b. uniform ( consistent)

  2. Een rechtsovertuiging ( opinio juris - psychologisch element)
  a. doordat staten  dit uitdrukkelijk aangeven
  b. in reactie op de praktijk van de andere staten
  c op basis van verdragspraktijk of besluiten internationale organisaties
  d. doordat  staten niet protesteren.

  IUS Cogens is dwingend recht 
 • Rechtssubjecten:
  Drager van internationale rechten en plichten. ( kan beschikken over internationale rechten)
  Verrichten van internationale rechtshandelingen (bv:sluiten van verdragen)
  Procederen bij een internationaal gerechtshof/tribunaal (
  Internationaalrechtelijke aansprakelijkheid

  volledige en beperkte rechtssubjectiviteit
 • Subject met volledige rechtssubjectiviteit (oorspronkelijke rechtspersoonlijkheid)
  Bezit de bekwaamheid om op elk van de hiervoor aangegeven manieren aan het rechtsverkeer deel te nemen of daarin te worden betrokken.

  volledige rechtssubjectiviteit komt toe aan staten.
 • Beperkte rechtsubjectiviteit 
  De omvang van de rechtspersoonlijkheid is hier gerelateerd aan de functie van de rechtspersoon.

  Dit komt vaak voor bij internationale organisaties
 • Wie zijn de belangrijkste rechtssubjecten in het internationaal publiekrecht?
  Staten zijn de belangrijke subjecten in het internationaal publiekrecht.
 • Hoe ontstaan staten
  zij ontstaan in het algemeen uit een feitelijke situatie waarin een entiteit gedurende een zekere tijd effectief gezag uitoefent over grondgebied.
  kortom: binnen de grenzen van haar grondgebied de wet stelt en deze min of mee effectief handhaaft.
 • Wat is een ander woord voor internationale organisaties?
  Intergouvernementele organisaties
 • Door wie zijn internationale organisaties opgericht?
  Internationale organisaties zijn opgericht door entiteiten die publiek(gouvernementeel) gezag uitoefenen(bovenal staten) teneinde publieke taken uit te voeren.
 • Voorbeelden van internationale organisaties
  Verenigde Naties, de Europese Unie en de Raad van Europa.
 • Wat bezitten internationale organisatie?
  Internationale organisaties bezitten rechtspersoonlijkheid. Maar ze bezitten alleen een beperkte rechtssubjectiviteit en kunnen niet geheel los van staten functioneren.
 • Wie zijn allemaal rechtssubjecten?
  De staat
  De facto-regimes
  Bevrijdingsbewegingen
  Internationale organisaties
  Private organisaties en rechtspersonen.
 • Wat zijn de facto-regimes?
  de facto-regimes oefenen effectief feitelijk ( vandaar de term de facto) gezag uit over een deel het grondgebied van een bestaande staat en de daar levende bevolking.  

  De facto-regimes maken geen aanspraak op internationale bekwaamheden.
 • Voorbeelden van bevrijdingsbewegingen
  PLO, ANC,FLNA
 • Wat zijn bevrijdingsbewegingen?
  Bevrijdingsbewegingen zijn groeperingen die vechten tegen een koloniale mogendheid of een bezettende macht.
 • Wat zijn private organisaties?
  Dat zijn internationale non-gouvernementele organisaties. 
  Zij kunnen ideële doelstellingen hebben, zoals Greenpeace International, Amnesty International of Artsen zonder Grenzen, of de belangen van het bedrijfsleven (bijv KVK) werknemers (bijvoorbeeld internationale vakbonden) behartigen.
 • Wat voor bevoegdheid hebben NGO's?
  NGO's kennen in beginsel geen internationale rechtssubjectiviteiten toe en dus  ook geen internationale rechten of verplichtingen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houden de Carolina criteria in?
De Carolina criteria beschrijven de nodige situatie waarna tot zelfverdediging over mag worden gegaan;

The situation must be; "instant, overwhelming, and leavning no chouce of means, and no moment for deliberation.".
Zijn uitspraken van het IGH bindend?
De einduitspraak van het IGH is verbindend voor de partijen, definitief en niet vatbaar voor beroep of vernietiging.
Wat zijn de twee taken van het IGH?
1. Het beslechten van geschillen tussen staten.
2. Het brengen van adviezen op verzoek van de Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad van de VN.
Wie zijn partij bij het statuut van het IGH?
Alle VN-leden.
Waar worden de bevoegdheden en werkwijze van het IGH beheerst?
Door het VN-handvest en het Statuut van het IGH.
Wat zijn de 5 eisen voor het nemen van tegenmaatregelen?
1. De staat is een gelaedeerde staat (injured state).
2. Er is de aansprakelijke staat verzocht de schending te beëindigen en rechtsherstel te bieden.
3. Er is onderhandeld met de in gebreke blijvende staat.
4. Het geschil is niet voorgelegd aan een internationaal tribunaal. 
5.  De tegenmaatregelen zijn evenredig aan de aard van de geleden schade.
Welke twee gronden noemt het VN-handvest voor het gebruik van geweld?
1. Geweld door of namens de veiligheidsraad.
2. Zelfverdediging.
Definitie gelaedeerde staten (injured states).
Staten waarvan subjectieve rechten zijn geschonden.
Wat zijn de twee grondslagen van de immuniteit van individuele gezagsdragers?
1. Functionele immuniteit.
2. Persoonlijke immuniteit.
Welke rechtsbronnen leiden tot algemeen, wereldwijd geldend recht zonder dat de staten hier uitdrukkelijk mee instemmen?
Gewoonterecht, besluiten van internationale organisaties en algemene rechtsbeginselen.