Samenvatting Kern van het internationaal publiekrecht

-
ISBN-10 9462905681 ISBN-13 9789462905689
204 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Kern van het internationaal publiekrecht
 • André Nollkaemper
 • 9789462905689 of 9462905681
 • 2018

Samenvatting - Kern van het internationaal publiekrecht

 • 2.3 Criteria voor rechtssubjectiviteit

 • Het is de internationale rechtsorde zelf die bepaalt wie haar rechtssubjecten zijn. Internationaal recht bevat geen geschreven bepalingen die eenduidig vaststellen wie rechtssubjectiviteit bezit. Hoewel verdragen zekere presumpties kunnen creëren, kan uiteindelijk alleen uit de praktijk worden afgeleid wie de internationale rechtsorde als rechtssubject beschouwt. Personen bezitten rechtssubjectiviteit indien zij internationale bevoegdheden, rechten of plichten bezitten. 

  In de rechtspraktijk wordt het al dan niet bezitten van rechtssubjectiviteit wel degelijk gebruikt als grondslag voor het al dan niet toekennen van rechten en plichten aan bepaalde entiteiten. Het antwoord op de vraag aan welke personen de internationale rechtsorde rechtssubjectiviteit toekent, wordt in belangrijke mate bepaald door politieke overwegingen. Rechtssubjectiviteit maakt personen vatbaar voor regulering door internationaal recht. Internationale rechtssubjectiviteit versterkt de status van een persoon in de internationale rechtsorde, en kan daarmee de relatieve positie en gezag van staten bedreigen.

  Internationaal recht biedt zelfstandige gronden die relevant zijn bij de beoordeling van de status van een bepaalde persoon in de internationale rechtsorde. Van bijzonder belang hierbij is het effectiviteitsbeginsel: effectiviteit is een dominant beginsel in de internationale rechtsorde. Of een staat, organisatie of andere persoon voldoet aan de voor hen relevante criteria, is niet altijd eenduidig vast te stellen. Om deze reden komt veel gewicht toe aan het oordeel van andere staten.
 • 9.1 Inleiding

 • Wat is een belangrijke functie van het moderne internationaal recht?
  Internationaal recht beschermt individuen tegen misbruik van staatsgezag en schept voorwaarden waaronder zij zich vrij kunnen ontplooien.
 • 9.2 Kernbegrippen

 • Aan welke individuen biedt het EVRM bescherming?
  De term 'rechten van de mens' suggereert dat dit voor natuurlijke personen geld. Sommige rechten hebben naar hun inhoud nagenoeg uitsluitend toepassing op natuurlijke personen, daarnaast zijn er rechten die ook van toepassing zijn op rechtspersonen.
 • Wat is het verschil tussen de morele rechten en het juridisch recht (positief recht) bij de rechten van de mens?
  Rechten van de mens in morele zin worden veelal 'inherent  aan de mens', 'onvervreemdbaar' en 'universeel' geacht. Die kwalificatie gaat niet zonder meer op voor juridische rechten. Slechts beperkt aantal rechten is dwingend recht (bijvoorbeeld foltering). Voor het overige is de juridische gelding afhankelijk van gewoonterechtelijk relevante praktijk en de instemming van staten met verdragsverplichtingen.
 • Welke 'rechten van de mens' behoren tot het internationaal recht?
  Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Als vuistregel zijn alle rechten opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) als mede de rechten die toepassing geven aan de Universele Verklaring zoals EVRM als rechten van de mens.
 • Wat zijn de juridische verschillen tussen de rechten van de mens en andere rechten?
  1. De (niet-)toelaatbaarheid van voorbehouden bij multilaterale verdragen;
  2. de beperkte mogelijkheid tot opzegging van verdragen;
  3. Statenopvolging en de toelating van staten als lid van INT. Organisaties.
  4. Daarnaast hebben staten bij grootschalige schendingen van de rechten van de mens door een andere staat een rechtsvordering in te stellen tegen die staat.
  5. Dergelijke schendingen kunnen zelfs aanleiding geven tot gewapend ingrijpen om de mensenrechten te beschermen.
 • Hoe wordt nationaal de verschillen tussen internationale rechten van de mens enerzijds en andere internationale individuele rechten anderzijds vaak door staten individueel verkleind?
  Veel staten kennen aan de rechten van de mens voorrang toe boven conflicterend nationaal recht. Dit gebeurt niet altijd bij andere internationale rechten.
 • Via welke artikelen van de Grondwet hebben verdragen directe werking en voorrang boven nationaal recht?
  Via artikel 93 GW hebben verdragen nadat zij zijn bekendgemaakt directe werking als deze naar inhoud een ieder kunnen verbinden. Artikel 94 GW geeft voorrang aan verdragen die via artikel 93 GW geldend zijn boven eigen wettelijke voorschriften.
 • 9.3 Ontwikkeling

 • Hoe was de positiefrechtelijke bescherming van individuen vóór en ná de Tweede Wereldoorlog?
  Voor de Tweede Wereldoorlog behoorde de bescherming van individuen tot de exclusieve soevereiniteit van de staat zelf. Het was internationaal niet verboden om deze door staten vastgelegde rechten op zij te schuiven.  Daarnaast was het de bescherming vooral via de internationale minimumstandaard vormgegeven die niet alle voorzag in rechten van alle personen. Ná de Tweede Wereldoorlog zijn er internationaal afspraken gemaakt die niet door staten terzijde geschoven kunnen worden.
 • Met welke bewoordingen is de wettelijke grondslag voor de VN te vinden waarin internationaal eenduidig vorm te geven aan de rechten van de mens?
  De VN kreeg de taak om de 'universele eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst' te bevorderen (art. 55 sub c VN-Handvest). De lidstaten hebben zichzelf verplicht om de in artikel 55 van VN-Handvest doelen via samenwerking en afzonderlijk te realiseren (art. 56 VN-Handvest).
 • In hoeverre is het Handvest afdwingbare verplichting tot bescherming van de mens?
  Het is handvest bevat geen afdwingbare verplichtingen.
 • Is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens juridisch bindend?
  Nee de verklaring bestaat uit 30 artikelen met gezaghebbende opsomming van de rechten van de mens die als inspiratiebron voor verdere rechtsontwikkeling op mondiaal en regionaalniveau en ze vormt nog steeds een toetssteen voor de beoordeling van de mensenrechtenbeleid van staten. Een deel van de Verklaring is geldig als gewoonterecht.
 • In welke verdragen zijn mondiaal veel bepalingen van de Universele Verklaring opgenomen?
  In het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). Samen met de Universele Verklaring vormen deze verdragen de zogenoemde Internationale Bill of Human Rights.
 • Met welke bijzondere verdragen is de Bill of Rights aangevuld?
  Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1966), het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979) en het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (2006).
 • In welke regio's zijn aanvullende verdragen gesloten?
  In Europa is vooral het EVRM van belang waarbij 47 staten partij zijn. In Afrika en Amerika zijn er regionaal verdragen gesloten. In Azië is er geen regionaal verdrag.
 • Wat is het belang van de mondiale en regionale verdragen?
  Regionale verdragen sluiten het beste aan bij de juridische, politieke en culturele situatie in een bepaalde regio. De mondiale bescherming is daar een aanvulling op zodat iedere individu zich daar op kan beroepen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Kern van het internationaal publiekrecht
 • André Nollkaemper
 • 9789089744746 of 9089744746
 • 5e [herz.] dr.

Samenvatting - Kern van het internationaal publiekrecht

 • 1 Begrip en aard van het internationaal publiekrecht

 • Internationaal publiekrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Internationaal publiekrecht heeft een mondiale ambitie.

 • waarom hebben wij internationaal recht?
  onderlinge afhankelijkheden
 • Wat is het publieke element van het internationaal publiekrecht?
  De internationale rechtsorde regelt het publiek gezag binnen de internationale gemeenschap.
 • Wat maakt de internationale rechtsorde juridisch?
  De internationale rechtsorde is juridisch omdat zij de uitoefening van publiek gezag regelt op basis van juridische normen?
 • Wat zijn de bronnen van het internationaal recht en waar zijn deze te vinden?
  Artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof noemt de belangrijkste rechtsbronnen:
  • internationale verdragen,
  • internationale gewoonte en
  • door beschaafde naties erkende algemene rechtsbeginselen.
 • Beschrijf de dualistische leer
  De dualistische opvatting neemt aan dat de internationale en de nationale rechtsordes geheel gescheiden rechtssystemen zijn. In de klassieke vorm ziet het dualisme de soevereine staat als het hoogste metafysische gezag. 
 • Beschrijf de monistische leer
  De monistische leer gaat ervan uit dat er een rechtsorde bestaat, waar zowel internationaal rechts als nationaal recht deel van uitmaakt. 
 • 1.1 Inleiding

 • Internationaal publiekrecht heeft een mondiale ambitie: globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten. 

  Internationaal recht is bepalend van belang voor nationaal recht en heeft alleen een praktisch effect als staten nationaal publiekrecht het nationaal recht doordringt. 

 • De wereldwijde ambitie en toepasselijkheid van internationaal publiekrecht betekent niet dat internationaal recht ver afstaat van de nationale rechtsorde. Integendeel. Het heeft praktisch alleen effect als staten het doorvoeren in hun nationale orde. Het gevolg is dat het internationaal recht het nationale recht doordringt. NL heeft er groot belang bij en staat in vergaande mate open.

 • Wat is het rechtsgebied van internationaal publiekrecht?

  Internationaal publiekrecht is wereldwijd van toepassing.

 • Internationaal recht is wereldwijd van toepassing
 • wat zorgt voor onderlinge afhankelijkheden?
  globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen
 • Veel regels van internationaal recht hebben ook een mondiale ambitie. Globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten.
 • Interdependentie leidt tot de noodzaak van verdere ontwikkeling van het internationale recht.

 • Internationaal recht is van bepalend belang voor nationaal recht. Het nationale recht is verweven geraakt met het overkoepelende internationale recht.
 • Waarom is internationaal recht zo belangrijk voor Nederland?
  Nederland is een klein land met weinig politieke macht. Internationaal recht beschermt dit soort kleine landen tot stabiele internationale betrekkingen en omdat er niet wordt geheerst door macht maar door recht 
 • internationaal publiekrecht heeft een wereldwijde ambitie, maar is ook van groot belang voor het nationale recht van afzonderlijke staten.
 • Internationaal publiekrecht is van belang voor het nationale recht.

 • Wat zijn voorbeelden van onderwerpen waar internationale afspraken over zijn?
  1. Terrorisme
  2. Klimaatverandering
  3. Veiligheid in de luchtvaart
 • Noem een aantal internationale afspraken?
  Terrorisme
  Klimaatverandering
  Veiligheid in de luchtvaart
 • Waarom dringt het internationaal publiekrecht door in het nationale recht?

  De nationale rechtsorde is verweven geraakt met een overkoepelende internationale rechtsorde. Internationale afspraken hebben alleen maar praktisch effect als staten hieraan binnen hun nationale rechtsorde toepassing geven.

 • Wat is de rule of law?
  Ieder is aan de wet onderworpen. Niet alleen burgers maar ook de overheid.
 • nationaal recht kan niet worden gekend en begrepen zonder kennis en begrip van internationaal recht.
 • Welk grondwettelijk artikel geeft de Nederlandse regering opdracht om de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen?

  Art. 90 GW.

 • waarom heeft Nederland groot belang bij internationaal recht?
  Voor Nederland is internationaal recht van bijzondere betekenis. Als kleine internationaal georienteerde en politiek relatief machteloze staat, heeft Nederland er belang bij dat het handelen van andere staten worden beheerst door internationaal recht en niet uitsluitend door macht.
 • waarom weerspiegelt de Grondwet het belang van internationaal recht?
  Het geeft de Nederlandse regering de taak de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen.
 • wat is het gevolg dat Nederland een  grote belang toekent aan de internationale rechtsorde?
  Dit heeft er toegeleid dat de Nederlandse rechtsorde relatief vergaand is open gesteld voor het Internationaal Recht (zie art 93 GW)
 • Noem een artikel in de Grondwet die het mogelijk maakt dat bepaalde internationale rechten en verplichtingen rechtstreeks door de Nederlandse rechter worden toegepast.
  art 94 GW
  (Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties. )
 • wat is het doel van het boek
  Dit boek bespreekt het internationale publiekrecht aan de hand van enkele uitgangspunten die als rode draden door de hoofdstukken lopen.
 • wat wordt er in het boek besproken?
  De subjecten van internationaal publiekrecht, vooral staten en internationale organisaties. 
  de regels ten aanzien van het ontstaan, de toepassing, de interpretatie en de schending van internationale verplichtingen
  De belangrijkste functies van internationaal publiekrecht:  de afbakening  en coordinatie van staatsgezag, bescherming van individuen, vrede en veiligheid, en regulering van de economie en duurzame ontwikkeling 
  De procedures voor de verwerkelijking van internationaal publiekrecht
 • Welke ontwikkelingen leiden tot onderlinge afhankelijkheden tussen staten?
  Globalisering, mobiliteit en technologische ontwikkelingen. Hierdoor is er ook een mondiale ambitie in het internationaal recht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waaraan moeten de beperkingen van burgerrechten en politieke rechten voldoen?
 1. De inmenging moet bij wet zijn voorzien (legaliteitsbeginsel zowel formeel als materieel recht);
 2. De inmenging moet het in lid 2 opgenomen belangen beschermen;
 3. de inmenging moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. (pressing social need en proportioneel met te beschermen belang) Fair balance (zorgkosten vluchteling) Margin of appreciation
Zijn mensenrechten absoluut?
Vrijwel alle mensenrechten zijn relatief behalve het recht om gevrijwaard te blijven van foltering is absoluut.
four general criteria in analyzing "likeness":
(i) the properties,nature and quality of the products; (ii) the end-uses of the products; (iii) consumers' tastes and habits– more comprehensively termed consumers' perceptions and behaviour – in respect of the products;and (iv) the tariff classification of the products
Op welke grond moet een staat verzekeren dat activiteiten binnen zijn grondgebied geen ernstige schade veroorzaken aan het milieu bij andere staten?
Op grond van het internationaal gewoonterecht (erkend door het Internationaal Gerechtshof(IGH)). Een staat moet er voor zorgen dat de activiteiten op zijn grondgebied geen schade veroorzaken aan andere staten. Dit heeft meer betrekking op de soevereiniteit dan op milieubescherming want deze regel zegt niets over hoe het land zelf zijn eigen milieu beschermd. Uitgebreid naar de bescherming van gebieden buiten nationale rechtsmacht.
Wat zijn de nadelen van IBO's?
De beperkingen van reguleringsvrijheid aan staten te aanzien van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en milieubescherming zijn niet altijd evident een voordeel. Daarnaast zijn er verschillende uiteenlopende uitspraken (van verschillende tribunalen) geweest op vergelijkbare punten. Dit in combinatie met het ontbreken van een hoger beroepsinstantie is de consistentie en daarmee ook de voorspelbaarheid en rechtszekerheid beperkt.
Hoe is zijn de procedures voor de beslechting van geschillen vormgegeven?
De meeste investeringsverdagen voorzien in een procedure waarbij geschillen tussen investeerder en gaststaat kunnen worden voorgelegd aan een arbitragetribunaal. Veelal wordt voor het ICSID gekozen.
Wat is belangrijker dan gewoonterechtelijke regels bij bescherming van investeringen?
Dat zijn de duizenden bilaterale investeringsverdragen (ook wel investeringsbeschermingsovereenkomsten of IBO's genoemd). NL is partij bij ruim 95 IBO's, het meest van de EU landen. Deze verdragen beogen de bescherming van investeringen van onderdanen van de ene verdragspartij op het grondgebied van de andere verdragspartij. Ze verplichten partijen in het algemeen: 
 • eerlijke en rechtvaardige behandeling van de investeringen van onderdanen van andere verdragsluitende partij te waarborgen en het gebruik niet te belemmeren in ruimste zin. 
 • De investeringen zekerheid en bescherming te bieden
 • Gelijke behandeling
Schadevergoeding met marktconform zijn en direct.
Wat is de belangrijkste gewoonterechtelijke beginsel in de investeringspraktijk?
Dat is de internationale minimumstandaard wat de investeerder recht geeft op een non-discriminatoire, eerlijke en rechtvaardige (fair en equitable) behandeling. Hier mag alleen op worden gereguleerd als deze maatregelen zijn alleen toegestaan als deze niet discriminatoir en willekeurig zijn en in het publieke belang zijn en vergezeld gaan van compensatie.
Op welke grond heeft de EU exclusieve externe bevoegdheden?
Op grond van artikel 207 VWEU.
Onder welke voorwaarden zijn de onderlinge afspraken nog mogelijk en niet strijdig met artikel I lid 1 GATT 1994?
Toegestaan op grond van artikel XXIV GATT 1994 om een douane-unie of een vrijhandelsgebied in te stellen zonder beperkingen voor andere staten XXIV lid 5.