Samenvatting Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma

-
ISBN-10 9057521733 ISBN-13 9789057521737
505 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma". De auteur(s) van het boek is/zijn Ad Bakker, Ton Verweij. Het ISBN van dit boek is 9789057521737 of 9057521733. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma

 • 1 Deel A organisaties

 • Wat is een organisatie
  Samenwerking met beoogd doel
 • 1.1 Maatschappij en organisaties

 • leg uit: interdisciplinaire benadering en multidisciplinaire benadering
  i-benadering: alle activiteiten van een organisatie komen aan bod
  m-benadering: andere vakgebieden worden er ook bij betrokken (bv psychologie of sociologie)
 • noem de drie  management niveaus
  • strategisch management (doelstellingen)
  • tactisch management of structurerend management (doelstellingen omzetten naar concrete plannen)
  • operationeel management (leidinggeven aan uitvoering)
 • wat is de indirecte externe omgeving, wat is de directe externe omgeving en wat is de interne omgeving
  • indirecte externe omgeving is wel van belang voor een organisatie maar niet beinvloedbaar (macro-omgevingsfactoren zoals politiek)
  • directe omgevingsfactoren zijn wel beinvloedbaar (meso-omgevingsfactoren zoals vakbonden, afnemers, leveranciers, banken etc)
  • interneomgeving is zowel beheersbaar als beinlvoedbaar
 • wat is een organisatiecultuur en beschrijf de verschillende soorten
  de combinatie van de geschreven regels zoals de vastlegging van taken, bevoegdheden en procedures en de ongeschreven gemeesnchappelijke opvattingen en gedragingen

  • rolcultuur (sterke leiding en weinig samenwerking)
  • machtcultuur (sterke leiding en veel samenwerking)
  • personencultuur (zwakke leiding en weinig samenwerking)
  • taakcultuur (zwakke leiding en veel samenwerking)
 • wat is de organisatiestructuur
  het geheel van samenwerkende afdelingen, verdeling van taken en functies, beslissingsbeoegdheden etc
 • wat is de interne omgeving
  alle interne belanghebben in de vorm van mensen en de middelen zoals gebouw, machines etc
 • omschrijf de economische kringloop
  inputfactoren door de maatschappij = geld, mensen, informatie, kapitaalgoederen en materiële middelen(grondstoffen))
  Dan vindt er een transformatieproces plaats
  vervolgens is er output door de oragnisatie en dit is dan de goederen en diensten
 • maak de verdeling in omgevingsfactoren, de mate waarop een organisatie haar omgeving kan beïnvloeden
  • macro-omgevingsfactoren (geen invloed)
  • meso-omgevingsfactoren (enige invloed, zoals vakbonden, leveranciers, banken.)
  • micro-omgevingsfacoren (veel invloed, het zijn interne factoren)
 • noem de omgevingsfactoren die van invloed zijn op een organisatie
  • demografische factoren
  • economische factoren
  • technologische factoren
  • sociaal maatschappelijke factoren
  • politieke factoren
  • ecologische factoren
  • marktfactoren (bijvoorbeeld hoe groot is de groep afnemers, is er vraag op de markt naar)
 • noem de externe belanghebbende
  • afnemers
  • leveranciers
  • vermogensverschaffers
  • overheid
  • concurrenten
  • belangenorganisaties (vakbonden, werkgeversorganisaties, consumentenorganisaties en actiegroepen)
 • wat is de externe omgeving
  personen, groepen en situaties die zich buiten de organisatie bevinden maar die wel van invloed zijn op de organisatie. De externe omgeving omvat alle factoren die voor een organisatie niet beheersbaar zijn, een deel is echter wel beheersbaar)
  Het is belangrijk dat een organsatie haar beleid hierop afstemt, dit heet externe afstemming
 • wat zijn stakeholders
  stakeholders zijn alle alle personen en groepn die belang hebben bij een organisatie, zowel intern als extern. Een groot deel van de stakeholders behoort dus tot de externe omgeving.
 • wat is privatiseren
  het door de overheid afstoten van bedrijven die dan zelfstandig verdergaan
 • wat is een instelling
  een benaming voor een arbeidsorganisatie die veel in de non-profitsector voorkomt, zoals een onderwijsinstelling en een instelling voor maatschappelijke dienstverlening
 • wat is een onderneming
  een op winst gericht bedrijf, moeten winst maken om te kunnen blijven bestaan
 • Wat is een bedrijf
  organisaties die producten of diensten voortbrengen zijn bedrijven. Een bedrijf werkt financieel zelfstandig en bedrijfsmatig (geen subsidies van overheid)
  Bedrijven kunnen zowel profit als non profit zijn, het eerste is dan een een onderneming
 • Wat is een organisatie
  een groep mensen die doelbewust samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken
  doelen kunnen vaak beter gerealiseerd worden door samenwerking - dit nooit men een motief om te organiseren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is het verschil tussen productie- en dienstenkwaliteit
productiekwaliteit heeft betrekking op kwaliteitsbeheersing binnen een productieorganisatie. Het gaat dan om de kwaliteit van fysieke producten en van de wijze waarop ze worden voortgebracht
dienstenkwaliteit is de behoefte van geleverde diensten. Het gaat hierbij om de mate waarin diensten voldoen aan de behoefte van klanten
omschrijf de Deming-cirkel
kwaliteitsdeskundige W. Edwards Deming geeft op eenvoudige wijze in een cirkel aan welke activiteiten in een organisatie achtereenvolgens worden afgewerkt.
Plan; het gaat om het plannen van welke producten of diensten worden geleverd en op welke wijze dat gebeurt
Do; belangrijk hierbij is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen in het bedrijf
Check; regelmatig zal men nagaan of alles wel volgens de afgesproken doelen plaatsvindt
Act; vergelijking tussen resultaten en doelstellingen maakt duidelijk welke zaken niet naar wens verlopen, dit leidt tot Act, een actieprogramma met verbeterpunten
wat is kwaliteitscontrole
heeft voornamelijk betrekking op de kwaliteit van producten, controle van producten op afwijkingen ten opzicht van de norm vind meestal steekproefsgewijs plaats
wat is een kwaliteitscirkel
een vorm van werkoverleg, die is ontstaan in de jaren 50 in Japan. Het is een groepje werknemers die zich bezig houden het oplossen van de problemen waarmee zij regelmatig in hun eigen werk worden geconfronteerd. 
wat is integrale kwaliteitszorg
een manier van bedrijfsvoering waarbij elke medewerker in een bedrijf doorlopend en op een systematische wijze werkt aan het verbeteren van de prestaties van het bedrijf
wat is kwaliteitszorg
wanneer kwaliteitsbeleid mede betrekking heeft op het proces, het is de aandacht die gegeven wordt aan het product en het productieproces
wat is stichting MANS
Management en Arbeid Nieuwe Stijl. Deze stichting heeft in Nederland de ideeën van Deming geïntroduceerd op het gebied van kwaliteit.
Ter bevordering van kwaliteitszorg heeft MANS een 14-punten plan opgesteld
wat is TQM
Totally Quality Management; aandacht voor kwaliteit. 
wat is kwaliteitsbeheersing
het betekent dat een organisatie werkt volgens de door haar geformuleerde kwaliteitsnormen en voorschriften
wat is kwaliteit
kwaliteit kan omschreven worden als de mate waarin aan de behoeften en verwachtingen van de klant wordt voldaan