Samenvatting Klimaatvraagstukken

-
ISBN-10 9006436461 ISBN-13 9789006436464
249 Flashcards en notities
198 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Klimaatvraagstukken". De auteur(s) van het boek is/zijn H M van den Bunder, J H A Padmos B van Wanrooij EMK Tiekstra Media. Het ISBN van dit boek is 9789006436464 of 9006436461. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Klimaatvraagstukken

 • 1 h

 • Water uit de kraan: eerst verdampt uit de zee, condenseerde vervolgens en viel als regen, sneeuw of hagel uit de lucht. Deze neerslag kwam in rivieren of meren terecht of infiltreerde in de duinen of diep in de grond. De waterleidingbedrijven hebben het water vervolgens opgepompt en gezuiverd. Na gebruik komt het kraanwater via de riolen en de rivieren uiteindelijk weer in de zee terecht. Dus ook het kraanwater is een deel van de waterkringloop!

 • Water uit de kraan: eerst verdampt uit de zee, condenseerde vervolgens en viel als regen, sneeuw of hagel uit de lucht. Deze neerslag kwam in rivieren of meren terecht of infiltreerde in de duinen of diep in de grond. De waterleidingbedrijven hebben het water vervolgens opgepompt en gezuiverd. Na gebruik komt het kraanwater via de riolen en de rivieren uiteindelijk weer in de zee terecht. Dus ook het kraanwater is een deel van de waterkringloop!

 • Wie heeft vorig jaar de voice of Holland gewonnen?
  Leona
 • 1.1 de atmossfeer een omhulsel van gas

 • Wat verstaat men onder het klimaat?
  De gemiddelde toestand van het weer over een lange periode en voor een groot gebied.
 • Wat verstaan we onder het weer?
  De toestand van de dampkring op een bepaald moment en voor een klein gebied.
 • Uit welke vier sferen bestaat het ingewikkelde systeem aarde?
  De atmosfeer, de hydrosfeer, de lithosfeer en de biosfeer.
 • Waar hebben veel onderzoekers discussies over?
  De verandering van het klimaat in het verleden en in de toekomst.
 • Wat is er aan de hand met die 4 sferen?
  Ze staan met elkaar in verband. Een verandering in de ene sfeer werkt door in de andere.
 • Wanneer ontstond de atmosfeer?
  4,6 miljard jaar geleden toen de aarde net was gevormd en begon af te koelen. 
 • Waarom is de grootste concentratie van gassen dicht bij de aarde te vinden?
  De zwaartekracht werkt op de gassen en zorgt ervoor dat de gassen niet in de ruimte verdwijnen.
 • Vul aan. Hoe verder je van het aardoppervlak weggaat, hoe....
  ...lager de concentratie van de bestanddelen wordt.
 • Waar tref je meer dan 80 % van de gassen aan die de dampkring vormen?
  In de onderste 10 km.
 • Wat valt op als je de samenstelling van onze dampkring vergelijkt met die van andere planeten?
  De aanwezigheid van stikstof(78,01%) ,zuurstof(20,95%) ,waterdamp en koolstofdioxide. Deze laatste twee komen in kleine hoeveelheden voor.
 • Wat wordt bedoelt met 'pauzes'in de atmosfeer?
  Hier worden de lagen in de atmosfeer van elkaar gescheiden. Op deze hoogtes neemt de temperatuur toe of juist af.
 • Wat is de onderste laag van de atmosfeer?
  De troposfeer.
 • Wat is de temperatuur-gradiënt?
  Het aantal graden Celsius temperatuurverandering over 100 meter hoogteverandering in de dampkring of de aardkorst.
 • Vul aan. Hoe droger de lucht, hoe....
  ... groter de temperatuurgradiënt.(=hoe groter de temperatuursverandering)
 • In welke laag speelt het weer zich af?
  In de troposfeer.
 • Waar is het 0 graden Celsius?
  In de stratopauze.
 • Hoe heet de laag tussen de tropopauze en de stratopauze?
  De stratosfeer.
 • Wat bevindt zich voornamelijk in de stratosfeer?
  Ozongas(O3)
 • Wat is het nut van ozongas?
  Het filtert de voor de mens schadelijke ultraviolette straling uit het zonlicht.
 • Waardoor wordt de stratosfeer warm?
  Door de opname van de ozon.
 • Waar beginnen de meeste meteorieten te verbranden?
  In de mesosfeer.
 • Waarom moet er een energiebalans zijn?
  Omdat de aarde niet voortdurend warmer of kouder wordt, maar wel steeds straling van de zon ontvangt.
 • Wat is een energiebalans/stralingsbalans?
  De optelsom van de kortgolvige instraling(zonlicht) op aarde, de naar het heelal teruggekaatste straling en de langgolvige uitstraling(warmte) van de aarde.
 • Hoeveel procent van de kortgolvige zonnestraling bereikt het aardoppervlak?
  47%
 • Hoe komt het dat niet alle kortgolvige zonnestraling de aarde bereikt?
  - 20 % wordt door de wolken weerkaatst
  - 4% wordt door het aardoppervlak weerkaatst
  - 6% wordt verstrooid door de gasdeeltjes
  - 23% wordt door de wolken en door waterdamp en andere gassen in de troposfeer geabsorbeerd.
 • Wat is Albedo?
  Het deel van het naar een hemellichaam gestraalde licht dat dit hemellichaam weer terugzendt.
 • Wat doet de aarde met kortgolvige zonnestraling?
  Het wordt omgezet in warmte en als langgolvige straling teruggekaatst.
 • Waardoor wordt de meeste warmte weer teruggestraald naar de aarde?
  Door de broeikasgassen zoals waterdamp, CO2 en de wolken.
 • Wat doet het broeikaseffect?
  Die vertraagt het verdwijnen van alle langgolvige straling naar de ruimte.            ( uiteindelijk gebeurd dit wel)
 • Welke 3 factoren zijn van invloed op de hoeveelheid straling die een bepaald gebied op aarde ontvangt?
  De albedo, de breedteligging en de gesteldheid van het aardoppervlak.
 • Waardoor is er tussen 35 graden NB en 35 graden ZB een energieoverschot?
  -Hier is de hoeveelheid straling per oppervlakte-eenheid groter dan op hoge breedte aangezien de stralen hier loodrecht op de aarde schijnen/vallen.
  -De zonnestralen hoeven ook een kortere weg door de dampkring af te leggen , waardoor er minder energie door de lucht wordt opgenomen.
 • Waardoor is een de lucht boven een bos vaak meer verwarmt dan boven een ijsoppervlak?
  De albedo op een ijsoppervlak is hoger , er wordt meer straling teruggekaatst. Er wordt dus ook minder energie opgenomen. Terwijl een bos juist meer energie opneemt en de lucht hierboven verwarmt.
 • Waardoor wordt water langzamer warm en koud dan land?(4x)
  -Het zonlicht kan in water dieper doordringen t.o.v. land. (=groter oppervlakte verwarmen)
  -Water beweegt, dus de warmte wordt beter verdeeld dan op land.
  -Het kost meer energie om water 1 graad te laten stijgen dan land.
  -Bij verdamping, gaat energie van het water naar de dampkring. Boven land is er minder verdamping.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarvan hangt af of een gebied kwetsbaar is voor klimaatverandering?
De kwetsbaarheid van een gebied hangt af van natuurlijke factoren, zoals de bodem, de waterhuishouding en de kenmerken van de natuurlijke omgeving.
Hoe kunnen vulkaanuitbarstingen zorgen voor klimaatverandering?
Vulkaanuitbarstingen kunnen zorgen voor een lagere luchttemperatuur. Grote hoeveelheden stof zorgen ervoor dat het zonlicht reflecteert (en het oppervlak van de aarde dus nooit bereikt) en er treedt verkoeling op.
Welke methoden werden voor onderzoek naar vroegere klimaten en voor klimaten meer naar het heden toe gebruikt?
Vroeger
 • Onderzoek naar isotopen om de afwisseling van warmere en koudere periodes vast te stellen.
 • De 14C-methode om de ouderdom van materiaal te bepalen.
 • Geomorfologie en onderzoek van oude bodems om aanwijzingen te krijgen over het klimaat.

Richting het heden
 • Palynologie: door het tellen van de pollen veranderingen in klimaat vaststellen
 • Dendrochronologie: door het onderzoeken van jaarringen van bomen informatie krijgen over de klimatologische omstandigheden waaronder bomen zijn gegroeid.
 • Historische bronnen: informatiebordjes bij gletsjers en informatie van het KNMI. 
Waardoor ontstaat het corioliseffect en wat is het gevolg ervan?
Het corioliseffect ontstaat door de draaiing van de aarde.
Door het corioliseffect kan de wind die op grote hoogte van de evenaar naar de pool stroomt, de Noordpool niet bereiken. Op 30° N.B. is de lucht enorm afgekoeld en zakt naar beneden. Bij bereiken van het aardoppervlak, stroomt een deel terug naar de evenaar en een deel naar het noorden.

Als de in verschillende richtingen stromende luchten elkaar ontmoeten, botsen ze op 60° N.B. en dan stijgt de lucht. Aan de rand van de troposfeer stroomt een deel van deze lucht terug naar de pool. Het restant gaat richting de evenaar. Het gevolg is dat er zeven gordels van hoge en lage luchtdruk met het bijbehorende windsysteem zijn.
Wat zijn belangrijke middelen van de Nederlandse overheid om mensen beter te laten omgaan met het milieu?
 • Het verstrekken van subsidies.
 • Zorgen voor een belastingvoordeel. 
Waar hebben de verschillen in regelgeving van de EU-15 landen binnen het Europees klimaatbeleid mee te maken?
 • Met de economische en politiek belangen van een land.
 • Met de sociale aspecten zoals tradities en maatschappelijke betrokkenheid.
Hoe staan de rijke landen tegenover de minder ontwikkelde landen in de aanpak van het klimaatvraagstuk?
 • Minder ontwikkelde landen willen dat de westerse (rijke landen) milieuvervuiling afneemt, zodat zij zelf ook de mogelijkheid krijgen tot industrialiseren.
 • Rijke landen hebben meestal meer onderzoeksmogelijkheden en het beleid is meer gericht op technische maatregelen. Arme landen die minder ontwikkeld zijn hebben deze mogelijkheden niet of nauwelijks. Zij willen dus meer investeren in de economie ten koste van het milieu.
Welke andere initiatieven zijn er, naast de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de toepassing van duurzame energie, om de schadelijke uitstoot van broeikasgassen te beperken? 
 • De winning van kernenergie.
 • Met een elektromotor aangedreven auto's.
 • CO2-opslag in leeggeraakte aardgasvelden. 
Waarom is Nederland zo geschikt voor de plaatsing van windturbines?
Vanwege de ligging aan de kust en het vlakke en open landschap dat voor windontwikkeling zorgt.
Wat is geothermische energie?
Geothermische energie is aardwarmte. Het is energie die onttrokken wordt aan de aardkorst. De wereldvoorraad van deze energiebron is enorm.