Samenvatting Klinische psychologie

ISBN-13 9789001846244
2882 Flashcards en notities
41 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Klinische psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001846244. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Klinische psychologie

 • 1 Over klinische psychologie en abnormaal gedrag


 • Afwijkingen van de norm:1. Aspecten van de individuele persoon: 
  -Afwijkend gedrag
  -Afwijkende gedachten 
  -Afwijkende belevingen
  Kunnen afzonderlijk optreden maar ook in combinatie.

  2.In relaties met andere mensen.
  Afwijkingen van wat "normaal" is binnen sociale relaties , hebben vaak weer invloed op het gedrag, de gedachten en de beleving binnen het individu.
 • Waarom kan men de basis en toepassingsgerichte disciplines binnen de psychologie niet los zien van elkaar?
  Omdat kennis van de 'normale' psychologische functies (waarnemen, denken, geheugen) en van de 'normale' ontwikkeling van de sociale psychologie en de persoonlijkheidspsychologie nodig is om afwijkingen van de norm te kunnen vaststellen en begrijpen.

  OF:
  Omdat abnormale gedachten, gedrag en gevoelens alleen kunnen worden verklaard tegen de achtergrond van normale processen. Kennis over wat normaal is komt voort uit de basisdisciplines.
 • Waar houdt de klinische psychologie zich mee bezig?
  Deze subdiscipline van de psychologie houdt zich bezig met vraagstukken rondom het ontstaan, het voortbestaan en de behandeling van psychische problemen en stoornissen
 • Wat zijn de vijf basisdisciplines in de psychologie
  Volgens Duijker (1959):

  1. psychologische functieleer
  2. ontwikkelingspsychologie
  3. sociale psychologie
  4. persoonlijkheidspsychologie
  5. methodenleer  

 • Leerdoelen
  Nadat u deze studietaak hebt bestudeerd, wordt van u verwacht dat u

  • een omschrijving kunt geven van het vakgebied van de klinische psychologie,
  • kunt aangeven waarom kennis van de basisdisciplines binnen de psychologie van belang is voor klinisch psychologen,
  • de verschillende aspecten die beïnvloeden of gedrag als ‘abnormaal’ of ‘pathologisch’ zal worden beoordeeld kunnen weergeven,
  • de APA-definitie van mentale stoornissen kunt weergeven,
  • aan de hand van voorbeelden mogelijke fouten bij de diagnostiek van psychische problemen van mensen uit etnische minderheidsgroepen kunt toelichten,
  • het statistisch model van ‘abnormaal’ gedrag en de nadelen van dit model kunt weergeven,
  • het medisch of ziektemodel kunt beschrijven en een aantal bezwaren kunt noemen die tegen dit model zijn ingebracht,
  • het leer- of onderwijsmodel kunt weergeven en de verschillen met het medische model kunt toelichten,
  • en kunt uitleggen wanneer het statistisch model, het medisch of ziektemodel en het leer- of onderwijsmodel toepasbaar zijn bij de beantwoording van de vraag naar de grens tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gedrag.
 • Welke benadering is kenmerkend voor de leerpsychologie?
  Kenmerkend voor de leerpsychologie is de translationele benadering.
 • Wat zijn volgens Duijker (1959) de basisdisciplines in de psychologie?
  De functieleer, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en methodenleer.
 • Wat zijn volgens Duijker (1959) de 5 basisdisciplines in de psychologie?
  1. Psychologische functieleer
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Gedragsleer (sociale psychologie)
  4. Persoonlijkheidspsychologie
  5. Methodenleer
 • Wat zijn de drie toepassingsdiscipline in de psychologie
  Volgens Duijker (1959):

  1. Klinische- en gezondheidspsychologie
  2. Arbeids- en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie  
 • Welk onderscheid maakt Duijker tussen psychologische disciplines?
  Basisdisciplines:
  • Functieleer
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Sociale psychologie
  • Persoonlijkheidspsychologie 
  • Methodenleer
  Toepassingsgerichte disciplines: 
  • Klinische en gezondheidspsychologie
  • A&O psychologie
  • Onderwijspsychologie 
 • Wat houdt de translationele benadering in?
  De translationele benadering houdt in dat er een voortdurende wisselwerking plaatsvindt tussen onderzoek en praktijk, waarbij binnen het onderzoek sprake is van een uiterst vruchtbare wisselwerking tussen fundamenteel, preklinisch en patiëntenonderzoek.
 • Wat zijn volgens Duijker (1959) de toepassingsgerichte disciplines in de psychologie?
  A&O psychologie, onderwijspsychologie, klinische en gezondheidspsychologie.
 • Wat zijn volgens Duijker (1959) de 3 toepassingsgerichte disciplines in de psychologie?
  1. Arbeids- en organisatiepsychologie
  2. Onderwijspsychologie
  3. Klinische- en gezondheidspsychologie
 • Welke twee aspecten hebben afwijkingen van de norm?
  1. Individuele aspecten (bijv. Excessief drinken)
  2. Relaties met andere mensen (overbezorgd zijn)
 • Wat is de klassieke valkuil als men denkt aan klinisch psychologen?
  Dat zij werken in kliniek. Men treft deze psychologen echter in de gehele breedte van de gezondheidszorg aan.
 • Seligman, Walker en Rosenhan (2001) onderscheiden zeven factoren van abnormaal gedrag, welke?
  1. Persoonlijk lijden
  2. De (dis)functionaliteit van gedrag
  3. Irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  4. Onvoorspelbaarheid en controleverlies
  5. Opvallend en onconventioneel gedrag
  6. Gedrag dat anderen een ongemakkelijk gevoel geeft
  7. Overtreden van morele normen
 • Waarom kan met de basis en toepassingsgerichte disciplines binnen de psychologie niet los zien van elkaar?
  Omdat men abnormale gedachten, gedrag en gevoelens alleen kunnen worden verklaard tegen de achtergrond van normale processen. Kennis over wat normaal is komt voort uit de basisdisciplines.
 • Wat betekent Psychopathologie?
  Psychopathologie (uit het Grieks psyché geest en pathos pijn) is de leer van de psychische ziekte (geestelijk en psychologisch) of lijden of van de handelingen en ervaringen die kunnen wijzen op een psychische ziekte of handicap.Psychopathologie is een deelgebied van de (Klinische) psychologie en de psychiatrie.
 • Wat is Observer discomfort
  Een onbehaaglijk gevoel dat ertoe leidt dat anderen dit gedrag abnormaal vinden
 • Psychologen kunnen werkzaam zijn in de generalistische basis GGZ, wat betekent dit?
  Zij kunnen naast of met de huisarts worden ingezet voor hulp bij psychische problematiek.
 • Welke drie modellen zijn er die uitspraken mogelijk maken over normaal of abnormaal?
  1. Statistisch model
  2. Medisch- of ziektemodel
  3. Leer- of onderwijsmodel
 • Wat is de labeling-theorie
  Goffman (1961) en Scheff (1966, 1974) hebben beschreven hoe nadelig en stigmatiserend het is om bekend te staan als psychiatrisch patiënt. Hun opvattingen zijn bekend geworden als de labeling-theorie. Beide beschrijven bestempeling als psychiatrisch patiënt als een selffulfilling profecy.
 • In de DSM-5 staat een definitie van mentale stoornissen.
  Welke vormen van gedrag worden door deze definitie uitgesloten?
  1. De definitie sluit te verwachten en cultureel aanvaarde reacties uit. 
  2. Deviant gedrag dat voortkomt uit lidmaatschap van een politieke of religieuze overtuiging wordt ook uitgesloten. 
  3. Gedrag dat voortkomt uit een persoonlijk conflict tussen individu en maatschappij.
 • Wat is het statistisch model
  Uitgangspunt is dat menselijke eigenschappen normaal verdeeld zijn. Van abnormaliteit wordt dan gesproken bij extreem lage of extreem hoge scores op schalen waarmee deze eigenschappen betrouwbaar en valide worden gemeten. Abnormaal heeft uitsluitend een een statistische betekenis.
 • Wat is het medisch of ziekte model
  Veel klinisch psychologen nemen aan dat de oorzaken van psychische stoornissen moeten worden gezocht in onderliggende mechanismen. Die mechanismen kunnen somatogeen of psychogeen zijn. 

  Somatogeen = lichamelijke aandoening ten grondslag
  Psychogeen = psychologisch mechanisme ten grondslag
 • Wat is het leer- of onderwijsmodel
  Pleidooi als alternatief voor het medisch of ziektemodel. Met name voor stoornissen waaraan geen duidelijke organische oorzaak ten grondslag ligt. Een plausibeler verklaring is dan dat de stoornissen zijn ontstaan door verkeerd verlopen leerprocessen.
 • Wat zegt Szasz over het medisch- of ziektemodel
  Voor het bepalen van de aanwezigheid van psychische stoornissen worden psychosociale en ethische normen gebruikt terwijl voor behandeling medische termen worden gebruikt. 

  Vervang het begrip "mental illnes" door "problems in living". 

  Geestesziekte alleen gebruiken voor kleine categorie stoornissen met een organische oorzaak. Verschil tussen gezond en ziek zit in aantoonbare neurologische, fysiologische of biochemische afwijkingen.
 • Waarom onderwijsmodel boven ziektemodel
  1. Nadelige bijbetekenissen van het medisch model worden vermeden
  2. Onderwijsmodel doet meer recht aan eigen verantwoordelijkheid met een persoonlijk probleem
  3. Onderwijsmodel doet meer recht aan wat er gebeurt bij psychologische hulpverlening
 • Wat zijn levensproblemen in het onderwijsmodel
  In situatie waarin de psychische problematiek mede wordt veroorzaakt door interpersoonlijke of contactproblemen, geven de aanhangers van het leer- en onderwijsmodel er de voorkeur aan de eigen verantwoordelijkheid van de persoon te accentueren en over levensproblemen te spreken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat gebeurt als er naast een angststoornis ook depressie wordt geïndiceerd?
Naast CGT wordt ook medicatie voorgeschreven.
Welke vaardigheidstraining wordt ingezet bij sociale angststoornis, en welke bij GAS?
 • Vaardigheidstraining bij sociale angststoornis - sociale vaardigheidstraining
 • Vaardigheidstraining bij GAS - training in probleemoplossende vaardigheiden
Wat is het doel van vaardigheidstrainingen?
Vaardigheidstrainingen hebben tot doel cliënten uit te rusten met meer adequaat gedrag om moeilijke situaties tegemoet te treden.
Wat houdt interoceptieve exposure in?
Interoceptieve exposure is het leren verdragen van gevreesde lichamelijke sensaties en het toekennen van nieuwe betekenissen aan deze sensaties
Welke vormen van exposure worden toegepast bij angststoornissen?
 • Interoceptieve exposure 
 • Exposure in vivo
 • Imaginaire exposure
Wat is het socratische dialoog (collaborative empiricism)?
Het socratische dialoog is een techniek waarbij de gedachte van de cliënt opgevat wordt als een hypothese, die behandelaar en cliënt samen gaan onderzoeken om na te gaan of, en in hoeverre de gedachte klopt.
Welke interventies hebben behandelprogramma's van angststoornissen met elkaar gemeen?
Er is sprake van:
 • Psycho-educatie 
 • Registratieopdrachten
 • Relaxatietechnieken 
 • Cognitieve herstructurering 
 • Exposure 
 • Responspreventie 
 • Vaardigheidstraining 
 • Terugvalpreventie. 
Wat is het doel van de middenfase (5 - 20 sessies) van cognitieve gedragstherapie?
De in het behandelplan opgenomen interventies worden uitgevoerd.
Wat zijn betekenisanalyses?
Betekenisanalyses vormen de klinische toepassing van het klassieke conditioneringsparadigma en hebben tot doel disfunctionele betekenissen op te sporen die cliënten toekennen aan in principe neutrale situaties.
Wat zijn functieanalyses?
Functieanalyses zijn een klinische toepassing van het eerder beschreven instrumentele of operante conditioneringsparadigma, waarbij nagegaan wordt welke verwachte positieve gevolgen het problematische gedrag in stand houden en welke verwachte negatieve uitkomsten gewenst gedrag voorkomen.