Samenvatting Klinische psychologie

-
1331 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Klinische psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn NHA. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Klinische psychologie

 • 1.1 Waarover gaat de klinische psychologie

 • Hoe wordt het studieobject van de K.P vaak getypeerd?

  Als abnormaal of pathologisch menselijk gedrag

 • Wat wordt daar mee bedoeld?

  Dat het bedoelde gedrag fors afwijkt van een norm die voorschrijft hoe mensen van een bep. leeftijd en maatschappelijke klasse zich dienen te gedragen.

 • Wat is de definitie van K.P.

  Psychologische studie van problematisch menselijk gedrag (voor zichzelf of voor zijn naaste omgeving of gemeenschap)

 • Noem een voorbeeld van problematisch gedrag voor iemand zelf

  overmatig aangepast gedrag (eigen behoefte en persoonlijke ontplooiing tekortdoen)

  Is niet-pathologisch maar wel ongezond

 • Noem een voorbeeld van problematisch gedrag voor zijn naasten

  Overmatige agressie zoals voetbalhooligans.

  Dit zijn abnormale gedragingen

 • Noem een voorbeeld van problematisch gedrag voor zichzelf en zijn naasten.

  Smetvrees

  Dit zijn abnormale gedragingen

 • Noem nog een aantal abnormale gedragingen

  langdurige depressie, manische toestanden, langdurig intense rouw, obsessies, fobieën

 • 1.1.1 Wat is abnormaal?

 • Waarom wordt het begrip 'abnormaal' vanaf de jaren 70 kritisch bezien?

  Iemand kan wel afwijken van de maatschappelijke norm, maar wie zegt dat die norm deugd?

 • 1.1.2 Verschil met de psychiatrie

 • Waar ligt het accent meer op bij de psychiatrie

  Op pathologisch gedrag

 • Wat is het verschil tussen psychiatrie en klinische psychologie?

  Psychiatrie is een medische discipline

  Klinische psychologie is een sociaal-wetenschappelijke discipline

 • Bij psychiatrie is veel aandacht voor...

  De rol van het lichamelijke in psychologische stoornissen.

  De rol van het lichamelijke in het ontstaan , voortduren en verslechteren van problematisch gedrag en ook het verlichten van de klachten.

 • De psychiatrie gaat meer over...

  De rol die het zenuwstelsel speelt in abnormaal gedrag

  De invloed van hormonen

  Toxische (giftige) stoffen

  Medicijnen

 • Waar wordt bij de klinische psychologie vanuit gegaan?

  De rol van de omstandigheden

  Sociale relaties

  Levensgeschiedenis

  Toekomstperspectief

  Eigen denken en andere factoren in problematisch gedrag (inzicht geven)

   

 • Welke studie hebben psychiaters gedaan?

  Een medische studie

 • 1.1.3 Hoezo klinisch?

 • Waar komt het woord klinische vandaan?

  van het woord kliniek, maar dit woord is eigenlijk allang uit de tijd.

 • Wat betekent NIP

  Nederlands instituut voor psychologen

 • Psychologen in de gezondheidszorg noem je...

  GZ-psycholoog

 • Wat is een eerstelijns psycholoog?

  Een soort huisarts, maar dan voor psychologische problemen en klachten

 • Wat doet een eerstelijnspsycholoog?

  Die helpt met ondersteunende en verhelderende gesprekken, aangevuld met behandeltechnieken in een aantal zittingen, meestal in samenwerking met de huisarts.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is dit voor schema?
De theorie van netheids- en precisiedwang
Wat zoeken mensen in een sekte?
-aandacht en warmte
-behoefte aan een eigen identiteit/herkenbaarheid
-je komt meer tot je recht in een kleine groep
-mensen willen weten waar het leven toe dient/zinvolheid
-behoefte aan identificatie-figuren
-de kracht van groepsbinding, maakt dat de mens zich minder eenzaam voelt.
Er zijn zoekers en adaptieven bij sekten. Leg uit:
-Zoekers zijn schizotypische of borderline persoonlijkheden, deze laten zich in met de sekte om zich beter te voelen, want ze zitten met groot gebrek aan welbevinden tegenover de buitenwereld en zichzelf. Ze willen op deze manier een bepaald welbevinden bereiken. (58%)
-Adaptieven  (overigen) zijn niet echt ziek of beschadigd. Op het oog zijn het normale in ontwikkeling verkerende jonge mensen, die door een ontwikkelingscrisis gingen, de normale pijnen van en depressies over scheidingen doormaakten, op weg naar de volwassenheid, maar toch in de val zijn gelopen door de sekten. Ze wilden de ontwikkelingscrisis doorkomen.
Alle groepen hebben leiders, wat willen deze leiders?
-absolute gehoorzaamheid zonder discussie.
-geen of weinig interesse in de ontwikkeling van het lid.
-het vergaren van geld is belangrijk.
-de leiders hebben zeggenschap over het geld.
-er zijn vernederende en zelfdenigrerende activiteiten en rituelen.
-leiders hebben vaak een uniek zelfbeeld met speciale persoonlijke kwaliteiten en een uniek wereldbeeld wat hij wil uitdragen naar zijn volgers.
-de sekten willen vat krijgen op personen.
Wat zijn de functies bij reactieve verslaving?
1.Het uitspelen door de jongere van een troef in de machtsstrijd in het gezin.
2.De antipsychotische werking van opiaten bij jongeren die neigen tot psychotische decompensatie.
3.De opwekkende werking bij langdurige angstige en/of depressieve jongeren.
4.Het toegeven aan de groepsdruk door jongeren, die vanuit hun cultuur al sterk groepsmatig functioneren.
5.Stoer doen en bij de 'grote jongens' willen horen van zwakbegaafden.
6.Aansluiting bij een verslaafde partner nastreven in de hoop deze vast te houden en/of te genezen.
7.Tijdelijke ontsnapping aan extreem stressvolle omstandigheden zoals de oorlog in Vietnam.
Door heroine te gebruiken lost de verslaafde iets op waar hij aan bloot staat, wat betreft zijn ouders, leg uit:
1.Schijnafstand: de heroine dempt de angst voor de verzelfstandiging en de volgende verdoving zorgt ervoor dat hij afstandelijker is tegenover zijn ouders, terwijl ze nog fysiek aanwezig zijn.
2.Pseudo-zelfstandigheid: de heroine geeft hen een gevoel van macht en succes, dat een prettig contrast is tot zijn feitelijke afhankelijkheid en incompetentie. Ook durft hij zich onder invloed agressiever en assertiever te gedragen tegen zijn ouders, ook al is dit een illusie.
3.Quasi-seksuele ervaringen: het aangaan van echte seksuele relaties lukte niet. Trouwen ze, dan belemmert het ouderlijke gezin een volwaardige relatie met de echtgenoot/echtgenote. De heroine zorgt voor een seksuele prettige ervaring en zo hoeft hij geen heteroseksuele relatie te vormen en kan dus trouw blijven aan zijn bindende moeder.
4.Heroine-scene als vriendenkring: Hij heeft als taak deel te gaan uitmaken van een kring van vrienden en kennissen buiten het ouderlijk gezin en daardoor de afhankelijkheid daarvan te verminderen. Dat lukte niet door zijn oudes, maar in de heroinesubcultuur vindt hij zo zijn vriendenkring, waar hij iemand kan zijn en het gevoel heeft een volwassene te zijn (helaas is deze subcultuur een groep mensen die hulp nodig hebben en niet kunnen functioneren in de maatschappij). Dat maakt het verdraaglijk voor de ouders en houdt hem in de rol waarin ze hem willen blijven zien.
Welke functies ziet Noorlander nog meer voor heroineverslaving?
-De moeizame strijd voor een eigen identiteit is in een klap afgesloten. Als junk weet hij zijn normen en waarden (heroine-scene).
-Alle reden van schuldgevoel is verdwenen (schuld aan heroine)
-De puber ontdekt opeens zijn 'eigen baas in huis' zijn. Aan de drugs...ouders van slag, stoppen met drugs...ouders blij en doen alles voor hem. Zo ontstaat er een machtspositie.
-Machtspositie te weten dat ouders geen invloed op dit stukje kunnen uitoefenen.
Wat is de functie van heroineverslaving?
1.De magische vervulling van de grootheidsfantasieen en van het terugverlangen naar het paradijs.
2.De vlucht uit de onbegaanbare, teleurstellende realiteit.
Noem nog een aantal overige kenmerken van de junk
-Toewijding aan de drug (deze neemt de plaats in van de alles gevende en eeuwig verzorgende moederfiguur).
-Hedonisme (De junk is blijven steken in het kinderlijke onvermogen prettige ervaringen uit te stellen omwille van minder directe doelen).
-Enorme vasthoudendheid (als hij zijn zin wil hebben, gaat hij daarvoor).
-Paradoxale depressieve reactie (als men ingaat op zijn gedram, kan hij daar juist depressief op reageren. Hij smeekt om Methadon, krijgt deze en dan heeft hij een inzinking, omdat hij verwacht had met de Methadon het paradijsgevoel te krijgen.
Welke aspecten zijn beter te begrijpen na de uitleg van Noorlander?
1.Liegen: De realiteit heeft weinig werkelijkheidswaarde wanneer hij in magisch beleven gevangen zit. Ook heeft iemand niet ervaren dat waarheidsgetrouwheid beloond wordt.
2.Crimineel gedrag: iemand valt terug in een stadium (van kind zijn) waarin maatschappelijke normen nog niet sterk ervaren werden, omdat alles nog in het teken van het kind stond.
3.Manipuleren: Door de kinderlijke egocentriciteit van de junk ziet hij de ander als verlengstuk van zichzelf en niet iemand die eigen gevoelens en ideeen heeft.
4.Verantwoordelijkheidsafschuiving: Deze passen niet bij de kinderlijke egocentriciteit en almacht.
5.Rollen spelen: Onwaar en waar zeggen een junk weinig en hij gaat voor zijn doel, dus de rol die ervoor zorgt dat hij zijn doel bereikt.
6.Geen emotionele diepgang: Kinderlijk egocentrisme  zorgt dat er geen echte betrokkenheid is bij anderen.
7.Niet kunnen luisteren: Kinderlijk egocentrisme zegt eigenlijk dat hij eigenlijk niet naar anderen hoeft te luisteren en hij heeft nooit geleerd dat luisteren ook iets oplevert, alleen wanneer hij met luisteren tot zijn doel kan komen, toont hij interesse.
8.Inadequate tijdsbeleving: De nabije toekomst is relevant, de rest irrelevant, moet vaag blijven, het verleden is niet interessant, alleen wanneer de verhalen uit het verleden mensen kunnen bewerken.
9.Narcisme: Dit is de kern van zijn fixatie/regressie. Vergeleken met zijn almachtsgevoelens stellen anderen mensen niet veel voor.
10.Wonderzucht: Dit past bij het blijven steken in magisch denken en met zijn afhankelijke opstelling in het leven.