Samenvatting Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering assisterenden in de gezondheidszorg

-
ISBN-10 9080397954 ISBN-13 9789080397958
184 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering assisterenden in de gezondheidszorg". De auteur(s) van het boek is/zijn J de Jonge. Het ISBN van dit boek is 9789080397958 of 9080397954. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering assisterenden in de gezondheidszorg

 • 1 kwaliteitszorg

 • kwaliteit is .......... en afhankelijk van:
  voldoen aan gestelde eisen.
  resultaat van gerichte doelbewuste activiteiten.
  -persoon, tijd, plaats.
  -positie> patiënt of hulpverlener.
 • Welke vijf vragen hoort een zorginstelling bij elke handeling te stellen?
  Waarom, waartoe, wat, hoe en wie.
 • wat drukt kwaliteit uit:
  oordeel> goed/slecht, voldoende/onvoldoende.
 • Wat is kwaliteit? (in drie zinnen)
  - Voldoen aan de gestelde eisen.
  - Een compromis tussen partijen.
  - Je houden aan afspraken die gemaakt zijn.
  - De mate van overeenstemming tussen verwachting en ervaring.
 • kwaliteit is er van 3 onderdelen:
  1. aanbod (product> injectievloeistof, dienst> zorgverlening, behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding).
  2. proces (wijze waarop dienst wordt uitgevoerd> behandelproces, verpleegproces).
  3. resultaat (dienst zonder fouten, genezen patiënt, tevreden patiënt).
 • Kwaliteit van wat? Je kunt hierbij denken aan:
  - Het aanbod (het product, de dienst, de behandeling, etc.)
  - Het proces (wijze waarop de dienst wordt uitgevoerd)
  - Het resultaat (genezen patiënt / tevreden patiënt)
 • De 6 partijen die kwaliteit bepalen:
  1. patiënten > en familie.
  2. zorgaanbieders> verwijzers en uitvoerders.
  3. instellingsmanagement> belangen alle patiënten op elkaar afstemmen.
  4. zorgverzekeraars> bepalen normen waaraan kwaliteit moet voldoen.
  5. overheid> bepalen normen waaraan kwaliteit moet voldoen.
  6. inspectie>bewakende en controlerende functie.
 • Er zijn vijf partijen die de kwaliteit bepalen, Welke zijn dit?
  1. de patiënten
  2. de zorgaanbieders
  3. het instellingsmanagement 
  4. de zorgverzekeraars
  5. de overheid / inspectie
 • hoe kun je aan de behoefte in kwaliteit voorzien:
  -behoeften/wensen/opvattingen van betrokken partijen met elkaar uitwisselen, vergelijken en zo tot een compromis komen> zorg op maat aanbieden.
 • Wat heeft het instellingsmanegement als taak als het gaat om het waarborgen van kwaliteit?
  Om de belangen van alle vijf de partijen op elkaar af te stemmen.
 • waarom is het lastig om achter de behoeften van de patient te komen:
  ze zijn zich niet bewust van hun behoeften of erkennen ze niet.
  -hangt af van deskundigheid zorgaanbieder om juiste inschatting te maken.
 • Kwaliteitszorg helpt bij de volgende punten:
  - het specificeren
  - het profileren
  - het motiveren
  - het informeren over
  - het verbeteren
  - het bewaken
 • wanneer heeft iets kwaliteit:
  wanneer verwachte kwaliteit en ervaren kwaliteit overeenkomen.
 • Kwaliteitszorg levert technieken om wensen van verschillende partijen op elkaar af te stemmen en zo tot kwaliteitseisen te komen. Kwaliteitszorg dwingt tot het verduidelijken van wat men doen en wat men verwacht van anderen. Daarmee kan een organisatie of afdeling zich naar buiten toe profileren.
  Kwaliteitszorg is gericht op het verbeteren.
 • de meerwaarde van kwaliteit> het helpt bij:
  1. Motiveren> doelen/verantwoordelijkheid/resultaat >expliciet gemaakt. medewerkers aangesproken zelf bijdrage aan leveren.
  2. Verbeteren> levert technieken om wensen verschillende partijen op elkaar af te stemmen en te prioriteren tot kwaliteitseisen. basis voor afspraken, verbeteringen inzichtelijk maken.
  3. Bewaken> wat is afgesproken.
  4. Informeren over.
  5. Profileren> beroepsgroep, organisatie, afdeling> duidelijk wat men doet en verwacht van anderen.
  6. Specificeren> bepalen behoeften, belangen, verwachtingen verschillende partijen.
  (MV BIPS).
 • De twee belangrijkste hoofddoelen van de kwaliteitszorg zijn het bevorderen van:
  - de patiëntgerichtheid
  (patiënt in zijn waarde laten, informeren, ruimte geven zelf te beslissen, etc.)

  - de medewerkersgerichtheid
  (kwaliteit van de arbeidsomstandigheden)
 • belangrijkste doelen kwaliteitszorg> bevorderen van:
  1. patiëntgerichtheid> patiënt in zijn waarde laten , informeren, ruimte geven tot beslissen, als behandelaar verantwoording afleggen over gedrag en handelswijze.
  2. medewerkersgerichtheid> 
  • kwaliteit arbeidsomstandigheden.
  • technieken> vb. gericht op personeelsbeleid> duidelijke taken, passende bevoegdheden, kortere beslissingslijnen en evenwichtige werkdruk en roostering.
 • Uiteindelijk gaat het bij kwaliteitszorg om het bereiken van de volgende doelen:
  - optimale resultaten voor patiënten
  - tevredenheid voor alle klanten
  - het vasthouden van goed personeel
  - een financieel gezonde organisatie
 • bij kwaliteitszorg gaat het om het bereiken van de volgende doelen:
  -Tevreden klanten.
  -Optimale resultaten patiënten.
  -Financieel gezonde organisatie.
  -Vasthouden goed personeel.
 • Er kunnen verschillen optreden tussen de verwachte kwaliteit en de gerealiseerde kwaliteit. Deze verschillen zijn onder te verdelen in vier categorieën:
  1. Het verschil tussen de werkelijke verwachtingen van klanten en de verwachtingen die het management waarneemt.

  2. De waargenomen verwachtingen en het vastleggen hiervan in procedures.

  3. De vastgelegde procedures en de werkelijk geleverde dienst.

  4. De werkelijk geleverde dienst en de verwachtingen die worden gewekt doormiddel van externe communicatie (imago).
 • bij kwaliteitszorg gaat het om alle activiteiten/beslissingen die tot doel hebben het kwaliteitsniveau:
  -Bereiken.
  -(Benodigde methoden/middelen beschikbaar stellen.)
  -Handhaven.
  -Vaststellen.
  (BHV)
 • De bewaking van kwaliteit vraagt om wetgeving. Deze bewaking heeft twee doelen: de zorgaanbieders gaan zich verantwoordelijk voelen voor de geleverde zorg en de overheid heeft de mogelijkheid om in te grijpen wanneer de minimale kwaliteitszorg niet wordt geleverd.
  De drie belangrijkste wetten in het kader van kwaliteitszorg binnen de gezondheidszorg zijn:
  1. Wet op de Beroepen van de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
  2. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
  3. Kwaliteitswet zorginstellingen
 • wat houdt kwaliteitsmanagement in:
  eigen beleidsplan eigen methoden en systemen.
 • Wat heeft de Wet BIG als doel?
  De kwaliteit van de beroepsbeoefening te bewaken en te verbeteren. en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig handelen.

  De kwaliteit valt uiteen in twee onderdelen:
  - De kwaliteit van het medisch technisch handelen
  - De kwaliteit van de houding van de beroepsbeoefenaar

  Verder staat er in de Wet BIG beschreven welke beroepsbeoefenaars bevoegd zijn voor het uitvoeren van een aantal deskundige handelingen (voorbehouden handelingen).

  Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en verloskundigen.
 • onderwerpen voor het kwaliteitszorg kun je indelen in:
  kwaliteitsdoelen> patiëntgericht, medewerkersgericht.
  organisatiegericht> doelmatig, doeltreffend.
  knelpunten> welke ervaart men.
  (KOK)
 • Wat heeft de WGBO als doel?
  In de WGBO wordt de behandelovereenkomst benoemd die een patiënt moet aangaan met de behandelaar over de te verlenen diensten.
 • verschillen die kunnen optreden tussen verwachte kwaliteit en gerealiseerde kwaliteit> 4 categorieën:
  1. legitimatie> verschil werkelijk verwachtingen klanten/ verwachtingen die management waarneemt.
  2. ontwerp> waargenomen verwachtingen / vastleggen hiervan in procedures.
  3. uitvoering> vastgelegde procedures/ werkelijk geleverde dienst> zoals ervaren door medewerkers en klanten.
  4. imago> werkelijk geleverde dienst/ verwachting gewekt d.m.v. externe communicatie. 
 • Wat houdt de Kwaliteitswet Zorginstellingen in?
  Hierin wordt beschreven dat elke instelling moet zorgen voor een goede kwaliteit van zorg. De instelling moet aan een viertal eisen voldoen:

  1. Verantwoorde zorg aanbieden
  2. De zorg goed organiseren
  3. Een methodisch plan van aanpak hebben om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te bewaken.
  4. De resultaten kunnen aantonen.
 • verschillen die kunnen optreden tussen verwachte kwaliteit en gerealiseerde kwaliteit> 4 categorieën:
  1. legitimatie> verschil werkelijk verwachtingen klanten/ verwachtingen die management waarneemt.
  2. ontwerp> waargenomen verwachtingen / vastleggen hiervan in procedures.
  3. uitvoering> vastgelegde procedures/ werkelijk geleverde dienst> zoals ervaren door medewerkers en klanten.
  4. imago> werkelijk geleverde dienst/ verwachting gewekt d.m.v. externe communicatie. 
 • Om de kwaliteit te bewaken bestaan er een aantal belangrijke richtlijnen. Deze richtlijnen staan onder andere beschreven in de beroepscode en het beroepsprofiel.
 • de wetgeving voor bewaking kwaliteit dient 2 doelen:
  1. zodat zorgaanbieders zich verantwoordelijk voelen voor geleverde zorg.
  2. overheid heeft de mogelijkheid in te grijpen wanneer minimaal vereiste kwaliteitszorg niet wordt geleverd.
 • Wat geeft de beroepscode weer?
  De beroepscode geeft in waarden, normen en gedragsregels weer wat de gehele beroepsgroep belangrijk vindt en waar men zich aan wil houden.
 • belangrijke wetten voor kwaliteitszorg binnen gezondheidszorg zijn:
  BIG, WGBO, kwaliteitswet zorginstellingen.
 • Wat geeft het beroepsprofiel weer?
  Hierbij gaat het om de inhoud van je beroep, welke taken men precies heeft.
  Per instelling kan het beroepsprofiel verschillen, bijvoorbeeld als het gaat om de verschillende taken van een doktersassistent.
 • wat doet de wet BIG: (en valt uiteen in welke 2 onderdelen):
  -kwaliteit beroepsuitoefening bevorderen en bewaken, patiënt beschermen tussen ondeskundig/onzorgvuldig handelen.
  1. kwaliteit medisch technisch handelen> doeltreffend, deskundig, veilig en zorgvuldig.
  2. kwaliteit attitude beroepsuitoefenaar> respect informatiebereidheid, verantwoording.
 • Waar houdt de Wet Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) zich mee bezig?
  Hierin worden algemene regels genoemd als het gaat om veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers in een organisatie. De Arbo-wet verplicht een instelling te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid, fysieke belasting, spanning of stress, hygiëne, etc.
 • wat staat er in de wet BIG:
  • hierin staat beschreven welke beroepsuitoefenaars bevoegd zijn tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen.
  • welke andere beroepsuitoefenaars deze mogen uitvoeren mits bevoegd/bekwaam.
 • De medewerkers in een instelling hebben inbreng in het beleid doormiddel van bijvoorbeeld een ondernemingsraad (OR). De OR is in de gezondheidszorg een belangrijke vorm van medezeggenschap. De OR heeft als taak de wensen van de werknemers duidelijk te maken aan de werkgever. Denk hierbij aan meebeslissen over werktijden, vakantieregelingen, etc.
 • WGBO:
  behandelovereenkomst die patiënt moet aangaan met zijn behandelaar over de te verlenen diensten.
 • kwaliteitswet zorginstellingen> hierin wordt beschreven dat:
  elke instelling moet zorgen voor goede kwaliteit zorg. de overheid controleert.
 • volgens de kwaliteitswet zorginstellingen moet de instelling voldoen aan 4 eisen:
  1. verantwoorde zorg aanbieden> doelmatig, doeltreffend, patiënt gericht.
  2. (zorg goed) organiseren> passende organisatiestructuur scheppen> vereiste personeel met taken en verantwoordelijkheden.
  3. methodisch plan van aanpak> kwaliteit zorg verbeteren/bewaken> stelsel met vastgelegde regels, eisen, procedures> waarmee beoordelen of product aan eisen voldoet.
  4. resultaten kunnen aantonen> kwaliteitsjaarverslag> verantwoording afleggen over gevoerde kwaliteitsbeleid.

  (VORM)
 • richtlijnen voor bewaken kwaliteit staan beschreven n:
  • beroepscode> waarden, normen, gedragsregels die gehele beroepsgroep belangrijk vind en waaraan men zich wil houden(geld ook voor stagiaires).
  • beroepsprofiel> taken die beroep inhouden. per instelling verschillend qua takenpakket (taak functie omschrijving).
 • informele ongeschreven regels bij werkzaamheden als DA:
  • aanpassen aan visie/doelstelling organisatie.
  • wat mag wel en wat mag niet.
  • als u iets niet wilt en het is niet verplicht ligt daar u grens.
  • als u iets doet wat u niet beheerst overschrijdt u grenzen.
 • ARBO-wet hierin staan regels die te maken hebben met  ....... werknemers.
  Veiligheid> brandveiligheid.
  Welzijn> spanning en stress.
  Gezondheid> fysieke belasting (tillift), hygiëne.
  (VW Golf)
 • ARBO-wet verplicht instelling te zorgen voor:
  goede arbeidsomstandigheden.
 • ondernemingsraad> voor inbreng in beleid> zake waarmee ze invloed uit kunnen oefenen:
  -voorstellen inbrengen waarop directie moet reageren.
  -directie verplicht info te verschaffen nodig voor goed functioneren OR.
  -Advies geven wanneer ingrijpende financiële beslissingen moeten worden genomen.
  -instemmingsrecht gericht op gehele personeelsbeleid.
 • taak ondernemingsraad:
  -wensen werknemers duidelijk maken aan werkgevers.
  -meebeslissen over werktijden/ vakantieregelingen en controleren van voorschriften rond veiligheid.
  -belangrijke vorm van medezeggenschap.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke vijf vragen hoort een zorginstelling bij elke handeling te stellen?
2
Er zijn vijf partijen die de kwaliteit bepalen, Welke zijn dit?
2
Wat heeft het instellingsmanegement als taak als het gaat om het waarborgen van kwaliteit?
2
Wat is kwaliteit? (in drie zinnen)
2
Pagina 1 van 45