Samenvatting Leerboek HRM

-
866 Flashcards en notities
52 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Leerboek HRM
 • Frits Kluijtmans
 • of
 • 2010

Samenvatting - Leerboek HRM

 • 1 Human Resource Management: samenhang en context

 • Wat is een arbeidsrelatie?
  De relatie tussen werknemer en werkgever.
 • Wat zijn de voorwaarden voor/aspecten van een arbeidsrelatie?
  Ruilrelatie, onderschikkingsrelatie, samenwerkingsrelatie
 • Wat is de definitie van HRM?
  HRM betreft alle activiteiten die in een organisatie ondernomen worden om die arbeidsrelaties zo te reguleren dat ze productief zijn, voor beide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen
 • Wat is een arbeidsrelatie?
  Een verhouding tussen werkgever en werknemer
 • Wat is HRM?
  HRM betreft alle activiteiten die in een organisatie ondernomen worden om die arbeidsrelaties zo te reguleren dat ze productief zijn, voor beide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen. 
 • Welke perspectieven zijn er?
  Bedrijfseconomisch perspectief: organisatie, effectiviteit en efficientie
  Maatschappelijk perspectief: Overheid, actiegroepen, Legitimiteit
  Sociaal perspectief: Medewerkers, vier A's
  politiek/belangenperspectief: OR/vakbonden, verdeling van middelen, rechtvaardigheid en zeggenschap
 • Noem 3 dimensies van HRM
  1. Ruilrelatie
  2. Gezagsrelatie
  3. Samenwerkingsrelatie
 • Wat zijn arbeidsverhoudingen?
  Het geheel van afspraken waar op de arbeidsrelatie vorm wordt gegeven.
 • Wat wordt er bedoeld met productief?
  Het gaat er bij HRM in eerste instantie om arbeidsrelaties zo in te zette dat organisatiedoelen bereikt worden. Anders gezegd, arbeidsrelaties moeten in de eerste plaats productief zijn; ze moeten iets opleveren voor de organisatie.
 • Wat is HRM?
  Het deel van het management dat de arbeidsrelaties reguleert, op die manier zodat ze productief, evenwichtig en aanvaardbaar zijn.
 • Wat houdt een ruilrelatie in?
  Werknemer verricht arbeid in ruil voor beloning zoals salaris en opleiding
 • Wat is de gezagsdimensie van een arbeidsrelatie?
  Betreft het feit dat de werknemer opdracht van de werkgever moet uitvoeren.
 • Daarnaast moet een organisatie maatschappelijk acceptabel zijn.
 • Welke theorieën over persoonlijkheid zijn er?
  Biologische benadering: erfelijkheid
  Behavioristische benadering: stimuli bepalen je persoonlijkheid/gedrag
  Cognitieve benadering: actief wezen, interne processen. Door observeren
  Psychodynamische benadering: ID, EGO, SUPEREGO. Freud.
  Humanistische benadering: zelf en ideale zelf. Rogers.
 • Wat houdt een gezagsrelatie in?
  Werkgever heeft het recht om aanwijzingen te geven aan de werknemer
 • Wat is HRM en welke aspecten?
  HRM is het onderdeel van een management dat gericht is op het reguleren van arbeidsrelaties, zodat deze productief, evenwichtig en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.
 • Wat wordt er bedoeld met evenwichtig?
  Een werknemer wil zijn inspanningen naar behoren beloond zien hij of zij wil correct behandeld worden. De werkgever daartegenover wil dat werknemers loyaal zijn en zich inzetten voor zijn zaak. 
 • Welke trends/ontwikkelingen zijn er in de psychologie?
  1. Introspectie. Personen beschrijven eigen gevoel en emotie. Subjectief
  2. Behaviorisme. Klassiek + operant conditioneren. Reactief en actief gedrag.
  3. Cognitieve psychologie. Interne processen, actieve informatieverwerker. Leren gaat van gecontroleerd naar automtatisch.
  4. Neuropsychologie, Interne fysiologische processen.
  5. Van zuiver naar toegepast. Meer veldonderzoek. Empirische wetenschap.
 • Er is altijd een SPANNING tussen de relatie van werkgever en werknemer, dit omdat ze afhankelijk van elkaar zijn en verschillende rollen dragen. 
  Er moet bijvoorbeeld een vertrouwen zijn in elkaar maar er is ook sprake van onderschikking.
 • Wat is operationeel HRM?
  Het deel van HRM dat betrekking heeft op het dagelijks aansturen van het werknemersgedrag.
 • Wat wordt er bedoeld met een ruilrelatie?
  De werknemer stelt zijn tijd, kwaliteiten en inzet ter beschikking, niet alleen in ruil voor een rechtvaardige financiële beloning, maar bijvoorbeeld ook voor scholings- en loopbaanmogelijkheden.
 • De manier van vast belonen werkt het best bij het aanleren van gedrag. De persoon krijgt dan iedere keer bij het gewenste gedrag de beloning. Later als het eenmaal is aangeleerd dan werkt onderbroken beloning het beste (50% van de tijd). Iemand blijft dan namelijk gemotiveerd. Anders dan denkt iemand: de beloning komt toch nooit of komt toch altijd. 

  Interval is na een bepaalde periode (tijd)
  Ratio is na een aantal keren
 • Noem 3 niveaus over de sturing van arbeid
  1. Operationeel hrm
  2. strategische regulering
  3. Organisatorisch/tactisch HR beleid
 • Wat is organisatorisch of tactisch HRM?
  De beslissingen over de wijze waarop de strategische doelen nagestreefd kunnen worden.
 • Wat houdt een gezagsrelatie in?
  De werknemer stelt zich onder het gezag van de werkgever, want die heeft het recht hem of haar aanwijzingen te geven. 
 • Welke begrippen zijn belangrijk bij operant conditioneren?
  - Positieve beloning, negatieve beloning, straffen en uitdoven.
  - Voorwaarden: een persoon  moet verschillende gedragingen vertonen en een persoon moet tegen corrigeren kunnen, en dat gedrag niet altijd beloond wordt.
  - Bij operant conditioneren moeten er eerst gedragingen optreden, daarna kunnen deze gedragingen bijgeschaafd worden door het toepassen van de consequenties.
  - Is verwant aan ABC principe.

 • Leg uit wat er met Operationeel HRM wordt bedoeld en welk cyclus hoort er bij?
  Bij operationeel HRM moeten arbeidsrelaties op het laagste niveau goed gemanaged worden.
  - HR-cyclus
  - Directe gedragsregulering: medewerkers worden direct aangestuurd door een leidinggevende
  - Human Capital Management: zoveel mogelijk uit je medewerkers willen halen en bereid hierin te investeren. 
  - Gaat dus over een korte termijn
  - HRM is gericht op aantrekken en benutten van medewerkers.
 • Wat is het politieke aspect op HRM?
  Hoe worden de lusten en de lasten verdeeld? Is dat politiek correct?
 • Wat wordt er bedoeld met een samenwerkingsrelatie?
  De werknemer wordt geacht samen te werken met anderen. Hij of zij heeft daarbij geen vrije keuze: de wijze waarop de organisatie wordt ingericht bepaalt met wie moet worden samengewerkt.
 • Wat is ABC en wat doe je bij de analyse?
  Antecedent: iets dat gedrag uitlokt
  Behavior: gedrag
  Consequence: gevolg van gedrag 

  Bij de analyse ga je bij een specifieke prestatie na wat de antecedenten waren en welke consequenties er waren. Hierdoor kan het gedrag verklaard worden.
 • Leg uit wat er met Strategisch Niveau wordt bedoeld. 
  Is gericht op het behoud van continuïteit en concurrentiekracht van de onderneming als geheel. Is afhankelijk van de omgeving:
  - Afzetmarkt vinden om producten en diensten te verkopen
  - men moet over voldoende financiële middelen beschikken
  - men moet aantrekkelijk zijn voor werknemers op de arbeidsmarkt.
 • Wat is de ruildimensie van een arbeidsrelatie?
  Er staat iets tegenover de inspanningen (loon).
 • De HR cyclus:

  - Operationeel niveau
  Eerst worden er mensen geselecteerd waarvan men verwacht dat dat zij bepaalde prestaties kunnen leveren. -> selectie
  - Daarna wordt die prestatie beoordeeld en dat heeft in veel gevallen beloningsconsequenties. -> positief of negatief
  - Ook kan men constateren dat met een stukje ontwikkeling de prestatie zou kunnen verbeteren of dat misschien doorstroom naar een andere functie zou kunnen plaatsvinden. 
  - Ook kan er uitstroom plaats vinden. Gewild en ongewild. Of wanneer de werkgever onvoldoenden functioneert. 
 • Wat zijn drie dimensies van consequenties?
  Positief en negatief
  Direct en toekomstig
  Zeker en onzeker 

  Zeker en direct werkt het beste

 • leg uit wat er met organisatorisch HRM of tactisch HR-beleid wordt bedoeld.
  Organisatie moet zo worden ingericht dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk bereikt kunnen worden.
  - Focus is op de inrichting van de organisatie
  - Middellange termijn
  - Hoofddoel is het creëren van voordelen door organisatieprocessen en arbeid slim in te richten
  - Dominant criterium is efficiënte en evenwicht in belangen tussen individuen en organisatie
 • Wat is de samenwerkingsdimensie van een arbeidsrelatie?
  Dat er samen gewerkt moet worden.
 • Welke verschillende niveaus zijn er in de organisatie?
  1. Operationeel: De organisatie van verrichtingen, korte termijn.
  2. Strategisch niveau: De koers van de organisatie, lange termijn
  3. Organisatorisch niveau: De inrichting van de organisatie , middellang termijn
 • Uit welke stappen bestaat de op de operante gedragsaanpassing gebaseerde procedure?
  1. Identificeren kritieke gedragingen (gedragingen die invloed hebben op bedrijfsresultaat) door gesprekken/observaties.
  2. Meten van deze gedragingen (hoe vaak?)
  3. Uitvoeren van functionele analyse  van deze gedragingen. Probleem ja of nee?
  4. Ontwikkelen interventiestrategie
  5. Beoordelen of dit tot verandering heeft geleid. 
 • Noem nog een vorm van regulering van arbeidsrelaties die zich BUITEN de organisaties afspeelt
  Institutionele regulering of maatschappelijke regulering. 

  Voorbeelden:
  SER
  vakbonden en werkgevers(overleg daartussen)
  Overheid: stelsel van arbeidsverhoudingen
 • Wat is de SER?
  De raad waar aan de oberheid over allerlei maatschappelijk kwesties advies vraagt, waaronder ook zaken op het terrein van arbeidsverhoudingen. In deze raad zijn werkgevers en werknemer vertegenwoordigd. De overheid benoemt in dit college ook onafhankelijke experts. Kroonleden genoemd.
 • Welke instituties houden zich in de loop van de tijd bezig met arbeidsrelaties?
  - Vakbonden en werkgevers ( CAO )
  - Organisaties genereren ook allerlei maatschappelijke effecten: inkomensniveau, werkgelegenheid, 
  - De overheid 
 • Wat is de HR-cyclus?
  Instroom: werven en selecteren
  Presteren
  beoordelen - uitstroom
  Beoordelen - belonen
  Beoordelen - opleiden/ontwikkelen
  opleiden/ontw. - doorstroom
 • HRM-Beleid kan met verschillende perspectieven worden beoordeeld. Noem deze 4 perspectieven
  1. Bedrijfseconomisch perspectief
  2. Sociaal psychologisch
  3. politiek
  4. maatschappelijk
 • Wat is het sociaalpsychologisch perspectief van HRM?
  Beziet de organisatie en haar personeel als een gemeenschap van mensen.
 • Een antwoord op de vraag wat een goed HR-beleid is, is niet mogelijk. 
 • Wat is arbeid- en organisatie psychologie?
  Probeert het menselijk gedrag in arbeidssituaties te verklaren en te voorspellen
 • Benoem de criteria voor het bedrijfseconomisch perspectief
  Effectiviteit en efficiëntie
  Mens is kapitaal
  belangrijk voor werkgevers/management/aandeelhouders
 • Wat is de stichting van de arbeid?
  Orgaan waarin werknemers- en werkgevers vertegenwoordigers overleg plegen over allerlei arbeidskwesties.
 • HRM is dat aspect van management dat is gericht op het reguleren van arbeidsrelaties, zodat deze productief, evenwichtig en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 
 • Hoe is HRM ontstaan?
  Scientific management
  Human relations
  Werkstructurering
  Strategisch HRM
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Leerboek Hrm
 • Frits Kluijtmans
 • 9789001856465 of 9001856462
 • 2014
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Bekijk het Study Smart Pakket

Samenvatting 3:

 • Leerboek Hrm
 • onder van Frits Kluijtmans van Rolf Blankemeijer Auke Herrema
 • 9789001788872 of 9001788874
 • 1e dr.

Samenvatting - Leerboek Hrm

 • 1 Human Resource Management samenhang en context 13

 • Human resource management: het management van medewerkers in een organisatie. sturing van arbeidsrelaties.

  HRM is een bedrijfsfunctie. gericht op alles wat samenhangt met het in dienst hebben van medewerkers.

 • Waar staat Human Resource Management voor?

  Alle activiteiten die in een organisatie genomen worden om die arbeidsrelaties zo te reguleren dat ze productief zijn, voor beide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen

 • Wat is het doel van Human Resource Management?
  HRM omvat het reguleren van arbeidsrelatie, teneinde de productiviteit voor beide partijen evenwichtig én volgens maatschappelijke normen en verwachtingen, te ontplooien.
 • Wat is HRM?
  Het managen van mensen in een Organisatie
 • Arbeidsrelatie, werknemer stelt tijd en capaciteiten beschikbaar, werkgever een beloning.

 • Wat is het hoofddoel van HRM?
  Medewerkers zo inzetten dat de doelen van de organisatie worden behaald. Dus zorgen dat ze productief zijn
 • 1.1 Defi nitie en doelen van HRM 14

 • ggdgdgdsgsg

 • Human Resource Management richt zich op het reguleren van arbeidsrelaties zodat deze productief zijn, voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen en voor beide partijen in evenwicht zijn. 

   

  - Productief: iets opleveren voor de organisatie 

  - Maatschappelijke normen: wat maatschappelijk acceptabel is, is sterk organisatie- en tijdbepaald. Wat in de ene organisatie of in een bepaalde tijdperiode gebruikelijk is, kan in een andere organisatie of een andere tijdperiode helemaal niet meer. 

  Bijv. Kinderarbeid is in onze samenleving allang verboden, terwijl in ontwikkelingslanden het nog vaak voorkomt. 

  - Evenwichtig: een werknemer wilt zijn inspanningen beloond zien, hij/zij wilt correct behandeld worden. De werkgever wil tegenover dat zijn werknemers loyaal en zich inzetten voor zijn zaak.

 • HRM betreft alle activiteiten die in een organisatie ondernomen worden om die arbeidsrelaties zo te reguleren dat ze productief zijn, voor beide partijen in evenwicht zijn en voldoen aan de maatschappelijke normen en  verwachtingen.

  Het gaat er in eerste instantie om dat organisatiedoelen worden bereikt.

  - arbeidsrelaties moeten iets opleveren voor de organisatie.

  - arbeidsrelaties moeten ook zo vormgegeven worden dat ze maatschappelijk acceptabel zijn.

  - arbeidsrelatie  moet voor beide partijen een zeker evenwicht vertonen. een wn wil zijn inspanningen naar behoren beloond zien, hij wil correct behandeld worden. Een wg wil dat wn loyaal zijn en zich inzetten voor zijn zaak.

 • Wat betreft Human Resource Management (HRM)
  alle activiteiten die in een organisatie ondernomen worden om die arbeidsrelaties zo te reguleren dat ze:
  - productief zijn (iets opleveren voor de organisatie)
  - voor beide partijen in evenwicht zijn
  - voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen
 • klklklkl

 • gfgdgdgd

  dfgdgd

 • 1.2 Dimensies en niveaus van HRM 15

 • 3 dimensies van een arbeidsrelatie:

   

  - Ruilrelatie: de relatie die een werknemer aangaat met een werkgever om arbeid te leveren in ruil daarvoor een beloning te ontvangen.

   

  - Gezagsrelatie: de werknemer stelt zich onder het gezag van de werkgever, want die heeft het recht hem/haar aanwijzingen te geven. 

   

  - Samenwerkingsrelatie: de werknemer wordt geacht samen te werken en heeft daarin geen vrije keuze, de organisatie bepaald met wie moet worden samengewerkt. 

   

  HR-cyclus

  - Instroom: werven en selecteren

  - Doorstroom: het binden en boeien van personeel (opleiden/ontwikkelen)

  - Uitstroom: het vertrek van personeel

   

  Strategisch HRM gaat om het richting geven aan de organisatie. 

  - tijdsperspectief is lang --> hoe kunnen we in de toekomst het bestaansrecht van de onderneming verzekeren en uitbouwen? 

  - hoofddoel: verzekeren levensvatbaarheid en aanpassingsvermogen

   

  De manier waarop de organisatie moet worden ingericht om haar doelen te bereiken: organisatorische of tactische niveau. 

   

  Tactisch HRM inrichting van de organisatie.

  - tijdsperspectief is middellang

  - hoofddoel: creëren van concurrentievoordelen door processen en arbeid slim in te richten. 

   

  Operationeel HRM organisatie van verrichtingen.

  - tijdsperspectief is kort

  - hoofddoel: aantrekken en behouden van het benodigd menselijk kapitaal.

   

  Vorm van regulering van arbeidsrelaties wat niet tot HRM wordt gerekend:

  - Vakbonden: overleggen met werkgevers bijv. eens per jaar over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), waarin basisbepalingen zijn opgenomen die op iedere individuele arbeidsovereenkomst voor die sector/branche van toepassing is. 

  - Overheid: stelt grenzen aan arbeidsrelaties en aan wat wel en niet mag. Direct gebeurd dat in de vorm van wetten. 

   

   

   

 • dimensies  arbeidsrelatie:

  • ruilrelatie: de wn stelt zijn tijd, kwaliteiten en inzet ter beschikking , in ruil voor rechtvaardige financiële beloning, voor scholings- en loopbaanmogelijkheden. onderhandelingshouding.
  • gezagsrelatie: de wn stelt zich onder het gezag van de wg, die heeft het recht hem aanwijzingen te geven. vraagt om vertrouwen en inschikkelijkheid
  • samenwerkingsrelatie: wn wordt geacht samen te werken met anderen. daarin is geen vrije keus. dat wordt door de organisatie bepaald. vraagt om onderschikking en trouw.

   

 • Wat wordt er verstaan onder het begrip 'ruilrelatie'?
  Sec is het de arbeidsrelatie. Breder geformuleerd is het de relatie waarbij een werknemer arbeid levert aan de werkgever, die deze arbeid op zijn beurt beloond met financiële-, scholings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Welke 3 dimensies heeft een arbeidsrelatie? en welke houdingen vragen deze van de partijen
  • ruilrelatie - onderhandelingshouding
  • gezagsrelatie - onderschikking en trouw
  • samenwerkingsrelatie - vertrouwen en inschikkelijkheid
 • Welke 3 dimensie kennen Arbeidsrelaties?
  1. Ruilrelatie ( salaris etc.)
  2. Samenwerkingsdimensie ( werknemer kiest niet met wie maar is hiertoe gedwongen)
  3. gezagsdimensie ( werkgever is de baas, al delegeert hij dit vaak)
 • welke 3 dimensies heeft een arbeidsrelatie?

  • ruilrelatie
  • gezagsrelatie
  • samenwerkingsrelatie
 • HRM gaat over de sturing van arbeidsrelaties. Welke 3 niveaus in die sturing zijn er
  - operationeel HRM
  - strategisch HRM
  - organisatorisch HRM
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de betrokkenheidstheorie?
- Een organisatie probeert bij deze strategie zoveel mogelijk functies te maken die op zichzelf aantrekkelijk zullen zijn voor de medewerker.
- Vaak is de organisatie plat georganiseerd.
- Vaak hebben de punten voor de prestatie een vorm van een streefdoel.
- De organisatiecultuur zal groepsgericht en taakgericht zijn.
- De arbeidsverhoudingen zullen minder collectief van karakter zijnen meer individueel.
Wat is de onderschikkingstheorie?
- Het werk zal in de meeste gevallen opgedeeld zijn in bezigheden waarbij verantwoordelijkheden voor de persoonlijke werknemer, duidelijk zijn.
- Het werk zal gecoordineerd worden. Dit komt doordat de wijze waarop het werk uitgevoerd dient te worden, al vast staat.
- Prestatiecriteria liggen vast en zijn beschreven
- De cultuur zal bestaan uit uitvoeren van de opdrachten die de baas geeft.
- Bij een arbeidsrelatie zal men uitgaan van hetgeen, dat de medewerker en werkgever allebei iets anders willen.
Welke drie werknemers zijn er volgen Lepak en Snell?
- Kern medewerkers: Zijn organisatie specifiek. Zijn schaars. Probeer hier de relatie goed mee te houden.
- Proffesionals: relationeel en transactioneel.  Zijn belangrijk maar ook vervangbaar.
- Ondersteunend personeeel: Niet belangrijk voor strategie. Hebben transactioneelcontract.
Wat is een relationeel contract?
Onderdeel van een psychologisch contract. Gericht op de relatie.
Wat is een transactioneel contract?
Het onderdeel van het psychologische contract, gericht op de taak.
Wat is een psychologisch contract?
De verwachting van de wg en wn tegenover elkaar.
Wat is een verbonden medewerker?
Verbonden aan zijn organisatie, maar niet specifiek aan het werk.
Wat is een geboeide werker?
Geboeid is aan zijn werk, maar niet aan zijn organisatie.
Wat zijn de vijf soorten arbeidsorientatie?
1. De sociale arbeidsorientatie: de relaties tussen de mens.
2. De gemaksorientatie: Hoeveel moeite kost het?
3. Cariere orientatie: Wat zijn de groei en ontwikkelingsmogelijkheden?
4. Extrinsieke orientatie: Motivatie van buitenaf, waar je geen invloed op hebt.
5. Intrinsieke orientatie: Motivatie vanuit je eigen werk..
Wat is arbeiedsorientatie?
Wat vinden mensen belangrijk in hun werk? Wat zijn de drijfveren?